CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören . Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Nybörjarguide till hedgingstrategier

Hedging är en teknik som innebär att man strategiskt öppnar nya positioner för att skydda befintliga positioner från oförutsedda marknadsrörelser. Upptäck varför hedging är en så populär strategi samt olika metoder för att hedga.

Diagram Källa: Bloomberg

Vad är hedging?

Hedging innebär att man har två eller fler positioner öppna samtidigt. Avsikten är att kompensera för eventuella förluster på den första positionen med vinsterna på de andra, eller att åtminstone begränsa storleken på en förlust.

Du kanske till och med redan har hedgat någon gång utan att veta om det, eftersom människor hedgar både i vardagslivet och på finansmarknaderna. Till exempel anses försäkringar vara ett sätt att hedga mot framtida scenarier – hedging förhindrar inte att en händelse sker, men kan skydda dig om det värsta skulle inträffa.

Hedging är en typisk riskhanteringsstrategi bland traders som handlar på kort och medellång sikt samt investerare som vill skydda sig mot ogynnsamma marknadsrörelser. De flesta långsiktiga investerare brukar inte bry sig om kortsiktiga fluktuationer och därför inte heller använda sig av hedging. Dock är det ändå viktigt att förstå hur det fungerar eftersom hedging har ett brett tillämpningsområde.

Så börjar du hedga hos IG?

Om du vill börja använda hedging i Sverige bör du:

 1. Undersöka vilka marknader du kan hedga på
 2. Välja en hedgingstrategi
 3. Testa din hedgingstrategi med ett demokonto hos IG
 4. Öppna ett tradingkonto för att daytrada på riktiga marknader

Du kan också fortsätta att lära dig mer om CFD-trading och finansiella marknader med hjälp av IG Academys olika onlinekurser.

Varför använder traders hedging?

Det finns många olika skäl till att traders hedgar positioner, bland annat för att de vill skydda sina affärer eller sin investeringsportfölj, eller för att gardera sig mot valutarisk. Det är viktigt att förstå att traders inte hedgar i syfte att göra vinster, utan för att minimera förluster. All trading innebär en risk eftersom det inte finns något sätt att hindra marknaden från att röra sig emot dig. En framgångsrik hedgingstrategi kan dock hjälpa dig att minska storleken på förluster.

Som ett exempel listar vi här fyra vanliga anledningar till att traders väljer att hedga. Dessa är, utan inbördes ordning:

 1. För att undvika volatilitetsrisk på valutapositioner
 2. För att undvika att sälja aktieinnehav
 3. För att undvika valutarisk på utländska tillgångar
 4. För att undvika kryptovalutarisk

Undvika volatilitetsrisk på valutapositioner

För vissa är den extremt höga volatiliteten och det snabba tempot själva tjusningen med att handla på valutamarknaden. Andra vill helst begränsa onödig risk så gott det går. Många traders väljer att använda stoppordrar för att minska sin risk, men en del satsar istället på hedgingstrategier för valuta. Dessa kan vara:

 • Enkel valutahedging, som går ut på att ta en lång position och en kort position på samma valutapar
 • Hedging med flera valutapar, där man väljer två olika valutapar som har en positiv korrelation och tar positioner på båda paren i motsatta riktningar
 • Hedging med valutaoptioner som ger innehavararen rätten, men inte skyldigheten, att utbyta ett valutapar till ett visst pris på ett specifikt datum i framtiden

Undvika att sälja aktieinnehav

Även om investerare brukar fokusera på långsiktiga marknadsrörelser, väljer en del att hedga under perioder av finansiell oro och volatilitet istället för att sälja av sina aktier.

Ett annat skäl till att investerare bör veta hur hedging fungerar är att strategin i stor utsträckning används av bolag. Exempelvis kan ett oljebolag som du har investerat i välja att hedga mot fallande oljepriser genom att använda terminskontrakt. Så genom att förstå vad hedging är, blir det också lättare att förstå bolagets finansiella insatser.

Undvika valutarisk på utländska tillgångar

Valutarisk, eller växelrisk, beskriver den potentiellt skadliga effekten som variationer i växelkursen kan ha. Begreppet valutarisk används på flera olika sätt, men oftast syftar man på en växelkurs negativa inverkan på värdet för en gränsöverskridande tillgång.

Det kan gälla fastigheter som säljs utomlands, utländska löner eller till och med växling av valuta inför en semester.
Till exempel kan en person som ska resa till USA om sex månader välja att växla sin valuta till dollar till den aktuella växelkursen, eller istället vänta sex månader. Väljer personen att vänta kanske växelkursen blir mer fördelaktig, men det kan också hända att den blir sämre. Det är detta som kallas för valutarisk.

