Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 72% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Ordliste over tradinguttrykk

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Her finner du vår ordliste med økonomiske uttrykk med spesielt fokus på trading og de finansielle markedene.

Fra nybegynnere som nettopp har begynt å stifte bekjentskap med den finansielle verden til eksperter med tiårs erfaring, alle tradere behøver å hver dag lære seg – eller oppdatere sine kunnskaper om – betydningen av et stort antall uttrykk.

Her definerer og forklarer vi et stort antall ord og uttrykk innen trading.

ADR definisjon

En American Depositary Receipt (eller ADR) er et sertifikat som gjør det mulig for investorer å handle med aksjer i ikke-amerikanske selskaper på amerikanske børser.

ADR - se full definisjon

Aksjeanalyse definisjon

Aksjeanalyse er en metode brukt av en trader eller investor til å utforske og evaluere aksjemarkedet. Deretter blir analysen brukt til å ta informerte beslutninger om å kjøpe eller selge aksjer. Aksjeanalyse kan referere til markedsanalyse.

Aksjeanalyse - se full definisjon

Aksjebørs definisjon

En aksjebørs er en sentral plassering hvor aksjene i børsnoterte selskaper kjøpes og selges. Aksjebørser er forskjellig fra andre børser fordi de omsettelige aktivaene er begrenset til aksjer, obligasjoner og børshandlede produkter (ETP-er).

Aksjebørs - se full definisjon

Aksjeindeks definisjon

En aksjeindeks er en gruppe aksjer som brukes som en indikator på utviklingen til en sektor, børs eller økonomi. Vanligvis vil en aksjeindeks bestå av et fast antall av de største selskapene på en gitt børs.

Aksjeindeks - se full definisjon

Aksjeopsjoner definisjon

Aksjeopsjoner er en type derivater som utelukkende brukes til å trade med aksjer som underliggende aktivum.

Aksjeopsjoner - se full definisjon

Aksjer definisjon

Aksjer er eierandeler i et selskap som vanligvis kan kjøpes og selges på aksjemarkedet.

Aksjer - se full definisjon

Aksjesymbol definisjon

Et aksjesymbol er en forkortelse som brukes til å identifisere børsnoterte selskaper. Når et selskap bestemmer seg for å bli børsnotert må det velges hvilken børs selskapet skal listes på og hvilket unikt aksjesymbol selskapet skal ha for å skille seg ut fra andre selskaper på børsen.

Aksjesymbol - se full definisjon

Aksjetrading definisjon

Begrepet aksjetrading betegner det å kjøpe og selge aksjer i selskaper – eller derivatprodukter basert på aksjer – i forhåpning om å oppnå en gevinst.

Aksjetrading - se full definisjon

Aktivaklasse definisjon

En aktivaklasse er en kategori innen finansielle instrumenter som kan være fysiske aktiva eller finansielle aktiva. Instrumentene er gruppert i aktivaklasser basert på om de viser lignende karakteristikker, fungerer på samme måte i markedet, eller styres av samme lover og reguleringer.

Aktivaklasse - se full definisjon

Aktivum definisjon

Et aktivum er en økonomisk eiendel som kan eies eller kontrolleres for å gi gevinst, eller en fremtidig fordel. Innen finansiell trading er uttrykket aktiva relatert til det som veksles på markeder, slik som aksjer, obligasjoner, valuta eller råvarer.

Aktivum - se full definisjon

Alfa definisjon

Alfa er målet på en investeringsporteføljes ytelse mot en bestemt referanse, vanligvis en aksjeindeks. Det er med andre ord et mål på i hvilken grad en trader har klart å «slå» markedet i et tidsrom. Alfa kan være positiv eller negativ, avhengig av hvor nært den er til å følge markedet.

Alfa - se full definisjon

Amortisering definisjon

Amortisering er prosessen med å spre tilbakebetaling av et lån, eller kostnadene for et immaterielt aktivum, ut over en bestemt tidsramme. Dette er vanligvis et bestemt antall måneder eller år, avhengig av betingelsene som er satt av banker eller opphavsrettsbyråer. Amortisering vil ofte medføre rentebetalinger, satt etter långiverens skjønn.

Amortisering - se full definisjon

Anleggsmidler definisjon

Anleggsmidler representerer et selskaps langsiktige investeringer, hvor full verdi ikke blir realisert i løpet av regnskapsåret. Dette kan også omfatte elementer som ikke har en iboende verdi – for eksempel immaterielle eiendeler – eller eiendeler uten fast utløp, for eksempel eiendom.

Anleggsmidler - se full definisjon

Arbitrasje definisjon

Arbitrasje innen trading er praksisen ved å samtidig kjøpe og selge et aktivum for å dra nytte av en prisforskjell. Aktivumet blir vanligvis solgt i et annet marked, i en annen form eller med et annet finansielt produkt, avhengig av hvordan avviket i prisen oppstår.

Arbitrasje - se full definisjon

At the money definisjon

At the money (ATM) er et begrep som beskriver en opsjonskontrakt med en strike-pris som er identisk med den underliggende markedsprisen. At the money-opsjoner trades derimot ofte ettersom de er så nære til å kunne gi gevinst.

At the money - se full definisjon

Auksjonsmarked definisjon

Et auksjonsmarked er et miljø hvor det legges til rette for konkurranse mellom kjøpere og selgere.

Auksjonsmarked - se full definisjon

Avkastning definisjon

Avkastning («rate of return» eller ROR på engelsk) er tap eller gevinst av en investering over en tidsperiode, uttrykt som en prosentandel av den opprinnelige finansieringen av investeringen. En positiv avkastning betyr at posisjonen har gevinst, mens en negativ avkastning betyr tap. Du vil få en avkastning på alle investeringer du gjør.

Avkastning - se full definisjon

Basepunkt definisjon

Et basepunkt er en måleenhet brukt til å kvantifisere endringen mellom to prosenter, den kan også bli referert til som «bp» som uttales «bip» eller «beep». Basepunktet tilsvarer en hundredels prosent, altså 0,01 %.

