CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.

Så hittar du undervärderade aktier

Traders som kan identifiera en aktie handlas till ett pris som skiljer sig från dess verkliga värde, kan ha hittat en möjlighet att göra vinst. Här följer åtta sätt att upptäcka undervärderade aktier och hur du kan handla dem.

Vad är undervärderade aktier?

En undervärderad aktie har ett pris som är lägre än dess teoretiska, verkliga värde. Det kan finnas många skäl till att en aktie är undervärderad, till exempel bolagets anseende, negativ fokusering i media eller marknadskrascher. Ett grundläggande antagande inom fundamental analys är att marknadspriser korrigerar sig själva över tid för att spegla en tillgångs verkliga värde, vilket skapar vinstmöjligheter.

Att hitta undervärderade aktier går inte bara ut på att leta efter billiga aktier. Nyckeln är att hitta kvalitetsaktier som handlas under sitt teoretiska värde, snarare än att leta efter värdelösa aktier till mycket låga priser. Skillnaden är att aktier av hög kvalitet kommer att stiga i värde över tid. Många traders och investerare gillar att följa Warren Buffetts strategi som går ut på att hitta undervärderade aktier och aktier med tillväxtpotential över tid.

Tänk på att alltid skaffa rätt finansiell information om aktien du vill handla och inte enbart fatta beslut utifrån dina personliga åsikter.

Varför blir aktier undervärderade?

Aktier kan bli undervärderade av olika skäl, bland annat:

 • Förändringar i marknaden: krascher eller korrigeringar på marknaden kan få aktiepriserna att falla
 • Plötsliga dåliga nyheter: aktier kan bli undervärderade på grund av negativ publicering i media eller ekonomiska, politiska och sociala förändringar
 • Periodiska fluktuationer: aktier inom en del branscher går dåligt under vissa kvartal, vilket kan påverka aktiepriserna
 • Felbedömda resultat: när aktier inte presterar som förväntat kan priserna falla

Så handlar du på undervärderade aktier

Hitta och handla på undervärdera aktier i 3 steg:

 1. För att handla på undervärderade aktier kan du börja med att gå igenom de åtta nyckeltalen som beskrivs nedan.
 2. När du har hittat vilka aktier du vill handla på kan du prova på att handla dem i ett demokonto.
 3. Öppna ett konto för att handla på undervärderade aktier

Alternativt kan du besöka IG Academy och lära dig mer om fundamental och teknisk analys.

Hur hittar traders undervärderade aktier?

Traders använder sig av fundamental och teknisk analys för att hitta undervärderade aktier. Fundamental analys är en metod för att bedöma värdet på en tillgång genom att titta på externa händelser och influenser samt finansiella resultat och branschtrender. Teknisk analys är ett sätt att undersöka och förutse prisrörelser med hjälp av statistik och historiska diagram.

I allmänhet bör traders använda sig av båda metoderna, tillsammans, för att hitta undervärderade aktier, eftersom det ger den mest kompletta bilden av en marknad. Det finns ett par grundläggande nyckeltal inom fundamental analys som traders bör beakta och använda i kombination med teknisk analys.

8 sätt att hitta undervärderade aktier

Inom fundamental analys finns det åtta nyckeltal som traders och investerare brukar använda. Följande tal kan hjälpa dig att hitta undervärderade aktier och fastställa deras teoretiska värde:

 1. Pris till vinst (P/E)
 2. Skuldsättningsgrad (S/E)
 3. Avkastning på eget kapital (ROE)
 4. Vinstavkastning (E/P)
 5. Direktavkastning
 6. Balanslikviditet
 7. Pris till vinst och vinsttillväxt (PEG)
 8. Pris till eget kapital (P/B)

I avsnittet nedan ska vi titta närmare på dessa nyckeltal. Tänk på att ett ”bra” nyckeltal varierar beroende på bransch eller sektor, eftersom konkurrenstrycket skiljer sig.

Pris till vinst (P/E)

Det vanligaste sättet att mäta ett bolags värde är med hjälp av P/E-talet. I princip visar det hur mycket du skulle behöva spendera för att tjäna 1 $. Ett lågt P/E-tal kan innebära att aktien är undervärderad. P/E-talet får du fram genom att dela priset per aktie med bolagets vinst per aktie. Vinsten per aktie beräknas genom att dela bolagets vinst med antalet utfärdade aktier.

P/E-tal – exempel: Du köper aktier i bolaget ABC till priset 50 $ per aktie. ABC har 10 miljoner aktier i omlopp och genererar en vinst på 100 miljoner $. Vinsten per aktie är alltså 10 $ (100 miljoner $/10 miljoner $) och P/E-talet är 5 (50 $/10 $). Du behöver därför investera 5 $ för varje 1 $ i vinst.

