Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Ordlista tradingtermer

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Å - Ö

Här hittar du vår ordlista med ekonomiska termer med särskilt fokus på trading och de finansiella marknaderna.

Från nybörjare som precis börjar stifta bekantskap med den finansiella världen till experter med decennier av erfarenhet, alla traders behöver varje dag lära sig – eller uppdatera sina kunskaper om – betydelsen av ett stort antal termer.

Här definierar och förklarar vi ett stort antal termer och ord inom trading. 

ADR – definition

Ett amerikanskt depåbevis (eller ADR för American Depositary Receipt) är ett certifikat som tillåter investerare att handla aktier i icke-amerikanska företag på de amerikanska börserna.

ADR - se fullständig definition

Aktieanalys definition

Aktieanalys är en metod som används av en trader eller investerare för att undersöka och utvärdera aktiemarknaden. Informationen används sedan till att ta välgrundade beslut om att köpa eller sälja aktier. Ibland kallas aktieanalys också för marknadsanalys.

Aktieanalys - se fullständig definition

Aktiebörs definition

En aktiebörs är en centraliserad plats där aktier i börsnoterade företag köps och säljs. En aktiebörs skiljer sig från andra börser eftersom det där endast handlas aktier, obligationer och börshandlade produkter (ETPs).

Aktiebörs - se fullständig definition

Aktiehandel – definition

Aktiehandeln utgörs av köp och försäljning av företagsaktier, eller av derivat baserade på företagsaktier, för att få en vinst.

Aktiehandel - se fullständig definition

Aktieindex – definition

Ett index inom trading är en gruppering av finansiella tillgångar som används för att indikera hur det går för en viss sektor.

Aktieindex - se fullständig definition

Aktiekapital – definition

Kapital kan ha många olika betydelser inom trading. Oftast rör det sig om någon form av ägandeskap av en tillgång utan att räkna in skulder.

Aktiekapital - se fullständig definition

Aktiekod definition

En aktiekod är en förkortning som används för att identifiera börshandlade bolag. När ett företag beslutar sig för att noteras på en börs, väljer företaget vilken börs de ska noteras på och därefter en unik aktiekod för att skilja sig från de andra företagen på börsen.

Aktiekod - se fullständig definition

Aktiemäklare – definition

En aktiemäklare är en enskild person eller ett företag som hanterar positioner åt en trader. De kan handla med olika tillgångsslag men det mest kända är aktier.

Aktiemäklare - se fullständig definition

Aktieoptioner – definition

Aktieoptioner är en typ av derivat som enbart används för att handla aktier som underliggande tillgång.

Aktieoptioner - se fullständig definition

Aktiepris definition

Aktiepriset avser det belopp det kostar att köpa en aktie i ett företag. Priset på en aktie är inte fast utan varierar utifrån marknadsförhållandena. Går det bra för företaget brukar aktiepriset stiga, och går det sämre än väntat brukar aktiepriset sjunka.

Aktiepris - se fullständig definition

Aktier – definition

En aktie är en enhet av ägande i ett företag och handlas oftast på aktiemarknaden. Aktier kan också kallas stamaktier eller aktiekapital.

Aktier - se fullständig definition

Aktieåterköp definition

Aktieåterköp innebär att ett företag köper tillbaka sina egna aktier från investerare. Det kan ses som ett alternativt, skatteeffektivt sätt att ge aktieägarna utdelning. De inköpta aktierna ogiltigförklaras, men kan också behållas för att säljas i framtiden.

Aktieåterköp - se fullständig definition

Alfa definition

Alfa är ett mått på hur en investeringsportfölj presterar i jämförelse med ett specifikt referensvärde, oftast ett aktieindex. Med andra ord visar alfa i vilken utsträckning en trader har lyckats ”slå” marknaden under en tidsperiod. Alfavärdet är antingen positivt eller negativt, beroende på hur nära marknaden det ligger.

Alfa - se fullständig definition

Amortering definition

Amortering är den process då du delar upp återbetalningen av ett lån eller kostnaden för en immateriell tillgång över en specifik tidsram. Beroende på de villkor som ställs av banker eller upphovsrättsbyråer utgörs denna period oftast av ett fast antal månader eller år. Amorteringar medför ofta räntebetalningar, vilka fastställs efter långivarens bedömning.

Amortering - se fullständig definition

Anläggningstillgångar definition

Anläggningstillgångar består av ett företags långsiktiga investeringar, vars totala värde inte kommer att omsättas under det pågående räkenskapsåret. Hit räknas också tillgångar utan något inneboende värde – exempelvis immateriella tillgångar – eller tillgångar utan fast förfallodatum, såsom fastigheter eller mark.

Anläggningstillgångar - se fullständig definition

Appreciering definition

Appreciering innebär att en valuta i ett valutapar ökar i värde i förhållande till den andra valutan i samma par. Valutahandlare brukar säga att en valuta ”stärks” mot en annan, vilket betyder att den kostar mer att köpa, eller att man får mer av en annan valuta om man säljer den.

Appreciering - se fullständig definition

Arbetande order – definition

En arbetande order är en annan term för en order att öppna, med andra ord en stopp- eller limitorder som öppnar en ny position. Den anvisar mäklaren att exekvera när en tillgång når ett visst pris.

Arbetande order - se fullständig definition

Arbitrage definition

Arbitrage inom handel innebär att man köper och samtidigt säljer en tillgång för att dra fördel av prisskillnaden. Tillgången säljs oftast på en annan marknad, i en annan form eller med en annan finansiell produkt, beroende på hur skillnaden i pris har uppstått.

Arbitrage - se fullständig definition

At the money definition

At the money (ATM) är en term som används för att beskriva ett optionskontrakt med ett lösenpris som är identiskt med det underliggande marknadspriset. At the money-optioner handlas ofta livligt eftersom de är så nära att bli vinstgivande.

At the money - se fullständig definition

Auktionsmarknad definition

En auktion är den process där man innan öppningen, efter stängningen eller under dagliga volatilitetsauktioner fastställer priset på aktier.

Auktionsmarknad - se fullständig definition

Automatiserad trading – definition

Automatiserad trading, som också kallas algoritmisk trading, är trading där man använder algoritmer för att lägga ordrar.

Automatiserad trading - se fullständig definition

Avkastning definition

Avkastning (”rate of return” eller ROR på engelska) är vinsten eller förlusten som en investering genererar under en viss tidsperiod uttryckt som en procentandel av den ursprungliga investeringen. En positiv avkastning innebär att positionen gett vinst medan en negativ avkastning innebär att den gått med förlust. Alla investeringar ger upphov till avkastning.

