Ordliste over tradinguttrykk

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Her finner du vår ordliste med økonomiske uttrykk med spesielt fokus på trading og de finansielle markedene.

Fra nybegynnere som nettopp har begynt å stifte bekjentskap med den finansielle verden til eksperter med tiårs erfaring, alle tradere behøver å hver dag lære seg – eller oppdatere sine kunnskaper om – betydningen av et stort antall uttrykk.

Her definerer og forklarer vi et stort antall ord og uttrykk innen trading.

ADR definisjon

En American Depositary Receipt (eller ADR) er et sertifikat som gjør det mulig for investorer å handle med aksjer i ikke-amerikanske selskaper på amerikanske børser.

Les mer

Aksjeanalyse definisjon

Aksjeanalyse handler om å studere og vurdere aksjemarkedet. Analysen kan ta for seg en enkeltaksje, en sektor eller et bredere område. Aksjeanalyse kan også omtales som markedsanalyse.

Les mer

Aksjebørs definisjon

En aksjebørs er en handelsplass der aksjer kjøpes og selges.

Les mer

Aksjeindeks definisjon

En aksjeindeks er en gruppe aksjer som brukes som en indikator på utviklingen til en sektor, børs eller økonomi. Vanligvis vil en aksjeindeks bestå av et fast antall av de største selskapene på en gitt børs.

Les mer

Aksjeopsjoner definisjon

Aksjeopsjoner er en type derivater som utelukkende brukes til å trade med aksjer som underliggende aktivum.

Les mer

Aksjer definisjon

Aksjer er eierandeler i et selskap som vanligvis kan kjøpes og selges på aksjemarkedet.

Les mer

Aksjesymbol definisjon

Et aksjesymbol er en forkortelse som brukes til å identifisere børsnoterte selskaper. Når et selskap bestemmer seg for å bli børsnotert må det velges hvilken børs selskapet skal listes på og hvilket unikt aksjesymbol selskapet skal ha for å skille seg ut fra andre selskaper på børsen.

Les mer

Aksjetrading definisjon

Begrepet aksjetrading betegner det å kjøpe og selge aksjer i selskaper – eller derivatprodukter basert på aksjer – i forhåpning om å oppnå en gevinst.

Les mer

Aktivum definisjon

Et aktivum er en økonomisk eiendel som kan eies eller kontrolleres for å gi gevinst, eller en fremtidig fordel. Innen finansiell trading er uttrykket aktiva relatert til det som veksles på markeder, slik som aksjer, obligasjoner, valuta eller råvarer.

Les mer

Arbitrasje definisjon

Arbitrasje viser til praksisen som går ut på å kjøpe et aktivum og deretter selge det igjen umiddelbart for å dra fordel av en prisdifferanse.

Les mer

Basisrente definisjon

Basisrenten («base rate» eller «base interest rate») er rentesatsen en sentralbank – som Bank of England eller Federal Reserve – vil kreve for å låne ut penger til kommersielle banker.

Les mer

Bear-marked definisjon

Når markedet er i en vedvarende nedadgående trend og tradere er lite optimistiske med hensyn til utsiktene til et rally , omtales dette som et bear-marked.

Les mer

BNP definisjon

BNP står for bruttonasjonalprodukt, som er den samlede verdien av varene og tjenestene som produseres i et land i løpet av en gitt periode. Det brukes som en indikator på størrelsen på og helsen til et lands økonomi.

Les mer

BoE definisjon

BoE er en vanlig forkortelse for Bank of England, sentralbanken i Storbritannia.

Les mer

Bollinger-bånd definisjon

Bollinger-bånd er en populær form for teknisk prisindikator. De ble utviklet i 1980-årene av en banebrytende teknisk trader ved navn John Bollinger.

Les mer

Bull-marked definisjon

Når et marked, et instrument eller en sektor befinner seg i en oppadgående trend, omtales dette generelt som et bull-marked.

Les mer

Bunnlinje definisjon

Et selskaps bunnlinje er en viktig faktor innen aksjetrading. Begrepet kan brukes enten om et selskaps nettoresultatet eller om et selskaps fortjeneste per aksje.

