Ordlista tradingtermer

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Ö

Här hittar du vår ordlista med ekonomiska termer med särskilt fokus på trading och de finansiella marknaderna.

Från nybörjare som precis börjar stifta bekantskap med den finansiella världen till experter med decennier av erfarenhet, alla traders behöver varje dag lära sig – eller uppdatera sina kunskaper om – betydelsen av ett stort antal termer.

Här definierar och förklarar vi ett stort antal termer och ord inom trading. 

ADR – definition

Ett amerikanskt depåbevis (eller ADR för American Depositary Receipt) är ett certifikat som tillåter investerare att handla aktier i icke-amerikanska företag på de amerikanska börserna. 

Läs mer

Aktieanalys – definition

Termen aktieanalys beskriver undersökning och analys av aktiemarknaden. Aktieanalysen kan utgöras av analys av en enskild aktie, en sektor eller bredare områden. Ibland kallas aktieanalys också för marknadsanalys.

Läs mer

Aktiehandel – definition

Aktiehandeln utgörs av köp och försäljning av företagsaktier, eller av derivat baserade på företagsaktier, för att få en vinst.

Läs mer

Aktieindex – definition

Ett index inom trading är en gruppering av finansiella tillgångar som används för att indikera hur det går för en viss sektor.

Läs mer

Aktiekapital – definition

Kapital kan ha många olika betydelser inom trading. Oftast rör det sig om någon form av ägandeskap av en tillgång utan att räkna in skulder.

Läs mer

Aktiekod definition

En aktiekod är en förkortning som används för att identifiera börshandlade bolag. När ett företag beslutar sig för att noteras på en börs, väljer företaget vilken börs de ska noteras på och därefter en unik aktiekod för att skilja sig från de andra företagen på börsen.

Läs mer

Aktiemäklare – definition

En aktiemäklare är en enskild person eller ett företag som hanterar positioner åt en trader. De kan handla med olika tillgångsslag men det mest kända är aktier.

Läs mer

Aktieoptioner – definition

Aktieoptioner är en typ av derivat som enbart används för att handla aktier som underliggande tillgång.

Läs mer

Aktier – definition

En aktie är en enhet av ägande i ett företag och handlas oftast på aktiemarknaden. Aktier kan också kallas stamaktier eller aktiekapital.

Läs mer

Arbetande order – definition

En arbetande order är en annan term för en order att öppna, med andra ord en stopp- eller limitorder som öppnar en ny position. Den anvisar mäklaren att exekvera när en tillgång når ett visst pris.

Läs mer

Arbitrage – definition

Termen arbitrage innebär att man köper en tillgång och omedelbart säljer den för att tjäna på skillnaden i priset.

Läs mer

Auktion – definition

En auktion är den process där man innan öppningen, efter stängningen eller under dagliga volatilitetsauktioner fastställer priset på aktier.

Läs mer

Automatiserad trading – definition

Automatiserad trading, som också kallas algoritmisk trading, är trading där man använder algoritmer för att lägga ordrar.

Läs mer

Avskrivning – definition

Avskrivning är en term som beskriver en tillgångs värdeminskning, antingen till följd av marknadsförhållandena eller till följd av andra faktorer som slitage. Det är motsatsen till uppskrivning.

Läs mer

Baspunkt – definition

En baspunkt (som också kallas bp, vilket uttalas bip eller beep) är en enhet som används inom handeln för att beskriva rörelserna i räntor eller andra procentvärden. Den motsvarar en hundradels procent, alltså 0,01 %.

Läs mer

Basränta – definition

Basräntan, eller basräntesatsen, är den räntesats som centralbanker, som Bank of England eller Federal Reserve, tar ut vid lån av pengar till affärsbanker.

Läs mer

Basvaluta – definition

Termen basvaluta kan inom trading ha en av två betydelser: Basvalutan är den första valutan i ett valutapar och är en av de två valutor som handlas vid valutahandel. Redovisningsvalutan används av banker och andra företag.

