Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är volatilitet på aktiemarknaden?

Det här är din heltäckande guide till aktievolatilitet. Lär dig vad det är, hur det mäts och hur du kan handla med det.

stock market Source: Bloomberg

Definition av volatilitet på aktiemarknaden

Volatilitet på aktiemarknaden avser frekvensen och storleken på en marknadsrörelse i uppåtgående eller nedåtgående riktning under en angiven tidsperiod. Ju större och mer frekventa prisrörelserna är, desto högre är volatiliteten. I statistiska termer är volatilitet standardavvikelsen för en marknads avkastning på årsbasis under en given period.

När volatiliteten är på en hög nivå anses det vanligtvis vara ett tecken på ökad risk och oro på marknaden. Volatiliteten är en viktig faktor vid beräkningen av optionspriser.

Hur mäts volatiliteten på marknaden?

Standardavvikelse är det överlägset mest populära måttet som används av traders för att mäta volatilitet. Standardavvikelse är ett sätt att mäta storleken på prisrörelser för att försöka avgöra om priset kommer att bli mer eller mindre volatilt i framtiden. Standardavvikelsen för ett värdepapper beräknas genom att ta kvadratroten av variansen. Variansen mäter spridningen av avkastningen runt medelpriset för ett värdepapper.

Du kan beräkna standardavvikelsen på vår plattform. De flesta traders skulle använda ett datorprogram för att beräkna standardavvikelsen eftersom det är snabbare och mer exakt, men du kan beräkna den för hand genom att följa stegen nedan:

 1. Beräkna medelvärdet av värdepapperets historiska priser under den definierade tidsperioden.
 2. Räkna ut avvikelsen genom att beräkna skillnaden mellan medelvärdet och var och en av kurserna, för att sedan kvadrera vart och ett av dessa tal.
 3. Addera dessa kvadrerade tal med varandra och dela summan med antalet priser i datauppsättningen. Detta är känt som variansen.
 4. Standardavvikelsen är kvadratroten av variansen, beräknad i steg 3 ovan.¹

Tekniska analytiker använder Bollinger-band för att analysera standardavvikelse över tid. Bollinger-band består av ett glidande medelvärde, ett övre band och ett undre band. De två banden avgör om priserna är höga eller låga på en relativ basis. När Bollinger-banden är smala tyder det på att marknaden har befunnit sig i ett sidledes- eller konsolideringsmönster. När Bollinger-band breddas tyder det på en ökad volatilitet. Eftersom volatilitet anses vara cyklisk till sin natur kan du förvänta dig att se en period med hög volatilitet efter en period med låg volatilitet. Du kan kombinera priserna för breakout-nivåer med Bollinger-band för att handla med en strategi för volatilitetsutbrott.

Du kan också mäta volatilitet med hjälp av beta. Beta fastställer ett värdepappers volatilitet i förhållande till den totala marknaden. Beta kan beräknas med hjälp av regressionsanalys.

Olika typer av volatilitet

Implicit volatilitet

Implicit volatilitet är ett framåtblickande mått som gör det möjligt för traders att avgöra hur volatilt ett värdepapper eller en marknad förväntas bli i framtiden. Konceptet ger traders ett sätt att beräkna sannolikheten för framtida volatilitet. Den mäts i procent och har en tendens att öka när priserna sjunker. Hög implicit volatilitet tyder på att stora kurssvängningar kan inträffa.

Beta

Beta mäter volatiliteten i en akties avkastning i förhållande till den totala marknaden, vanligtvis i förhållande till dess relevanta referensnivå. Om S&P 500 Index har ett beta på 1,0, indikerar en aktie med ett beta över 1,0 att frekvensen och storleken på aktiens rörelser är högre än för indexet. Omvänt kommer en aktie med ett beta som är mindre än 1,0 att röra sig mindre än indexet.

VIX

Volatilitetsindexet, som skapats av Chicago Board Options Exchange (CBOE), är ett populärt mått på implicit volatilitet och är känt som ”rädslomätaren". VIX mäter den förväntade volatiliteten för S&P 500 under de kommande 30 dagarna. Det härleds från realtidspriser på köp- och säljoptioner för S&P 500 över ett brett spektrum av lösenpriser. En ökning av den implicita volatiliteten, eller ett högt VIX-värde, tyder på en mer riskfylld eller osäker marknad och en potentiell nedåtgående rörelse i S&P 500-indexet.