Les mer

Børs definisjon

En børs er en markedsplass der finansielle instrumenter – som råvarer, aksjer eller derivater – handles. Børser kan være enten fysiske, slik som New York Stock Exchange, eller rent digitale, slik som en bitcoin-børs.

Les mer

Børsgulv definisjon

Børsgulvet er en betegnelse som brukes om det stedet hos et firma eller på en børs der aktiva kjøpes og selges. Det forbindes oftest med aksjebørser og futures-børser. Det kan også omtales som «tradinggulvet».

Les mer

Børsnotering definisjon

IPO er forkortelsen som brukes til å beskrive en “initial public offering”, eller “børsnotering” på norsk – det første salget av aksjer utstedt av et selskap. Før en børsnotering defineres selskapet som “privat” fordi aksjene kun er tilgjengelig for investorer som er tidlig ute. Etter en børsnotering åpnes aksjeeierskapet til et større marked og derfor er børsnoteringer også kjent som “floating”, “flotation” eller “gå offentlig”. 

Les mer

Call definisjon

En call er en opsjonskontrakt som gjør det mulig for tradere å få gevinst når prisen på et aktivum stiger over et bestemt punkt innenfor et gitt tidsrom. Det er det motsatte av en put, som gir gevinst når prisen på et aktivum faller under et bestemt punkt innenfor et gitt tidsrom.

Les mer

Chartist definisjon

En chartist er en trader som hovedsakelig baserer seg på diagrammer for å få en forståelse av et finansielt instruments historiske prisbevegelser og på den måten bedre kunne forutse og spekulere i dets fremtidige utvikling. De kalles også tekniske analytikere eller tekniske tradere.

Les mer

Contracts for difference definisjon

CFD-trading går ut på å spekulere i finansielle markeder gjennom instrumenter kalt «contracts for difference» (CFD) – en form for finansielle derivater.

Les mer

Dagsordre definisjon

Dagsordre defineres som en instruksjon fra en trader til deres megler om å kjøpe eller selge et bestemt aktivum. Å selge en dagsordre vil si at execution av traden må skje dersom aktivumet når en bestemt pris (refereres til som nivået) i løpet av den tradingdagen ordren ble lagt inn.

Les mer

Day trading definisjon

Day trading er en strategi innen kortsiktig investering som innebærer å stenge alle posisjoner før markedet stenger.

Les mer

Delta definisjon

Et derivats delta er definert som derivatets prisbevegelse sett i forhold til endringen i prisen på dets underliggende aktivum. Det kalles iblant også sikringsforhold eller «hedge ratio» og brukes mest i forbindelse med opsjonshandel.

Les mer

Derivat definisjon

Et derivat er et finansielt produkt som gjør det mulig for tradere å spekulere i bevegelser i aktivapriser uten selv å måtte kjøpe de aktuelle aktivaene. Siden ingen fysiske eiendeler skifter eier når derivatposisjoner åpnes, eksisterer de som regel i form av en kontrakt mellom to parter.

Les mer

DMA definisjon

I tradingsammenheng står DMA for «direct market access» (direkte markedstilgang). DMA gjør det mulig å legge inn handler som gir mer fleksibilitet og gjennomsiktighet enn tradisjonell handel (som vanligvis omtales som OTC, eller «over the counter»). Det retter seg først og fremst mot avanserte tradere.

Les mer

EBITDA definisjon

EBITDA står for ‘earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation’. Det blir målt ved å fjerne de ovennevnt tallene fra et selskaps totale inntekter og gir en ide om resultatet før skatt og andre økonomiske faktorer er tatt i betraktning.

Les mer

Egenkapital definisjon

I tradingsammenheng kan egenkapital eller «equity» bety flere forskjellige ting. Det viser som regel til eierskap av et aktivum der ingen gjeld er involvert.

Les mer

Egenverdi definisjon

Innen investering kan egenverdi ha to forskjellige betydninger. I forbindelse med opsjoner viser det til differansen mellom det underliggende aktivumets pris og opsjonens strike-pris. Det kan også vise til et selskaps «reelle» verdi, slik denne oppfattes av en investor.