Läs mer

Bear market – definition

Om en marknad under en tid fortsatt gå nedåt och det inte finns mycket vilja bland traders att göra något åt det, brukar man säga att det är en bear market, björnmarknad, eller att marknaden är i baisse.

Läs mer

Bear – definition

Bears, eller björnar, anser att en marknad, en tillgång eller ett finansiellt instrument kommer att gå nedåt, eller i baisse. De har med andra ord motsatt åsikt mot bulls, eller tjurar, som anser att marknaden kommer att gå uppåt.

Läs mer

Beta – definition

Ett finansiellt instruments beta anger instrumentets risk eller volatilitet jämfört med marknaden i stort.

Läs mer

Blankning – definition

Blankning består av att du säljer en tillgång du inte äger eftersom du förutser att tillgången kommer att minska i värde och att du därför kan få en vinst. Detta kan också kallas att blanka.

Läs mer

BNP – definition

BNP står för bruttonationalprodukt och motsvarar det totala värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP används för att indikera hur välmående ekonomin i ett land är.

Läs mer

Bollinger-band – definition

Bollinger-band är en populär form av teknisk prisindikator. De utvecklades av en pionjär inom teknisk trading, John Bollinger, på 1980-talet.

Läs mer

Brent – definition

Brent, som ibland kallas Brent-råolja eller Brent-blandning, är ett av tre stora jämförelseindex för råolja.

Läs mer

Bruttomarginal – definition

En bruttomarginal är ett mått på hur mycket vinst ett företag kan få från sina intäkter.

Läs mer

Bull market – definition

När en marknad, ett instrument eller en sektor är på uppgång brukar man säga att marknaden är i hausse, eller att det rör sig om en bull market.

Läs mer

Bull – definition

Bulls, eller tjurar, är spekulanter som anser att en marknad, ett instrument eller en sektor kommer att röra sig uppåt. De har med andra ord motsatt åsikt mot bears, eller björnar, som är pessimistiska om marknadsrörelserna.

Läs mer

Börs – definition

En börs är en marknadsplats där man handlar med finansiella instrument, som råvaror, aktier eller derivat. Dessa kan vara fysiska börser, som New York-börsen, eller rent digitala börser som bitcoin-börsen.

Läs mer

Börsnotering – definition

När ett företag börsnoteras så kan det handlas offentligt på en aktiebörs. Detta kallas ibland börsintroduktion eller ”floating”.

Läs mer

Börsvärde – definition

Ett företags börsvärde är det totala värdet på alla utestående aktier som finns på marknaden. Ibland kallar man det för ”market cap”.

Läs mer

CFDs definition

Ett Contract for Difference, eller en CFD, är en typ av finansiellt derivat som används inom CFD-handel.

Läs mer

Cost of carry – definition

Kostnaderna för att behålla en investeringsposition brukar kallas för cost of carry, eller en hållningskostnad.

Läs mer

Courtage – definition

Courtage är en avgift som en mäklare tar ut för att lägga ordrar åt en trader.

Läs mer

Dagsorder – definition

En dagsorder är en typ av order, alltså en anvisning från en trader till en mäklare, om att köpa eller sälja en viss tillgång.

Läs mer

Dark pools – definition

Dark pools är nätverk, ofta i form av privata börser eller forum, där institutionella investerare kan köpa och sälja stora aktievolymer utan att några uppgifter om detta sprids till marknaden i stort.

Läs mer

Daytrading – definition

Daytrading, eller dagshandel, är en strategi baserad på kortsiktiga investeringar där alla positioner stängs innan marknaden stängs.

Läs mer

Delta – definition

Ett derivats delta beskriver dess prisrörelser i förhållande till hur priset för den underliggande tillgången har ändrats. Det kan ibland också kallas för hedgingsgrad och används främst inom optionshandeln. 

Läs mer

Derivat – definition

Ett derivat är en finansiell produkt som traders kan använda för att spekulera på en tillgångs prisrörelser utan att behöva köpa själva tillgången.

Läs mer

Digital100 – definition

Digital100 är en typ av finansiellt derivat som också kallas Digital100-optioner.

Läs mer

Digital100-optioner – definition

Digital100-handel är en typ av trading som använder Digital100-optioner.