Basepunkt - se full definisjon

Basisrente definisjon

En basisrente er rentesatsen en sentralbank – som for eksempel Bank of England eller Federal Reserve – vil kreve på lån til kommersielle banker. Den er også kjent som styringsrenten.

Basisrente - se full definisjon

Basisvaluta definisjon

En basisvaluta er den første valutakursen som vises i et valutapar. I valutamarkedet vil alltid en valuta bli oppført i forhold til en annen, fordi du kjøper én mens du selger den andre.

Basisvaluta - se full definisjon

Bear-marked definisjon

Når markedet er i en vedvarende nedadgående trend og tradere er lite optimistiske med hensyn til utsiktene til et rally , omtales dette som et bear-marked.

Bear-marked - se full definisjon

Bearish definisjon

Å være bearish innen trading betyr at du tror at et marked, aktivum eller finansielt instrument kommer til å oppleve en nedadgående trend. Å være bearish er det motsatte av å være bullish, som betyr at du tror at markedet er på vei oppover.

Bearish - se full definisjon

Betinget ordre definisjon

En betinget ordre er et generelt uttrykk for at enten en stop- or limit ordre for å åpne en posisjon. Betingede ordre brukes til å råde megleren om execution av trade når et underliggende aktivum når en viss pris. Dette betyr at megleren vet på forhånd hvordan du ønsker å handle, slik at de kan ta raskere beslutninger.

Betinget ordre - se full definisjon

Blue-chip-aksjer definisjon

Blue chip-aksjer er aksjene til selskaper som er anerkjente, økonomisk stabile og har etablert seg i sitt marked over lengre tid. Over tid har de selskapene som regnes som blue-chip en tendens til å forandre seg, så den nøyaktige definisjonen av hva som kreves for å oppnå blue-chip-status kan være vag. Imidlertid vil et selskap som regnes som blue-chip, ha en tendens til å være på eller nær toppen av sitt marked, være inkludert i en anerkjent indeks og ha et velkjent merke.

Blue-chip-aksjer - se full definisjon

BNP definisjon

BNP står for bruttonasjonalprodukt, som er den samlede verdien av varene og tjenestene som produseres i et land i løpet av en gitt periode. Det brukes som en indikator på størrelsen på og helsen til et lands økonomi.

BNP - se full definisjon

BoE definisjon

BoE er en vanlig forkortelse for Bank of England, sentralbanken i Storbritannia.

BoE - se full definisjon

Bokført verdi definisjon

Bokført verdi, eller netto bokført verdi, er et begrep som brukes for å beskrive hvor mye en virksomhet eller et aktivum er verdt i henhold til økonomien.

Bokført verdi - se full definisjon

Bollinger-bånd definisjon

Bollinger-bånd er en populær form for teknisk prisindikator. De består av et øvre og nedre bånd, plassert på hver side av et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Hvert bånd settes to standardavvik unna SMA i markedet, og de er i stand til å markere områder for støtte og motstand.

Bollinger-bånd - se full definisjon

Bull-marked definisjon

Når et marked, et instrument eller en sektor befinner seg i en oppadgående trend, omtales dette generelt som et bull-marked.

Bull-marked - se full definisjon

Bunnlinje definisjon

Et selskaps bunnlinje er en viktig faktor innen aksjetrading. Begrepet kan brukes enten om et selskaps nettoresultatet eller om et selskaps fortjeneste per aksje.

Bunnlinje - se full definisjon

Børs definisjon

En børs er en åpen, organisert markedsplass for råvarer, aksjer, verdipapirer, derivater og andre finansielle instrumenter. Begrepene børs og marked benyttes ofte om hverandre, da de begge beskriver et miljø der børsnoterte produkter kan trades.

Børs - se full definisjon

Børsgulv definisjon

Børsgulvet er en betegnelse som brukes om det stedet hos et firma eller på en børs der aktiva kjøpes og selges. Det forbindes oftest med aksjebørser og futures-børser. Det kan også omtales som «tradinggulvet».

Børsgulv - se full definisjon

Børshandlet produkt definisjon

Når et selskap blir børsnotert, betyr dette at aksjene i selskapet blir gjort offentlig tilgjengelig på en børs.

Børshandlet produkt - se full definisjon

Børsnotering definisjon

IPO er forkortelsen som brukes til å beskrive en «initial public offering», eller «børsnotering» på norsk – det første salget av aksjer utstedt av et selskap. Før en børsnotering defineres selskapet som «privat» fordi aksjene kun er tilgjengelig for investorer som er tidlig ute. Etter en børsnotering åpnes aksjeeierskapet til et større marked og derfor er børsnoteringer også kjent som «floating», «flotation» eller «gå offentlig».

Børsnotering - se full definisjon

Call-opsjon definisjon

En call-opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å kjøpe et bestemt aktivum til en bestemt pris, på en bestemt utløpsdato. Verdien på en call-opsjon øker hvis aktivumets markedspris øker.

Call-opsjon - se full definisjon

Chartist definisjon

En chartist er en trader som hovedsakelig baserer seg på diagrammer for å få en forståelse av et finansielt instruments historiske prisbevegelser og på den måten bedre kunne forutse og spekulere i dets fremtidige utvikling. De kalles også tekniske analytikere eller tekniske tradere.

Chartist - se full definisjon

Contracts for difference definisjon

CFD-trading går ut på å spekulere i finansielle markeder gjennom instrumenter kalt «contracts for difference» (CFD) – en form for finansielle derivater.

Contracts for difference - se full definisjon

Covered call definisjon

En covered call er en tradingstrategi for call-opsjoner. Den innebærer å holde en eksisterende long-posisjon på et omsettelig aktivum, og skrive (selge) en call-opsjon mot samme aktiva, med sikte på å øke den samlede gevinsten som en trader vil motta.

Covered call - se full definisjon

Dagsordre definisjon

Dagsordre defineres som en instruksjon fra en trader til deres megler om å kjøpe eller selge et bestemt aktivum. Å selge en dagsordre vil si at execution av traden må skje dersom aktivumet når en bestemt pris (refereres til som nivået) i løpet av den tradingdagen ordren ble lagt inn.

Dagsordre - se full definisjon

Day trading definisjon

Day trading er en strategi innen kortsiktig investering som innebærer å stenge alle posisjoner før markedet stenger.

