CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Nybörjarguide till fundamental analys

Fundamental analys går ut på att identifiera under- eller övervärderade marknader genom att titta på de ekonomiska och finansiella faktorer som påverkar realvärdet. Läs mer om hur du kan använda fundamental analys i din trading.

Vad är fundamental analys? Källa: Bloomberg

Vad är fundamental analys?

Fundamental analys är ett sätt att bedöma en tillgångs realvärde genom att titta på marknaderna utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär alltså att en fundamental analytiker baserar sina investeringsbeslut på en rad olika faktorer.

Faktorerna kan vara makroekonomiska, till exempel:

 • Tillståndet för ett lands ekonomi
 • Vilka sektorer som går bra i ekonomin
 • Nyhetsrapporteringar och internationell politik
 • Hur konkurrenskraftig en viss marknad är

Faktorerna kan också vara mikroekonomiska, till exempel:

 • Utbud och efterfrågan
 • Arbetsmarknadsekonomi
 • Produktionskostnader

Fundamental analys kan tillämpas på många marknader, däribland valuta och råvaror. I den här artikeln kommer vi dock i huvudsak att titta på aktier.

Så börjar du handla med hjälp av fundamental analys

Om du vill börja med CFD-trading i Sverige bör du:

 1. Undersöka vilka marknader du kan handla i Sverige
 2. Göra en fundamental analys av dina valda marknad
 3. Öva på att använda din fundamentala analys genom att öppna ett demokonto hos IG
 4. Öppna ett tradingkonto för att handla på riktiga marknader

Du kan också fortsätta att lära dig mer om fundamental analys och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Varför är fundamental analys viktig?

Fundamental analys är viktig eftersom den kan användas till att utvärdera ett företags realvärde för att se om det är under- eller övervärderat. Informationen kan hjälpa traders att avgöra om de vill öppna eller stänga en position.

Realvärdet syftar på det faktiska (eller verkliga) värdet på en aktie istället för det aktuella marknadsvärdet. Om en aktie exempelvis är övervärderad på marknaden riskerar värdet på den att snabbt sjunka vid någon tidpunkt i framtiden.

Om aktien istället är undervärderad kan det vara ett bra tillfälle för en trader att snabbt ta en position och göra en stor vinst när marknadsvärdet justeras för att spegla realvärdet.

För att avgöra om ett företags aktie handlas till realvärdet kan man bland annat titta på företagets ledning, finansiella rapporter samt marknadsandel.

Vilken är grunden till fundamental analys?

Fundamental analys tittar på de faktorer som skiljer ett företag från ett annat. Det ger traders möjlighet att utröna vad just det företaget gör bättre än andra inom samma sektor. Till exempel skulle företagets högsta ledning kunna vara en av faktorerna bakom framgången. I det fallet skulle en fundamental analytiker kanske välja att undersöka följande frågeställningar innan en position öppnades:

 • Vilken utbildningsbakgrund har de högsta cheferna?
 • Var har de arbetat tidigare?
 • Vilken relevant erfarenhet tillför de sina roller?
 • Har de några större tidigare framgångar (eller bakslag)?

Andra faktorer som utgör grunden för en fundamental analys är företagets resultaträkning och kassaflödesanalys. Nedan visas ett grundläggande exempel på en resultaträkning.

Traders kan använda resultaträkningen för att bedöma hur ett företag drivs och om det har möjlighet att ge vinst. Utifrån analysen kan de sedan bestämma om de vill öppna eller stänga en position, beroende på hur lönsamt de anser att företaget är.

Exempel på resultaträkning

Exempel på resultaträkning

Fundamental analys fungerar bäst om man analyserar flera olika faktorer, både från en makroekonomisk och en mikroekonomisk synvinkel. Det beror på att fundamental analys – till skillnad från teknisk analys som främst tittar på kvantitativa data – använder en kombination av kvantitativa och kvalitativa data för att utvärdera ett företags lönsamhet.

Så använder du fundamental analys

Fundamental analys kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ och därför användas till att analysera en sektor, en bransch, ett företag eller en marknad.

 • Kvantitativ fundamental analys utvärderar hur pass goda investeringsmöjligheter ett företag ger genom att titta på resultaten i siffror – resultatrapporter, kassaflödesanalyser och marknadsandel.
 • Kvalitativ fundamental analys tittar på faktorer som påverkar ett företags karaktär eller kvalitet. Som exempel kan nämnas varumärkets styrka, företagets högsta ledning eller kundtillfredsställelsen.

Det faktum att fundamental analys kan vara både kvantitativ och kvalitativ är en stor fördel för traders eftersom det innebär att de kan fatta beslut utifrån mer än enbart numeriska data. Som vi har sett med företag som Twitter – som inte redovisade någon vinst förrän fjärde kvartalet 2017 – är numeriska data inte alltid en tillförlitlig indikation på om ett företag har potential att göra vinst.

Istället måste en trader se till kvalitativa faktorer som kan visa om företaget har något unikt – eller om det styrs på ett sätt som potentiellt kan ge vinst under de kommande åren, även om det sker på bekostnad av en förlust under den närmaste framtiden.

Öva på fundamental analys med ett demokonto

Fundamental analys jämfört med teknisk analys

Teknisk analys fokuserar på en tillgångs historiska prisrörelser snarare än på helhetsbilden. Genom att titta på diagram och använda mönster för att undersöka marknadsaktörernas beteende hoppas tekniska analytiker kunna förutse framtida prisrörelser för en tillgång.

Teknisk analys grundar sig i stor del på diagrammönster och glidande medelvärden. Den kräver därför ingående kunskap om – och en viss skicklighet för att kunna identifiera – diagrammönster och vad varje mönster kan säga om en akties framtida prisrörelser.

Fundamental analys däremot kräver inte lika stor kunskap om tekniska indikatorer. Istället behöver fundamentala analytiker ha djupgående kunskap om den valda marknaden och sektorn så att de snabbt och korrekt kan identifiera lönsamma företag baserat på nyheter, finansiella rapporter eller strukturella förändringar i företaget.

Besök IG Academy om du vill veta mer om teknisk analys

Vad är teknisk analys?
Vad är teknisk analys?

Fundamental analys i korta drag

Sammanfattningsvis kan man säga att fundamental analys är inriktad på det bredare perspektivet och på hur och varför externa faktorer påverkar de finansiella marknaderna. På sätt och vis är fundamental analys en studie i hur människans beteende påverkar marknaderna, eftersom den ger oss insikt i hur människans beslut och ledarskap kan få en tillgångs värde att stiga eller falla.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Lär dig handla på valuta

Ta reda på hur valutahandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Testa dina tradingkunskaper

Ta med dig det du lärt dig i denna valutaartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.

Redo att handla på valuta?

Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.

 • Handla på över 80 stora och små valutapar
 • Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
 • Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer

Sugen på att handla?

Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.