Läs mer

Direktavkastning – definition

Direktavkastning är inkomsten från en investering, oftast i form av ränta eller utdelning. Direktavkastningen är ett sätt för en trader att tjäna pengar på sina investeringar.

Läs mer

DMA – definition

Inom trading står DMA för Direct Market Access, eller direktåtkomst till marknaden.

Läs mer

Dynamiska stopp – definition

Ett dynamiskt stopp är en typ av stopp-loss som automatiskt följer positiva marknadsrörelser för en tillgång du handlar med.

Läs mer

EBITDA – definition

EBITDA står för ”earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation”, med andra ord ”intäkter före ränta, skatt, avskrivning och amortering”.

Läs mer

ECB – definition

Traders som pratar om ECB menar oftast den Europeiska Centralbanken, som är eurozonens centralbank.

Läs mer

Ej blankningsbar aktie definition

En icke-belåningsbar aktie är en aktie som ingen är villig att låna ut för blankning. Om aktierna i ett företag blir icke-belåningsbara är det inte längre möjligt att blanka dem på traditionellt vis.

Läs mer

ETP – definition

Börshandlade produkter, eller ETP:er, är en form av finansiella instrument som handlas under de normala öppettiderna på de nationella börserna.

Läs mer

Exekvering – definition

Exekvering inom trading sker när en traders köp- eller säljorder slutförs. Exekvering utförs av mäklare.

Läs mer

Exponering – definition

Inom traditionell aktiehandel motsvarar din exponering det totala beloppet du betalat för att öppna dina positioner.

Läs mer

Fast valutakurs – definition

Myndigheter kan använda en fast valutakurs för att binda växlingskursen för den egna valutan till växlingskursen för en annan valuta, eller till exempelvis guldpriset. Detta kan också kallas en fast växelkurs eller ”pegging”.

Läs mer

Fasta kostnader – definition

Ett företags fasta kostnader är de kostnader som inte varierar utifrån dess produktionsvolym. Dessa är en av de två huvudsakliga typerna av kostnader på ett företags balansräkningar, den andra typen är rörliga kostnader.

Läs mer

FCA – definition

FCA, eller Financial Conduct Authority, är Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet. FCA ersätter FSA, eller Financial Services Authority.

Läs mer

Federal Reserve – definition

Banken Federal Reserve, eller ”Fed”, är den centralbank som styr USA:s monetära och ekonomiska stabilitet.

Läs mer

Fibonacci – definition

En fibonacci är ett viktigt verktyg för teknisk analys och används för att fastställa när du ska öppna och stänga positioner eller använda stopp- eller limitordrar.

Läs mer

FOMC – definition

FOMC, eller Federal Open Market Committee, är den gren av centralbanken Federal Reserve som tar alla kortsiktiga och långsiktiga beslut om bankens pengapolitik. 

Läs mer

Force open – definition

Du kan använda handelsapplikationens funktion ”Force Open”, eller ”Öppna Ny”, för att öppna en ny position i motsatt riktning mot en befintlig position på samma marknad.

Läs mer

Fullmakt – definition

En fullmakt ger en annan person möjligheten att agera åt dig. Inom trading innebär detta att någon annan kan ta över dina handelskonton.

Läs mer

Fundamental analys definition

Fundamental analys är en metod för att utvärdera tillgångar utifrån externa händelser och influenser och utifrån själva tillgångens finansiella resultat.

Läs mer

Fyllning - definition

Fyllning är en term som används för att beskriva till vilken grad affären har kunnat slutföras. Det är den grundläggande delen av varje transaktion - när en order har slutförts kallas den ofta "fylld" eller att ordern har genomförts. Det är värt att notera att det inte finns någon garanti för att varje order kommer att fyllas.

Läs mer

Företrädesemission – definition

Termen företrädesemission används när ett företag erbjuder fler av sina aktier till befintliga aktieägare, oftast för att skaffa extra kapital.

Läs mer

Förfallodatum – definition

Den tidpunkt då en position automatiskt stängs kallas för dess förfallodatum (eller utgångsdatum).