Day trading - se full definisjon

Delta definisjon

Delta er et tiltak som brukes innen trading av opsjoner for å vurdere hvordan kursen på en opsjonskontrakt endres når kursen på underliggende aktiva beveger seg. Det kan også bli referert til som et sikringsforhold eller «hedge ratio».

Delta - se full definisjon

Derivat definisjon

Derivater er finansielle produkter der verdien er avledet fra utviklingen til et underliggende aktivum. Derivater blir ofte brukt av traders som en enhet for å spekulere på fremtidige kursbevegelser til et aktivum, enten det er opp eller ned, uten å måtte kjøpe selve aktivumet.

Derivat - se full definisjon

DMA definisjon

Direct market access (DMA) er en måte å plassere trades direkte på børsenes ordrebøker. Som et resultat gir DMA traders fleksibilitet og gjennomsiktighet ved trading. Men på grunn av risikoen og kompleksiteten som er involvert, anbefales det vanligvis bare for avanserte traders.

DMA - se full definisjon

EBITDA definisjon

EBITDA står for ‘earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation’. Det blir målt ved å fjerne de ovennevnt tallene fra et selskaps totale inntekter og gir en ide om resultatet før skatt og andre økonomiske faktorer er tatt i betraktning.

EBITDA - se full definisjon

EBITDAR definisjon

EBITDAR er forkortelsen for «inntjening før renter, skatter, avskrivninger, amortisering og omstilling eller leiekostnader». Det blir brukt for å analysere et selskaps finansielle resultater og gevinstpotensiale der selskapet gjennomgår en omstilling, eller hvis leiekostnadene er høyere enn gjennomsnittet.

EBITDAR - se full definisjon

EDSP definisjon

EDSP står for «exchange delivery settlement price» og referer til prisen der et børshandlet derivatinstrument blir oppgjort. Børsene bruker EDSP til å beregne beløpet som hver part skylder til en opsjon eller en futureskontrakt på tidspunktet for kontraktens utløp.

EDSP - se full definisjon

Egenkapital definisjon

I tradingsammenheng kan egenkapital eller «equity» bety flere forskjellige ting. Det viser som regel til eierskap av et aktivum der ingen gjeld er involvert.

Egenkapital - se full definisjon

Egenverdi definisjon

Innen investering kan egenverdi ha to forskjellige betydninger. I forbindelse med opsjoner viser det til differansen mellom det underliggende aktivumets pris og opsjonens strike-pris. Det kan også vise til et selskaps «reelle» verdi, slik denne oppfattes av en investor.

Egenverdi - se full definisjon

Egne aksjer definisjon

Egne aksjer er den andelen av aksjene i et selskap som eies av selskapet selv. Disse aksjene er ikke inkludert i det totale antallet utestående noterte aksjer, og de gir verken stemmerett eller rett til utbytte (dette er fordi et selskap ikke kan eie seg selv eller betale til seg selv).

Egne aksjer - se full definisjon

Eksponering innen finans definisjon

Eksponering er et generelt begrep som kan referere til en posisjons totale markedsverdi, den totale mulige risikomengden til ethvert gitt tidspunkt, eller hvor en stor del av en kapital som er investert i et bestemt marked eller aktivum.

Eksponering innen finans - se full definisjon

ESB definisjon

Når tradere snakker om ESB, viser de til Den europeiske sentralbanken, det vil si sentralbanken for eurosonen.

ESB - se full definisjon

ETP definisjon

Børshandlede produkter, eller ETPer, er en type finansielle instrumenter som handles hele dagen gjennom på nasjonale børser.

ETP - se full definisjon

Fiatvaluta definisjon

En fiatvaluta er en nasjonal valuta som ikke er låst til prisen på en råvare som gull eller sølv. Verdien på fiatvalutaen er i stor grad basert på befolkningens tillit til valutautstederen, som vanligvis er landets regjering eller sentralbank.

Fiatvaluta - se full definisjon

Fibonacci retracement definisjon

En Fibonacci retracement er et viktig teknisk analyseverktøy som bruker prosenter og horisontale linjer, trukket over prisdiagrammer, for å identifisere mulige områder for støtte og motstand. Identifisering av disse områdene er nyttig for traders, siden det kan hjelpe dem å avgjøre når de skal åpne og lukke en posisjon, eller når de skal søke stop og limits til tradingen deres.

Fibonacci retracement - se full definisjon

Finansielt instrument definisjon

Et finansielt instrument er en pengekontrakt mellom to parter som kan trades og betales. Kontrakten representerer et aktivum for én part (kjøperen) og et økonomisk ansvar for den andre parten (selgeren).

Finansielt instrument - se full definisjon

Finansmarked definisjon

Et finansmarked er definert som et medium hvor aktiva handles, som sørger for at kjøpere og selgere kan samhandle og tilrettelegge for børser. Begrepet kan imidlertid brukes på flere forskjellige måter. Det kan referere til fysiske steder, virtuelle børser eller grupper av mennesker som er interessert i å foreta transaksjoner.

Finansmarked - se full definisjon

Flytende valutakurs definisjon

En flytende valutakurs refererer til en valuta hvor prisen bestemmes av tilbuds- og etterspørselsfaktorer i forhold til andre valutaer. En flytende valutakurs er forskjellig fra en fast – eller bundet – vekslingskurs, som bestemmes fullt ut av regjeringen for den aktuelle valutaen.

Flytende valutakurs - se full definisjon

Fortrinnsrettsemisjon definisjon

En fortrinnsrettsemisjon er når et selskap gir eksisterende aksjonærer muligheten til å kjøpe tilleggs aksjer til en redusert pris.

Fortrinnsrettsemisjon - se full definisjon

Forwardkontrakt definisjon

En forwardkontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et aktivum til en angitt pris på en forhåndsdefinert utløpsdato.

Forwardkontrakt - se full definisjon

Fundamental analyse definisjon

Fundamental analyse er metoden som brukes for å evaluere realverdien til et aktivum, og analysere faktorene som kan påvirke den fremtidige prisen. Denne typen analyse baseres på eksterne hendelser og påvirkninger i tillegg til regnskap og industritrender.