Volatilitet som en inneboende egenskap hos finansiella marknader

Perioder med hög volatilitet är ett normalt inslag på finansmarknaderna och bör förväntas. Volatilitet kan orsakas av ett antal faktorer. Geopolitiska och makroekonomiska händelser kan påverka hela marknaden, medan vissa incidenter kanske bara påverkar en viss bransch, sektor eller ett visst företag. Marknaderna är vanligtvis relativt lugna, med korta perioder av volatilitet över genomsnittet.

Ett bra exempel på en köpmöjlighet i en tid av ökad volatilitet och svag marknad kom i mars 2020 under covid-19-pandemin. S&P 500 föll kraftigt från nästan 3 400 till under 2 300 vid toppen av pandemipaniken, och VIX exploderade högre, från cirka 15 till 85. Men efter att Federal Reserve och de andra stora centralbankerna fattat beslutet att stödja sina ekonomier med aggressiva, kvantitativa lättnader rusade S&P 500 med nästan 73 procent och stängde på 3 972 i slutet av mars 2021. VIX föll under tiden tillbaka till cirka 20.

Hur du hanterar marknadsvolatilitet

Traders använder breakout-strategier och skalping (lägger köp- och säljorder på kort sikt) under perioder med ökad marknadsvolatilitet. De kan också köpa VIX-index eller optioner för att dra nytta av den förväntade ökningen av volatiliteten eller för att säkra sina långa positioner.

Traders kan också använda volatilitetsindikatorer på vår plattform för att identifiera när marknadsvolatiliteten kan vara på väg att öka. Dessa inkluderar Bollinger-band, Average True Range-indikatorn, VIX, Keltner Channel-indikatorn, Donchian Channel-indikatorn, Chaikin-volatilitetsindikatorn, Twiggs volatilitetsindikator och Relativt volatilitetsindex.

Det är viktigt att ha en lämplig nödfond som motsvarar cirka tre till sex månaders levnadsomkostnader, så att du inte tvingas sälja investeringar i tider av svag marknad.

Hur du börjar handla med marknadsvolatilitet

Hur du handlar på marknadsvolatilitet med oss

 1. Skapa ett konto eller logga in och sök efter din breakout-möjlighet
 2. Välj mellan Turbo24, CFD:er, barrier- och vanilla-optioner och sök efter en handelsmöjlighet
 3. Välj ”köp” för att gå lång eller ”sälj” för att gå kort
 4. Ställ in din positionsstorlek och hantera din risk
 5. Öppna och övervaka din position

Hos oss handlar du med hävstångseffekt, vilket innebär att du kan vinna, eller förlora, pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig. Du kan till och med förlora mer än din insättning eftersom potentiella vinster och förluster förstoras till positionens fulla värde. Du bör noggrant bedöma din riskaptit innan du börjar med hävstångshandel, och hantera din risk därefter. Det är också bra att komma ihåg att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat.

Förstå trading med oss

Med Turbo24-trading kan du handla med oss dygnet runt på vardagar, för att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser med en fast utgångstid, med en hävstång från 3x och uppåt. Med 1 Trading CFD:er kan du ta en position på de underliggande prisrörelserna för tillgångar, oavsett om du tror att de kommer att gå upp eller ner.

Barrier-optioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (barrier-pris) om tillgången når en specifik barrier-nivå inom en angiven tidsram. Vanilla-optioner är liknande, men är standardiserade optionskontrakt som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång utan att behöva nå någon barrier-nivå.

Alla dessa handelsalternativ har sina egna fördelar och nackdelar. Överväg att använda våra onlinekurser för att lära dig dem på djupet och hur du hanterar din risk.

Nybörjare inom trading? Prova vår handelssimulator.

Volatiliteten på aktiemarknaden sammanfattad

 • Aktiemarknadsvolatilitet avser frekvensen och storleken på en marknadsrörelse i en uppåtgående eller nedåtgående riktning under en viss period
 • Ett högre VIX-värde eller implicit volatilitet indikerar ökad rädsla och osäkerhet på marknaden
 • Volatilitet är en inneboende egenskap hos finansmarknaderna och perioder med högre volatilitet bör förväntas
 • Handlare kan använda breakout-strategier och scalping för att göra lönsamma affärer i tider av ökad volatilitet på marknaden.

 1. Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt på vardagar, förutom aktier och vissa index (t.ex. HS50) som följer handelstiderna för deras referensbörs(er). Här finns mer information om produkten.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.