Avkastning - se fullständig definition

Avskrivning – definition

Avskrivning är en term som beskriver en tillgångs värdeminskning, antingen till följd av marknadsförhållandena eller till följd av andra faktorer som slitage. Det är motsatsen till uppskrivning.

Avskrivning - se fullständig definition

Baspunkt definition

En baspunkt är ett mått som används för att kvantifiera förändringen mellan två procentsatser. Det kallas också ”bp” som uttalas ”bip”. En baspunkt motsvarar en hundradels procent, alltså 0,01 %.

Baspunkt - se fullständig definition

Basränta definition

Basräntan (eller styrräntan) är den räntesats som centralbanker, som Bank of England eller Federal Reserve, tar ut vid lån av pengar till affärsbanker. I Sverige kallas Riksbankens basränta för reporäntan.

Basränta - se fullständig definition

Basvaluta definition

Termen basvaluta kan inom trading ha en av två betydelser: Basvalutan är den första valutan i ett valutapar och är en av de två valutor som handlas vid valutahandel. Redovisningsvalutan används av banker och andra företag.

Basvaluta - se fullständig definition

Bear market – definition

Om en marknad under en tid fortsatt gå nedåt och det inte finns mycket vilja bland traders att göra något åt det, brukar man säga att det är en bear market, björnmarknad, eller att marknaden är i baisse.

Bear market - se fullständig definition

Bear – definition

Bears, eller björnar, anser att en marknad, en tillgång eller ett finansiellt instrument kommer att gå nedåt, eller i baisse. De har med andra ord motsatt åsikt mot bulls, eller tjurar, som anser att marknaden kommer att gå uppåt.

Bear - se fullständig definition

Bearish definition

Att vara bearish inom handel betyder att du tror att en marknad, tillgång eller ett finansiellt instrument kommer att följa en nedåtgående trend. Att vara bearish är motsatsen till att vara bullish, vilket i sin tur betyder att man tror att marknaden är på uppgång.

Bearish - se fullständig definition

Beta – definition

Ett finansiellt instruments beta anger instrumentets risk eller volatilitet jämfört med marknaden i stort.

Beta - se fullständig definition

Blankning – definition

Blankning består av att du säljer en tillgång du inte äger eftersom du förutser att tillgången kommer att minska i värde och att du därför kan få en vinst. Detta kan också kallas att blanka.

Blankning - se fullständig definition

Blue-chip-aktier definition

Blue-chip-aktier är aktier i företag som är välrenommerade, finansiellt stabila och väletablerade inom sin bransch. Vilka företag som anses vara s.k. blue-chip-företag tenderar att ändras över tid. Därför är det svårt att exakt definiera vad som krävs för att uppnå sådan status. Ett sådant företag ligger typiskt sett i eller nära toppen av sin bransch, är listat på ett erkänt index och har ett välkänt varumärke.

Blue-chip-aktier - se fullständig definition

BNP – definition

BNP står för bruttonationalprodukt och motsvarar det totala värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP används för att indikera hur välmående ekonomin i ett land är.

BNP - se fullständig definition

Bokfört värde definition

Det bokförda värdet visar vad ett företag är värt enligt dess balansräkning, eller ”böcker”, medan marknadsvärdet – eller börsvärdet – visar vad ett företag är värt enligt marknadsaktörernas bedömning. Marknadsvärdet beräknas som det aktuella marknadspriset per aktie multiplicerat med det totala antalet utestående aktier.

Bokfört värde - se fullständig definition

Bollinger-band definition

Bollinger-band är en populär teknisk prisindikator. Den är uppbyggd med en marknads enkla glidande medelvärde (SMA) i mitten och ett övre och ett undre band på vardera sida. Banden är vanligen inställda på två standardavvikelser från marknadens glidande medelvärde och kan visa områden med stöd och motstånd.

Bollinger-band - se fullständig definition

Brent – definition

Brent, som ibland kallas Brent-råolja eller Brent-blandning, är ett av tre stora jämförelseindex för råolja.

Brent - se fullständig definition

Bruttomarginal – definition

En bruttomarginal är ett mått på hur mycket vinst ett företag kan få från sina intäkter.

Bruttomarginal - se fullständig definition

Bull market – definition

När en marknad, ett instrument eller en sektor är på uppgång brukar man säga att marknaden är i hausse, eller att det rör sig om en bull market.

Bull market - se fullständig definition

Bull – definition

Bulls, eller tjurar, är spekulanter som anser att en marknad, ett instrument eller en sektor kommer att röra sig uppåt. De har med andra ord motsatt åsikt mot bears, eller björnar, som är pessimistiska om marknadsrörelserna.

Bull - se fullständig definition

Börs definition

En börs är en öppen och organiserad marknadsplats för råvaror, aktier, värdepapper, derivat och andra finansiella instrument. Termen börs och marknad används ofta som synonymer eftersom de båda beskriver en miljö där man kan handla börsnoterade produkter.

Börs - se fullständig definition

Börshandel definition

On exchange is a term used to mean that a trade is taking place directly on an order book. It differs from at quote, which is a trade made at the price quoted by a market maker.

Börshandel - se fullständig definition

Börsnotering – definition

När ett företag börsnoteras så kan det handlas offentligt på en aktiebörs. Detta kallas ibland börsintroduktion eller ”floating”.

Börsnotering - se fullständig definition

Börsvärde definition

Ett företags börsvärde är det totala värdet på alla utestående aktier som finns på marknaden. Ibland kallar man det för ”market cap”. Att titta på ett företags börsvärde gör det enklare för investerare att avgöra ett företagets storlek och bedöma riskerna som är förknippade med att investera i företagets aktier.

Börsvärde - se fullständig definition

Börsvärde – definition

Ett företags börsvärde är det totala värdet på alla utestående aktier som finns på marknaden. Ibland kallar man det för ”market cap”. Att titta på ett företags börsvärde gör det enklare för investerare att avgöra ett företagets storlek och bedöma riskerna som är förknippade med att investera i företagets aktier.

Börsvärde - se fullständig definition

CFDs definition

Ett Contract for Difference, eller en CFD, är en typ av finansiellt derivat som används inom CFD-handel.

CFDs - se fullständig definition

Cost of carry – definition

Kostnaderna för att behålla en investeringsposition brukar kallas för cost of carry, eller en hållningskostnad.

Cost of carry - se fullständig definition

Courtage – definition

Courtage är en avgift som en mäklare tar ut för att lägga ordrar åt en trader.

Courtage - se fullständig definition

Dagsorder – definition

En dagsorder är en typ av order, alltså en anvisning från en trader till en mäklare, om att köpa eller sälja en viss tillgång.