Fundamental analyse - se full definisjon

Fusjon definisjon

Når to eller flere selskaper bestemmer seg for å slå seg sammen til én enhet, kalles dette for en fusjon.

Fusjon - se full definisjon

Futureskontrakt definisjon

En futureskontrakt er en juridisk avtale mellom to parter som vedrører trading av et aktivum til en forhåndsbestemt pris, på en bestemt dato i fremtiden.

Futureskontrakt - se full definisjon

Fyll definisjon

Fyll er uttrykket som brukes for å henvise til en tilfredsstillelse av en ordre til å trade et finansielt aktivum. Det er den grunnleggende handlingen for alle markedstransaksjoner – når en ordre fullføres refereres den ofte til som “fyllt” eller som at execution av ordren har forekommet. Det er derimot verdt å merke seg at det ikke er garantert at enhver ordre vil fylles inn.

Fyll - se full definisjon

Gamma definisjon

Gamma er et derivat av delta: forholdet mellom et derivats pris og prisen på dets underliggende aktivum. Mer spesifikt er gamma endringen i delta hensett til det underliggende aktivumets pris.

Gamma - se full definisjon

Generalforsamling definisjon

En generalforsamling (AGM, annual general meeting) er en årlig sammenkomst mellom aksjonærene i et selskap og styret. Vanligvis er dette den eneste gangen at styret og aksjonærene møtes i løpet av året, så det er en anledning for styret til å presentere selskapets årsrapport.

Generalforsamling - se full definisjon

Giringsforhold definisjon

Et giringsforhold er et mål som investorer bruker for å finne den finansielle giringen til et selskap. I denne sammenhengen er giring hvor mye kapital som kommer fra lån hos kreditorer – eller gjeld – sammenlignet med kapital som kommer fra egenkapital.

Giringsforhold - se full definisjon

Gjeldsgrad definisjon

Gjeldsgrad er en indikasjon på hvor mye gjeld et selskap har, sett i forhold til verdien av selskapets eiendeler. Begrepet kan også brukes på enkeltpersoner og viser da til gjeldskostnadene sett i forhold til personens samlede årlige inntekt.

Gjeldsgrad - se full definisjon

Glidende gjennomsnitt definisjon

Et glidende gjennomsnitt er en vanlig indikator innen teknisk analyse som brukes til å studere prisbevegelser for aktiva samtidig som man reduserer virkningen av tilfeldige prisutslag.

Glidende gjennomsnitt - se full definisjon

Gråmarked definisjon

Ved å ta en posisjon på et gråmarked, tar du en posisjon på et selskaps potensielle markedsverdi i forkant av en børsnotering (IPO). Prisen i gråmarkedet er en antagelse om hva selskapets totale markedsverdi vil være på slutten av den første tradingdagen.

Gråmarked - se full definisjon

Hauk og due definisjon

Hauker og duer er begreper som brukes for å kategorisere beslutningstakere og rådgivere i en sentralbankskomite etter den mest sannsynlige stemmegivningen deres. Analytikere og traders bruker vanligvis disse begrepene i forkant av pengepolitikkmøter, for å hjelpe til med å forutse utfallet av en stemmegivning.

Hauk og due - se full definisjon

Hedge definisjon

En hedge er en investering eller handel som er utformet med tanke på å redusere den eksisterende risikoeksponeringen. Prosessen med å redusere risiko gjennom investeringer kalles hedging.

Hedge - se full definisjon

Helikopterpenger definisjon

Helikopterpenger er begrepet som brukes for en stor sum av nye penger som trykkes og fordeles i allmennheten, for å stimulere økonomien i en resesjon eller når rentsatsene faller til null. Det kalles også et helikopterdropp, som viser til et helikopter som slipper forsyninger fra himmelen.

Helikopterpenger - se full definisjon

Ikke-shortbar aksje definisjon

En ikke-shortbar aksje vil si en aksje som ingen er villig til å låne ut til shortselgere. Vanlig praksis innenfor shortsalg er at du vil finne markedsdeltakere som gjerne vil låne deg aksjer for så å kjøpe de tilbake fra deg når du lukker posisjonen din. Betydningen av «ikke-shortbar aksje» skjer når det er en feil i denne prosessen, hvis ingen er villige til å la deg låne aksjer vil ikke aksjen være shortbar.

Ikke-shortbar aksje - se full definisjon

In the money definisjon

In the money (ITM) defineres av en opsjons «moneyness» – det underliggende aktivumets status når markedsprisen sammenlignes med prisen det kan kjøpes ellers selges til (strike-prisen). In the money kan bety at en opsjon på et underliggende aktivum har gått forbi strike-prisen, og gitt det en realverdi på mer enn 0 NOK.

In the money - se full definisjon

Innkjøpssjefsindeks definisjon

En Innkjøpssjefsindeks (purchasing managers index eller PMI) er en økonomisk indikator som består av månedlige rapporter og statestikker for industribedrifter innen den private sektoren. Indeksen undersøker innkjøpssjefer, som igjen er personene som handler materialene som trengs for at et selskap skal produsere produktene sine.

Innkjøpssjefsindeks - se full definisjon

Innskuddsmargin definisjon

Et marginkrav er den opprinnelige mengden med penger en trader må sette inn for å kunne åpne en giret tradingposisjon.

Innskuddsmargin - se full definisjon

Investeringer definisjon

Investeringer (capital expenditure eller CAPEX på engelsk) er et begrep som viser til penger bedrifter bruker på fysiske eiendeler. Dette er et viktig aspekt for forståelsen av et selskaps regnskaper.

Investeringer - se full definisjon

Investeringskapital definisjon

En traders investeringskapital er den delen av vedkommendes finansielle ressurser som er tilgjengelig for trading. Disse ressursene kan være i form av penger eller andre aktiva.

Investeringskapital - se full definisjon

Investor definisjon

En investor er en person som bruker kapital til å foreta en investering i forhåpning om å oppnå en gevinst. I investeringsmiljøet kan det imidlertid ofte være slik at investorer har en annen holdning til investering enn tradere.