Läs mer

Glidande medelvärde - definition

Ett glidande medelvärde är en teknisk indikator som kombinerar prisnoteringarna för ett instrument över en specifik tidsperiod och delas upp på ett antal datalinjer.

Läs mer

Grå marknad – definition

Genom att ta en position på en grå marknad tar du en position på ett företags potentiella börsvärde innan företaget börsnoteras.

Läs mer

Gå kort – definition

Att gå kort inom trading innebär att du har en position som ger en vinst om priset på den tillgång som handlas faller. Detta kan kallas att blanka, att ha en kort position eller bara att sälja.

Läs mer

Gå lång – definition

Inom trading brukar man säga att man går lång när man har en position som ger vinst om tillgångens marknadspris ökar.

Läs mer

Hedge – definition

En hedge är en investering eller position avsedd att minska din riskexponering.

Läs mer

Hävstång – definition

Termen hävstång beskriver ett sätt att förstora exponeringen mot en finansiell marknad utan att investera mer investeringskapital.

Läs mer

Hävstångsprodukter – definition

Hävstångsprodukter är finansiella instrument som traders kan använda för att få en större exponering mot en marknad utan att öka sin investering.

Läs mer

Högfrekvenshandel – definition

Högfrekvenshandel (eller HFT) är en typ av avancerad handelsapplikation som mycket snabbt kan bearbeta ett stort antal positioner med kraftfull datorteknik.

Läs mer

In the money – definition

In the money är en term som beskriver en options ”money”-status, eller snarare en underliggande tillgångs status jämfört med det pris som den kan köpas eller säljas för (lösenpriset). In the money innebär specifikt att en options underliggande tillgång har passerat lösenpriset, vilket ger den ett värde på mer än 0 £.

Läs mer

Inflation – definition

Inflation speglar den ökade kostnaden för varor och tjänster i en ekonomi. Eftersom detta leder till att varje enhet av ekonomins valuta är värd mindre i varor och tjänster kan man också se inflation som en devalvering av valutan.

Läs mer

Investerare – definition

En investerare är en person som lägger sitt kapital i en investering i hopp om att få en avkastning. Men investerare brukar ha en något annorlunda inställning till investeringar än vad traders har.

Läs mer

Investeringskapital – definition

En traders investeringskapital är den del av traderns finansiella resurser som kan användas för trading. Det kan bestå av pengar eller andra tillgångar.

Läs mer

Kassaflöde – definition

Kassaflödet är mängden pengar som kommer in på och lämnar ett företags konton och detta är något som rapporteras i företagens resultatrapporter. Man kan tala om kassaflöden för enskilda projekt eller för en hel verksamhet.

Läs mer

Koncentrationsmått – definition

En industris koncentrationsmått är storleken på ett visst antal företag inom industrin jämfört med den totala storleken. Detta mått används för att räkna ut hur stor dominans ett eller flera företag har inom sin sektor.

Läs mer

Kontrakt – definition

Ett kontrakt är en standardiserad grupp tillgångar som handlas istället för en enskild tillgång.

Läs mer

KPI – definition

KPI står för konsumentprisindex. Det är ett medelvärde för flera konsumentgods och tjänster och används för att mäta och indikera inflation.

Läs mer

Kvantitativa lättnader – definition

Kvantitativa lättnader är en ekonomisk pengapolitisk åtgärd som används för att sänka räntesatserna och öka penningmängden.

Läs mer

Kvotering – definition

En kvotering, eller kurs, är inom trading det pris som en tillgång senast handlades för eller priset den för närvarande köps eller säljs för.

Läs mer

Köpoption – definition

Köpoptioner är optionskontrakt som låter traders tjäna på en tillgång vars pris stiger över en viss nivå inom en viss tid. De är motsatsen till säljoptioner som ger vinst om en tillgångs pris sjunker under en viss nivå inom en viss tid.

Läs mer

LIBOR – definition

LIBOR står för London Interbank Offered Rate, Londons interbankränta, och är ett jämförelseindex som anger dagsräntan för lån och finansiella instrument runtom i världen.