Dagsorder - se fullständig definition

Dark pools – definition

Dark pools är nätverk, ofta i form av privata börser eller forum, där institutionella investerare kan köpa och sälja stora aktievolymer utan att några uppgifter om detta sprids till marknaden i stort.

Dark pools - se fullständig definition

Daytrading – definition

Daytrading, eller dagshandel, är en strategi baserad på kortsiktiga investeringar där alla positioner stängs innan marknaden stängs.

Daytrading - se fullständig definition

Delta definition

Delta är ett mått som används inom optionshandel för att analysera hur priset på ett optionskontrakt förändras när priset på den underliggande tillgången förändras. Det kan ibland också kallas för hedgingsgrad.

Delta - se fullständig definition

Derivat definition

Ett derivat är en finansiell produkt som traders kan använda för att spekulera på en tillgångs prisrörelser utan att behöva köpa själva tillgången.

Derivat - se fullständig definition

Digital100 – definition

Digital100 är en typ av finansiellt derivat som också kallas Digital100-optioner.

Digital100 - se fullständig definition

Digital100-optioner – definition

Digital100-handel är en typ av trading som använder Digital100-optioner.

Digital100-optioner - se fullständig definition

Direktavkastning – definition

Direktavkastning är inkomsten från en investering, oftast i form av ränta eller utdelning. Direktavkastningen är ett sätt för en trader att tjäna pengar på sina investeringar.

Direktavkastning - se fullständig definition

DMA definition

Inom trading står DMA för Direct Market Access, eller direktåtkomst till marknaden.

DMA - se fullständig definition

Dynamiska stopp definition

Ett dynamiskt stopp är en typ av stopp-loss som automatiskt följer positiva marknadsrörelser för en tillgång du handlar med.

Dynamiska stopp - se fullständig definition

Dynamiskt steg Definition

Ett dynamiskt steg är ett mått på prisrörelser och en viktig komponent för en dynamisk stopporder – en typ av stopp-lossorder som följer din position om den ger dig vinst och stängs om marknaden rör sig mot dig.

Dynamiskt steg - se fullständig definition

EBITDA – definition

EBITDA står för ”earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation”, med andra ord ”intäkter före ränta, skatt, avskrivning och amortering”.

EBITDA - se fullständig definition

EBITDAR definition

EBITDAR är förkortningen av "Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization" som på svenska är ”Vinst före ränta, skatter, avskrivningar, amortering och omstrukturering eller hyreskostnader”. Det är ett mått som används för att analysera ett företags ekonomiska resultat och vinstpotential när företaget genomgår en omstrukturering eller om dess hyreskostnader är högre än genomsnittet.

EBITDAR - se fullständig definition

ECB – definition

Traders som pratar om ECB menar oftast den Europeiska Centralbanken, som är eurozonens centralbank.

ECB - se fullständig definition

EDSP definition

EDSP står för ”exchange delivery settlement price” och syftar på det pris till vilket ett börshandlat derivatinstrument avräknas. Börser använder EDSP för att beräkna hur stort belopp varje part i ett options- eller terminskontrakt är skyldig vid tidpunkten då kontraktet löper ut.

EDSP - se fullständig definition

Ej blankningsbar aktie definition

En icke-belåningsbar aktie är en aktie som ingen är villig att låna ut för blankning. Om aktierna i ett företag blir icke-belåningsbara är det inte längre möjligt att blanka dem på traditionellt vis.

Ej blankningsbar aktie - se fullständig definition

ETP – definition

Börshandlade produkter, eller ETP:er, är en form av finansiella instrument som handlas under de normala öppettiderna på de nationella börserna.

ETP - se fullständig definition

Exekvering – definition

Exekvering inom trading sker när en traders köp- eller säljorder slutförs. Exekvering utförs av mäklare.

Exekvering - se fullständig definition

Exponering på finansområdet Definition

Exponering är en generell term som kan hänvisa till det totala marknadsvärdet för en position, den totala möjliga risken vid någon tidpunkt eller del av en fond som investeras i en viss marknad eller tillgång.

Exponering på finansområdet - se fullständig definition

Fast valutakurs – definition

Myndigheter kan använda en fast valutakurs för att binda växlingskursen för den egna valutan till växlingskursen för en annan valuta, eller till exempelvis guldpriset. Detta kan också kallas en fast växelkurs eller ”pegging”.

Fast valutakurs - se fullständig definition

Fasta kostnader – definition

Ett företags fasta kostnader är de kostnader som inte varierar utifrån dess produktionsvolym. Dessa är en av de två huvudsakliga typerna av kostnader på ett företags balansräkningar, den andra typen är rörliga kostnader.

Fasta kostnader - se fullständig definition

FCA – definition

FCA, eller Financial Conduct Authority, är Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet. FCA ersätter FSA, eller Financial Services Authority.

FCA - se fullständig definition

Federal Reserve – definition

Banken Federal Reserve, eller ”Fed”, är den centralbank som styr USA:s monetära och ekonomiska stabilitet.

Federal Reserve - se fullständig definition

Fiatvaluta definition

En fiatvaluta är en nationell valuta som inte är knuten till priset på en råvara, som guld eller silver. Värdet på fiatvalutan baseras till stor del på allmänhetens förtroende för valutans utfärdare, vanligtvis en regering eller en centralbank i ett land.

Fiatvaluta - se fullständig definition

Fibonacci definition

Fibonacci Retracement är ett viktigt verktyg inom teknisk analys. Det används för att identifiera möjliga områden av stöd och motstånd i prisdiagram med hjälp av procentsatser och horisontella linjer. För traders är dessa områden användbara eftersom de hjälper dem att avgöra när en position bör öppnas eller stängas eller när det kan vara bra att lägga till stopp och limits till positioner.

Fibonacci - se fullständig definition

Finansiell marknad definition

En marknad kan vara en av flera saker för en investerare. Rent allmänt är en marknad ett medium för handel med tillgångar där tillgångarnas värden avgörs av tillgång och efterfrågan.

Finansiell marknad - se fullständig definition

Finansiellt instrument definition

Ett finansiellt instrument är ett penningavtal mellan två parter som kan handlas och avvecklas. Avtalet representerar en finansiell tillgång för den ena parten (köparen) och ett finansiellt åtagande för den andra parten (säljaren).

Finansiellt instrument - se fullständig definition

Flytande växelkurs definition

Flytande växelkurs, eller rörlig växelkurs, innebär att priset på en valuta bestäms av utbudet och efterfrågan på andra valutor. Motsatsen till flytande växelkurs är fast (eller peggad) växelkurs, där värdet på en valuta helt och hållet regleras av staten.