Investor - se full definisjon

Kjøpskurs definisjon

Kjøpskursen, eller bid, er kursen som en trader kan selge et underliggende aktiva for til en megler eller market maker. Fra market makerens perspektiv er kjøpskursen den kursen de er villige til å betale for å kjøpe det underliggende aktiva fra traderen.

Kjøpskurs - se full definisjon

Kontrakt definisjon

En kontrakt er en standardisert aktivamengde som handles i stedet for et enkelt aktivum.

Kontrakt - se full definisjon

Konveksitet definisjon

Obligasjonskonveksitet er et mål for forholdet mellom en obligasjons pris og rentesatser.

Konveksitet - se full definisjon

Kurtasje definisjon

Kurtasje er gebyret en megler tar for å gjennomføre handler på vegne av en trader.

Kurtasje - se full definisjon

Kvantitative lettelser definisjon

Kvantitative lettelser er en økonomisk pengepolitikk som har til formål å senke rentene og øke pengemengden. Bruken av denne politikken har økt i omfang etter finanskrisen i 2008 og den påfølgende resesjonen.

Kvantitative lettelser - se full definisjon

LIBOR definisjon

LIBOR, eller London Interbank Offered Rate, er en referanserente som er styrende for daglige rentesatser på lån og finansielle instrumenter verden over.

LIBOR - se full definisjon

Likviditet definisjon

Likviditet brukes innen finans for å beskrive hvor enkelt et aktivum kan kjøpes eller selges i markedet uten å påvirke kursen, det er også kjent som markedslikviditeten. Når det er høy etterspørsel etter en eiendel, er det høy likviditet, da det vil være enklere å finne en kjøper (eller selger) for det aktuelle aktivumet.

Likviditet - se full definisjon

Limit up / limit down definisjon

Limit up og limit down er de maksimale beløpene en råvare-futurekontrakt kan stige (limit up) eller falle (limit down) med i løpet av en enkelt handelsdag.Limit up og limit down er de maksimale beløpene en råvare-futurekontrakt kan stige (limit up) eller falle (limit down) med i løpet av en enkelt handelsdag.

Limit up / limit down - se full definisjon

Limit-ordre definisjon

En limit-ordre er en instruksjon til megleren din om å iverksette en handel ved et gitt nivå som er gunstigere enn den nåværende markedsprisen.

Limit-ordre - se full definisjon

M2 definisjon

M2 er en klassifisering av pengemengden. Den inkluderer M1 – som består av kontanter utenfor det private banksystemet pluss innskudd på kontoer – mens den også inkluderer kapital på sparekontoer, pengemarkedskontoer og aksjefond i detaljhandelen, og tidsinnskudd på under 100 000 $.

M2 - se full definisjon

MACD definisjon

MACD står for moving average convergence/divergence eller glidende gjennomsnitt konvergens/divergens. Det er en teknisk analyseindikator som tar sikte på å identifisere endringer i bevegelsene til en aksjekurs. MACD samler inn data fra ulike glidende gjennomsnitt som hjelper tradere med å identifisere muligheter rundt støtte- og motstandsnivåer.

MACD - se full definisjon

Margin call definisjon

En margin call er en beskjed fra en megler til en trader om at en økt vedlikeholdsmargin er nødvendig for at en giret handel skal kunne holdes åpen.

Margin call - se full definisjon

Marginkrav definisjon

Marginkravet er det beløpet en trader må betale for å kunne åpne en giret trading-posisjon.

Marginkrav - se full definisjon

Markedsdata definisjon

Markedsdata refererer til livestreaming av data relatert til trading. Det omfatter et stort utvalg informasjon som pris, kjøps- og salgskvoter og markedsvolum. Tradingleverandører leverer rapporter på en rekke ulike aktiva og finansielle instrumenter, som deretter distribueres til traders og bedrifter. Markedsdata er tilgjengelig på tvers av tusenvis av globale markeder, inkludert aksjer, indekser, valuta og råvarer.

Markedsdata - se full definisjon

Markedsverdi definisjon

Markedsverdi er det totale verdien av et selskaps aksjer på markedet. Markedsverdier er en enkel måte for investorer å bestemme selskapets størrelse, noe som kan bidra til å vurdere risikoen for å investere i aksjene.

Markedsverdi - se full definisjon

Market maker definisjon

En market maker er en person eller institusjon som kjøper og selger store mengder av et bestemt aktivum for å bidra til å skape større likviditet.

Market maker - se full definisjon

Megler definisjon

En megler er en uavhengig person eller et selskap som organiserer og utfører finansielle transaksjoner på vegne av en annen part. De kan gjøre dette på tvers av en rekke forskjellige aktivumklasser, inkludert aksjer, valuta, eiendom og forsikring. En megler krever vanligvis en kurtasje for ordren som skal utføres.

Megler - se full definisjon

Motstandsnivå definisjon

Et motstandsnivå er det punktet i et prisdiagram der den oppadgående prisbevegelsen møtes av et stort behov for å selge aktivumet. Dersom en markedspris nærmer seg et motstandsnivå kan en trader velge å lukke posisjonen sin og ta gevinsten i stedet for å risikere at markedet faller tilbake.

Motstandsnivå - se full definisjon

Motvaluta definisjon

Motvalutaen er den andre valutaen som er angitt i et valutapar. Den kalles også noteringsvalutaen eller variabel valuta.

Motvaluta - se full definisjon

Multiplikatoreffekt definisjon

Multipliaktoreffekten er ordet som brukes for å beskrive endringer som pengemengden kan ha på økonomisk aktivitet. Når et individ, myndighet eller selskap bruker penger så kan dette få ringvirkninger som påvirker andre selskaper og individer. Konsekvensene av dette kan være mye større enn den opprinnelige handlingen.

Multiplikatoreffekt - se full definisjon

Negativ saldo-beskyttelse – definisjon

Negativ saldo-beskyttelse sikrer at ikke-profesjonelle traders ikke taper mer enn kontobalansen sin – selv om markedet beveger seg raskt eller gaper.*

Negativ saldo-beskyttelse - se full definisjon

Nettoinntekt definisjon

Nettoinntekt er et selskaps samlede overskudd (også kalt resultatet), som oppgitt i selskapets resultatregnskap.

