Råvarer

Drivere i råvaremarkedet

Hva driver råvaremarkedene?

Råvaremarkedene bidrar til å sikre en viss kursstabilitet, spesielt gjennom futureskontrakter, som gir leverandørene mulighet til å sikre kursen de kommer til å motta for produktene på en fremtidig dato. Dermed sikres også kursen for kjøperen.

Råvareprisene som tilbys i markedet, er derfor ofte futureskurser, det vil si spesifiserte kurser som råvaren kommer til å bli omsatt til på et spesifisert tidspunkt. Noen viktige faktorer som påvirker disse kursene:

 

Tilbud og etterspørsel

La oss ta olje som et eksempel. Dersom det kommer mer olje på markedet samtidig som etterspørselen holdes konstant, vil oljeprisen falle. Hvis oljeforbruket øker samtidig som produsentene ikke har kapasitet til å øke produksjonen, vil oljeprisen stige.

Økonomiske og politiske faktorer

Selv om råvarer vanligvis handles til futurespriser, påvirkes disse prisene av aktuelle økonomiske hendelser. For eksempel kan politisk uro i Midtøsten føre til at futuresprisen på olje svinger grunnet usikkerhet på tilbudssiden.

Været

Prisen på landbruksråvarer som hvete eller kaffe styres av avlingene, som igjen er avhengig av været. En dårlig avling fører til lavere tilbud, som igjen gir høyere pris.

Dollaren

Råvarer er normalt priset i dollar og beveger seg i motsatt retning av dollarkursen. Dollarstigning reduserer inflasjonen og setter press på råvareprisene. På samme måte vil en fallende dollar vanligvis gi drahjelp til råvareprisene.

 

Inflasjon og råvarepriser

Råvarer kan brukes som en naturlig hedge mot inflasjon. Hvis inflasjonsfaren er overhengende, kan råvareprisene stige svært raskt. Noen ganger kan de utgjøre den første indikatoren på inflasjon. Dette er fordi investorer flytter penger ut av investeringer som ikke gir inflasjonssikring, og inn i råvaremarkedene.


Råvarehandel

Du kan investere i råvarer på forskjellige måter.

 

Spotmarkedet

Å kjøpe i spotmarkedet eller kontantmarkedet for råvarer betyr å betale råvareprodusenten for umiddelbar leveranse av det fysiske produktet. Spotprisen er den gjeldende markedsprisen. På grunn av markedenes store handelsvolum og globale omfang, har det blitt implementert verifiserbare standarder. Derfor kan investorene kjøpe og selge uten visuell inspeksjon.

Futureskontrakter

Dette er avtaler om å utveksle en bestemt mengde av en råvare på en spesifisert dato i fremtiden, til en pris avtalt i dag. Kursen vil være en «terminpris» som tar hensyn til forutsigbare svingninger, for eksempel «cost of carry» (lagrings- og finansieringskostnader).

Futureskontrakter handles gjennom et futuresmarked. Hver kontrakt er en avtale mellom to parter om å utveksle en bestemt mengde av en råvare på en spesifisert dato i fremtiden, til en pris avtalt i dag. I praksis kan du «kjøpe nå og betale senere».

På tilbudssiden gjør råvarehandel gjennom forwardkontrakter det mulig for leverandørene å sikre prisen på råvaren før den leveres til forbrukeren. På denne måten fastsettes også den fremtidige kursen for forbrukerne, noe som bidrar til å opprettholde prisstabiliteten.

 

leveringsdato

Siden råvarer er fysiske varer, vil de teoretisk til slutt måtte leveres. Futureskontrakter på råvarer har derfor vanligvis to eller flere leveringsdatoer per år, men de fleste posisjonene lukkes i forkant av leveringsdatoen.

Mais har for eksempel levering i mars, mai, juli, september og desember hvert år.

Råvareindekser

En råvareindeks er et vektet gjennomsnitt av råvarepriser som er gruppert for å representere et bredt utvalg av instrumenter eller en mer spesifikk undergruppe. Avhengig av indeksen kan de enkelte råvarene representeres ved spot- eller futurepris. Noen eksempler på råvareindekser:

The Continuous Commodity Index (CCI) består av 17 råvarefutures som kontinuerlig rejusteres for å opprettholde en balanse på 5,88 % av hver bestanddel. Denne indeksen utgjør en referanse for råvarer som en investering.

The S&P GSCI (formerly the Goldman Sachs Commodity Index) fungerer som en referanse for investeringer i råvaremarkedene, og dens bestanddeler er hentet fra alle råvaresektorer. Indeksen er tilgjengelig for de som investerer i Chicago Mercantile Exchange.

The Merrill Lynch Commodity Index (MLCX) omfatter råvarer som er valgt ut på grunnlag av likviditet og deretter vektet på grunnlag av hver råvares bidrag i den globale økonomien.

Les mer om hensikten med indekser og hvordan de kan handles gjennom derivatprodukter, under Indekser.