Riskhantering

Risktyper

Vad är risk?

I finansiella sammanhang syftar begreppet risk på sannolikheten för att din investering får ett oönskat resultat. Det kan stanna vid att avkastningen blir lägre än förväntat. Men det kan också innebära att du förlorar hela eller delar av din investering – i vissa fall kanske till och med ännu mer.

Marknadsrisk

Marknadsrisk är den ofrånkomliga risken för att förluster uppstår i din portfölj på grund av variationer i olika riskfaktorer på marknaden. Sådana marknadsfaktorer fluktuerar ofta starkt och kan vara synnerligen kursdrivande. Man brukar säga att marknadsrisk omfattar följande:

  • Aktiekurser
  • Räntenivåer
  • Valutakurser
  • Råvarupriser

Dessa fyra faktorer är de viktigaste eftersom de är mest marknadspåverkande. Volatilitet är en annan term för marknadsrisk.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk uppstår genom att du eventuellt inte kan handla i en tillgång utan att din transaktion i sig är kurspåverkande.

Denna risk förekommer i allmänhet mest på nyetablerade marknader eller marknader med små handelsvolymer. Risken är av två slag:

Tillgångslikviditet

Begreppet syftar på hur lätt det är att handla i en tillgång. Om det saknas köpare till exempelvis en aktiepost, så kan aktieägaren inte avyttra sin tillgång, eller tvingas att acceptera ett ogynnsamt pris.

När det finns ett stort antal aktiva aktörer är i regel också likviditeten god, eftersom många köpare och säljare då hittar motparter till den affär de vill göra. Ju större likviditeten på marknaden är, desto lättare är det att köpa eller sälja en tillgång.

Likviditetsrisk är en viktig del av marknadsrisken.

Finansieringsrisk

Detta begrepp syftar på din förmåga att fullgöra dina affärsmässiga skyldigheter inom avtalad tid. Finansieringsrisk syftar på sannolikheten för att en part i en transaktion (till exempel banken) under en viss tidsperiod inte har tillgång till de medel som krävs för att utan dröjsmål kunna fullgöra sina förpliktelser.

Finansieringsrisk är vanligast på marknader där handeln normalt sker i mycket stora poster, eller där enskilda tillgångsvärden är mycket höga (exempelvis på fastighets- och bostadsmarknaden).

strategy_managing-liquidity_risk

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.