Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Sekretess

Hur använder vi den personliga informationen?

Vi kan komma att använda personlig information i följande syften och på grundval av följande rättsliga grund:

För att verifiera Din identitet samt skapa och hantera Ditt konto.

Som en del i att tillhandahålla Dig tjänster, eller information om våra tjänster, måste vi verifiera Din identitet för att registrera Dig som kund och sedan måste vi använda dessa uppgifter för att effektivt hantera Ditt konto hos oss i syfte att säkerställa att vi ger Dig bästa möjliga service. Detta kan inkludera att tredje part utför kreditupplysning eller identitetskontroller får vår räkning. Det är inte bara vårt legitima intresse att göra så (artikel 6.1 f GDPR), utan användningen av Din personliga information på detta sätt krävs för att vi skall veta vem Du är eftersom vi har en laglig skyldighet att uppfylla vissa lagstadgade skyldigheter om kundkännedom (artikel 6.1 c GDPR).

• För att förse Dig med produkter och tjänster, eller information om våra produkter och tjänster, och för att granska Dina fortlöpande behov.

När Du öppnar ett konto hos oss, eller registrerar Dig för en uppdatering eller ett webbseminarium, måste vi använda Din personliga information för att utföra våra tjänster och uppfylla våra skyldigheter gentemot Dig. Det är också i vårt legitima intresse att säkerställa att vi tillhandahåller bästa möjliga produkter och tjänster (artikel 6.1 f GDPR), och vi kan därför från tid till tid komma att granska Dina behov för att säkerställa att Du drar fördel av bästa möjliga produkter och tjänster från oss.

• För att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive kundservice, och utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster.

Ibland kan vi komma att använda personlig information som Du tillhandahållit genom Din användning av tjänster och/eller genom kundundersökningar i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Det är i vårt legitima intresse att använda Din personliga information på detta sätt för att säkerställa att vi förser Dig med bästa möjliga produkter och tjänster och för att fortsätta att vara marknadsledande i vår bransch (artikel 6.1 f GDPR).

• För att skapa en profil om Dig.

Ibland kan vi komma att använda Din personliga information för att skapa en profil om Dig så att vi kan förstå Dig och förse Dig med de allra bästa produkterna och tjänsterna. Vi kan också komma att fatta beslut angående Dig genom automatisk kreditupplysning, vilket kan påverka Din möjlighet att använda våra tjänster. Vi kan behöva göra detta antingen för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att det är i vårt legitima intresse att använda Din personliga information på detta sätt.
Vi kan behöva göra detta antingen för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser
(artikel 6.1 c GDPR) eller för att det ligger i vårt legitima intresse att använda din
personliga information på sådant sätt (artikel 6.1 f GDPR).

• För att undersöka eller avgöra förfrågningar eller tvister.

Vi kan behöva använda personlig information insamlad från Dig för att undersöka problem och/eller avgöra tvister med Dig, eftersom det är i vårt legitima intresse att säkerställa att problem och/eller tvister undersöks och löses så snabbt och effektivt som möjligt (artikel 6.1 f GDPR).

• För att följa tillämplig lag, domstolsbeslut, annan rättslig process eller kraven från tillämpliga reglerande myndigheter.

Vi kan behöva använda Din personliga information för att följa tillämplig lag, domstolsbeslut, annan rättslig process eller kraven från en tillämplig reglerande myndighet. Vi gör detta inte bara för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, utan för att det också kan vara i vårt legitima intresse att göra så.

• För att tillhandahålla referenser om Dig.

Ibland kan tredje part, såsom ett kreditupplysningsföretag, be oss om en kreditreferens för Dig för kreditupplysning och identitetskontroll. Det kan vara i vårt legitima intresse (artikel 6.1 f GDPR) att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller kan vi vara skyldiga att tillhandahålla sådana referenser för att uppfylla en rättslig skyldighet (artikel 6.1 c GDPR). Emellertid om vi är osäkra kommer vi först att tala med Dig innan vi tillhandahåller referenser.

• För att skicka Dig undersökningar.

Ibland kan vi skicka Dig undersökningar som en del i vår process för kundåterkoppling och det är i vårt legitima intresse att fråga om återkoppling för att säkerställa att vi förser Dig med bästa möjliga service (artikel 6.1 f GDPR). Ibland kan vi också be Dig att delta i andra undersökningar och om Du samtycker till att delta i sådana undersökningar förlitar vi oss på att Du samtycker till att vi använder den personliga informationen vi samlar in som en del av en sådan undersökning (artikel 6.1 a GDPR). Alla svar från undersökningar vi skickar ut för kundåterkoppling eller i andra syften kommer att läggas samman och avpersonifieras innan undersökningsresultaten delas med tredje part.

• Dataanalys.

Våra webbsidor appar och e-postmeddelanden kan innehålla webb-beacons, pixeltaggar eller liknande dataanalysverktyg som gör att vi kan spåra mottagande av korrespondens och räkna antalet användare som har besökt vår webbsida eller öppnat vår korrespondens. Om Din personliga information är fullständigt avpersonifierad krävs inte längre några rättsliga tillstånd eftersom informationen inte längre utgör personlig information. Men om Din personliga information inte är i en avpersonifierad form är det i vårt legitima intresse att kontinuerligt utvärdera den personliga informationen för att säkerställa att produkterna och tjänsterna vi tillhandahåller är relevanta för marknaden (artikel 6.1 f GDPR).

• Marknadsföring från oss.

Vi kan komma att använda Din personliga information för att förse Dig med marknadskommunikation via e-post, telefon eller på andra överenskomna sätt (inklusive kampanjer i sociala medier) för att säkerställa att Du alltid är uppdaterad om våra senaste produkter och tjänster. När vi förser Dig med marknadskommunikation gör vi det antingen därför att det är i vårt legitima intresse (artikel 6.1 f GDPR) eller med Ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR).