Nettoinntekt - se full definisjon

Non-farm payrolls definisjon

Non-farm payrolls er en månedlig statistikk som viser hvor mange som er sysselsatt i USA innen produksjonsindustrien, bygg og anleggssektoren og handelssektoren.

Non-farm payrolls - se full definisjon

Obligasjonshandel definisjon

Obligasjonshandel er en form for handel der man kan tjene penger på svingninger i selskaps- eller statsobligasjoners verdi. Mange ser på obligasjonshandel som en viktig del av en diversifisert trading-portefølje, sammen med aksjer og kontanter.

Obligasjonshandel - se full definisjon

Off book definisjon

En off-book-trade viser til aksjetrading som utføres utenfor en børs eller et regulert organ. Disse gjennomføres vanligvis via OTC-(over-the-counter)markedet.

Off book - se full definisjon

OPEC definisjon

OPEC står for Organisation of the Petroleum Exporting Countries og er en organisasjonen for oljeeksporterende land. Den ble grunnlagt i 1960 av Saudi-Arabia, Venezuela, Irak, Iran og Kuwait. De andre landene som har blitt med OPEC siden er Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Republikken Kongo – noe som betyr at OPEC har 14 medlemsland fra og med januar 2019.

OPEC - se full definisjon

Oppkjøp definisjon

Når et selskap bestemmer seg for å overta et annet selskap, kaller vi dette for et oppkjøp. Det overtakende selskapet vil gjøre dette ved å kjøpe enten flertallet av eller alle eierandelene i selskapet som overtas.

Oppkjøp - se full definisjon

Opsjon definisjon

En opsjon er et finansielt instrument som gir deg en rett til å kjøpe eller selge et aktivum når aktivumets pris beveger seg utover en gitt pris innen en bestemt tidsperiode.

Opsjon - se full definisjon

Ordrebok definisjon

En ordrebok er en liste over trader, enten elektronisk eller manuell, som brukes på en børs for å registrere markedsinteresse i et bestemt sikkerhets- eller finansielt instrument.

Ordrebok - se full definisjon

OTC definisjon

OTC står for «over the counter» og viser til en handel som ikke gjennomføres på en formell børs.

OTC - se full definisjon

Out of the money definisjon

Out of the money er én av tre termer som brukes i forbindelse med opsjonshandel, og som viser til et underliggende aktivums pris sett i forhold til prisen det kan kjøpes eller selges til («strike-prisen»).

Out of the money - se full definisjon

Overeksponering definisjon

Overeksponering innen trading er et begrep som brukes for å beskrive feilen med å ta på seg en for stor risiko. Dette er typisk for når en trader gjør den tekniske feilen å investere for mye kapital i en enkelt posisjon eller et marked.

Overeksponering - se full definisjon

P/E ratio definisjon

Pris-til-fortjeneste-ratio, eller kortversjonen P/E-ratio, er en metode for å måle en bedrifts verdi. P/E-ratioen beregnes ved å dele bedriftens markedsverdi per aksje på resultat pr. aksje (EPS).

P/E ratio - se full definisjon

Paritet definisjon

Begrepet paritet kan brukes på litt ulike måter innen trading, men er alltid et uttrykk for likeverdighet.

Paritet - se full definisjon

Pip definisjon

Et pip er en måleenhet innen valutatrading som brukes til å definere endringen i verdien mellom to valutaer. Den bokstavelige betydningen av pip er “point in percentage”, og er den minste standardiserte bevegelsen en valuta kan endres. Pips brukes av traders til å beregne spreaden mellom kjøps- og salgsprisen til valutakrysset, og for å uttrykke gevinsten eller tapet posisjonen deres har generert.

Pip - se full definisjon

Pip-verdi definisjon

Pip-verdien er prisen tilskrevet til en ett-pips bevegelse i en valutatrade – den brukes ofte når det refereres til en posisjons tap eller gevinst. Betydningen av pip-verdi kan variere mellom valutaer, men da de fleste større valutakryss kvoteres til fire desimalplasser, er et pip vanligvis tilsvarende det fjerde sifferet etter desimaltegnet. I GBP/USD, for eksempel, er 0,0001 ett pip.

Pip-verdi - se full definisjon

Posisjon definisjon

Det er det finansielle uttrykket for en trade som for øyeblikket kan gå både i gevinst og tap. eller som nylig har blitt lukket.

Posisjon - se full definisjon

Put-opsjon definisjon

En put-opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å selge et aktivum til en bestemt kurs, til en bestemt utløpsdato. Verdien av en put-opsjon øker hvis markedskursen til aktivumet svekkes.

Put-opsjon - se full definisjon

På-balansevolum definisjon

På-balansevolum (on-balance volume eller OBV) er en form for teknisk analyse som gjør det mulig for traders å anslå fremtidige kursbevegelser basert på aktivas tidligere tradingvolum. OBV brukes for det meste i aksjetrading, fordi volumet har en særlig stor innflytelse på måten aksjekursene beveger seg.

På-balansevolum - se full definisjon

Rally definisjon

Et rally er en periode der prisen på et aktivum eller marked eller en indeks opplever et vedvarende oppsving. Typisk vil dette inntreffe etter en periode der prisene har vært flate eller fallende.

Rally - se full definisjon

Random walk-teori definisjon

Random walk-teorien er en finansiell modell som forutsetter at aksjemarkedet beveger seg på en helt uforutsigbar måte. Hypotesen antyder at fremtidig kurs på hver aksje er uavhengig av den historiske bevegelsen og prisen på andre verdipapirer.

Random walk-teori - se full definisjon

Range definisjon

Range er forskjellen mellom et markeds høyeste og laveste pris i en gitt periode.

Range - se full definisjon

Ratio spread definisjon

En ratio spread er en strategi som brukes innen opsjonshandel, der en trader vil ha et ulikt antall kjøps- og salgsopsjon-posisjoner på ett og samme underliggende marked på samme tid.