Flytande växelkurs - se fullständig definition

FOMC – definition

FOMC, eller Federal Open Market Committee, är den gren av centralbanken Federal Reserve som tar alla kortsiktiga och långsiktiga beslut om bankens pengapolitik.

FOMC - se fullständig definition

Force open Definition

Force open är en funktion på IG:s handelsplattform som gör att du kan öppna en position i motsatt riktning mot en befintlig handel på samma marknad.

Force open - se fullständig definition

Forwardkontrakt definition

A forward contract is a contract that has a defined date of expiry. The contract can vary between different instances, making it a non-standardised entity that can be customised according to the asset being traded, expiry date and amount being traded.

Forwardkontrakt - se fullständig definition

Fullmakt – definition

En fullmakt ger en annan person möjligheten att agera åt dig. Inom trading innebär detta att någon annan kan ta över dina handelskonton.

Fullmakt - se fullständig definition

Fundamental analys definition

Fundamental analys är en metod för att utvärdera tillgångar utifrån externa händelser och influenser och utifrån själva tillgångens finansiella resultat.

Fundamental analys - se fullständig definition

Fyllning - definition

Fyllning är en term som används för att beskriva till vilken grad affären har kunnat slutföras. Det är den grundläggande delen av varje transaktion - när en order har slutförts kallas den ofta "fylld" eller att ordern har genomförts. Det är värt att notera att det inte finns någon garanti för att varje order kommer att fyllas.

Fyllning - se fullständig definition

Företrädesemission – definition

Termen företrädesemission används när ett företag erbjuder fler av sina aktier till befintliga aktieägare, oftast för att skaffa extra kapital.

Företrädesemission - se fullständig definition

Förfallodatum – definition

Den tidpunkt då en position automatiskt stängs kallas för dess förfallodatum (eller utgångsdatum).

Förfallodatum - se fullständig definition

Glidande medelvärde - definition

Ett glidande medelvärde är en teknisk indikator som kombinerar prisnoteringarna för ett instrument över en specifik tidsperiod och delas upp på ett antal datalinjer.

Glidande medelvärde - se fullständig definition

Grå marknad definition

Genom att ta en position på en grå marknad tar du en position på ett företags potentiella börsvärde innan företaget börsnoteras. Priset på en grå marknad är en förutsägelse om vad bolagets marknadsvärde kommer att vara vid stängning av den första handelsdagen.

Grå marknad - se fullständig definition

Gå kort – definition

Att gå kort inom trading innebär att du har en position som ger en vinst om priset på den tillgång som handlas faller. Detta kan kallas att blanka, att ha en kort position eller bara att sälja.

Gå kort - se fullständig definition

Gå lång – definition

Inom trading brukar man säga att man går lång när man har en position som ger vinst om tillgångens marknadspris ökar.

Gå lång - se fullständig definition

Hedge – definition

En hedge är en investering eller position avsedd att minska din riskexponering.

Hedge - se fullständig definition

Heikin Ashi definition

Heikin Ashi är en typ av diagram som används inom teknisk analys. Heikin Ashi-diagram liknar candlestick-diagram, med den skillnaden att Heikin Ashi använder dagliga genomsnittspris för att visa medianvärdet för en tillgångs prisrörelse.

Heikin Ashi - se fullständig definition

Helikopterpengar definition

Helikopterpengar är ett begrepp som används för att beskriva en stor summa nya pengar som trycks och sprids till allmänheten i syfte att stimulera ekonomin under en lågkonjunktur eller vid nollränta. Fenomenet kallas ibland också för ett helikoptersläpp eftersom det kan liknas vid en helikopter som släpper resurser från himlen.

Helikopterpengar - se fullständig definition

Hävstång – definition

Termen hävstång beskriver ett sätt att förstora exponeringen mot en finansiell marknad utan att investera mer investeringskapital.

Hävstång - se fullständig definition

Hävstångsprodukter – definition

Hävstångsprodukter är finansiella instrument som traders kan använda för att få en större exponering mot en marknad utan att öka sin investering.

Hävstångsprodukter - se fullständig definition

Högfrekvenshandel – definition

Högfrekvenshandel (eller HFT) är en typ av avancerad handelsapplikation som mycket snabbt kan bearbeta ett stort antal positioner med kraftfull datorteknik.

Högfrekvenshandel - se fullständig definition

Hökar och duvor Definition

Hökar och duvor är termer som används för att kategorisera policyskapare och rådgivare inom en centralbanks kommitté efter deras sannolika röstningsbeslut.

Hökar och duvor - se fullständig definition

Ichimoku Cloud definition

Ichimoku Cloud, eller Ichimoku-molnet, är en indikator i teknisk analys som används för att hitta stöd- och motståndsnivåer, momentum och handelssignaler. På japanska heter indikatorn ”Ichimoku Kinko Hyo” vilket betyder ungefär ”en blick jämviktsdiagram”, eftersom traders med bara en blick på diagrammet kan få olika information.

Ichimoku Cloud - se fullständig definition

In the money – definition

In the money är en term som beskriver en options ”money”-status, eller snarare en underliggande tillgångs status jämfört med det pris som den kan köpas eller säljas för (lösenpriset). In the money innebär specifikt att en options underliggande tillgång har passerat lösenpriset, vilket ger den ett värde på mer än 0 £.

In the money - se fullständig definition

Inflation – definition

Inflation speglar den ökade kostnaden för varor och tjänster i en ekonomi. Eftersom detta leder till att varje enhet av ekonomins valuta är värd mindre i varor och tjänster kan man också se inflation som en devalvering av valutan.

Inflation - se fullständig definition

Inköpschefsindex (PMI)

Ett inköpschefsindex (PMI) är en ekonomisk indikator som består av månadsvisa rapporter och konjunkturstatistik från tillverkningsfirmor inom den privata sektorn. Detta index tas fram genom att man hämtar information från inköpschefer på företag inom tillverksindustrin. Inköpscheferna är de som ansvarar för inköp av materialet som företaget behöver för att tillverka sina produkter.

Inköpschefsindex (PMI) - se fullständig definition

Investerare – definition

En investerare är en person som lägger sitt kapital i en investering i hopp om att få en avkastning. Men investerare brukar ha en något annorlunda inställning till investeringar än vad traders har.

Investerare - se fullständig definition

Investeringskapital – definition

En traders investeringskapital är den del av traderns finansiella resurser som kan användas för trading. Det kan bestå av pengar eller andra tillgångar.