Les mer

Egne aksjer definisjon

Egne aksjer er den andelen av aksjene i et selskap som eies av selskapet selv. Disse aksjene er ikke inkludert i det totale antallet utestående noterte aksjer, og de gir verken stemmerett eller rett til utbytte (dette er fordi et selskap ikke kan eie seg selv eller betale til seg selv).

Les mer

ESB definisjon

Når tradere snakker om ESB, viser de til Den europeiske sentralbanken, det vil si sentralbanken for eurosonen.

Les mer

ETP definisjon

Børshandlede produkter, eller ETPer, er en type finansielle instrumenter som handles hele dagen gjennom på nasjonale børser.

Les mer

Forwardkontrakt definisjon

En forwardkontrakt er en kontrakt som har en definert utløpsdato.

Les mer

Fundamental analyse definisjon

Fundamental analyse er metoden som brukes for å evaluere realverdien til et aktivum, og analysere faktorene som kan påvirke den fremtidige prisen. Denne typen analyse baseres på eksterne hendelser og påvirkninger i tillegg til regnskap og industritrender.

Les mer

Fusjon definisjon

Når to eller flere selskaper bestemmer seg for å slå seg sammen til én enhet, kalles dette for en fusjon.

Les mer

Futures definisjon

En futurekontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge et aktivum til en definert pris på en spesifisert dato i fremtiden.

Les mer

Fyll definisjon

Fyll er uttrykket som brukes for å henvise til en tilfredsstillelse av en ordre til å trade et finansielt aktivum. Det er den grunnleggende handlingen for alle markedstransaksjoner – når en ordre fullføres refereres den ofte til som “fyllt” eller som at execution av ordren har forekommet. Det er derimot verdt å merke seg at det ikke er garantert at enhver ordre vil fylles inn.

Les mer

Gamma definisjon

Gamma er et derivat av delta: forholdet mellom et derivats pris og prisen på dets underliggende aktivum. Mer spesifikt er gamma endringen i delta hensett til det underliggende aktivumets pris.

Les mer

Gjeldsgrad definisjon

Gjeldsgrad er en indikasjon på hvor mye gjeld et selskap har, sett i forhold til verdien av selskapets eiendeler. Begrepet kan også brukes på enkeltpersoner og viser da til gjeldskostnadene sett i forhold til personens samlede årlige inntekt.

Les mer

Glidende gjennomsnitt definisjon

Et glidende gjennomsnitt er en vanlig indikator innen teknisk analyse som brukes til å studere prisbevegelser for aktiva samtidig som man reduserer virkningen av tilfeldige prisutslag.

Les mer

Gråmarked definisjon

Ved å ta en posisjon på gråmarkedet, tar du en posisjon på et selskaps potensielle markedsverdi før det børsnoteres (totalt utstedte aksjer x pris).

Les mer

Hedge definisjon

En hedge er en investering eller handel som er utformet med tanke på å redusere den eksisterende risikoeksponeringen. Prosessen med å redusere risiko gjennom investeringer kalles hedging.

Les mer

Ikke-shortbar aksje definisjon

Unborrowable stock is the stock that no one is willing to lend out to short sellers. When shares in a company become unborrowable, the traditional means of short selling them is impossible.

Les mer

In the money definisjon

In the money (ITM) defineres av en opsjons «moneyness» – det underliggende aktivumets status når markedsprisen sammenlignes med prisen det kan kjøpes ellers selges til (strike-prisen). In the money kan bety at en opsjon på et underliggende aktivum har gått forbi strike-prisen, og gitt det en realverdi på mer enn 0 NOK.

Les mer

Investeringer definisjon

Investeringer (capital expenditure eller CAPEX på engelsk) er et begrep som viser til penger bedrifter bruker på fysiske eiendeler. Dette er et viktig aspekt for forståelsen av et selskaps regnskaper.

Les mer

Investeringskapital definisjon

En traders investeringskapital er den delen av vedkommendes finansielle ressurser som er tilgjengelig for trading. Disse ressursene kan være i form av penger eller andre aktiva.

Les mer

Investor definisjon

En investor er en person som bruker kapital til å foreta en investering i forhåpning om å oppnå en gevinst. I investeringsmiljøet kan det imidlertid ofte være slik at investorer har en annen holdning til investering enn tradere.

