Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är optioner och hur handlar du med dem?

Vad är optioner och hur handlar du med dem?

Upptäck grunderna i optionshandel, bland annat vad optioner är, vilka marknader du kan handla, vad som påverkar optionspriserna och hur du kommer igång. Välj från en rad olika löptider och handla på ett stort urval av marknader när du handlar optioner med oss.

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Börja handla idag. Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com. Vi är här mån-fre kl. 9 – 18.

Kontakta oss på: 08-505 15 000

Vad är optioner?

Optioner är kontrakt som gör det möjligt för dig att handla på det framtida värdet på en marknad. De ger dig rätten, men inte skyldigheten, att handla marknader till ett bestämt pris på eller före ett visst datum. Du kan handla optioner på en rad olika marknader, som valuta, aktier, index och råvaror. Den vanligaste optionstypen är en standardoption som ofta kallas för en ”vanilla-option”.

Video poster image


Vi tänker oss att du tror att priset på Olja - US Crude kommer att stiga från 50 $ till 60 $ per fat under de kommande veckorna. Du bestämmer dig för att köpa en köpoption som ger dig rätten att köpa marknaden på 55 $ per fat när som helst inom nästa månad. Priset du betalar för att köpa optionen kallas för premie.

Om priset på Olja - US Crude stiger över 55 $ (lösenpriset) innan din option löper ut kan du köpa marknaden till ett lägre pris. Om det istället håller sig under 55 $, behöver du inte utöva din rätt och kan helt enkelt låta optionen löpa ut. I det här fallet har du bara förlorat premien som du betalade för att öppna positionen.

Köpa köpoptioner


Vi erbjuder två typer av optioner – vanilla-optioner och barriers:

 • Våra vanilla-optioner liknar traditionella optioner och finns tillgängliga för en rad olika valutapar, index och råvaror.
 • Våra barrier-optioner ger dig möjlighet att handla på både stigande och fallande marknader samt ange en knock-out-nivå för att begränsa din maximala risk.

Grunderna i optionshandel

Ta en titt på de viktigaste typerna, funktionerna och användningsområdena för optioner:

 1. Köpoptioner
 2. Säljoptioner
 3. Hävstång
 4. Hedging

Vad är köpoptioner?

En köpoption ger innehavaren av optionskontraktet rätten, men inte skyldigheten, att köpa en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris – vilket vi kallar lösenpris – på ett fastställt förfallodatum. Beroende på kontraktets utformning kan det ibland också lösas in innan förfallodatumet. Om det anges i villkoren kan köpoptioner lösas in mot kontanter, vilket betyder att inga fysiska varor behöver bytas. Du kan köpa eller sälja köpoptioner.

Att köpa en köpoption ger dig rätten att köpa en underliggande marknad till lösenpriset. Ju mer marknadspriset stiger, desto högre avkastning kan du få.1

Sälja köpoptioner

Som säljare av en köpoption har du en skyldighet att sälja marknaden till lösenpriset om optionen löses in av köparen före eller på förfallodatumet.

Vad är säljoptioner?

En köpoption ger innehavaren av optionskontraktet rätten, men inte skyldigheten, att sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris – vilket vi kallar lösenpris – på ett fastställt förfallodatum. Beroende på kontraktets utformning kan det ibland också lösas in innan förfallodatumet. Om det anges i villkoren kan säljoptioner lösas in mot kontanter, vilket betyder att inga fysiska varor behöver bytas. Du kan köpa eller sälja säljoptioner.

Att köpa en säljoption ger dig rätten att sälja en marknad till lösenpriset på eller före ett visst datum. Ju mer marknadspriset faller, desto högre avkastning kan du få.1

Köpa säljoptioner

Som säljare av en säljoption har du en skyldighet att köpa marknaden till lösenpriset om optionen löses in av köparen före eller på förfallodatumet.

