Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är VIX och hur kan du handla med det?

Volatilitetsindexet, eller VIX, är ett praktiskt verktyg för att bedöma risk och handla med volatilitet. Lär dig handla med VIX och se exempel.

Är du intresserad av att handla med VIX hos oss?

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vad är volatilitetsindexet (VIX)?

VIX är ett Volatilitetsindex som beräknas i realtid och som skapats av Chicago Board of Options Exchange (CBOE). Det var det första referensindexet för att mäta marknadens förväntningar på volatilitet. Indexet är framåtblickande, och därför visar det bara den implicita volatiliteten för S&P 500 (SPX) (som hos oss kallas för USA500) för de kommande 30 dagarna.

Nedan kommer ett exempel på rörelserna i VIX och S&P från september 2020 till augusti 2021.

En graf som visar korrelationen mellan S&P 500 och VIX. Den blå övre linjen är S&P och den röda nedre linjen är VIX. De rör sig inverterat.
En graf som visar korrelationen mellan S&P 500 och VIX. Den blå övre linjen är S&P och den röda nedre linjen är VIX. De rör sig inverterat.

Viktigt: Värdena i denna graf ska endast betraktas som representativa och inte som korrekta siffror för VIX-indexet under de angivna tidsperioderna. Observera även att tidigare resultat inte utgör någon garanti för framtida resultat.

VIX beräknas med priser från optioner på SPX-indexet och uttrycks som procenttal. Om VIX ökar i värde sjunker sannolikt S&P 500, och om VIX sjunker i värde är S&P 500 sannolikt stabilt.

Vad mäter VIX?

VIX mäter endast volatiliteten i S&P 500, men det används ofta som referensindex för hela den amerikanska aktiemarknaden. Optionspriserna betraktas som ett bra mått på volatilitet eftersom traders tenderar att köpa optioner om marknaden är orolig, vilket får priserna att stiga. Därför kallas VIX även för ”orosoindexet”, eftersom det mäter marknadens rädsla och stress.

Den aktuella volatiliteten kan inte mätas på förhand, så VIX används bäst i kombination med historisk analys av stöd- och motståndslinjer.

Varför ska du handla med VIX?

VIX-anknutna instrument har en stark negativ korrelation med aktiemarknaden, vilket har gjort dem populära bland traders som vill diversifiera och hedga.

Genom att ta en position på VIX kan du potentiellt kompensera andra positioner i din portfölj och hedga din marknadsexponering.

Vi säger att du har en lång position på aktien i ett amerikanskt företag som ingår i S&P 500. Du tror att den kan vara bra på lång sikt, men du vill minska din exponering mot kortfristig volatilitet. Du bestämmer dig för att öppna en köpposition på VIX och du tror att volatiliteten kommer att stiga. Genom att göra det kan du låta positionerna kompensera varandra.

Om du hade fel och volatiliteten inte steg kan dina förluster i VIX-positionen minskas genom vinster i din befintliga position.

Hur beräknas VIX och hur handlar du med det?

1. Ta reda på hur VIX fungerar.
2. Välj om du vill handla med Turbo24, CFD:er eller vanilla-optioner.
3. Bestäm om du vill gå lång eller kort på VIX.
4. Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto

Ta reda på hur VIX fungerar

VIX följer det underliggande priset på S&P 500-optioner – inte själva aktiemarknaden. Nedan kan du läsa mer om vad S&P 500-optioner är, hur VIX beräknas och vad dess värde betyder.

Läs mer om VIX och S&P 500-optioner

VIX mäter S&P 500-optioner, vilket är optionskontrakt vars priser hämtas från Standard & Poor’s 500 – ett börsvärdesviktat index bestående av 500 aktier i USA.

Optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att handla med S&P 500 till ett fast pris före ett visst förfallodatum. Priset som du väljer som köp- eller säljkurs för den underliggande marknaden kallas för lösenkursen. Hos oss kan du handla på VIX med vanilla-optioner.

Så beräknas VIX

VIX beräknas i realtid med livepriser på S&P 500-optioner – de omfattar CBOE SPX-optioner, som löper ut den tredje fredagen varje månad, och veckovisa CBOE SPX-optioner, som löper ut varje fredag. En option måste ha en löptid mellan 23 och 37 dagar för att kunna ingå i VIX-indexet.

Formeln som används för att beräkna VIX-värden. Beräkningen av volatilitetsindexet är komplicerad, och den här bilden visar den komplexa matematiska formeln
Formeln som används för att beräkna VIX-värden. Beräkningen av volatilitetsindexet är komplicerad, och den här bilden visar den komplexa matematiska formeln

VIX beräknas med komplex matematik, men en trader behöver inte förstå allt för att kunna handla indexet. Beräkningens grund bygger på att vi kan få information om till vilka priser traders är villiga att handla på S&P 500 genom att kombinera de viktade priserna för flera köp- och säljoptioner på S&P 500 med ett brett urval av lösenpriser. Dessa slutvärden ger en uppskattning om den framtida volatiliteten i S&P 500.