Ratio spread - se full definisjon

Realverdi definisjon

Realverdi er en måte å beskrive den antatte eller ekte verdien til et aktivum. Denne er ikke alltid identisk med den nåværende markedskursen fordi verdien til et aktivum kan være over- eller undervurdert. Realverdi er vanlig i fundamental analyse, som investorer bruker for å vurdere aksjer og til å sette opsjonskurser.

Realverdi - se full definisjon

Rente definisjon

Rente viser til godtgjørelsen en part betaler for å låne penger. For en trader kan renter være enten en kostnad eller en måte å oppnå gevinst på.

Rente - se full definisjon

Rentesatser definisjon

Prisen låntakeren må betale til långiveren for et lån, vanligvis uttrykt som en prosentandel av lånebeløpet. Denne prosentandelen viser som regel til prisen som betales per år (kjent som årlig rente eller rente p.a.), men det er også mulig å angi rentesatser for et lengre eller kortere tidsrom.

Rentesatser - se full definisjon

Resultat per aksje definisjon

Resultat per aksje (EPS) er en viktig beregning i et selskaps inntjeningstall. Dette beregnes ved å dele det totale overskuddet som genereres i en periode på antallet aksjer selskapet har oppført på aksjemarkedet.

Resultat per aksje - se full definisjon

Resultatregnskap definisjon

Et resultatregnskap er en finansiell rapport som gir et sammendrag av selskapets inntekter, utgifter og fortjeneste.

Resultatregnskap - se full definisjon

Reversal definisjon

En reversal er en omvending i prisbevegelsen til et aktivum: når en oppadgående trend (eller et rally) blir en nedadgående trend (eller en korreksjon) eller motsatt. De kan også bli omtalt som «trend reversals».

Reversal - se full definisjon

Risikostyring definisjon

Risikostyring er prosessen med å identifisere potensielle risikoer i investeringsporteføljen din og iverksette risikobegrensende tiltak.

Risikostyring - se full definisjon

RNS definisjon

Regulatory News Service, eller RNS, er ansvarlig for formidling av regulatorisk og ikke-regulatorisk informasjon på vegne av britiske bedrifter og børsnoterte selskaper. RNS fungerer som en del av London-børsen (LSE), og gir bedrifter informasjon som kan hjelpe dem med å overholde sine opplysningsplikter.

RNS - se full definisjon

ROCE definisjon

Avkastning på sysselsatt kapital, eller ROCE, er en langsiktig lønnsomhetsgrad som måler hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin. Beregningen forteller deg hvilken fortjenesten som genereres av hver dollar (eller annen valutaenhet) som er sysselsatt.

ROCE - se full definisjon

Rollover definisjon

Rollover er prosessen med å holde en posisjon åpen utover utløpsdatoen. Begrepet brukes ofte i forbindelse med valuta for å forklare den mulige renten som kan opptjenes eller som påløper for å holde en posisjon over natten.

Rollover - se full definisjon

RSI definisjon

RSI står for relative strength index (relativ styrke-indeks).

RSI - se full definisjon

Råvare definisjon

En råvare er et grunnleggende fysisk aktivum som ofte brukes som råmateriale i produksjonen av varer eller tjenester.

Råvare - se full definisjon

Salgkurs definisjon

Salgskursen, eller offer, er kursen du kan kjøpe det underliggende aktivumet for fra en megler eller market maker. Ut fra market makerens perspektiv er salgskursen prisen de er villige til å selge det underliggende for.

Salgkurs - se full definisjon

Scalp definisjon

I tradingsammenheng er scalp prosessen med å åpne og deretter stenge en posisjon etter svært kort tid, i forhåpning om å oppnå gevinst på små prisbevegelser.

Scalp - se full definisjon

SEC definisjon

SEC står for Securities and Exchange Commission. Dette er et amerikansk føderalt organ som er opprettet for å regulere markedene, beskytte investorer i USA og føre tilsyn med fusjoner og oppkjøp.

SEC - se full definisjon

SETS definisjon

SETS står for Stock Exchange Electronic Trading Service, som er den digitale ordreboken på London Stock Exchange.

SETS - se full definisjon

Short definisjon

Innen trading viser short til en handel som vil gi gevinst hvis aktivumet som handles, faller i pris.

Short - se full definisjon

Shortsalg definisjon

Shortsalg innebærer at du selger et aktivum du ikke eier, i forhåpning om at det vil falle i verdi slik at du kan stenge posisjonen med gevinst.

Shortsalg - se full definisjon

Slippage definisjon

Når prisen en ordre blir utført til, ikke samsvarer med prisen som gjaldt da ordren ble lagt inn, kaller vi dette for slippage.

Slippage - se full definisjon

Smart ordrerouter definisjon

En smart ordrerouter (SOR) er en automatisert prosess som brukes i online trading. Den følger en rekke regler som ser etter og vurderer tradinglikviditet. Målet til en SOR er å finne beste måte for execution av en trade, dra nytte av muligheter på tvers av en rekke handelssteder gjennom avanserte algoritmer.

Smart ordrerouter - se full definisjon

SNB definisjon

SNB står for Swiss National Bank, den sveitsiske sentralbanken.

SNB - se full definisjon

Spot definisjon

Innen trading viser spot til prisen som gjelder for et aktivum som skal leveres umiddelbart, eller verdien et aktivum har på ethvert gitt tidspunkt.

Spot - se full definisjon

Spread definisjon

Innen finans viser spread til differansen mellom kjøpsprisen og salgsprisen som oppgis for et aktivum.

Spread - se full definisjon

Stop-ordre definisjon

Stop-orderer er typer av ordre som gir megleren din instruksjoner om å execute en trade når aktivumet når et visst nivå.

Stop-ordre - se full definisjon

Straddle definisjon

En straddle er en strategi innen opsjonshandel som tradere kan bruke for å spekulere i om et marked er i ferd med å bli volatilt eller ikke, uten å være nødt til å forutsi en bestemt prisbevegelse. Straddles går ut på at man enten kjøper eller selger call- og put-opsjoner med samme strike-pris og utløpsdato på samme tid.

Straddle - se full definisjon

Strike definisjon

Innen opsjonshandel viser strike til prisen en kontrakt kan utøves ved, og prisen det underliggende aktivumet vil bli kjøpt eller solgt til. Den kalles også strike-prisen.