Sälja säljoptioner


När du handlar på våra vanilla-optioner och barriers handlar du enbart på prisrörelser på en underliggande optionsmarknad och tar aldrig emot några fysiska tillgångar. Våra optioner löses alltid in mot kontanter. Som med alla optioner har du dock fortfarande kvar rätten, men inte skyldigheten, att lösa in din option.

Vad är hävstång inom optionshandel?

Vanilla-optioner och barriers är hävstångsprodukter. De gör det möjligt för dig att handla på marknadsrörelser på en marknad utan att någonsin äga den underliggande tillgången. Detta innebär att dina vinster – precis som dina förluster – kan bli större.

För traders som är på jakt efter en ökad hävstång, är optionshandel ett attraktivt val. Genom att välja ditt lösenpris och din handelsstorlek får du större kontroll över din hävstång än när du handlar på spotmarknader.

När du köper köp- eller säljoptioner är din risk alltid begränsad till den premie du betalade för att öppna positionen. Det är dock viktigt att komma ihåg att när du utfärdar köp- eller säljoptioner är din risk potentiellt obegränsad.

Hur kan du hedga med optioner?

Hedging med optioner gör att traders kan begränsa potentiella förluster på andra öppna positioner.

Låt oss säga att du äger en andel i ett företag, men oroar dig för att priset inom kort kommer att falla. Du skulle kunna köpa en säljoption på din aktie med ett lösenpris nära dess nuvarande nivå. Om priset på din aktie är lägre än lösenpriset när optionen förfaller, begränsas dina förluster av vinsterna på optionen. Om aktiepriset istället går upp har du bara förlorat kostnaden för själva optionen.

Video poster image

Förstå termerna inom optionshandel

Traders använder specifika termer när de pratar om optioner. Här följer några av de viktigaste:

 • Utfärdare och innehavare: Köparen av en option kallas för innehavaren och säljaren kallas för utfärdaren. En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande marknaden från utfärdaren. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande marknaden till utfärdaren.
 • Premie: Avgiften som innehavaren betalar till utfärdaren av optionen.
 • Lösenpris: Det pris till vilket innehavaren kan köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) den underliggande marknaden vid optionens förfallodatum.
 • Förfallodatum: Det datum då optionskontraktet löper ut.
 • In the money: När priset på den underliggande marknaden ligger över lösenpriset (för en köpoption) eller under lösenpriset (för en säljoption), säger man att optionen är ”in the money”. Det innebär att en innehavare som löser in sin option kan handla till ett bättre pris än det aktuella marknadspriset.
 • Out of the money: När det underliggande marknadspriset ligger under lösenpriset (för en köpoption) eller över lösenpriset (för en säljoption), är optionen ”out of the money”. Om en option är ”out of the money” på förfallodatumet, kommer inlösen av optionen att medföra en förlust.
 • At the money: När priset på den underliggande marknaden är samma som, eller mycket nära, lösenpriset, är optionen ”at the money”.

Identifiera vad som bestämmer priset på en option

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar priset (premien eller säkerhetskravet) du betalar när du handlar med optioner. Alla dessa faktorer fungerar utifrån samma princip: ju större sannolikheten är att det underliggande marknadspriset rör sig över (köpoption) eller under (säljoption) lösenpriset vid förfallodatumet, desto högre kommer optionens värde att vara.

Nivån på den underliggande marknaden

Ju lägre under det underliggande marknadspriset lösenpriset för en köpoption är, eller ju högre över det underliggande marknadspriset lösenpriset för en säljoption är, desto högre kommer motsvarande premie sannolikt att vara eftersom optionen då är ”in the money” – chansen är större att den löper ut med vinst.

Tid till förfall

Ju längre tid som återstår innan en option löper ut, desto mer tid har den underliggande marknaden på sig att överstiga lösenpriset. En option som är ”out-of-the-money” tenderar alltså att förlora i värde när den närmar sig sitt förfallodatum och chansen är då mindre att den löper ut med vinst.

Volatiliteten på den underliggande marknaden

Ju mer volatil den underliggande marknaden för en option är, desto större är sannolikheten att den kommer att överstiga lösenpriset. Så volatilitet brukar innebära att optionens premie ökar.

