CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

De bästa aktierna inom förnyelsebar energi

Förnyelsebar energi, både sol-, vind- och vattenkraft, har blivit det huvudsakliga alternativet för att bekämpa de globala klimatförändringarna. Här tittar vi på vilka förnyelsebara energikällor som traders väljer att fokusera på.

De bästa aktierna inom förnyelsebar energi

Förnybar energi har fortfarande stora tillväxtmöjligheter

International Energy Agency (IEA) förutspår att förnybara energikällor kommer att stå för 12,4 % av den globala energiefterfrågan 2023, en femtedel högre än 10,3 % år 2018. Detta omfattar all konsumtion av förnybar energi, vare sig det handlar om att försörja en byggnad med el, värme eller hålla igång transporter.

Förnyelsebar energi - Ökning i andel av total energiförbrukning per sektor 2017-2023

(Källa: International Energy Agency 2018)

Kapaciteten för praktiskt taget alla typer av förnyelsebar energi kommer att fortsätta att öka under de kommande fem åren, men vissa förväntas öka snabbare än andra. Även kapaceiteten för vind- och solcellsenergi förväntas öka i samma skala mellan 2018 och 2023, men bioenergi kommer att förbli den mest använda förnybara energikällan.

Förnyelsebar energi - Hur kommer den globala förbrukningen av förnybar energi att växa?

(Källa: International Energy Agency 2018)

Förnyelsebara energikällor kommer även i fortsättningen först och främst att användas för att generera el, och de förväntas svara för nästan 30 % av den globala elefterfrågan före 2023, jämfört med för närvarande omkring en fjärdedel. Vattenkraften förväntas bli den största bidragsgivaren, som står för 16 % av den globala efterfrågan på el, följt av vindkraft på 6 %, solenergi på 4 % och bioenergi på 3 %.

International Energy Agency menar att omkring 70 % av den nya kapaciteten som kommer att sättas i drift under de kommande fem åren kommer att drivas av förnybara energikällor, som leds av solenergi och följs av vind, vattenkraft och bioenergi.

Så handlar du på förnyelsebara energikällor

 1. Du kan handla på förnyelsebara energikällor genom att öppna en tradingkonto hos IG och ta position genom CFDs.
 2. Öva på att handla i en riskfri miljö genom att öppna ett demokonto

Alternativt om du inte känner dig redo att börja handla kan du lära dig mer om trading med hjälp av våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

De 30 viktigaste aktierna inom förnyelsebar energi: RENIXX-World-aktier

Indexet Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) är ett globalt index som följer de 30 största företagen inom förnyelsebar energi från hela världen.

Vissa av dessa företag erbjuder olika typer av tjänster medan andra enbart koncentrerar sig på en kraftkälla, som solenergi. Trots att vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede inom förnyelsebar energi är många av de största aktörerna redan extremt lönsamma och utdelningsgivande, och många erbjuder relativt stabila affärsmodeller med tillförlitliga intäkter från reglerade marknader.

Här följer en lista över 10 aktier inom förnyelsebar energi som kan vara aktuella att handla på.

 1. NextEra energi
 2. Siemens Gamesa
 3. EDP förnybara energikällor
 4. Brookfield förnyelsebara partners
 5. Vestas vindsystem
 6. Första solenergi
 7. Ormat Technologies
 8. VERBUND
 9. Gruppen förnybar energi
 10. ALBIOMA

Siemens Gamesa Renewable Energy: en enad kraft i vind

Siemens Gamesa Renewable Energy grundades 2017 när Siemens Wind Power och Gamesa slog samman sina vindkraftsföretag. Den tyska jätten Siemens AG äger 59 % av verksamheten medan Iberdrola äger 8 %.

Företaget är baserat i Spanien och är delaktigt i att bygga och underhålla vindkraftverk på land och till havs. Med över 90 GW installerad kapacitet i över 90 länder är Siemens Gamesa en av branschens största aktörer.

Siemens Gamesa genererar över 9 miljarder euro i årliga intäkter och har en orderstock värd över 15 miljarder euro. Företaget går med vinst och har mer i kassa än i skuld, vilket ger det en sund balansräkning.

EDP Renewables: Förnybar energi med stort stöd

EDP Renewables är involverat i diverse olika projekt för förnyelsebar energi, men är särskilt framträdande inom ett område, då det är världens fjärde största producent av vindkraft. Företaget ägs till största delen av det portugisiska elbolaget Energias de Portugal, vilket innebär att företaget har en stor och stabil verksamhet bakom sig. EDP Renewables är för närvarande verksamt i 11 länder och har nyligen utökat kapaciteten i Nordamerika, Europa och Brasilien. Nordamerika, Spanien och Portugal är de tre länder där de genererar mest av sina inkomster.

Företaget, som betalar ut en utdelning, strävar efter ”utvalda och lönsamma” tillväxtmöjligheter samtidigt som det har en säker verksamhet att falla tillbaka på – 93 % av företagets intäkter för räkenskapsåret 2019 är redan fastställda och låsta.

Brookfield Renewable Partners: Fokus på intäkter och distribution

Brookfield Renewable Partners har över 880 anläggningar som genererar el i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien. Trots att det har en bred verksamhet som inkluderar både vind-, sol- och energilagring, kommer 75 % av dess elproduktion från vattenkraft.

Brookfield Renewable Partners riktar in sig på att köpa förnyelsebara energitillgångar under deras verkliga värde och bekostar sedan deras utveckling i linje med deras kreditvärde. Därefter försöker man optimera kassaflödet från dessa tillgångar för att generera avkastning för aktieägarna innan man säljer mogna tillgångar som gjort mindre riskfyllda, så att det kapital som investeras i dem kan återvinnas.

