CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är warranter och hur fungerar de?

Warranter är ett instrument som ofta används för att handla på aktiers prisrörelser. Läs om vad warranter är, hur de fungerar och hur de skiljer sig från andra produkter som optioner.

Vad är warranter

Vad är en warrant?

En warrant är ett derivat som ger innehavaren, dvs. köparen, rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett bestämt pris på eller före ett visst förfallodatum. Warranter används oftast för att handla på aktier. De utfärdas av en emittent eller utställare, och de handlas oftast på en börs eller MTF men kan även handlas over-the-counter.

Hur fungerar warranter?

Warranter fungerar på så sätt att de har ett bestämt pris, ett så kallat lösenpris. Detta pris har stor betydelse för om du kommer gå med vinst eller inte när du handlar med warranter. Vi berättar mer om det här senare. För att öppna en position med warranter betalar du en så kallad premie, vilken även representerar din maximala förlust vid handeln med warranter.

Warranter är finansiella derivat. Detta innebär att warrantens pris baseras på en underliggande tillgång utan att själva utgöra tillgången. Därmed kan du använda warranter för att spekulera i upp- eller nedgångar utifrån det aktuella marknadsläget.

En viktig sak att ha i åtanke vid handel med warranter är att de har hävstång. Detta ger dig större marknadsexponering samtidigt som du enbart behöver gå in med ett litet kapital initialt.

När du handlar hos oss får du ta del av våra Turbo24 – världens första turbowarranter som handlas dygnet runt, fem dagar i veckan. Turbowarranter är noterade värdepapper som följer det underliggande marknadspriset på var och en av de tillgångar där vi erbjuder handel. Turbowarranter innebär att din risk begränsas eftersom varje turbowarrant har en inbyggd knockoutnivå där positionen automatiskt stängs om den triggas, detta avseende liknar de mini futures.

Viktiga egenskaper hos en warrant

 • Lösenpris: ett överenskommet pris vid vilket innehavaren får utöva sin rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången.
 • Premie: det pris du betalar för att köpa warranten. Premien varierar utifrån aktuellt marknadspris på den underliggande tillgången samt warrantens lösenpris.
 • Förfallodatum: den sista dagen då innehavaren kan utöva sin rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången.
 • Hävstång: warranter handlas med hävstång, vilket ger dig större marknadsexponering än kostnaden för warranten. Detta gör att du behöver mindre kapital än om du hade köpt den underliggande tillgången direkt.

Vässa din tradingstrategi

Öppna ett Turbo24 - Investeringssparkonto för att börja handla idag eller börja med ett demokonto om du vill testa din tradingstrategi.

Funderar du på att handla med warranter?

 1. Öppna ett konto hos oss
 2. Titta på vårt utbud av våra turbowarranter
 3. Välj marknad
 4. Bestäm ditt pris
 5. Öppna och övervaka din position

När du handlar med oss får du dessutom tillgång till våra utbildningsresurser, däribland IG Academy, med omfattande och användarvänliga kurser för både nybörjare och erfarna traders.

Så handlar du med warranter

Det finns i huvudsak två typer av warranter att handla med: köp- och säljwarranter.

 • Köpwarranter ger dig rätt att köpa den underliggande tillgången.
 • Säljwarranter ger dig rätt att sälja den underliggande tillgången.

För att gå med vinst när du köper köpwarranter måste priset på den underliggande tillgången nå upp till och överstiga warrantens lösenpris. För att gå med vinst när du köper säljwarranter måste, omvänt, priset på den underliggande tillgången nå ned till och understiga warranten lösenpris.

Här följer två exempel som förklarar hur det fungerar. Anta att du tror att AAPL-aktien kommer att öka i värde. Den handlas för närvarande vid 120, så du köper en köpwarrant med ett lösenpris på 125. Priset på AAPL stiger till 150, vilket innebär att aktien har nått upp till och överstigit lösenpriset och du kan då välja att köpa AAPL-aktien för 125 i stället för det aktuella marknadspriset på 150.

Diagram för call warrant

Låt oss nu anta att du tror att AAPL kommer att sjunka i värde, så du vill kunna dra nytta av och göra vinst på den nedåtgående prisrörelsen. AAPL handlas för närvarande vid 150, men utifrån din analys anser du att aktien är övervärderad. Du köper då en säljwarrant med ett lösenpris på 140 som ger dig rätten att sälja. Priset på AAPL sjunker till 125 och du kan nu sälja AAPL-aktien för 140, dvs. till ett högre pris än det aktuella marknadsvärdet.

Diagram för put warrant

Vad är skillnaden mellan en warrant och en option?

Warranter och optioner liknar varandra på många sätt. Båda ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris på ett visst datum i framtiden.