Lär dig om grekerna

Grekerna är mått på de enskilda risker som är förknippade med optionshandel, där var och en är uppkallad efter en grekisk symbol. Om du förstår hur dessa fungerar kan du lättare beräkna risken förknippad med var och en av de variabler som påverkar optionspriser.

Delta

Delta är ett mått på hur känsligt priset på en option är för den underliggande marknadens rörelser. Förutsatt att alla andra variabler förblir likvärdiga, kan du använda delta för att räkna ut hur stor inverkan kursrörelserna kommer att ha på din options värde.

Gamma

Gamma, som är ett derivat av delta, mäter hur mycket en options delta rör sig för varje punkt som den underliggande marknaden rör sig.

Theta

Theta mäter hur mycket en options pris faller över tid. Ett högt theta-värde indikerar att optionen ligger nära förfallodatum. Ju närmare optionen är att löpa ut, desto snabbare faller tidsvärdet.

Vega

En options vega-värde mäter dess känslighet för volatilitet på den underliggande marknaden, eller hur mycket optionens värde kommer att ändras för varje 1 % förändring i volatiliteten.

Rho

Rho anger till hur stor del ränteförändringar kommer att flytta en options pris. Om optionens pris går upp till följd av ränteförändringar, kommer dess rho att vara positiv. Om optionens pris går ner, kommer dess rho att vara negativ.

Välj en strategi för din optionshandel

Det finns många olika strategier för optionshandel att välja mellan, bland annat:

 • Köpa en köpoption
 • Köpa en säljoption
 • Hedga din investering
 • Blanka (sälja) köpoptioner
 • Spreadar
 • Strutar
 • Vaggor

Den enklaste strategin för att handla optioner går ut på att köpa en köpoption när du tror att den underliggande marknaden kommer att öka i värde. Om den gör det och optionens premie därmed stiger, kan du göra vinst genom att sälja optionen innan den löper ut. Om du istället behåller din option fram till förfallodatumet och den underliggande marknaden då ligger över optionens lösenpris, kan du lösa in din rätt att köpa på lösenpriset och på så sätt göra vinst.

Att köpa köpoptioner är en populär strategi eftersom du inte kan förlora mer än premien du betalar för att öppna din position.

Köpa säljoptioner

En annan enkel strategi för att handla optioner är att köpa en säljoption när du tror att den underliggande marknaden kommer att minska i värde. Om den gör det och optionens premie därmed stiger, kan du göra vinst genom att sälja optionen innan den löper ut. Du skulle också kunna behålla din option fram till förfallodatumet och då göra vinst om den underliggande marknaden ligger under lösenpriset.

Att köpa säljoptioner är populärt eftersom du inte kan förlora mer än premien du betalar för att öppna din position.

Köpa säljoptioner

Om du äger en tillgång och vill skydda den mot eventuella fallande kursrörelser, kan du köpa en säljoption på tillgången. Detta kallas för en gift säljoption – om tillgångspriset sjunker skulle du göra vinst på säljoptionen, vilket skulle bidra till att begränsa din förlust.

Hedga din investering

En ”covered call” är den enklaste korta positionen för köpoptioner – du säljer en köpoption på en tillgång som du för närvarande äger. Om priset på tillgången inte rör sig över lösenpriset på den option som du sålt, kan du behålla säkerhetskravet i vinst. Denna strategi används ofta för att generera en viss inkomst när du tror att en av dina tillgångar kommer att förbli neutral.

Att utfärda en köpoption när du inte äger den underliggande tillgången kallas för en ”uncovered call” eller en ”naked call”. Detta är en riskabel strategi, eftersom det kan sluta med att du tvingas betala hela kostnaden för tillgången.

Korta köpoptioner

Spreadar är när du köper och säljer optioner samtidigt. När du handlar med en köpoptionsspread innebär detta till exempel att du köper en köpoption samtidigt som du säljer en annan med ett högre lösenpris. Din maximala vinst är skillnaden mellan de två lösenpriserna, minus nettopremien.