Läs mer

Likviditet – definition

Likviditet inom investeringar anger hur lätt det är att köpa eller sälja en viss tillgång på marknaden utan att det påverkar priset. Termen kan också ange hur lätt det är att snabbt och enkelt omvandla en tillgång till kontanter.

Läs mer

Limit up/limit down – definition

Limit up och limit down är de maximala beloppen som en råvarutermin kan öka (limit up) eller minska (limit down) i värde under en enskild handelsdag.

Läs mer

Limitorder – definition

En limitorder är en anvisning till din mäklare att handla på en viss nivå som är mer fördelaktig än det aktuella marknadspriset.

Läs mer

Margin call definition

Margin call är en term som används när en mäklare begär att en trader ökar sitt uppehållande säkerhetskrav för att kunna hålla en position med hävstång öppen.

Läs mer

Market maker – definition

En market maker, eller marknadsgarant, är en enskild person eller organisation som köper och säljer stora volymer av en viss tillgång för att säkerställa dess likviditet.

Läs mer

Marknad – definition

En marknad kan vara en av flera saker för en investerare. Rent allmänt är en marknad ett medium för handel med tillgångar där tillgångarnas värden avgörs av tillgång och efterfrågan.

Läs mer

Marknadsdata – definition

Marknadsdata avser live-streamingen av handelsrelaterade data. Den omfattar en mängd information som kurs, köp/sälj och marknadsvolym. Handelsplatserna ger rapporter om olika tillgångar och finansiella instrument, som sedan distribueras till traders och företag. Marknadsdata finns på tusentals globala marknader, inklusive aktier, index, valuta och råvaror.

Läs mer

Marknadsorder – definition

En marknadsorder är en anvisning från en trader till mäklaren att omedelbart exekvera en order till bästa tillgängliga pris.

Läs mer

Materiella tillgångar – definition

Ett företags materiella tillgångar är de tillgångar i dess bokföring och balansräkning som har fysisk form.

Läs mer

MetaTrader – definition

MetaTrader är en elektronisk handelsapplikation som är populär bland världens traders.

Läs mer

Motståndsnivå – definition

En motståndsnivå är punkten på ett kursdiagram där en uppåtgående trend hindras då en stor del av marknadsaktörerna vill sälja tillgången. Om en marknadskurs närmar sig en motståndsnivå är det lättare för en trader att ta valet att stänga sin position och ta vinsten, snarare än att vänta och riskera att priset faller tillbaka.

Läs mer

Motvaluta – definition

Motvalutan är den andra valutan i ett valutapar. Denna kan också kallas för andravalutan.

Läs mer

MTF – definition

Multilaterala handelsplattformar (MTF:er) erbjuder traders och investeringsfirmor ett alternativ till de traditionella börserna.

Läs mer

Multiplikatoreffekt definition

Termen multiplikatoreffekt används för att beskriva den inverkan ändringar i penningmängd kan ha på ekonomisk aktivitet. När en person, en regering eller ett företag spenderar pengar skapar detta en kedjereaktion vidare ner till att påverka både enskilda verksamheter och individer. Effekten kan bli mycket större än den ursprungliga åtgärden.

Läs mer

Nettoförändring – definition

En nettoförändring är skillnaden i en tillgångs stängningskurs för två eller flera dagar. Värdet används ofta för att ange prisrörelserna för aktier och fonder.

Läs mer

Nettovinst – definition

En nettovinst är den totala vinst (även kallad inkomst) som ett företag fått och som anges i företagets resultatrapport.

Läs mer

Non-farm payrolls – definition

Så kallade non-farm payrolls är en månadsstatistik som visar hur många personer i USA som är anställda i tillverknings-, bygg- och varuföretag.

Läs mer

Obligationshandel – definition

Obligationshandel är ett sätt att tjäna på variationerna i värdet på företags- eller statsobligationer.

Läs mer

OPEC – definition

OPEC står för Organisation of Petroleum Exporting Countries, de petroleum-exporterande ländernas organisation.