En grundläggande skillnad är att warranter ofta är långsiktiga instrument med förfallodatum som kan sträcka sig upp till flera år framåt. Optioner, å andra sidan, handlas ofta per vecka eller månad. När du handlar med oss får du tillgång till dagliga optioner inom ett antal populära tillgångar som inte är tillgängliga på den underliggande marknaden.

Läs mer om våra dagliga optioner

Vilka är skillnaderna mellan warranter och andra finansiella produkter?

 1. Warranter kontra turbowarranter
 2. Warranter kontra CFD
 3. Warranter kontra terminer
 4. Warranter kontra optioner

Warranter kontra turbowarranter

Turbowarranter är en typ av warrant, men de har ett inbyggt skydd som begränsar dina förluster. Dessa kallas knockoutnivåer. Turbowarranter är noterade värdepapper vars pris följer det underliggande marknadspriset. Precis som med warranter kan du använda turbowarranter för att gå både långt och kort, och spekulera i om priser kommer stiga eller falla.

Turbowarranter handlas på en MTF eller börs, det vill säga motatsen till over-the-counter. Detta innebär att du har full insyn i handelsplatsens orderböcker, och du kan använda denna information för att väga in sentiment i din strategi.

När du handlar med oss får du tillgång till vårt unika Turbo24-utbud, världens första turbowarranter som handlas 24 timmar om dygnet. Detta gör att du har möjlighet att handla på exempelvis USA 500 även när de amerikanska marknaderna är stängda. Detta ger exponering för den effekt som upp- och nedgångar på olika europeiska index kan ha på de amerikanska marknaderna.

Läs mer om Turbo24-handel

Warranter kontra CFD

CFD eller contract for differences, är en typ av derivat som gör det möjligt att spekulera i prisrörelserna hos en tillgång från den punkt då kontraktet öppnas till den punkt då det stängs. Detta innebär att den underliggande tillgången inte behöver över- eller understiga ett förbestämt pris för att din CFD-position ska vara lönsam.

CFD skiljer sig från warranter på det sätt att CFD inte har ett fast förfallodatum. De kan också användas för att spekulera i prishöjningar genom att gå långt, eller i prissänkningar genom att gå kort.

Läs mer om CFD-handel

Warranter kontra optioner

Warranter och optioner är tillgångar som liknar varandra i mycket stor utsträckning. Båda ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett bestämt pris på eller före ett visst datum.

Läs mer om optionshandel

Risker och möjligheter med att handla med warranter

De huvudsakliga nackdelarna med warranter är att de inte ger någon rösträtt eller utdelning på samma sätt som om du hade ägt de underliggande aktierna. Dessutom kan hävstångseffekten verka mot köparen – hävstången kan maximera vinsten men även innebära större förluster.

En fördel vid handel med warranter är att din maximala risk begränsas till den premie som du betalar för att öppna positionen. När du handlar med warranter har du dessutom möjlighet att nå större vinst ur mindre marknadsrörelser. Detta i direkt jämförelse med om du enbart köper de underliggande aktierna.

Om du exempelvis köper en köpwarrant med ett lösenpris på 120 och det underliggande marknadspriset stiger till 125, har du nått en vinst på 500 procent. Om du i stället hade handlat med enbart de underliggande aktierna skulle din procentuella vinst vara en bråkdel av denna siffra.

Handla med warranter: viktiga slutsatser

 • Warranter är finansiella derivat som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett bestämt pris på eller före ett visst förfallodatum.
 • Warranter har ett lösenpris, och det är detta pris som styr huruvida warranten kommer att ge en vinst till innehavaren.
 • Om priset på den underliggande tillgången stiger när du har köpt en köpwarrant, kommer du att gå med vinst.
 • Om priset på den underliggande tillgången faller när du har köpt en säljwarrant, kommer du att gå med vinst.
 • Om din warrant inte har ett värde vid förfallodatumet kan du helt enkelt låta optionen förfalla, och det enda du förlorar är den premie som du betalat för att öppna den.

Börja handla turbowarranter med IG

Öppna ett konto hos oss för att börja handla med turbowarranter. Du får tillgång till vår handelsplattform med inbyggda nyheter och analyser från vårt expertteam och Reuters. Dessutom kan du utföra tekniska analyser genom att infoga tekniska indikatorer direkt i våra prisdiagram.

Vårt Turbo24-utbud är världens första dygnet runt-handlade turbowarrant. De är värdepapper med hävstång som gör att du får större exponering än det belopp som du köper turbowarranten för. Den knockoutnivå som du väljer fastställer vilken hävstång du har, vilken i sin tur avgör priset för din position. Billigare turbowarranter har högre hävstång.

Innan du handlar ska du komma ihåg att även om en hög hävstång kan bidra till att öka dina vinster, kan den också innebära större förluster om marknaden rör sig i motsatt håll.

Skapa ett konto och börja handla


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.