Les mer

Kontrakt definisjon

En kontrakt er en standardisert aktivamengde som handles i stedet for et enkelt aktivum.

Les mer

Kurtasje definisjon

Kurtasje er gebyret en megler tar for å gjennomføre handler på vegne av en trader.

Les mer

Kvantitative lettelser definisjon

Kvantitative lettelser er en økonomisk pengepolitikk som har til formål å senke rentene og øke pengemengden. Bruken av denne politikken har økt i omfang etter finanskrisen i 2008 og den påfølgende resesjonen.

Les mer

LIBOR definisjon

LIBOR, eller London Interbank Offered Rate, er en referanserente som er styrende for daglige rentesatser på lån og finansielle instrumenter verden over.

Les mer

Likviditet definisjon

Innen investering viser likviditet til hvor lett det er å omsette et bestemt aktivum i markedet uten at aktivumets pris blir påvirket. Likviditet kan også være et mål på hvor raskt og enkelt et aktivum kan konverteres til kontanter.

Les mer

Limit up / limit down definisjon

Limit up og limit down er de maksimale beløpene en råvare-futurekontrakt kan stige (limit up) eller falle (limit down) med i løpet av en enkelt handelsdag.Limit up og limit down er de maksimale beløpene en råvare-futurekontrakt kan stige (limit up) eller falle (limit down) med i løpet av en enkelt handelsdag.

Les mer

Limit-ordre definisjon

En limit-ordre er en instruksjon til megleren din om å iverksette en handel ved et gitt nivå som er gunstigere enn den nåværende markedsprisen.

Les mer

M2 definisjon

M2 er et mål på pengemengde og viser til en bestemt andel av pengene som finnes i en økonomi.

Les mer

Margin call definisjon

En margin call er en beskjed fra en megler til en trader om at en økt vedlikeholdsmargin er nødvendig for at en giret handel skal kunne holdes åpen.

Les mer

Marginkrav definisjon

Marginkravet er det beløpet en trader må betale for å kunne åpne en giret trading-posisjon.

Les mer

Markedsdata definisjon

Markedsdata refererer til livestreaming av data relatert til trading. Det omfatter et stort utvalg informasjon som pris, kjøps- og salgskvoter og markedsvolum. Tradingleverandører leverer rapporter på en rekke ulike aktiva og finansielle instrumenter, som deretter distribueres til traders og bedrifter. Markedsdata er tilgjengelig på tvers av tusenvis av globale markeder, inkludert aksjer, indekser, valuta og råvarer.

Les mer

Market maker definisjon

En market maker er en person eller institusjon som kjøper og selger store mengder av et bestemt aktivum for å bidra til å skape større likviditet.

Les mer

Megler definisjon

En megler er en enkeltperson eller et selskap som legger inn handler på vegne av en trader. De kan gjøre dette innen en rekke ulike aktivaklasser, men den mest kjente formen for megling er aksjemegling.

Les mer

Motstandsnivå definisjon

Et motstandsnivå er det punktet i et prisdiagram der den oppadgående prisbevegelsen møtes av et stort behov for å selge aktivumet. Dersom en markedspris nærmer seg et motstandsnivå kan en trader velge å lukke posisjonen sin og ta gevinsten i stedet for å risikere at markedet faller tilbake.

Les mer

Motvaluta definisjon

Motvalutaen er den andre valutaen som er angitt i et valutapar. Den kalles også noteringsvalutaen.

Les mer

Multiplikatoreffekt definisjon

Multipliaktoreffekten er ordet som brukes for å beskrive endringer som pengemengden kan ha på økonomisk aktivitet. Når et individ, myndighet eller selskap bruker penger så kan dette få ringvirkninger som påvirker andre selskaper og individer. Konsekvensene av dette kan være mye større enn den opprinnelige handlingen.

Les mer

Negativ saldo-beskyttelse – definisjon

Nettoinntekt definisjon

Nettoinntekt er et selskaps samlede overskudd (også kalt resultatet), som oppgitt i selskapets resultatregnskap.