Bull call spread

När du placerar en strut, köper eller säljer du en köpoption och en säljoption samtidigt på samma marknad och till samma lösenpris. Du kan därmed göra vinst oavsett om marknaden rör sig uppåt eller nedåt, vilket gör detta till en bra strategi om du förväntar dig volatilitet på marknaden men är osäker på vilken väg den kommer att ta.

Din break-even-nivå kommer att vara lösenpriset, plus eller minus summan av de två premierna på båda sidor om lösenpriset. Din maximala risk är fortfarande det pris du har betalat för att öppna positionerna.

Break-even-nivån gäller bara om du låter din option löpa ut.

En vagga är snarlik en strut ovan, men här köper du istället köp- och säljoptioner till olika lösenpriser. Detta innebär att du vanligtvis betalar mindre för att öppna positionen, men du behöver en större prisrörelse för att göra vinst. Även om risken på din trade fortfarande är begränsad, kan du förlora båda premierna som du betalade för att öppna sälj- och köpoptionerna om det underliggande priset hamnar mellan lösenpriserna.


Om du i ovanstående exempel hade stängt din position innan förfallodatumet, skulle stängningskursen ha påverkats av en rad olika faktorer, bl.a. tid till förfall, volatilitet på marknaden och priset på den underliggande marknaden.

Välj en marknad för din optionshandel

Med IG kan du handla optioner på ett stort antal marknader.

 • Valuta – bland annat större valutapar som EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF och EUR/GBP
 • Aktier – med våra barriers kan du handla på ett urval av ledande amerikanska och europeiska aktier
 • Aktieindex – inklusive Tyskland30, Frankrike40, Italien40, Spanien35, FTSE 100 och Wall Street
 • Råvaror – som guld, silver eller olja

Välj tidsram under vilken marknaden sannolikt kommer att röra sig

Beroende på vilken typ av trade du gör kan du välja mellan optioner med en löptid som passar dig: en dag, vecka, månad eller ett kvartal.

Använd dagliga och veckovisa optioner om du snabbt vill ta positioner på marknader, men med större kontroll över din hävstång än när du handlar med andra produkter – till exempel CFDs på spotmarknader.

Om du tittar på långsiktiga marknadsrörelser, kan du med månatliga och kvartalsvisa optioner ta positioner upp till tre kvartal före förfall – plus att du känner till din risk i förväg och oftast kan spara på finansieringskostnader.

Bestäm dig för om du vill köpa eller sälja, och placera din trade

När du har valt marknad och tidsram måste du bestämma om du vill handla med våra vanilla-optioner eller barriers.

Om du väljer vanilla-optioner måste du bestämma om du vill köpa eller sälja en köpoption eller en säljoption på marknaden som du handlar. Typen av option, och om du köper eller säljer, beror på om du vill ta en position på om marknaden kommer att stiga eller falla. Kom ihåg: att köpa optioner innebär en begränsad risk, medan att utfärda dem inte gör det.

Om du beslutar dig för att handla barriers, väljer du en knock-out-nivå som passar dina önskade nivåer av risk och hävstång och öppnar en position med antingen en köp- eller en säljoption – beroende på vilken riktning du tror att marknaden kommer att ta.

Bevaka din position

När du har öppnat en position måste du hålla ett öga på kursrörelserna och din potentiella vinst eller förlust.

Om du har en vanilla-option som är ”in the money” vill du kanske stänga den innan förfallodatumet för att låsa in din aktuella vinst. Tidpunkten för när du stänger din position beror på din uppfattning om marknadsförhållandena och din riskbenägenhet.

För barrier-optioner gäller att om marknaden rör sig över din knock-out-nivå stängs positionen automatiskt och du förlorar premien som du betalade för att öppna den. Om marknadspriset aldrig når din knock-out-nivå kan du när som helst stänga din position för att realisera din aktuella vinst eller förlust.