Läs mer

Order – definition

En order inom trading är en begäran som skickas till en mäklare eller en handelsapplikation om att handla på ett finansiellt instrument.

Läs mer

OTC – definition

OTC står för over-the-counter, över disk, och beskriver handel som inte sker på de formella börserna. Denna handel kallas ibland handel utanför börsen eller off-exchange trading.

Läs mer

P/E-tal – definition

P/E-talet är ett viktigt värde i utvärderingen av det relativa värdet av olika aktier (eller av ett index eller en industri). Det beräknas som aktiens pris delat med dess vinst per aktie (EPS). 

Läs mer

Paritet – definition

Termen paritet används på olika sätt inom trading men den uttrycker alltid någon form av likvärdighet.

Läs mer

Pip – definition

En pip är en enhet som mäter prisrörelser inom valutahandeln och är den minsta rörelse en valuta kan göra.

Läs mer

Portfölj – definition

En portfölj är en grupp tillgångar som innehas av en trader eller ett företag. En portfölj kan innehålla tillgångar av många olika slag, bland annat aktier, obligationer, råvaror eller derivat.

Läs mer

Position – definition

En position är en finansiell term för ett köp eller en försäljning som för närvarande kan ge vinst eller förlust (en öppen position) eller som nyss har avslutats (en stängd position). Traders använder positioner i hopp om att gå med vinst.

Läs mer

Range – definition

Range är skillnaden mellan den högsta respektive den lägsta kursen på en marknad under en specifik period. Begreppet används oftast som ett mått på volatilitet: om en marknad har en bred range tyder det på att den varit volatil under perioden som man tittar på.

Läs mer

Reaförlust – definition

När en trader säljer en tillgång för mindre än vad den köptes för ger detta en reaförlust.

Läs mer

Realvärde – definition

Realvärde kan betyda en av två saker inom investering. Optioner har realvärde som anger skillnaden mellan den underliggande tillgångens pris och optionens lösenpris. Realvärde kan också ange ett företags ”riktiga” värde enligt en investerare.

Läs mer

Reavinst – definition

Reavinster är vinster från köp och försäljning av tillgångar. Dessa uppstår när en trader säljer tillgångar, som aktier eller råvaror, för mer än vad tillgången köptes för. Motsatsen till reavinster är reaförluster.

Läs mer

Reavinstskatt – definition

Reavinstskatt är en skatt som myndigheterna tar ut på vinster från försäljningen av finansiella tillgångar. Skattesatsen och reglerna kring reavinstskatten varierar mellan olika länder.

Läs mer

Reversal – definition

En reversal, eller ett omslag, är en helomvändning i en tillgångs prisrörelser, som när en uppåtgående trend (ett rally) blir en nedåtgående trend (en korrigering), eller vice versa. De kan också kallas trendreversals eller trendomslag.

Läs mer

Risk – definition

En risk inom trading är en möjlighet att du kommer att förlora pengar.

Läs mer

Riskhantering – definition

Termen riskhantering beskriver metoder för att identifiera eventuella risker i en investeringsportfölj och för att begränsa dessa risker.

Läs mer

Rollover – definition

En rollover inom trading sker när du håller en position öppen efter dess förfallodatum.

Läs mer

RSI – definition

RSI står för relativt styrkeindex. Det är ett viktigt verktyg inom teknisk analys och analyserar tillgångars moment för att avgöra om de är överköpta eller översålda.

Läs mer

Råvaror – definition

En råvara är en grundläggande fysisk tillgång som ofta används som råmaterial för olika varor eller tjänster.

Läs mer

Sammanslagning – definition

När två eller fler företag beslutar sig för att gå samman i en enhet brukar man tala om en sammanslagning.

Läs mer

SEC – definition

SEC står för Securities and Exchange Commission, USA:s värdepappers- och börskommission. Detta är en myndighetsorganisation som reglerar marknaderna, skyddar investerare i USA och överser eventuella sammanslagningar och uppköp.

Läs mer

Sektorer – definition

Sektorer är delar av en ekonomi eller marknad och kan användas för att analysera resultat eller jämföra företag som har liknande produkter och egenskaper.