Optionerna som tas med är parioptioner (at the money) så att de visar den allmänna marknadsuppfattningen om vilka lösenpriser som kommer att nås före de löper ut. Det i sin tur är en indikator för det bredare marknadssentimentet kring marknadsprisets riktning.

Förstå VIX-värden

Volatilitet är ett mått på rörelsen i ett tillgångspris, inte själva priset på tillgången. När du handlar med volatilitet fokuserar du inte på rörelseriktningen, utan på hur mycket och hur ofta marknadsrörelserna har skett. Därför anges VIX-värden som procentenheter.

Under de senaste åren har marknaden ansetts stabil om VIX handlas under 20, medan nivåer på 30 eller mer tyder på hög volatilitet. Kom ihåg att handel med volatilitet inte är samma sak som att handla på en marknadsnedgång, eftersom marknaden kan sjunka men volatiliteten förbli låg.

Det finns en stark negativ korrelation mellan VIX och avkastningen på aktiemarknader. Om VIX rör sig uppåt kommer S&P 500 sannolikt att sjunka. Om volatilitetsindexet sjunker i värde är S&P 500 sannolikt stabilt. VIX anses förutspå toppar och dalar i SPX. Man brukar säga att det är köpläge när VIX är högt, men risk för nedgång när VIX är lågt.

Kom ihåg att ökad volatilitet innebär ökad risk. Vidta alltid åtgärder för att hantera risken.

Precis som med alla index handlar du ingen tillgång direkt när du handlar på VIX, eftersom det inte finns någon fysisk tillgång att köpa eller sälja. Hos oss kan du istället ta en position i VIX rörelser med Turbo24, CFD:er och vanilla-optioner. Om du vill ha exponering mot VIX-relaterade börshandlade fonder (ETF:er) kan du skapa det via CFD:er.

Vi tar börspriset på VIX vid varje tidpunkt.1 Vår prissättning är samma som marknadens, så priset du ser är den procentuella rörelsen i VIX.

Välj om du vill handla med Turbo24, CFD:er eller vanilla-optioner

Turbo24-trading på VIX

Turbo24 är vår populära börshandlade produkt (ETF) där du kan interagera direkt med börsens orderbok. Du får oslagbar tillgång till marknaderna – dygnet runt, fem dagar i veckan.2 Dessutom väljer du själv din knock-out-nivå som ett sätt att kontrollera din initiala insats och begränsa din risk om marknaden rör sig till din nackdel.

Du betalar inget courtage när du handlar med Turbo24.3 Du kan gå lång eller kort på VIX med turbowarranter och dina vinster och förluster baseras på hur väl din prognos stämde.

CFD-trading på VIX

När du handlar VIX eller VIX ETF:er med CFD:er ingår du ett avtal om att utbyta skillnaden i pris från det att du öppnar positionen tills du stänger den. Ju mer priset rör sig i den riktning du har förutspått desto större blir din vinst, och ju mer det rör sig åt andra hållet desto mer förlorar du.

CFD:er är hävstångsprodukter, så du öppnar en position med en initial insättning (säkerhetskravet) och får ändå exponering mot positionens hela värde. Dina förluster eller vinster kan bli större än din initiala insättning. Kom ihåg att alltid vidta åtgärder för att hantera dina risker.

Handel på VIX med vanilla-optioner

Vanilla-optioner ger dig rätten, men inte nödvändigtvis skyldigheten, att handla volatilitetsindexet till ett visst pris på ett förutbestämt framtida datum. Det finns två typer av vanilla-optioner: köpoptioner och säljoptioner.

Om du vill gå lång på VIX köper du en köpoption, och om du vill gå kort köper du en säljoption. Du är inte skyldig att handla i något av fallen. Du kan även sälja en köpoption om du tror att VIX kommer att sjunka, eller sälja en säljoption om du tror att det kommer att stiga. I det fallet är du däremot skyldig att handla.

Bestäm om du vill gå lång eller kort på VIX

När du handlar på VIX kan du ta två grundpositioner: lång eller kort. Det är viktigt att komma ihåg att volatilitetstraders inte är intresserade av om priset på S&P 500 kommer att stiga eller sjunka eftersom de kan handla på båda. De tittar bara på om marknaden är volatil.

Gå lång på VIX

Vilken position du bestämmer dig för att ta beror på din förväntning på volatilitetsnivåerna. En trader som går lång på VIX tror att volatiliteten kommer att stiga och att därmed även VIX kommer att göra det. En lång position på VIX är en populär position när ekonomin är instabil och det finns mycket stress och osäkerhet i marknaden.

Exempel: Om du tror att S&P 500 kommer att sjunka kraftigt och snabbt efter ett politiskt tillkännagivande kan du gå lång på volatilitet. Det kan du göra genom att öppna en lång position på VIX.

Om volatilitet uppstod var din prognos korrekt och du gör då en vinst. Om du hade tagit en lång position och ingen volatilitet hade uppstått på marknaden hade din position gått med förlust.

