Råvarer

Råvarer forklart

Innføring i råvarer

En råvare er en naturressurs som kan behandles og selges. På finansmarkedene omsettes blant annet landbruksvarer, metaller, energi og mineraler.

Råvareterminilogi

Råvarene kan grupperes i henhold til egenskapene de har til felles. Her er noen av de generelle begrepene som brukes til å klassifisere dem:

myke råvarer

Dette er varer som dyrkes og ikke utvinnes. Siden myke råvarer kan forderves, er de ofte utsatt for dramatiske kortsiktige prissvingninger. Produsentene av myke råvarer er ofte tungt inne i markedene, siden de forsøker å sikre prisene for sine produkter. Sammen med råvarenes naturlige vekstsyklus fører dette til sesongmessige svingninger.

Eksempler: Mais, hvete, ris, kakaobønner, sukker, appelsinjuice og storfe.

harde råvarer

Disse utvinnes vanligvis ved oljeboring eller bergverksdrift eller fra andre naturressurser. Den opprinnelige råvaren kan også foredles til noe annet. Olje kan for eksempel foredles til bensin.

Noen landbruksprodukter, blant annet bomull, anses også for harde råvarer, siden de holder seg lenge og er industrimaterialer, ikke matvarer. Harde råvarer er enklere å håndtere enn myke råvarer og kan lettere integreres i industriprosessen. Dette gjør dem populære hos investorene. For eksempel omsettes det hvert eneste år oljefutures til billioner av dollar.

Eksempler: Olje, naturgass, bomull, aluminium, kopper, sølv, gull, bly.

fremtidige råvarer

Dette er råvarer som enkelte investorer forutser stor etterspørsel etter i nærmeste fremtid, men som for øyeblikket ikke er tilgjengelige som råvarefutures. Den eneste måten å handle disse produktene på, er ved å kjøpe aksjer i selskaper som opererer innenfor disse områdene.

Eksempler: Vann og vannrettigheter, etanol.

commodities_terminology

Råvarespekulasjon

De viktigste råvarene blir vanligvis omsatt i svært store mengder, og for de fleste investorene er det ikke aktuelt å behandle dem. I stedet brukes råvarer ofte til kursspekulasjon, spesielt på grunn av deres volatile natur.

De handles på råvaremarkedet, som består av en rekke internasjonale råvarebørser. På råvaremarkedet har alle kontrakter en utløpstid, i motsetning til på aksjemarkedet. Dette skyldes at råvarene til slutt må leveres til sin endelige eier.

Råvarefutures

Futureskontrakter, for eksempel CFDer som tilbys av IG, gir mange fordeler for både kjøpere og selgere.

 

Giring

Futures handles på margin, slik at investorene kan handle til en brøkdel av verdien på underliggende eiendeler.

Likviditet

Ettersom det vanligvis finnes spekulanter som er villige til å fungere som motpart for en handel, er futureskontraktene generelt ganske likvide. Dette varierer imidlertid mellom de enkelte råvarene.

Kurtasjekostnader

Gebyrer er generelt lavere for kjøp eller salg av en futureskontrakt enn for kjøp eller salg av den underliggende råvaren.

Mulighet til å shorte

Du kan selge futureskontrakter like enkelt som du kjøper dem. Slik kan du tjene penger uansett hvilken retning prisen beveger seg i.

 

Hvem handler råvarer

Det finnes generelt fire hovedtyper investorer som bruker råvarer.

Hedgere: Investorer som ofte kjøper eller selger råvarer for å styre risiko. I en balansert portefølje fungerer råvarer som en motvekt mot kursfall i andre verdipapirer fordi de normalt beveger seg i motsatt retning av visse aksjer og obligasjoner eller uavhengig av disse.

Spekulanter: Investorer som har en bestemt oppfatning av en bestemt råvare, og som er villige til å ta på seg risiko i håp om å oppnå fortjeneste.

Produsenter: Personer som dyrker og høster råvarer, ønsker gjerne å inngå en futureskontrakt på dem for å sikre seg mot risikoen ved fremtidige kursbevegelser.

meglere: Dette er selskaper eller enkeltpersoner som utfører ordrer om å kjøpe eller selge råvarekontrakter på vegne av sine kunder.


human_brand