Investeringskapital - se fullständig definition

Kassaflöde – definition

Kassaflödet är mängden pengar som kommer in på och lämnar ett företags konton och detta är något som rapporteras i företagens resultatrapporter. Man kan tala om kassaflöden för enskilda projekt eller för en hel verksamhet.

Kassaflöde - se fullständig definition

Koncentrationsmått – definition

En industris koncentrationsmått är storleken på ett visst antal företag inom industrin jämfört med den totala storleken. Detta mått används för att räkna ut hur stor dominans ett eller flera företag har inom sin sektor.

Koncentrationsmått - se fullständig definition

Kontrakt – definition

Ett kontrakt är en standardiserad grupp tillgångar som handlas istället för en enskild tillgång.

Kontrakt - se fullständig definition

Konvexitet definition

För att förstå konvexitet måste vi först titta på begreppet duration, alltså den genomsnittliga återbetalningstiden för en obligation. Genom att jämföra durationen för olika obligationer kan traders förutse hur mycket priset för en obligation kommer att förändras när räntorna ändras.

Konvexitet - se fullständig definition

KPI – definition

KPI står för konsumentprisindex. Det är ett medelvärde för flera konsumentgods och tjänster och används för att mäta och indikera inflation.

KPI - se fullständig definition

Kristallisering definition

Kristallisering innebär att man säljer en tillgång för att realisera en vinst eller förlust. När en investerare köper en tillgång omvandlas en uppgång eller nedgång på marknaden inte automatiskt till en vinst eller förlust. Detta sker efter att positionen stängs.

Kristallisering - se fullständig definition

Kvantitativa lättnader – definition

Kvantitativa lättnader är en ekonomisk pengapolitisk åtgärd som används för att sänka räntesatserna och öka penningmängden.

Kvantitativa lättnader - se fullständig definition

Kvotering – definition

En kvotering, eller kurs, är inom trading det pris som en tillgång senast handlades för eller priset den för närvarande köps eller säljs för.

Kvotering - se fullständig definition

Köpkurs definition

In trading and investing, the bid is the amount a party is willing to pay in order to buy a financial instrument.

Köpkurs - se fullständig definition

Köpoption definition

En köpoption är ett kontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa en tillgång till ett visst pris före ett visst förfallodatum. Värdet på en köpoption stiger om marknadspriset på den underliggande tillgången stiger. Säljaren (utfärdaren) är skyldig att sälja den underliggande tillgången till det avtalade priset (lösenpriset) om optionen exekveras av köparen (innehavaren). Säljaren erhåller en premie som ersättning för den risk som är förknippad med skyldigheten att sälja.

Köpoption - se fullständig definition

LIBOR – definition

LIBOR står för London Interbank Offered Rate, Londons interbankränta, och är ett jämförelseindex som anger dagsräntan för lån och finansiella instrument runtom i världen.

LIBOR - se fullständig definition

Likviditet definition

Likviditet används inom finans för att beskriva hur enkelt en tillgång kan köpas eller säljas på marknaden utan att dess pris påverkas. Det brukar också kallas för marknadens likviditet. När efterfrågan på en viss tillgång är hög råder hög likviditet. Detta eftersom det är enklare att hitta en köpare (eller säljare) av tillgången.

Likviditet - se fullständig definition

Limit up/limit down – definition

Limit up och limit down är de maximala beloppen som en råvarutermin kan öka (limit up) eller minska (limit down) i värde under en enskild handelsdag.

Limit up/limit down - se fullständig definition

Limitorder definition

En limitorder är en anvisning till din mäklare att handla på en viss nivå som är mer fördelaktig än det aktuella marknadspriset.

Limitorder - se fullständig definition

MACD definition

MACD står för ”Moving average convergence/divergence”, eller konvergens/divergens för glidande medelvärden. Det är en teknisk indikator som används för att upptäcka ändringar i momentum för en aktiekurs. MACD samlar in data från olika glidande medelvärden för att hjälpa traders att identifiera möjligheter runt stöd- och motståndsnivåer.

MACD - se fullständig definition

Margin call definition

Margin call är en term som används när en mäklare begär att en trader ökar sitt uppehållande säkerhetskrav för att kunna hålla en position med hävstång öppen.

Margin call - se fullständig definition

Market maker – definition

En market maker, eller marknadsgarant, är en enskild person eller organisation som köper och säljer stora volymer av en viss tillgång för att säkerställa dess likviditet.

Market maker - se fullständig definition

Marknadsdata – definition

Marknadsdata avser live-streamingen av handelsrelaterade data. Den omfattar en mängd information som kurs, köp/sälj och marknadsvolym. Handelsplatserna ger rapporter om olika tillgångar och finansiella instrument, som sedan distribueras till traders och företag. Marknadsdata finns på tusentals globala marknader, inklusive aktier, index, valuta och råvaror.

Marknadsdata - se fullständig definition

Marknadsorder – definition

En marknadsorder är en anvisning från en trader till mäklaren att omedelbart exekvera en order till bästa tillgängliga pris.

Marknadsorder - se fullständig definition

Marknadsvärde definition

Marknadsvärdet visar vad ett företag är värt utifrån marknadsaktörernas bedömning, medan det bokförda värdet visar vad ett företag är värt enligt dess balansräkning, eller ”böcker”. Det bokförda värdet beräknas som ett företags materiella tillgångar minus dess skulder.

Marknadsvärde - se fullständig definition

Materiella tillgångar – definition

Ett företags materiella tillgångar är de tillgångar i dess bokföring och balansräkning som har fysisk form.

Materiella tillgångar - se fullständig definition

MetaTrader – definition

MetaTrader är en elektronisk handelsapplikation som är populär bland världens traders.

MetaTrader - se fullständig definition

Moderföretag definition

Ett moderföretag är ett företag som har bestämmande inflytande över ett annat företag, eller som innehar majoriteten av rösträtterna för samtliga andelarna i ett annat företag. Moderföretaget har därmed rätt att styra dotterföretagets verksamhet. Moderföretaget kan vara direkt involverat i styret av sina dotterföretag, eller välja att överlåta en större del av kontrollen till dotterföretagen själva.

Moderföretag - se fullständig definition

Motståndsnivå – definition

En motståndsnivå är punkten på ett kursdiagram där en uppåtgående trend hindras då en stor del av marknadsaktörerna vill sälja tillgången. Om en marknadskurs närmar sig en motståndsnivå är det lättare för en trader att ta valet att stänga sin position och ta vinsten, snarare än att vänta och riskera att priset faller tillbaka.

Motståndsnivå - se fullständig definition

Motvaluta – definition

Motvalutan är den andra valutan i ett valutapar. Denna kan också kallas för andravalutan.