Les mer

Non-farm payrolls definisjon

Non-farm payrolls er en månedlig statistikk som viser hvor mange som er sysselsatt i USA innen produksjonsindustrien, bygg og anleggssektoren og handelssektoren.

Les mer

Obligasjonshandel definisjon

Obligasjonshandel er en form for handel der man kan tjene penger på svingninger i selskaps- eller statsobligasjoners verdi. Mange ser på obligasjonshandel som en viktig del av en diversifisert trading-portefølje, sammen med aksjer og kontanter.

Les mer

Off book definisjon

En «off-book»-handel viser til en aksjehandel som utføres utenfor børsen, via OTC-markedet.

Les mer

OPEC definisjon

OPEC står for Organisation of Petroleum Exporting Countries (organisasjonen av oljeeksporterende land). Dette er en gruppe som består av de største oljeproduserende landene i verden, og som ble opprettet for å samordne oljepolitikken og yte gjensidig økonomisk og teknisk bistand.

Les mer

Oppkjøp definisjon

Når et selskap bestemmer seg for å overta et annet selskap, kaller vi dette for et oppkjøp. Det overtakende selskapet vil gjøre dette ved å kjøpe enten flertallet av eller alle eierandelene i selskapet som overtas.

Les mer

Opsjon definisjon

En opsjon er et finansielt instrument som gir deg en rett til å kjøpe eller selge et aktivum når aktivumets pris beveger seg utover en gitt pris innen en bestemt tidsperiode.

Les mer

OTC definisjon

OTC står for «over the counter» og viser til en handel som ikke gjennomføres på en formell børs.

Les mer

Out of the money definisjon

Out of the money er én av tre termer som brukes i forbindelse med opsjonshandel, og som viser til et underliggende aktivums pris sett i forhold til prisen det kan kjøpes eller selges til («strike-prisen»).

Les mer

Overeksponering definisjon

Betegnelsen overeksponering viser til den tekniske feilen en trader kan gjøre ved å investere for mye i én bestemt mulighet.

Les mer

P/E ratio definisjon

P/E ratio er en viktig indikator som brukes til å vurdere den relative verdien til en aksje (eller iblant også en indeks eller bransje). Den beregnes ved å dele aksjekursen på fortjenesten per aksje.

Les mer

Paritet definisjon

Begrepet paritet kan brukes på litt ulike måter innen trading, men er alltid et uttrykk for likeverdighet.

Les mer

Pip definisjon

Et pip er en måleenhet innen valutatrading som brukes til å definere endringen i verdien mellom to valutaer. Den bokstavelige betydningen av pip er “point in percentage”, og er den minste standardiserte bevegelsen en valuta kan endres. Pips brukes av traders til å beregne spreaden mellom kjøps- og salgsprisen til valutakrysset, og for å uttrykke gevinsten eller tapet posisjonen deres har generert.

Les mer

Pip-verdi definisjon

Pip-verdien er prisen tilskrevet til en ett-pips bevegelse i en valutatrade – den brukes ofte når det refereres til en posisjons tap eller gevinst. Betydningen av pip-verdi kan variere mellom valutaer, men da de fleste større valutakryss kvoteres til fire desimalplasser, er et pip vanligvis tilsvarende det fjerde sifferet etter desimaltegnet. I GBP/USD, for eksempel, er 0,0001 ett pip.

Les mer

PMI definisjon

PMI står for Purchasing Managers’ Index (innkjøpssjefenes indeks) og er en nyttig indikator på tilstanden i en bestemt sektor i en økonomi. I Storbritannia utarbeider Markit en PMI for produksjonssektoren, tjenestesektoren og bygg- og anleggssektoren.

Les mer

Posisjon definisjon

Det er det finansielle uttrykket for en trade som for øyeblikket kan gå både i gevinst og tap. eller som nylig har blitt lukket.

Les mer

Put-opsjon definisjon

Put-opsjoner er en type opsjon som gir kjøperen en rett – men ingen forpliktelse – til å selge et aktivum til en bestemt pris innen opsjonens utløp.

Les mer

Rally definisjon

Et rally er en periode der prisen på et aktivum eller marked eller en indeks opplever et vedvarende oppsving. Typisk vil dette inntreffe etter en periode der prisene har vært flate eller fallende.