En grundläggande graf som visar relationen mellan VIX och S&P 500. I bildtexten står det ”VIX stiger när S&P 500 sjunker”.
En grundläggande graf som visar relationen mellan VIX och S&P 500. I bildtexten står det ”VIX stiger när S&P 500 sjunker”.

Gå kort på VIX

När du tar en kort position på VIX förväntar du dig att S&P 500 kommer att öka i värde. En kort position på volatilitet är särskilt populärt när räntorna är låga, det finns rimlig ekonomisk tillväxt och volatiliteten är låg på de finansiella marknaderna.

Vi säger att kombinationen av låg volatilitet och hög ekonomisk tillväxt har lett till en stabil tillväxt i aktiekurserna för de företag som ingår i S&P 500. Du kan bestämma dig för att gå kort på volatilitet med förväntningen att aktiemarknaden kommer att fortsätta att stiga och volatiliteten förbli låg.

Om S&P 500 faktiskt stiger är det troligt att VIX rör sig nedåt och du kan i så fall ta ut en vinst. Korta positioner på volatilitet medför dock höga risker eftersom förlusten potentiellt är obegränsad om volatiliteten ökar kraftigt.

Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto.

Fyll i vårt ansökningsformulär

Fyll i vårt ansökningsformulär.

Besvara några frågor om din erfarenhet inom trading.

Vänta på att det godkänns

Vänta på att det godkänns.

Vi verifierar din identitet innan vi slutför din ansökan.

Välj kontotyp

Välj kontotyp.

Välj om du vill öppna ett konto för Turbo24, CFD-trading eller optioner.

Sätt in pengar och handla.

Sätt in pengar och handla.

Börja handla eller fortsätt att öva med ett riskfritt demokonto.

Om du inte känner dig tillräckligt säker för att börja handla på de riktiga marknaderna kan du istället börja med att öppna ett demokonto. Det kostnadsfria kontot har 100 000 kronor i virtuella medel som du kan använda för att öva på att handla på tusentals marknader. När du känner dig säker på att din strategi skulle fungera på de riktiga marknaderna kan du öppna ett tradingkonto.

Vanliga frågor

Vad mäter VIX?

VIX mäter den implicita volatiliteten i S&P 500 (SPX) baserat på priset på SPX-optioner. Det beräknas och publiceras av Chicago Board Options Exchange (CBOE). S&P 500 betraktas av många som en barometer för den amerikanska aktiemarknadens skick, så VIX anses mäta den implicita volatiliteten i amerikanska aktieindex.

Vad betyder det när VIX är lågt?

När VIX är lågt är oron på marknaden lägre, medan stabiliteten och den långsiktiga tillväxten är högre. VIX har vanligtvis en negativ korrelation till S&P 500. När VIX är lågt ser S&P 500 vanligtvis en kurshöjning.

Vad betyder det när VIX är högt?

När VIX är högt betyder det att det finns stora och snabba prissvängningar på S&P 500. VIX har vanligtvis en negativ korrelation till S&P 500. VIX stiger under perioder med marknadsoro.

Varför kallas VIX för ”orosindexet”?

VIX kallas ibland för orosindexet eftersom det har en nära och negativ korrelation med S&P 500. Ofta betyder högre oro högre VIX-värden. Och tvärtom – stabilare tider med lägre makroekonomisk volatilitet betyder ett planare VIX med lägre värden.

Vad anses vara ett högt VIX-index?

VIX-nivåer på 30 eller mer anses vara höga, medan VIX vanligtvis handlas under 20 under stabila perioder.

Vad är skillnaden mellan VXX och VIX?

VXX är en typ av produkt, närmare bestämt en börshandlad not (ETN), som används för att handla volatilitet på S&P 500, medan VIX är ett index som mäter volatilitet. VXX handlar med S&P-rörelser mätta enligt VIX.

Vässa dina kunskaper om de finansiella marknaderna

Lär dig mer om olika marknader och testa dina kunskaper med IG Academys onlinekurser.

Skärmen på en bärbar dator och en mobilskärm som visar startsidan för vår utbildningsportal IG Academy.

Gå vidare till...

Lär dig att hantera din tradingrisk och minimera dina förluster.

Gör en djupdykning i index och lär dig att handla med dem hos oss.

Upptäck världens första dygnet runt-handlade turbowarrant2 – som bara finns hos oss

Fotnoter

1 Vår prissättning av kontrakt på volatilitetsindex (VIX) skiljer sig från våra övriga kontantindexmarknader. Istället för att försöka spegla det underliggande indexpriset använder vi samma metod som när vi hämtar våra priser för odaterade råvarukontrakt. Det innebär att det odaterade priset som vi erbjuder skiljer sig från det underliggande indexpriset för dessa marknader. Även finansieringen beräknas enligt samma metod som för odaterade råvarukontrakt. Mer information finns på vår sida om daglig finansieringskostnad.
2 Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer istället den underliggande marknadens handelstider. Läs mer här.
3 Alla ordrar med Turbo24 som har ett nominellt värde på 300 EUR eller mer är courtagefria. Övriga avgifter tillkommer.