Motvaluta - se fullständig definition

MTF – definition

Multilaterala handelsplattformar (MTF:er) erbjuder traders och investeringsfirmor ett alternativ till de traditionella börserna.

MTF - se fullständig definition

Multiplikatoreffekt definition

Termen multiplikatoreffekt används för att beskriva den inverkan ändringar i penningmängd kan ha på ekonomisk aktivitet. När en person, en regering eller ett företag spenderar pengar skapar detta en kedjereaktion vidare ner till att påverka både enskilda verksamheter och individer. Effekten kan bli mycket större än den ursprungliga åtgärden.

Multiplikatoreffekt - se fullständig definition

Mäklare - Definition

En mäklare är en oberoende person eller ett företag som sammanför och exekverar finansiella transaktioner för andra parters räkning. De kan göra detta i flera olika tillgångsklasser, exempelvis aktier, valuta, fastigheter och försäkringar. En mäklare debiterar normalt courtage för att genomföra en order.

Mäklare - se fullständig definition

Nettoförändring – definition

En nettoförändring är skillnaden i en tillgångs stängningskurs för två eller flera dagar. Värdet används ofta för att ange prisrörelserna för aktier och fonder.

Nettoförändring - se fullständig definition

Nettovinst – definition

En nettovinst är den totala vinst (även kallad inkomst) som ett företag fått och som anges i företagets resultatrapport.

Nettovinst - se fullständig definition

Non-farm payrolls – definition

Så kallade non-farm payrolls är en månadsstatistik som visar hur många personer i USA som är anställda i tillverknings-, bygg- och varuföretag.

Non-farm payrolls - se fullständig definition

Nyemission definition

En nyemission sker när ett bolag erbjuder sina befintliga aktieägare att köpa fler aktier i bolaget till ett lägre pris. Oftast gäller det lägre priset under en begränsad tid och återgår sedan till det normala.

Nyemission - se fullständig definition

Obligationshandel – definition

Obligationshandel är ett sätt att tjäna på variationerna i värdet på företags- eller statsobligationer.

Obligationshandel - se fullständig definition

Off book definition

”Off book”-handel sker utanför en börs eller ett reglerat organ. Oftast sker sådan handel på OTC-marknaden (over-the-counter). Off book-transaktioner görs direkt mellan två parter, utanför orderböckerna.

Off book - se fullständig definition

On balance volume definition

On balance volume (OBV) är en teknisk analys som gör det möjligt för handlare att göra förutsägelser om framtida prisrörelser baserat på tillgångens tidigare handelsvolym.OBV används mest inom aktiehandel, eftersom volymen har ett särskilt stort inflytande på hur aktiekurserna rör sig.

On balance volume - se fullständig definition

OPEC definition

OPEC står för Organisation of Petroleum Exporting Countries, de petroleum-exporterande ländernas organisation.

OPEC - se fullständig definition

Order att öppna definition

A working order is a general term for either a stop or limit order to open. It is used to advise your broker to execute a trade when an asset reaches a specific price.

Order att öppna - se fullständig definition

Order – definition

En order inom trading är en begäran som skickas till en mäklare eller en handelsapplikation om att handla på ett finansiellt instrument.

Order - se fullständig definition

Orderbok definition

In trading, an order is a request sent to a broker or trading platform to make a trade on a financial instrument.

Orderbok - se fullständig definition

OTC definition

OTC står för over-the-counter, över disk, och beskriver handel som inte sker på de formella börserna. Denna handel kallas ibland handel utanför börsen eller off-exchange trading.

OTC - se fullständig definition

P/E-tal Definition

Avkastningskvoten, eller P/E-talet, är en metod för att mäta ett företags värde. P/E-talet beräknas genom att dela företagets marknadsvärde per aktie med vinst per aktie (EPS).

P/E-tal - se fullständig definition

Paritet – definition

Termen paritet används på olika sätt inom trading men den uttrycker alltid någon form av likvärdighet.

Paritet - se fullständig definition

Penningmängd M2 definition

M2 är ett mått på penningmängden. Det innefattar M1 – som består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt plus avistainlåning – samt inlåning med vissa villkor.

Penningmängd M2 - se fullständig definition

Pip – definition

En pip är en enhet som mäter prisrörelser inom valutahandeln och är den minsta rörelse en valuta kan göra.

Pip - se fullständig definition

Portfölj – definition

En portfölj är en grupp tillgångar som innehas av en trader eller ett företag. En portfölj kan innehålla tillgångar av många olika slag, bland annat aktier, obligationer, råvaror eller derivat.

Portfölj - se fullständig definition

Position – definition

En position är en finansiell term för ett köp eller en försäljning som för närvarande kan ge vinst eller förlust (en öppen position) eller som nyss har avslutats (en stängd position). Traders använder positioner i hopp om att gå med vinst.

Position - se fullständig definition

Pullback definition

En pullback är ett tillfälligt avbrott eller nedgång i en tillgångs etablerade trend. Begreppet används ibland synonymt med ”rekyl” eller ”konsolidering”. En pullback ska dock inte förväxlas med en reversal, som är en mer bestående rörelse i motsatt riktning till den etablerade trenden.

Pullback - se fullständig definition

Random walk-teorin definition

Random walk-teorin är en finansiell modell som antar att aktiemarknaden rör sig på ett helt oförutsägbart sätt. Hypotesen antyder att det aktuella priset för varje aktie är oberoende av dess egna historiska rörelse och priset för andra värdepapper.

Random walk-teorin - se fullständig definition

Range – definition

Range är skillnaden mellan den högsta respektive den lägsta kursen på en marknad under en specifik period. Begreppet används oftast som ett mått på volatilitet: om en marknad har en bred range tyder det på att den varit volatil under perioden som man tittar på.

Range - se fullständig definition

Reaförlust – definition

När en trader säljer en tillgång för mindre än vad den köptes för ger detta en reaförlust.

Reaförlust - se fullständig definition

Realvärde definition

Hur man beräknar realvärdet varierar mellan olika typer av optioner. För köpoptioner består realvärdet av priset för den underliggande tillgången minus lösenpriset. För säljoptioner består realvärdet av lösenpriset minus priset för den underliggande tillgången.

Realvärde - se fullständig definition

Reavinst – definition

Reavinster är vinster från köp och försäljning av tillgångar. Dessa uppstår när en trader säljer tillgångar, som aktier eller råvaror, för mer än vad tillgången köptes för. Motsatsen till reavinster är reaförluster.