Les mer

Range definisjon

Range er forskjellen mellom et markeds høyeste og laveste pris i en gitt periode.

Les mer

Ratio spread definisjon

En ratio spread er en strategi som brukes innen opsjonshandel, der en trader vil ha et ulikt antall kjøps- og salgsopsjon-posisjoner på ett og samme underliggende marked på samme tid.

Les mer

Rente definisjon

Rente viser til godtgjørelsen en part betaler for å låne penger. For en trader kan renter være enten en kostnad eller en måte å oppnå gevinst på.

Les mer

Rentesatser definisjon

Prisen låntakeren må betale til långiveren for et lån, vanligvis uttrykt som en prosentandel av lånebeløpet. Denne prosentandelen viser som regel til prisen som betales per år (kjent som årlig rente eller rente p.a.), men det er også mulig å angi rentesatser for et lengre eller kortere tidsrom.

Les mer

Reversal definisjon

En reversal er en omvending i prisbevegelsen til et aktivum: når en oppadgående trend (eller et rally) blir en nedadgående trend (eller en korreksjon) eller motsatt. De kan også bli omtalt som «trend reversals».

Les mer

Risikostyring definisjon

Risikostyring er prosessen med å identifisere potensielle risikoer i investeringsporteføljen din og iverksette risikobegrensende tiltak.

Les mer

RNS definisjon

RNS er en forkortelse for Regulatory News Service, som er en del av London Stock Exchange. RNS sender ut lovpålagt og annen informasjon på vegne av foretak og selskaper og hjelper dem å overholde opplysningspliktene som er fastsatt av reguleringsmyndigheter rundt om i verden.

Les mer

ROCE definisjon

ROCE står for return on capital employed (avkastning på sysselsatt kapital) og er et forholdstall som måler hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin.

Les mer

Rollover definisjon

Innen trading viser rollover til prosessen med å holde en posisjon åpen utover utløpsdatoen.

Les mer

RSI definisjon

RSI står for relative strength index (relativ styrke-indeks).

Les mer

Råvare definisjon

En råvare er et grunnleggende fysisk aktivum som ofte brukes som råmateriale i produksjonen av varer eller tjenester.

Les mer

Scalp definisjon

I tradingsammenheng er scalp prosessen med å åpne og deretter stenge en posisjon etter svært kort tid, i forhåpning om å oppnå gevinst på små prisbevegelser.

Les mer

SEC definisjon

SEC står for Securities and Exchange Commission. Dette er et amerikansk føderalt organ som er opprettet for å regulere markedene, beskytte investorer i USA og føre tilsyn med fusjoner og oppkjøp.

Les mer

SETS definisjon

SETS står for Stock Exchange Electronic Trading Service, som er den digitale ordreboken på London Stock Exchange.

Les mer

Short definisjon

Innen trading viser short til en handel som vil gi gevinst hvis aktivumet som handles, faller i pris.

Les mer

Shortsalg definisjon

Shortsalg innebærer at du selger et aktivum du ikke eier, i forhåpning om at det vil falle i verdi slik at du kan stenge posisjonen med gevinst.

Les mer

Slippage definisjon

Når prisen en ordre blir utført til, ikke samsvarer med prisen som gjaldt da ordren ble lagt inn, kaller vi dette for slippage.

Les mer

Smart ordrerouter definisjon

En smart ordrerouter (SOR) er en automatisert prosess som brukes i online trading. Den følger en rekke regler som ser etter og vurderer tradinglikviditet. Målet til en SOR er å finne beste måte for execution av en trade, dra nytte av muligheter på tvers av en rekke handelssteder gjennom avanserte algoritmer.

Les mer

SNB definisjon

SNB står for Swiss National Bank, den sveitsiske sentralbanken.

Les mer

Spot definisjon

Innen trading viser spot til prisen som gjelder for et aktivum som skal leveres umiddelbart, eller verdien et aktivum har på ethvert gitt tidspunkt.

Les mer

Spread definisjon

Innen finans viser spread til differansen mellom kjøpsprisen og salgsprisen som oppgis for et aktivum.