• Interna affärssyften och registerföring.

Vi kan behöva behandla Din personliga information för interna affärs- och efterforskningssyften samt registerföringssyften. Sådan bearbetning är i vårt legitima intresse (artikel 6.1 f GDPR) och krävs för att vi skall kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1 c GDPR). Detta kan inkludera kommunikation som vi har med Dig i samband med tjänsterna vi tillhandahåller Dig och vår relation med Dig. Vi kommer också att föra register för att säkerställa att Du uppfyller Dina skyldigheter i avtal som Du har ingått med oss (artikel 6.1 b GDPR).

• Företagsomstrukturering.

Om vi genomgår en företagsomstrukturering eller en del av eller hela vår verksamhet köps upp av tredje part kan vi behöva använda Din personliga information i samband med den omstruktureringen eller det uppköpet. Sådan användning involverar att röja Dina uppgifter som en del av en due diligence-process. Det är i vårt legitima intresse att använda Din information på detta sätt förutsatt att vi uppfyller alla rättsliga skyldigheter vi har gentemot Dig (artikel 6.1 f GDPR).

• Säkerhet.

Om Du går in i någon av våra lokaler kan vi av säkerhetsskäl spela in Dig med våra övervakningskameror. Vi kan också registrera Dina uppgifter för att föra ett register över vem som har gått in i våra lokaler en viss dag. Det ligger i vårt legitima intresse att göra detta för att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö.

Dina rättigheter som registrerad

Nedan finner du information om vilka rättigheter du har berörande dina personuppgifter som finns sparade hos oss.
Om du vill utöva några av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via:

- Telefon: 08-505 15 003
- E-post: kundservice@ig.com
- Post: IG Europe GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Tyskland

• Information.

Om Du ber oss kommer vi att bekräfta huruvida vi bearbetar Din personliga information och, i förekommande fall, förse Dig med en kopia av den personliga informationen (tillsammans med vissa andra uppgifter). Om Du begär ytterligare kopior kan vi behöva ta ut en rimlig administrationsavgift.

• Rättelse.

Om den personliga informationen som vi innehar om Dig är oriktig eller ofullständig, har Du rätt att få den korrigerad. Om vi har delat Din personliga information med andra kommer vi om möjligt att meddela dem om korrigeringen. Om Du ber oss kommer vi också, om det är möjligt och lagligt att göra så, att meddela Dig med vem vi har delat Din personliga information så att Du kan kontakta dem direkt.

• Radering. Du kan be oss att radera eller ta bort Din personliga information under vissa omständigheter, till exempel om vi inte längre behöver den eller om Du återkallar Ditt samtycke (där så är tillämpligt), förutsatt att vi inte längre har någon rättslig skyldighet att behålla dessa data. En sådan begäran kommer att vara underkastad alla tidsgränser för datalagring som vi måste följa i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt avsnittet ”HUR FÖRVARAR VI PERSONLIG INFORMATION OCH HUR LÄNGE” i vårt dokument Sekretessmeddelande och åtkomstpolicy, som finns tillgängligt överst på denna sida. Om vi har delat Din personliga information med andra kommer vi om möjligt att meddela dem om raderingen. Om Du ber oss kommer vi också, om det är möjligt och lagligt att göra så, att meddela Dig med vem vi har delat Din personliga information så att Du kan kontakta dem direkt.

• Begränsningar för bearbetning.

Du kan be oss att begränsa bearbetningen av Din personliga information under vissa omständigheter, till exempel när Du bestrider riktigheten av den personliga informationen eller invänder mot att vi bearbetar den. Men det kommer inte att stoppa oss från att lagra Din personliga information. Vi kommer att meddela Dig innan vi häver någon begränsning. Om vi har delat Din personliga information med andra kommer vi om möjligt att meddela dem om begränsningen. Om Du ber oss kommer vi också, om det är möjligt och lagligt att göra så, att meddela Dig med vem vi har delat Din personliga information så att Du kan kontakta dem direkt.

• Dataportabilitet.

Under artikel 20 i den Allmänna dataskyddsförordningen har Du rätt att, under vissa omständigheter, erhålla den personliga information Du har försett oss med (i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format) och återanvända den någon annanstans eller be oss att överföra den till en tredje part som Du har valt.

• Invändning.

Du kan be oss att stoppa bearbetningen av Din personliga information, och vi kommer att göra det om vi:

• förlitar oss på vårt eget eller någon annans legitima intresse att bearbeta Din personliga information förutom om vi kan påvisa tvingande rättsliga grunder för bearbetningen;

• bearbetar Din personliga information för direkt marknadsföring; eller • bearbetar Din personliga information för efterforskningar såvida inte sådan bearbetning är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.

• Automatiskt beslutsfattande och profilering.

Om vi har fattat ett beslut angående Dig baserat enbart på en automatisk process (t.ex. genom automatisk profilering) som påverkar Din möjlighet att använda tjänsterna eller har någon annan betydelsefull påverkan på Dig, kan Du be om att inte vara föremål för ett sådant beslut såvida vi inte kan påvisa för Dig att ett sådant beslut är nödvändigt för att ingå, eller utföra, ett avtal mellan Dig och oss. Även där ett beslut är nödvändigt för att ingå eller utföra ett avtal, kan Du bestrida beslutet och kräva mänskligt ingripande.

Rätt till återkallelse

Om vi bearbetar din personliga information på grundval av ditt samtycke,
har du också rättighet att återkalla ditt samtycke utan att det påverkar
lagenligheten i den bearbetning som sker fram till återkallelsen.

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kontaktuppgifter hittar du på vår kontakta oss-sida.