Reavinst - se fullständig definition

Reavinstskatt – definition

Reavinstskatt är en skatt som myndigheterna tar ut på vinster från försäljningen av finansiella tillgångar. Skattesatsen och reglerna kring reavinstskatten varierar mellan olika länder.

Reavinstskatt - se fullständig definition

Reversal – definition

En reversal, eller ett omslag, är en helomvändning i en tillgångs prisrörelser, som när en uppåtgående trend (ett rally) blir en nedåtgående trend (en korrigering), eller vice versa. De kan också kallas trendreversals eller trendomslag.

Reversal - se fullständig definition

Risk – definition

En risk inom trading är en möjlighet att du kommer att förlora pengar.

Risk - se fullständig definition

Riskhantering – definition

Termen riskhantering beskriver metoder för att identifiera eventuella risker i en investeringsportfölj och för att begränsa dessa risker.

Riskhantering - se fullständig definition

ROCE definition

Avkastning på sysselsatt kapital, eller ROCE, är en långsiktig lönsamhetsgrad som mäter hur effektivt ett företag använder sitt kapital. Beräkningen visar den vinst som genereras av varje dollar (eller annan valutaenhet) som används.

ROCE - se fullständig definition

Rollover Definition

En rollover inom trading sker när du håller en position öppen efter dess förfallodatum.

Rollover - se fullständig definition

RSI – definition

RSI står för relativt styrkeindex. Det är ett viktigt verktyg inom teknisk analys och analyserar tillgångars moment för att avgöra om de är överköpta eller översålda.

RSI - se fullständig definition

Råvaror – definition

En råvara är en grundläggande fysisk tillgång som ofta används som råmaterial för olika varor eller tjänster.

Råvaror - se fullständig definition

Rörlig kostnad definition

En rörlig kostnad är en affärsutgift som varierar med ändrad försäljningsvolym. Rörliga kostnader kan alltså antingen öka eller minska beroende på ett företags aktuella produktion.

Rörlig kostnad - se fullständig definition

Sammanslagning – definition

När två eller fler företag beslutar sig för att gå samman i en enhet brukar man tala om en sammanslagning.

Sammanslagning - se fullständig definition

SEC – definition

SEC står för Securities and Exchange Commission, USA:s värdepappers- och börskommission. Detta är en myndighetsorganisation som reglerar marknaderna, skyddar investerare i USA och överser eventuella sammanslagningar och uppköp.

SEC - se fullständig definition

Sektorer – definition

Sektorer är delar av en ekonomi eller marknad och kan användas för att analysera resultat eller jämföra företag som har liknande produkter och egenskaper.

Sektorer - se fullständig definition

SETS – definition

SETS står för Stock Exchange Electronic Trading Service, aktiebörsens elektroniska handelstjänst, och är London-börsens digitala orderbok.

SETS - se fullständig definition

Skalpa – definition

Att skalpa inom trading innebär att öppna och sedan mycket snabbt stänga en position för att tjäna på mycket små prisrörelser.

Skalpa - se fullständig definition

Skulder – definition

Ett företags skulder utgörs av skulder men också skyldigheter som visas på företagets balansräkning. De är motsatsen tillgångar.

Skulder - se fullständig definition

Skuldsättningsgrad definition

Skuldsättningsgrad är ett mått som används av investerare för att utvärdera ett företags finansiella risk. Med risk syftar man här på den andel av ett företag som finansieras av skuld jämfört med den andel av tillgångarna som finansierats med kapital.

Skuldsättningsgrad - se fullständig definition

Skydd mot negativ kontobalans

Skydd mot negativ kontobalans säkerställer att traders inte förlorar mer än saldot på deras konto - även om marknaden rör sig snabbt eller med gaps.*

Skydd mot negativ kontobalans - se fullständig definition

Slippage definition

Om prisnivån där en order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades brukar man säga att det förekommit slippage, eller prisförskjutning.

Slippage - se fullständig definition

Smart orderrouter – definition

En smart orderrouter (SOR) är en automatiserad process inom onlinetrading som följer en uppsättning regler för att hitta likviditet. Syftet med en SOR är att hitta det bästa sättet att exekvera en order.

Smart orderrouter - se fullständig definition

SNB – definition

SNB står för Swiss National Bank och är den Schweiziska centralbanken.

SNB - se fullständig definition

Spot – definition

Termen spot inom trading är det pris som anges för en tillgång för omedelbar leverans, eller värdet på en tillgång vid en exakt tidpunkt.

Spot - se fullständig definition

Spread definition

En spread inom trading är skillnaden mellan de köp- och säljkurser som anges för en tillgång.

Spread - se fullständig definition

Stopporder – definition

En stopporder är en typ av order där du anvisar din mäklare att exekvera när en viss nivå nås som är mindre fördelaktig än det aktuella marknadspriset.

Stopporder - se fullständig definition

Strut – definition

En strut är en typ av tradingstrategi för optioner som traders kan använda för att spekulera på om en marknad kommer att bli volatil eller inte utan att behöva förutse specifika prisrörelser.

Strut - se fullständig definition

Stängningskurs – definition

En tillgångs stängningskurs är nivån tillgången handlades på i slutet av en handelsdag. Oftast fastställs stängningskursen genom en auktion.

Stängningskurs - se fullständig definition

Stödnivå – definition

En stödnivå är den prisnivå där det kan vara svårt för en tillgångs pris att falla lägre eftersom traders försöker handla på nivån.

Stödnivå - se fullständig definition

Säkerhetskrav definition

Ett säkerhetskrav är det belopp en trader måste lägga ut för att öppna en position med hävstångseffekt. Detta kallas också för initialt säkerhetskrav eller bara för en insättning.

Säkerhetskrav - se fullständig definition

Säljkurs definition

Offer is the term used when one trader expresses an intention to buy an asset or financial instrument from another trader or institution.

Säljkurs - se fullständig definition

Säljoption definition

En säljoption är ett kontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att sälja en tillgång till ett visst pris på ett visst förfallodatum. Värdet på en säljoption stiger om marknadspriset på den underliggande tillgången sjunker.

Säljoption - se fullständig definition

Söndagshandel – definition

Söndagshandel är en tjänst du kan använda för att spekulera på olika marknader under helgen.

Söndagshandel - se fullständig definition

Teknisk analys – definition

Teknisk analys är ett sätt att undersöka och förutse prisrörelser på de finansiella marknaderna utifrån historiska kursrörelser och statistik. Det baseras på idén att om en trader kan identifiera mönster i historiska kursrörelser, kan de även med relativ framgång förutse framtida.