Les mer

Stop-ordre defininisjon

Stop-orderer er typer av ordre som gir megleren din instruksjoner om å execute en trade når aktivumet når et visst nivå.

Les mer

Straddle definisjon

En straddle er en strategi innen opsjonshandel som tradere kan bruke for å spekulere i om et marked er i ferd med å bli volatilt eller ikke, uten å være nødt til å forutsi en bestemt prisbevegelse. Straddles går ut på at man enten kjøper eller selger call- og put-opsjoner med samme strike-pris og utløpsdato på samme tid.

Les mer

Strike definisjon

Innen opsjonshandel viser strike til prisen en kontrakt kan utøves ved, og prisen det underliggende aktivumet vil bli kjøpt eller solgt til. Den kalles også strike-prisen.

Les mer

Teknisk analyse definisjon

Teknisk analyse er en måte å undersøke og forutse prisbevegelser i de finansielle markedene ved å bruke historiske prisdiagrammer og markedstatistikk. Det er basert på ideen om at dersom en trader kan identifisere tidligere markedsmønstre, kan de utforme en relativt nøyaktig forutsigelse om fremtidige prisbevegelser.

Les mer

Tom-next definisjon

Tom-next er en forkortelse for tomorrow-next day, som er metoden valutaspekulanter bruker for å kunne holde valutaposisjoner åpne over natten og slippe å motta valutaen fysisk.

Les mer

Tradingplan definisjon

En tradingplan er en strategi den individuelle traderen utvikler for å systematisere fremgangsmåtene for verdsetting av aktiva, risikohåndtering og målsetting og fastsette hvilke typer trading som skal benyttes. De fleste tradingplaner består av to deler: langsiktige tradingmål og veien som skal lede til oppnåelsen av disse.

Les mer

Trailing Stop-ordrer definisjon

En Trailing Stop-ordre er en type Stop-loss-ordre som justeres automatisk i takt med positive markedsbevegelser for aktivumet du handler med.

Les mer

Trend definisjon

Når et marked opplever en klar, vedvarende oppgang eller nedgang, kaller vi dette en trend. Å identifisere begynnelsen og slutten på trender er et viktig mål innen arkedsanalyse. Trender kan gjelde for individuelle aktiva, sektorer eller til og med for rentesatser og obligasjonsrenter.

Les mer

Utbytte definisjon

Et utbytte er en andel av overskuddet som et selskap velger å betale ut til aksjonærene, og som vanligvis uttrykkes som en prosentandel.

Les mer

Valuta definisjon

Valutamarkedet er der hvor markedsaktørene konverterer én valuta til en annen.

Les mer

Valutatrading definisjon

Med valutahandel menes deltakelse i valutamarkedet som skjer med det formål å spekulere og forsøke å oppnå en gevinst.

Les mer

Variable kostnader definisjon

Variable kostnader er forretningsmessige kostnader som endrer seg når produksjonsvolumene endres. De skiller seg fra faste kostnader, som holder seg konstante selv om produksjonsvolumet stiger eller synker.

Les mer

VIX definisjon

VIX er den korte betegnelsen på Chicago Board Options Exchange Volatility Index.

Les mer

Volatilitet definisjon

Et markeds volatilitet er sannsynligheten for at store, uforutsette og kortsiktige prisbevegelser kan oppstå i markedet.

Les mer

Volum definisjon

In trading, volume is the amount of a particular asset that is being traded over a certain period of time. It is often presented alongside price information, as it offers an extra dimension when examining an asset’s price history.

Les mer

VWAP definisjon

VWAP står for volume weighted average price (volumvektet gjennomsnittspris), som er en referanse som ofte brukes av passive investorer. Den gjenspeiler forholdet mellom et aktivums pris og dets totale handelsvolum.

Les mer

Yield definisjon

Yield viser til avkastningen som oppnås på en investering, som regel i form av renter eller utbyttebetalinger.

Les mer

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com

Utforsk våre kostnadsfrie tradingkurs

Lær fra våre eksperter i IG Academy, med steg-for-steg-kurs pluss webinarer som er designet for å hjelpe deg med å utvikle tradingferdighetene dine.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.