Olika sätt att handla optioner

Vi erbjuder två olika typer av optioner att handla med:

Handla vanilla-optioner

Våra vanilla-optioner är kontrakt som är mycket lika de optioner som beskrivs på denna sida. När du handlar med oss handlar du dock enbart på prisrörelserna på en underliggande optionsmarknad och behöver aldrig leverera eller ta emot leverans av en tillgång.

Handla barrier-optioner

Barriers baseras precis som vanilla-optioner på en underliggande optionsmarknad. De följer den underliggande marknaden punkt för punkt och priset härleds direkt från skillnaden mellan det aktuella marknadspriset och knock-out-nivån, plus avgifter. Även om både barrier-köpoptioner och -säljoptioner innebär en begränsad risk, kan alla marknader vara volatila och förluster kan inträffa snabbt.

Till skillnad från vanilla-optioner kan du inte ”utfärda” en barrier – istället öppnar du en position med en säljoption om du tror att marknaden kommer att falla, och med en köpoption om du tror att marknaden kommer att stiga.

Vanliga frågor

Vad är definitionen av optionshandel inom finans?

Optionshandel inom finans innebär att köpa och sälja optioner – finansiella kontrakt som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång när dess pris passerar en specifik prisnivå inom en bestämd tidsperiod.

Kan jag tjäna på optionshandel och vad är riskerna?

Om du köper en option kan du göra en vinst om tillgångens pris rör sig förbi lösenpriset (över priset för en köpoption, under för en säljoption) med mer än den premie som du ursprungligen betalade före förfallodatumet.

När du köper en option riskerar du dock att förlora hela premien om positionen löper ut ”out of the money” (dvs. om den underliggande marknaden ligger över lösenpriset för en säljoption eller under lösenpriset för en köpoption).

Om du säljer en option kan du göra en vinst om den underliggande marknaden inte når lösenpriset innan optionen löper ut. Du tjänar då premien som innehavaren betalade till dig i början av handeln.

Att sälja optioner kan dock vara extremt riskabelt: Med en köpoption är din maximala risk potentiellt obegränsad om marknaden rör sig till optionsinnehavarens fördel. För en säljoption kan den underliggande marknaden röra sig till noll. Du förlorar då hela marknadsvärdet under lösenpriset, multiplicerat med antalet kontrakt som du sålde.

Observera att optioner är komplexa instrument och du bör alltid noga överväga om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Komplexiteten innebär också att optioner är bättre lämpade för erfarna traders.

Kan jag handla aktier med optioner?

Ja. Med våra barrier-optioner kan du handla på en rad olika ledande amerikanska och europeiska aktier.

Kan jag köpa en köpoption och en säljoption på samma marknad?

Ja, det finns olika strategier för optionshandel som går ut på att samtidigt köpa en säljoption och en köpoption på samma marknad. Några av dessa strategier är strutar, vaggor och spreadar. Läs mer om dessa strategier här.

Fördjupa dina kunskaper om de finansiella marknaderna

Lär dig mer om en rad olika marknader och testa dina kunskaper med våra online kurser i IG Academy.

Develop your spread betting knowledge

Fördjupa dina kunskaper om de finansiella marknaderna

Lär dig mer om en rad olika marknader och testa dina kunskaper med våra online kurser i IG Academy.

Gå vidare till…

Ta position på över 70 amerikanska aktier utanför marknadens ordinarie öppningstider.

Läs mer om hur du kan handla på börsintroduktioner och grå marknader med IG.

Läs mer om hur du handlar på stigande och fallande aktiepriser med IG.

1Optioner är precis som CFDs produkter som handlas med hävstång. De ger dig möjlighet att spekulera på prisrörelserna på en marknad utan att behöva äga den underliggande tillgången. Det betyder att dina vinster kan förstoras – men även dina förluster, om du säljer optioner. När du köper köpoptioner eller CFDs med oss är din risk alltid begränsad till säkerhetskravet som du betalar för att öppna din position. När du säljer köpoptioner är din risk däremot obegränsad.