För att motverka valutarisken väljer traders att hedga. Några av de vanligaste metoderna för att hedga valutarisk innebär att man använder optionskontrakt, specialiserade börshandlade fonder (ETF) och hävstångsprodukter som CFDs.

Undvika bitcoin-risk

Kryptovalutor – som bitcoin – är ökända för sin volatilitet, och eftersom marknaden är oreglerad erbjuder den inte traders mycket skydd. Volatiliteten kan visserligen skapa tradingmöjligheter, men den kan också utgöra ett orosmoment för traders som inte vill ta risker. Därför väljer en del traders att hedga sina bitcoin-positioner genom att exempelvis blanka, eller genom att hedga med derivat och terminer.

De bästa hedgingstrategierna

Det finns många olika metoder för att hedga, varav vissa kan vara extremt komplicerade. Vi ska ta en titt på några av de populäraste sätten att hedga mot risk – vare sig det rör sig om en specifik strategi, en plattformsfunktion eller ett tillgångsslag som kan användas för hedging. Strategierna är:

 1. Direkt hedging
 2. Pairs trading
 3. Handel med säkra investeringar

Direkt hedging

En direkt hedge är en strategi där man öppnar två positioner på samma tillgång samtidigt i motsatta riktningar. Om du redan har en lång position tar du alltså en kort position på samma tillgång.

Fördelen med att använda en direkt hedge istället för att stänga positionen och sedan öppna den igen till ett mer fördelaktigt pris, är att positionen förblir öppen hela tiden. Så snart den negativa prisrörelsen har passerat kan du stänga din direkta hedge-position.

Anta att du har en kort position på FTSE 100. Du tror att priset kortvarigt kommer att stiga till följd av att flera av bolagen i indexet har släppt positiva resultatrapporter. Du skulle därför kunna öppna en köpposition på FTSE för att minimera dina förluster.

Normalt skulle de här två positionerna ha tagit ut varandra – dvs. den första skulle ha stängts – men vissa tradingplattformar har en funktion som gör att traders kan lägga en ”direkt hedge”.

Pairs trading

Pairs trading är en hedgingstrategi som innebär att man tar två positioner – en position på en tillgång som stiger i pris och en position på en tillgång som sjunker i pris. På så vis uppstår en hedge eftersom den ena positionen automatiskt skyddar dig mot risken från den andra.

Metoden förutsätter att man hittar två tillgångar som är nästan identiska, men som just nu handlas till oregelbundna priser – en är undervärderad och en är övervärderad – och sedan utnyttjar tillgångarnas rörelse mot sina teoretiska värden. Den här strategin är vanligast inom aktiehandeln, men kan också användas med index, valuta och råvaror så länge det finns en korrelation mellan tillgångarna i fråga.

När det gäller valet av pair trading-aktier är det i regel bäst att titta på företag inom samma bransch med liknande finanser och historiska handelsintervall. Strategin är inte nödvändigtvis beroende av vilken riktning varje position rör sig i, utan av förhållandet mellan de båda tillgångarna. Den anses vara ”marknadsneutral” eftersom den tar både långa och korta positioner.

Handla säkra investeringar

Säkra investeringar, så kallade ”safe havens”, är finansiella instrument som har en tendens att behålla sitt värde, eller till och med stiga i värde, under perioder med finansiell oro. Det finns flera tillgångar som både hör till kategorin säkra investeringar och hedges, såsom guld.

Guld räknas som en säker investering eftersom investerare historiskt sett alltid har lutat sig mot just den tillgången under ekonomiska kriser. Samtidigt anses den också vara en hedge mot en fallande amerikansk dollar. När dollarn sjunker ökar priset på varor som importeras från USA. Detta leder ofta till att många traders och investerare använder guld för att hedga mot inflationen.

Faktum är att forskning från Baur och Lucey har visat att guld är den bästa tillgången att hedga mot potentiella krascher på aktiemarknaden – detta eftersom guldpriserna har en tendens att stiga kraftigt under 15 dagar efter en krasch tack vare sin status som säker investering.1

Inte alla säkra investeringar lämpar sig för en hedgingstrategi, så det är viktigt att utvärdera dem. Men lyckas du utnyttja dessa välkända korrelationer till din fördel kan de hjälpa dig att kompensera för din risk.

