CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är marknadsandel och hur beräknas det?

Genom att förstå begreppet marknadsandel får du lättare en bild av hur ett företag utvecklas inom en bransch och hur det ligger till i förhållande till konkurrenterna. Men hur räknar man ut marknadsandel och varför är det viktigt?

Shopping Källa: Bloomberg

Marknadsandel förklarat

Marknadsandel (ibland absolut marknadsandel) syftar på den procentandel av den totala försäljningen på en marknad eller inom en bransch som ett företag bidrar med. Normalt baseras marknadsandelen på intäkter, men den kan också beräknas utifrån antal sålda enheter.

Hur räknar man ut marknadsandel?

Marknadsandel räknas ut genom att man delar den totala försäljningen för en viss produkt eller en viss bransch med ett företags försäljning under samma period. Anta till exempel att konsumenterna i Storbritannien spenderar totalt 100 miljarder GBP på livsmedel varje år, och att Green Grocer Co:s försäljning uppgår till 4,5 miljarder GBP under samma period. Det betyder att det här företaget har en andel på 4,5 % av den brittiska livsmedelsmarknaden.

Smartphones är en av många branscher där marknadsandelen baseras på antalet sålda enheter istället för på intäkterna, men principen är densamma: om det säljs tio miljarder nya smartphones i världen under ett år och Phone Co säljer en miljard under den perioden, har företaget en andel på 10 % av den globala smartphone-marknaden.

Så börjar du handla CFDs på aktier i Sverige

Om du vill börja handla på aktie-CFDs i Sverige bör du:

  1. Bestämma vilka aktier du vill handla på, skaffa dig en bild av deras bransch och vilka konkurrenterna är
  2. Öva att handla på aktie-CFDs med demokonto hos IG
  3. Öppna ett tradingkonto för att daytrada på riktiga marknader

Du kan också fortsätta att lära dig mer om trading och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Varför är marknadsandel viktigt?

Marknadsandelen ger en uppfattning om ett företags storlek i förhållande till övriga marknaden och konkurrenterna. Nyckeltalet används för att avgöra vilket företag som är marknadsledare och genom att titta på det vid olika tidpunkter, exempelvis varje kvartal, kan investerare se vilka företag som tar andelar, vilka som tappar och därmed också vem som stjäl andelar från vem.

Det är viktigt att veta vilket värde som uträkningen baseras på – intäkter, antal sålda enheter eller något annat – eftersom marknadsandelen kan skilja sig stort beroende på vilket värde som används. Ett företag kanske säljer 5 000 bilar värda 12 000 GBP vardera, medan ett annat bara säljer 50 bilar, men värda 120 000 GBP vardera. Allt beror på vilken marknad vi pratar om.

För att räkna ut marknadsandelen (eller förstå en befintlig uträkning) måste man även beakta alla faktorer: Vilken tidsram baseras den på? Är den beräknad utifrån en enda produkt eller en hel produktkategori? Är marknadsandelen inhemsk, regional eller global? Som med all statistik kan även marknadsandelen vara snedvriden, så det är viktigt att se till alla faktorer. Det är också därför vi ibland ser förvirrande, men samtidigt mycket precisa påståenden om hur populära vissa produkter eller företag är. Till exempel kan en dagstidning kalla sig för ”den mest lästa nyhetstidningen”, en annan påstår sig vara ”den bäst säljande tidningen” och en tredje hävdar att den är ”den mest lästa kvalitetstidningen” – allt beror på ordvalet.

Att förstå hur marknaden är uppdelad mellan olika företag ger också en bild av branschen: hur nära konkurrenterna ligger i toppen, om marknaden är fragmenterad och delas av många eller domineras av några få, samt vilka trender som finns, till exempel om konsumenterna rör sig från en produkt till en annan.

Vad är en marknadsledare?

En marknadsledare är ett företag, en produkt eller ett varumärke som innehar den största enskilda andelen av en viss marknad. Rent tekniskt kan ett företag vara marknadsledare även om det bara har en liten andel av totalmarknaden – till exempel på en mycket fragmenterad marknad utan dominerande aktör. Normalt syftar man dock på ett företag som har en betydande marknadsandel och ett stort inflytande över branschen som helhet.

Till exempel är Amazon marknadsledare inom e-handeln i USA och Netflix är den globala marknadsledaren inom streamingtjänster. Eftersom de här företagen dominerar respektive marknad och kontrollerar stora delar av dem, påverkar deras beslut sannolikt branscherna i stort.

På en mycket fragmenterad marknad finns det inte ett enskilt företag, varumärke eller produkt med tillräckligt stor marknadsandel för att driva branschen i en viss riktning. E-cigarettbranschen, som har gått starkt framåt de senaste åren, är ett exempel på bransch där det i dagsläget inte finns något enskilt dominerande företag eller varumärke. Imperial Brands e-cigarett Blu är ett av de populäraste varumärkena i Storbritannien, men har bara en marknadsandel på cirka 16 %. Big Tobacco (de fem största tobaksbolagen) gör allt för att försöka fånga den här marknaden på samma sätt som de gjorde med cigaretter, men de har långt kvar att gå om de vill lyckas stå emot vågen av nya vaping-företag som är på väg in på marknaden. I det här scenariot kan ett företag rent tekniskt vara marknadsledande om det har den största enskilda marknadsandelen, men dess inflytande på branschen som helhet är inte lika stort.

Varje aktör drömmer om att kunna kalla sig marknadsledare eftersom det visar att företaget ”styr” marknaden och presterar bättre än konkurrenterna.