Strike - se full definisjon

Teknisk analyse definisjon

Teknisk analyse er en måte å undersøke og forutse prisbevegelser i de finansielle markedene ved å bruke historiske prisdiagrammer og markedstatistikk. Det er basert på ideen om at dersom en trader kan identifisere tidligere markedsmønstre, kan de utforme en relativt nøyaktig forutsigelse om fremtidige prisbevegelser.

Teknisk analyse - se full definisjon

Tilbakekjøp av aksjer definisjon

Tilbakekjøp av aksjer er når et selskap kjøper tilbake egne aksjer fra investorer. Det kan betraktes som en alternativ og skatteeffektiv måte for å returnere penger til aksjonærene. Når aksjene er kjøpt tilbake anses de som kansellerte, men de kan beholdes for omfordeling i fremtiden.

Tilbakekjøp av aksjer - se full definisjon

Tom-next definisjon

Tom-next er en forkortelse for «tomorrow-next day», som er en kortsiktig valutatransaksjon som lar tradere kjøpe og selge en valuta over to separate arbeidsdager: i morgen og påfølgende dag.

Tom-next - se full definisjon

Tradingplan definisjon

En tradingplan er en strategi den individuelle traderen utvikler for å systematisere fremgangsmåtene for verdsetting av aktiva, risikohåndtering og målsetting og fastsette hvilke typer trading som skal benyttes. De fleste tradingplaner består av to deler: langsiktige tradingmål og veien som skal lede til oppnåelsen av disse.

Tradingplan - se full definisjon

Trailing stop-ordre definisjon

En Trailing Stop-ordre er en type Stop-loss-ordre som justeres automatisk i takt med positive markedsbevegelser for aktivumet du handler med.

Trailing stop-ordre - se full definisjon

Trailing-steg definisjon

Et trailing-steg er et mål på en prisbevegelse og en nøkkelkomponent i en trailing stop ordre – en type stop-loss ordre som følger posisjonen din hvis du oppnår gevinst, og lukkes hvis markedet går mot deg.

Trailing-steg - se full definisjon

Trend definisjon

Når et marked opplever en klar, vedvarende oppgang eller nedgang, kaller vi dette en trend. Å identifisere begynnelsen og slutten på trender er et viktig mål innen markedsanalyse. Trender kan gjelde for individuelle aktiva, sektorer eller til og med for rentesatser og obligasjonsrenter.

Trend - se full definisjon

Utbytte definisjon

Et utbytte er en andel av overskuddet som et selskap velger å betale ut til aksjonærene, og som vanligvis uttrykkes som en prosentandel.

Utbytte - se full definisjon

Value at risk (VaR) definisjon

Value at risk er et måltall som brukes for å vurdere den finansielle risikoen for et selskap, en investeringsportefølje eller en åpen posisjon over en tidsperiode.

Value at risk (VaR) - se full definisjon

Valuta definisjon

Valutamarkedet er der hvor markedsaktørene konverterer én valuta til en annen.

Valuta - se full definisjon

Valutasvekkelse definisjon

Valutasvekkelse er nedgangen i en valutas verdi sett i forhold til en annen valuta. Dette refererer spesielt til valutaer i en flytende valutakurs – et system hvor en valutas verdi blir satt i valutamarkedet basert på tilbud og etterspørsel.

Valutasvekkelse - se full definisjon

Valutatrading definisjon

Med valutahandel menes deltakelse i valutamarkedet som skjer med det formål å spekulere og forsøke å oppnå en gevinst.

Valutatrading - se full definisjon

Variable kostnader definisjon

Variable kostnader er forretningsmessige kostnader som endres når produksjonsvolumene endres. Dette kan bety at variable kostnader enten øker eller minsker avhengig av selskapets gjeldende produksjon.

Variable kostnader - se full definisjon

VIX definisjon

VIX er den korte betegnelsen på Chicago Board Options Exchange Volatility Index.

VIX - se full definisjon

Volatilitet definisjon

Et markeds volatilitet er sannsynligheten for at store, uforutsette og kortsiktige prisbevegelser kan oppstå i markedet.

Volatilitet - se full definisjon

Volum definisjon

Volum måler kvantitet. Innen finans viser volum til antallet aktiva som er blitt tradet over en tidsperiode. Volum er en hovedindikator på markedsaktivitet og likviditet, og blir ofte presentert sammen med prisinformasjonen.

Volum - se full definisjon

VWAP definisjon

VWAP er forkortelsen for volumvektet gjennomsnittspris, som er et teknisk analyseverktøy som viser forholdet mellom et aktivums pris og dets totale tradingvolum. Det gir tradere og investorer et mål på gjennomsnittsprisen som en aksje trades til over en gitt tidsperiode.

VWAP - se full definisjon

West Texas Intermediate (WTI) definisjon

West Texas Intermediate (WTI) er en blanding av flere amerikanske lettoljer. Den utvinnes og bearbeides i USA og er for det meste raffinert i midtvesten og på Gulfkysten. WTI brukes hovedsakelig som en referansemåling på det amerikanske oljemarkedet.

West Texas Intermediate (WTI) - se full definisjon

Yield definisjon

Yield viser til avkastningen som oppnås på en investering, som regel i form av renter eller utbyttebetalinger.

Yield - se full definisjon

Åpen posisjon definisjon

En åpen posisjon er en trade som fortsatt er i stand til å generere gevinst eller påføre et tap. Alle gevinster og tap realiseres når en posisjon stenges og traden ikke lenger er aktiv. Åpne posisjoner kan enten være lang eller short – slik at du kan tjene penger både i stigende og fallende markeder.

Åpen posisjon - se full definisjon

Åpne ny definisjon

Tving åpning er en funksjon på IGs tradingplattform som gjør det mulig for deg å åpne en posisjon i motsatt retning av en eksisterende bet i det samme markedet.

Åpne ny - se full definisjon

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.

Utforsk våre kostnadsfrie tradingkurs

Lær fra våre eksperter i IG Academy, med steg-for-steg-kurs pluss webinarer som er designet for å hjelpe deg med å utvikle tradingferdighetene dine.