Läs mer

SETS – definition

SETS står för Stock Exchange Electronic Trading Service, aktiebörsens elektroniska handelstjänst, och är London-börsens digitala orderbok.

Läs mer

Skalpa – definition

Att skalpa inom trading innebär att öppna och sedan mycket snabbt stänga en position för att tjäna på mycket små prisrörelser.

Läs mer

Skulder – definition

Ett företags skulder utgörs av skulder men också skyldigheter som visas på företagets balansräkning. De är motsatsen tillgångar.

Läs mer

Skuldsättningsgrad – definition

Skuldsättningsgraden är en indikator för hur stora skulder ett företag har i jämförelse med dess tillgångar.

Läs mer

Skydd mot negativ kontobalans

Slippage – definition

Om prisnivån där en order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades brukar man säga att det förekommit slippage, eller prisförskjutning.

Läs mer

Smart orderrouter – definition

En smart orderrouter (SOR) är en automatiserad process inom onlinetrading som följer en uppsättning regler för att hitta likviditet. Syftet med en SOR är att hitta det bästa sättet att exekvera en order.

Läs mer

SNB – definition

SNB står för Swiss National Bank och är den Schweiziska centralbanken.

Läs mer

Spot – definition

Termen spot inom trading är det pris som anges för en tillgång för omedelbar leverans, eller värdet på en tillgång vid en exakt tidpunkt.

Läs mer

Spread – definition

En spread inom trading är skillnaden mellan de köp- och säljkurser som anges för en tillgång.

Läs mer

Stopporder – definition

En stopporder är en typ av order där du anvisar din mäklare att exekvera när en viss nivå nås som är mindre fördelaktig än det aktuella marknadspriset.

Läs mer

Strut – definition

En strut är en typ av tradingstrategi för optioner som traders kan använda för att spekulera på om en marknad kommer att bli volatil eller inte utan att behöva förutse specifika prisrörelser.

Läs mer

Stängningskurs – definition

En tillgångs stängningskurs är nivån tillgången handlades på i slutet av en handelsdag. Oftast fastställs stängningskursen genom en auktion.

Läs mer

Stödnivå – definition

En stödnivå är den prisnivå där det kan vara svårt för en tillgångs pris att falla lägre eftersom traders försöker handla på nivån.

Läs mer

Säkerhetskrav – definition

Ett säkerhetskrav är det belopp en trader måste lägga ut för att öppna en position med hävstångseffekt. Detta kallas också för initialt säkerhetskrav eller bara för en insättning.

Läs mer

Söndagshandel – definition

Söndagshandel är en tjänst du kan använda för att spekulera på olika marknader under helgen.

Läs mer

Teknisk analys – definition

Teknisk analys är ett sätt att undersöka och förutse prisrörelser på de finansiella marknaderna utifrån historiska kursrörelser och statistik. Det baseras på idén att om en trader kan identifiera mönster i historiska kursrörelser, kan de även med relativ framgång förutse framtida.

Läs mer

Teoretiskt värde – definition

Termen teoretiskt värde kan betyda en av två saker för investerare. Oftast används termen om det värde som en enskild investerare eller mäklare tilldelar en aktie. Inom handeln med terminer kan teoretiskt värde däremot röra sig om priset en marknad förutsägs ha i framtiden och som avspeglas i kostnaderna för att öppna en position.

Läs mer

Terminskontrakt – definition

Ett terminskontrakt är ett kontrakt med ett specifikt förfallodatum. Kontrakten ser olika ut för olika instanser.

Läs mer

Tillgångar definition

Tillgångar är ekonomiska resurser som kan ägas eller kontrolleras för att ge avkastning eller andra fördelar i framtiden. Inom finanshandel syftar termen ”tillgång” till det som handlas på marknader, t.ex. aktier, obligationer, valutor och råvaror.

Läs mer

Tillgångsslag – definition

De olika typerna av finansiella instrument kallas för tillgångsslag och brukar delas in i fyra kategorier. Tillgångsslag definieras utifrån de egenskaper som delas av instrumenten inom slaget, som marknadsbeteenden, lagar och regler.