Så beräknas marknadsandel för nya företag

Att räkna ut marknadsandel för nya företag och branscher kan ibland vara knepigt. Marknadsandel och andra liknande data för snabbväxande branscher och mogna marknader samlas ofta in av oberoende organ och tillsynsmyndigheter. För nya företag och branscher kan det däremot vara svårare att hitta tillförlitliga data eftersom efterfrågan på, eller behovet av att spåra, sådana data är mindre.

Den som söker information om marknadsandelar för den brittiska livsmedelsmarknaden har till exempel många källor att tillgå, eftersom branschen används som en barometer för den totala konsumtionen och för andra ekonomiska indikatorer. Kantar Worldpanel är ett av de mest ansedda företagen som regelbundet analyserar hur marknadsandelarna mellan brittiska livsmedelskedjor förändras. För starkt fragmenterade marknader – som exempelvis den brittiska ginmarknaden eller ölbryggningsmarknaden – kan det däremot vara mycket svårare att få fram tillförlitliga uppgifter.

När ett nytt företag kommer in på en mogen marknad kan man räkna ut dess marknadsandel relativt enkelt genom att jämföra företagets intäkter (eller det värde som används) med den totala försäljningen på marknaden. Det är svårt att kartlägga hur hela den brittiska ginmarknaden är uppdelad, men däremot mycket enklare att få en uppskattning av den totala ginförsäljningen i landet. Om företaget Gin Distillery säljer gin till ett värde av 5 miljoner USD i Storbritannien under sitt första år, och den totala ginförsäljningen i landet uppgår till 500 miljoner USD, betyder det att företaget har en marknadsandel på cirka 1 %. I det här scenariot är det dock inte lika lätt att jämföra Gin Distillerys marknadsandel med konkurrenternas, eller att se hur stort företaget är i relation till andra på marknaden. Det finns oftast några prognoser eller till och med konkreta data för den totala marknadsstorleken, oavsett hur liten eller fragmenterad branschen är.

När man försöker räkna ut ett nytt företags marknadsandel är det återigen viktigt att tänka på vilka faktorer man använder. Beräknar du andelen i ett enda land eller globalt? Avser den företagets totala försäljning eller bara för en enda produkt eller ett varumärke? Även om det kan vara svårare att räkna ut marknadsandelen för ett nytt företag kan investerare ha nytta av det, eftersom de då kan följa företagets utveckling över tid och se om det börjar få fotfäste på marknaden eller kämpar om att vinna andelar från befintliga aktörer.

Vad är relativ marknadsandel och hur beräknas den?

Relativ marknadsandel ger en mer övergripande bild av hur ett företag ligger till på marknaden i förhållande till sina konkurrenter. Ett företags absoluta marknadsandel ger bara en begränsad bild. Om konsumenterna i Storbritannien spenderar 100 miljarder GBP på datorer varje år, och Computer Co står för 30 miljarder GBP, förstår vi att företaget har en marknadsandel på 30 % och att det inte kontrollerar resterande 70 %. Detta visar dock inte andelen i förhållande till övriga marknaden eller var företaget placerar sig bland konkurrenterna.

Genom att beräkna den relativa marknadsandelen kan vi gå djupare och jämföra företagets marknadsandel med de större konkurrenternas marknadsandelar. Ett företag med en marknadsandel på 30 % kan i en bransch vara marknadsledare, men i en annan hamna på andra, tredje, fjärde eller femte plats. Den relativa marknadsandelen hjälper oss att jämföra Computer Co med större aktörer i branschen.

Det första sättet att beräkna detta är genom att dela företagets absoluta marknadsandel med den marknadsandel som företaget inte har. I det här fallet skulle vi alltså dela Computer Co:s marknadsandel på 30 % med andelen på 70 % som företaget inte har, vilket ger en relativ marknadsandel på 42,8 % (30/70 = 0,428 x 100).

Det andra sättet kräver att vi vet hur stor marknadsandel som marknadsledaren har. Om det ledande företaget på den brittiska datormarknaden har en andel på 40 %, skulle vi dela Computer Co:s andel på 30 % med marknadsledarens andel på 40 %, vilket blir 75 % (30/40 = 0,75 x 100). Det visar att Computer Co:s marknadsandel motsvarar 75 % av marknadsledarens andel, vilket ger investerare en uppfattning om Computer Co: ställning på marknaden och hur företaget ligger till i förhållande till sin huvudkonkurrent. Genom att följa det här värdet kan vi se om Computer Co vinner eller tappar andelar från marknadsledaren.

Ett annat mått som är värt att titta på i samband med relativ marknadsandel är marknadskoncentration. Det mäter hur fragmenterad en marknad eller bransch är och visar om den domineras av några få aktörer eller om många företag slåss på en konkurrensutsatt marknad. Marknadskoncentrationen kan ses från två olika synvinklar: hur stor del av marknaden som kontrolleras av de största aktörerna, eller hur stor del av marknaden som kontrolleras av mindre aktörer.

Om till exempel de fyra största livsmedelsföretagen i Storbritannien tillsammans har två tredjedelar av den inhemska livsmedelsmarknaden, innebär det att marknaden är mycket koncentrerad till ett fåtal större aktörer. I motsats till detta visar Imperial Tobaccos marknadsledande – men ändå rätt svaga – ställning inom den brittiska e-cigarettbranschen att marknadsandelarna är mer utspridda bland fler företag.

Läs mer om hur du kan maximera din framgång inom trading


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.