Så hedgar du

Som redan nämnt går hedging ut på att strategiskt öppna positioner för att se till att vinsten eller förlusten på en position kvittas mot förändringar i värdet på en annan. Du kan uppnå det här med en rad olika strategier, till exempel genom att öppna positioner som direkt tar ut dina existerande positioner, eller genom att handla en tillgång som har en tendens att röra sig i motsatt riktning från andra tillgångar som du handlar.

Vad är hedging

Eftersom det kostar att öppna en ny position är det troligt att du bara kommer att hedga om det motiveras av den minskade risken. Om din ursprungliga position sjunker i värde kan din hedge-position kompensera för en del av eller hela förlusten. Men om den ursprungliga positionen förblir lönsam kan du täcka kostnaden för hedge-positionen och fortfarande få en vinst som lön för mödan.

Med tanke på kostnaden för att öppna ytterligare positioner är det viktigt att fundera över hur mycket kapital du har tillgängligt för hedging. Att lägga upp en budget är avgörande för att undvika att göra slut på allt kapital. En vanlig fråga är ”hur mycket borde jag hedga?”, men svaret skiljer sig för varje trader beroende på tillgängligt kapital och riskattityd.

Hur mycket du borde hedga beror på om du vill undvika all exponering eller bara delvis säkra en position. Hedging ska alltid anpassas utifrån varje individs handelsmål och önskade risknivå.

Beräkna den naturliga exponeringen

Naturlig exponering syftar på när en trader helt kompenserar för sin risk genom att gå lång och kort samtidigt i en eller fler marknader. Det uppnås genom att en värdeökning på en position triggar en nedgång på en annan. Kort sagt kan en trader alltså neutralisera sin risk genom att beräkna sin totala exponering och sedan hedga med en strategi som ger samma exponering i motsatt riktning.

Metoder för att hedga

Hedging kan utföras med olika finansiella instrument, men derivatprodukter vars värde baseras på en underliggande marknad, till exempel CFDs, är populära bland både traders och investerare.

Hedging med CFDs

CFD-kontrakt har många fördelar som gör dem lämpliga för hedging. Den kanske största fördelen för traders är att de inte behöver äga den underliggande tillgången för att öppna en position. Det ger dem möjlighet att handla på både stigande och fallande marknader. Det här är väldigt praktiskt vid hedging där man behöver kunna ta positioner i bägge riktningar för att neutralisera sin exponering i marknaden.

Det finns två sätt att börja med hedging beroende på din kunskapsnivå och hur säker du känner dig i din trading. Du kan antingen:

 • Öppna ett konto. Du kan snabbt och enkelt öppna ett konto hos IG.
 • Öva på att handla med ett demokonto. Testa dina hedgingstrategier i en riskfri miljö med ett demokonto hos IG.

Eller så kan du gå med i IG Academy för att lära dig mer om de finansiella marknaderna.

Alternativ till hedging

Hedgingstrategier är praktiska om du är van vid att marknaden stiger och sjunker som du förväntat dig, men de innebär inte alltid en fördel. Om du är osäker på utvecklingen för en marknad, eller om du inte vet hur du borde hedga, kan du istället förbereda dig på marknadsrisken genom att helt enkelt minska din positionsstorlek eller avstå från att gå in i marknaden.

Alternativt kan du försöka diversifiera din portfölj genom att öppna positioner på en rad olika tillgångsslag. På så sätt minskar du risken för att en position som sjunker i värde raderar det mesta av ditt kapital. Genom att förbereda din handelsportfölj på värsta tänkbara scenario kan du helt eliminera behovet av att hedga.

Fotnoter:
1 Baur och Lucey, 2007


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Ta vara på din nästa möjlighet

Handla på internationella index redan idag.

 • Ta position för både upp- och nedgång
 • Få spreadar från 0,5 punkter på Sverige30
 • Fler dygnet runt-öppna index än hos någon annan tradingmäklare

Hittat en möjlighet på ett aktieindex?

Prova att göra en trade i ditt riskfria demokonto och ta reda på om du är någonting på spåret.

 • Logga in på ditt demokonto
 • Ta en position helt utan risk
 • Se om din strategi fungerar

Hittat en möjlighet på ett aktieindex?

Missa inte tillfället – uppgradera till ett tradingkonto.

 • Handla på spreadar från 0,5 punkter på Sverige30
 • Handla på fler dygnet runt-öppna index än hos någon annan mäklare
 • Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer

Hittat en möjlighet på ett aktieindex?

Missa inte tillfället. Logga in för att ta din position.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.