Läs mer

Tom-next – definition

Termen tom-next är en förkortning av ”tomorrow-next day” och är ett sätt för valutaspekulanter att inte få leverans av fysisk valuta och på så sätt hålla sina positioner öppna över natten.

Läs mer

Tradinglarm – definition

Du kan använda tradinglarm för att ange specifika kriterier och få larm om kriterierna uppfylls.

Läs mer

Tradingplan – definition

En tradingplan, eller handelsplan, är den strategi som enskilda traders använder för att systematiskt utvärdera tillgångar, hantera risker, välja handelstyper och sätta handelsmål.

Läs mer

Trend – definition

När en marknadsrörelse är tydlig och kontinuerlig, antingen uppåt eller nedåt, brukar man kalla den en trend. Att kunna känna igen när trender börjar och slutar är viktigt inom marknadsanalys.

Läs mer

Uppköp – definition

När ett företag beslutar att ta över ett annat företag brukar det kallas för ett uppköp. Företaget utför uppköpet genom att köpa antingen en majoritet av eller hela ägarskapet i företaget som köps upp.

Läs mer

Utdelning – definition

En utdelning är en del av vinsten som ett företag väljer att ge tillbaka till aktieägarna, ofta i form av en procentsats.

Läs mer

Valuta definition

Valutahandel är ett sätt för marknadsdeltagare att växla en valuta till en annan. Den kallas ibland för valutaväxling, forex eller FX.

Läs mer

Valutahandel definition

Valutahandeln är handel på marknaden för valuta för att spekulera och få en vinst. Den kallas också forex, FX eller valutaväxling.

Läs mer

Vinst och förlust – definition

Termerna vinst och förlust är några av de viktigaste termerna inom trading och beskriver de inkommande (eller utgående) finanserna från verksamhet eller handel.

Läs mer

Vinst per aktie – definition

Vinst per aktie, eller EPS for Earnings per Share, är ett viktigt värde i ett företags resultatrapporter. Det beräknas utifrån den totala vinsten under en period, delat med antalet aktier som företaget har på aktiemarknaden.

Läs mer

VIX – definition

VIX står för Chicago Board Options Exchange Volatility Index, Chicago-styrelsens volatilitetsindex för optionsbörserna.

Läs mer

Volatilitet – definition

En marknads volatilitet är sannolikheten att det vid någon tidpunkt sker stora och oförutsedda kortsiktiga prisrörelser.

Läs mer

Volym definition

Volym inom trading är den kvantitet av en specifik tillgång som handlas under en viss tid. Volymen visas ofta tillsammans med tillgångens prisinformation eftersom den erbjuder en extra dimension av tillgångens prishistorik.

Läs mer

VWAP – definition

VWAP är ett volymviktat medelpris (Volume Weighted Average Price). Det är ett jämförelseindex som ofta används av passiva investerare. VWAP speglar förhållandet mellan en tillgångs pris och dess totala handelsvolym.

Läs mer

Värdet av en pip – definition

Värdet av en punkt är det värde som motsvaras av en rörelse på en pip i en valutaposition.

Läs mer

Värdet av en punkt – definition

Värdet av en punkt är det värde som motsvaras av en rörelse på en pip i en valutaposition.

Läs mer

WTI – definition

WTI står för West Texas Intermediate (som ibland kallas Texas Light Sweet). Detta är ett av de viktigare jämförelseindexen för olja inom råvaruhandeln.

Läs mer

Öppen position – definition

Dina öppna positioner är de positioner du har som ännu kan ge dig vinst eller förlust. När du stänger en position kommer vinsten eller förlusten att realiseras och positionen är inte längre aktiv.

Läs mer

Överexponering – definition

Denna term används när en trader begår ett tekniskt misstag i att investera för mycket i en viss möjlighet.

Läs mer

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

Upptäck våra kostnadsfria tradingkurser

Lär dig av våra experter på IG Academy, med steg-för-steg onlinekurser, plus webbinarier och seminarier som är utformade för att hjälpa dig att öka din tradingförmåga.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.