Skuldsättningsgrad (S/E)

Skuldsättningsgraden mäter ett bolags skulder i förhållande till dess tillgångar. En högre skuldsättningsgrad kan innebära att det mesta av bolagets kapital kommer från lån, inte från aktieägarna. Detta behöver dock inte betyda att bolagets aktie är undervärderad. För att fastställa det ska man alltid jämföra bolagets skuldsättningsgrad med genomsnittet för konkurrenterna. Detta eftersom ett ”bra” eller ”dåligt” S/E-värde beror på vilken bransch det rör sig om. För att få fram skuldsättningsgraden dividerar man bolagets skulder med dess egna kapital.

Skuldsättningsgrad – exempel: ABC har 1 miljard $ i skulder och 500 miljoner $ i eget kapital. Skuldsättningsgraden är alltså 2 (1 miljard $/500 miljoner $). Det betyder att bolaget har 2 $ i skulder för varje 1 $ i eget kapital.

Avkastning på eget kapital (ROE)

ROE är en procentsats som mäter ett bolags lönsamhet mot det egna kapitalet. ROE beräknas genom att dela bolagets vinst efter skatt med det egna kapitalet. Ett högt ROE-tal kan innebära att aktierna är undervärderade eftersom bolaget genererar en stor vinst i förhållande till andelen investerat kapital.

ROE – exempel: ABC:s vinst efter skatt är 90 miljoner $ och det egna kapitalet uppgår till 500 miljoner $. ROE-värdet är därför 18 % (90 miljoner $/500 miljoner $).

Vinstavkastning (E/P)

Vinstavkastningen kan ses som ett inverterat P/E-tal. Istället för att dela priset per aktie med vinsten, delar man vinsten per aktie med priset. Vissa traders anser att en aktie är undervärderad om E/P-värdet är högre än den genomsnittliga räntan som den amerikanska regeringen får betala när den lånar pengar (kallad ”Treasury Yield”).

Vinstavkastning (E/P) – exempel: ABC:s vinst per aktie är 10 $ och priset per aktie är 50 $. Vinstavkastningen är därmed 20 % (10 $/50 $).

Direktavkastning

Direktavkastning syftar på ett bolags årliga utdelning – den andel av vinsten som betalas ut till aktieägarna – i förhållande till bolagets aktiepris. För att beräkna denna procentsats delar du den årliga utdelningen med det aktuella aktiepriset. Traders och investerare föredrar bolag med en stadig direktavkastning eftersom det tyder på mer stabilitet och stora vinster.

Direktavkastning – exempel: ABC betalar ut 5 $ per aktie i utdelning varje år. Det aktuella aktiepriset är 50 $, vilket innebär att direktavkastningen är 10 % (5 $/50 $).

Balanslikviditet

Ett bolags balanslikviditet mäter dess förmåga att betala av sina skulder. Den beräknas genom att dela tillgångarna med skulderna. En lägre balanslikviditet än normalt innebär att skulderna inte täcks av de tillgängliga tillgångarna. Ju lägre balanslikviditet, desto högre sannolikhet för att aktiepriset kommer fortsätta sjunka – och att aktien till och med kan bli undervärderad.

Balanslikviditet – exempel: ABC har 1,2 miljarder $ i tillgångar och 1 miljard $ i skulder, så den aktuella balanslikviditeten är 1,2 (1,2 miljarder $/1 miljard $).

Pris till vinst och vinsttillväxt (PEG)

PEG jämför P/E-talet med bolagets årliga vinsttillväxt per aktie, uttryckt i procent. Om ett bolag har en stabil vinst och ett lågt PEG-tal, kan det betyda att dess aktie är undervärderad. För att beräkna PEG delar du P/E-talet med procentsatsen för den årliga vinsttillväxten per aktie.

PEG-tal – exempel: ABC:s P/E-tal är 5 (priset per aktie delat med vinsten per aktie) och dess årliga vinsttillväxt är 20 %. PEG-talet uppgår därmed till 0,25 (5/20 %).

Pris till eget kapital (P/B)

P/B-talet används för att utvärdera det aktuella marknadspriset i förhållande till bolagets bokförda värde (tillgångar minus skulder, delat med antalet utfärdade aktier). För att beräkna P/B-talet delar du marknadspriset per aktie med bokvärdet per aktie. En aktie skulle kunna vara undervärderad om P/B-talet är lägre än ett.

P/B-tal – exempel: ABC:s aktier handlas för 50 $ per aktie och bolagets bokförda värde uppgår till 70 $. Det ger ett P/B-värde på 0,67 (50 $/70 $).

Publicerad : 2020-04-20T14:48:06+0100


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ser du din nästa tradingmöjlighet?

Ta vara på tillfället. Handla på över 17 000 marknader i vår prisbelönta tradingplattform, med konkurrenskraftiga spreadar på bland annat index, aktier och råvaror.


Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.