Teknisk analys - se fullständig definition

Teoretiskt värde – definition

Termen teoretiskt värde kan betyda en av två saker för investerare. Oftast används termen om det värde som en enskild investerare eller mäklare tilldelar en aktie. Inom handeln med terminer kan teoretiskt värde däremot röra sig om priset en marknad förutsägs ha i framtiden och som avspeglas i kostnaderna för att öppna en position.

Teoretiskt värde - se fullständig definition

Terminskontrakt Definition

Ett terminskontrakt är ett juridiskt dokument mellan två parter om att handla en tillgång till ett fördefinierat pris, på ett specifikt datum i framtiden.

Terminskontrakt - se fullständig definition

Tillgångar definition

Tillgångar är ekonomiska resurser som kan ägas eller kontrolleras för att ge avkastning eller andra fördelar i framtiden. Inom finanshandel syftar termen ”tillgång” till det som handlas på marknader, t.ex. aktier, obligationer, valutor och råvaror.

Tillgångar - se fullständig definition

Tillgångsslag definition

Ett tillgångsslag är en kategori av finansiella instrument som kan vara både fysiska och finansiella tillgångar. Instrumenten grupperas in i tillgångsslag baserat på om de har liknande egenskaper, om de beter sig likadant på marknaden eller om de regleras av samma lagar och bestämmelser.

Tillgångsslag - se fullständig definition

Tom-next definition

Tom-next är en förkortning av ”tomorrow-next day”, en kortsiktig valutatransaktion som gör det möjligt för kunder att samtidigt köpa och sälja en valuta över två arbetsdagar: imorgon och dagen därpå.

Tom-next - se fullständig definition

Tradinglarm – definition

Du kan använda tradinglarm för att ange specifika kriterier och få larm om kriterierna uppfylls.

Tradinglarm - se fullständig definition

Tradingplan – definition

En tradingplan, eller handelsplan, är den strategi som enskilda traders använder för att systematiskt utvärdera tillgångar, hantera risker, välja handelstyper och sätta handelsmål.

Tradingplan - se fullständig definition

Trend – definition

När en marknadsrörelse är tydlig och kontinuerlig, antingen uppåt eller nedåt, brukar man kalla den en trend. Att kunna känna igen när trender börjar och slutar är viktigt inom marknadsanalys.

Trend - se fullständig definition

Uppköp – definition

När ett företag beslutar att ta över ett annat företag brukar det kallas för ett uppköp. Företaget utför uppköpet genom att köpa antingen en majoritet av eller hela ägarskapet i företaget som köps upp.

Uppköp - se fullständig definition

Utdelning – definition

En utdelning är en del av vinsten som ett företag väljer att ge tillbaka till aktieägarna, ofta i form av en procentsats.

Utdelning - se fullständig definition

Value at risk (VaR) definition

A market’s volatility is its likelihood of making major, unforeseen short-term price movements at any given time.

Value at risk (VaR) - se fullständig definition

Valuta definition

Valutahandel är ett sätt för marknadsdeltagare att växla en valuta till en annan. Den kallas ibland för valutaväxling, forex eller FX.

Valuta - se fullständig definition

Valutaavskrivning definition

Valutaavskrivning är minskningen av en valutas värde i förhållande till en annan valuta. Den avser specifikt valutor med en flytande växelkurs – ett växelkurssystem där en valutas värde, baserat på utbud och efterfrågan, fastställs av valutamarknaden.

Valutaavskrivning - se fullständig definition

Valutahandel definition

Valutahandeln är handel på marknaden för valuta för att spekulera och få en vinst. Den kallas också forex, FX eller valutaväxling.

Valutahandel - se fullständig definition

Vinst och förlust definition

En resultaträkning är en ekonomisk rapport som sammanfattar ett företags intäkter och kostnader. Den ger investerare och andra intressenter en överblick över företagets resultat och förmåga att generera vinst.

Vinst och förlust - se fullständig definition

Vinst per aktie definition

Vinst per aktie (EPS), är ett viktigt värde i ett företags resultatrapporter. Det beräknas genom att man delar den totala vinsten för en period, med antalet aktier som företaget har på aktiemarknaden.

Vinst per aktie - se fullständig definition

VIX – definition

VIX står för Chicago Board Options Exchange Volatility Index, Chicago-styrelsens volatilitetsindex för optionsbörserna.

VIX - se fullständig definition

Volatilitet definition

En marknads volatilitet är sannolikheten att det vid någon tidpunkt sker stora och oförutsedda kortsiktiga prisrörelser.

Volatilitet - se fullständig definition

Volym definition

Volym inom trading är den kvantitet av en specifik tillgång som handlas under en viss tid. Volymen visas ofta tillsammans med tillgångens prisinformation eftersom den erbjuder en extra dimension av tillgångens prishistorik.

Volym - se fullständig definition

VWAP definition

VWAP är en förkortning för Volume-Weighted Average Price (för handelsvolymen viktad genomsnittlig börskurs), vilket är en teknisk indikator som visar en tillgångs pris som en kvot mot handelsvolymen. För traders och investerare ger detta ett mått på det genomsnittliga priset en aktie handlas för över en given tidsperiod.

VWAP - se fullständig definition

Värdet av en pip – definition

Värdet av en punkt är det värde som motsvaras av en rörelse på en pip i en valutaposition.

Värdet av en pip - se fullständig definition

Värdet av en punkt – definition

Värdet av en punkt är det värde som motsvaras av en rörelse på en pip i en valutaposition.

Värdet av en punkt - se fullständig definition

WTI definition

WTI står för West Texas Intermediate (som ibland kallas Texas Light Sweet). Detta är ett av de viktigare jämförelseindexen för olja inom råvaruhandeln.

WTI - se fullständig definition

Årsstämma definition

En årsstämma är ett möte som hålls en gång om året mellan ett företags aktieägare och dess styrelse. Det här är ofta den enda gången som styrelsen och aktieägarna möts under hela året, så det är därför ett bra tillfälle för styrelsen att presentera företagets årsredovisning.

Årsstämma - se fullständig definition

Öppen position definition

En öppen position är en position som fortfarande kan ge vinst eller förlust. När en position stängs realiseras vinsten eller förlusten och positionen är inte längre aktiv. Öppna positioner kan vara antingen långa eller korta, så du kan dra nytta av både stigande och fallande marknader.

Öppen position - se fullständig definition

Överexponering Definition

Överexponering inom trading är den term som används för att beskriva misstaget av att ta för stor risk.

Överexponering - se fullständig definition

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.

Upptäck våra kostnadsfria tradingkurser

Lär dig av våra experter på IG Academy, med steg-för-steg onlinekurser, plus webbinarier och seminarier som är utformade för att hjälpa dig att öka din tradingförmåga.