Företagets mål är att ge en långsiktig årlig avkastning på 12–15 %, i linje med den totalavkastning på 15 % som företaget har levererat i genomsnitt sedan starten. Det vill öka den årliga disributionen med 5–9 % per år genom att driva på tillväxten i det organiska kassaflödet. I distributionerna skedde en årlig tillväxttakt på 6 % mellan 2012 och 2019.

Vestas Wind Systems: Utnyttjar vinden i över 80 länder

Vestas Wind Systems har över 100 GW vindkraftverkskapacitet fördelat över 80 länder. De största länderna sett till deras kapacitet är USA, Tyskland, Danmark, Indien och Kina.

Företaget är just nu i färd med att få en ny vd då Anders Runevad lämnar över denna roll till Henrik Andersen i augusti 2019.

Företagets resultat för det nyligen avslutade räkenskapsåret visade både minskade intäkter, vilket ledde till en lägre utdelning. Men det förväntar sig att intäkterna ökar under 2019, delvis genom att satsa mer på att erbjuda tjänster till andra vinkraftsleverantörer - en bransch som växer i snabbare takt och har högre vinstmarginal. Enbart serviceordrarna uppgår till nästan 15 miljarder euro.

First Solar: En global ledare inom solenergi

First Solar är en leverantör som erbjuder färdiga lösningar för de som vill bygga en solenergianläggning och företaget driver några av världens största. Det har byggt upp och levererat anläggningar med över 20 GW kapacitet och skjutit in 17 miljarder dollar i projektfinansieringar.

Den hävdar att det investerar mer pengar än något annat företag i forskning och utveckling inom solenergi. First Solar fokuserar på att förbättra solpanelernas effektivitet och göra dem billigare att bygga och använda. Företaget påstår också ha den starkaste balansräkningen inom branschen.

First Solar ställde nyligen sin prognos för 2019, där man angav att intäkterna skulle vara högre än vad som ursprungligen förväntats, medan kostnaderna skulle bli lägre.

Så handlar du på solenergiaktier

Ormat Technologies: En unik geotermisk verksamhet

Ormat Technologies driver geotermiska anläggningar och energiåtervinningsanläggningar som förvandlar överskottsvärme till energi. Företaget driver sina egna fabriker i USA, Guatemala, Guadeloupe, Honduras, Indonesien och Kenya, samt bygger och utformar anläggningar åt andra företag.

Ormat drabbades av hårt efter att deras kraftverk Puna på Hawaii fick stängas ner, men har kommit på fötter igen efter att ha uppnått högre intäkter och vinstmarginal under årets första kvartal (Q1). Den har dessutom åtagit sig att åter få Puna i drift innan slutet på året.

Intäkterna förväntas öka något i år men intäkter före ränta, skatt, avskrivning och amortering (EBITDA) väntas minska, delvis tack vare Puna. Ormats utdelningspolicy baseras på en utdelningsgrad på 20 % av dess årliga vinst.

VERBUND: Österrikisk vattenkraft

VERBUND är en av de största elleverantörerna i Österrike, av vilka praktiskt taget allt genereras genom vattenkraft. Österrike genererar cirka två tredjedelar av sin el med vattenkraft och VERBUND är bland de största vattenkraftsleverantörerna i hela Europa. De österrikiska skattebetalarna äger 51 % av verksamheten.

Företaget har nyligen höjt sin investeringsbudget för de kommande åren. Detta kommer att göra det möjligt att göra nödvändiga uppgraderingar av energinätet så att det är mer kompatibelt med sol- och vindprojekt. Det kommer även att förbättra befintliga vattenkraftverk och investera mer pengar i andra förnyelsebara energikällor, inklusive vindkraft och solenergi.

VERBUND har sagt att man räknar med att leverera betydligt högre resultat under innevarande räkenskapsår och har en utdelningsandel på mellan 40 % och 45 % av sitt resultat.

Renewable Energy Group: Förnybara bränslen och biobränsle

Renewable Energy Group är den största producenten av biobränslen i USA. Företaget tillverkar ett brett utbud av biobränslen som kan användas vid transport eller för att generera energi eller värme. Det tillverkar också industriella biobaserade produkter.

Företaget har påverkats kraftigt av den amerikanska regeringens beslut att upphäva skatteavdrag för biodieselblandningar, men det har sagt sig vara övertygat om att den kommer att återinföras 2018 och 2019, vilket skulle innebära fördelaktiga återbetalningar. Om skatteavdraget hade återinförs skulle ha det ha gett en nettoinkomst på 55 miljoner dollar under första kvartalet. Det visar sig vara skillnaden mellan vinst och förlust för verksamheten, som rapporterade en kvartalsförlust på 41,4 miljoner dollar.

ALBIOMA: Framställning av biomassa med socker

ALBIOMA är en lönsam tvådelad verksamhet. Den första producerar biomassa från rester från sockerrör som kallas bagass. Detta förser sockerbruk med ånga och el vilket sänker kostnaderna och förbättrar effektiviteten för sockerraffinaderierna. Under de sex månader på året då anläggningarna i Frankrike och Mauritius inte har tillräckligt med socker användas de på traditionellt sätt med kol. Anläggningar i Brasilien kan drivas med bagass året runt.

ALBIOMA har också 150 solenergianläggningar och värmeanläggningar i franska territorier utanför Europa som franska Guyana, och är expanderar verksamheten till det franska fastlandet.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.