Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

De 10 mest handlade råvarorna i världen

Råvarumarknader kan drabbas av extrem volatilitet vilket ger traders möjlighet att ta position på både stigande och fallande priser. Vi tittar på de 10 mest handlade råvarorna i världen och faktorer som kan påverka deras priser.

Guld är en av de mest handlade råvarorna i världen.

Råvaror är de grundläggande byggstenarna i den globala ekonomin, som de flesta andra varor skapas på. De faller inom två breda kategorier: ”hårda” råvaror är naturresurser som måste utvinnas. De kan vara energiråvaror som olja och naturgas samt metaller som guld och aluminium. ”Mjuka” råvaror däremot utgörs av jordbruksprodukter som grödor och boskap.

Råvarumarknaderna är populära bland traders eftersom marknadspriserna kan vara mycket volatila, vilket innebär att det ofta finns möjligheter att få utdelning genom att gå både långt och kort. Prissättningen kan påverkas av faktorer som exempelvis konsumenttrender, vädermönster, infrastruktur, politik, ekonomisk utveckling, reservnivåer och valutavvärderingar.

Vilka är de mest handlade råvarorna i världen?

  1. Brent crude (olja)
  2. Stål
  3. WTI-råolja (olja)
  4. Sojabönor
  5. Järn
  6. Majs
  7. Guld
  8. Koppar
  9. Aluminium
  10. Silver

Rangordningen grundar sig på en analys som gjorts av de 40 mest handlade terminskontrakten för jordbruk, energi och metall 2017, med hjälp av siffror från Futures Industry Association (FIA).

Råolja: Brent crude

Råolja är en av världens mest efterfrågade produkter, eftersom den kan raffineras till produkter som bensin, diesel och smörjmedel, tillsammans med många petrokemikalier som används för att tillverka plast. Brent crude är en av de två stora oljetyperna som används för att mäta globala priser, tillsammans med West Texas Intermediate (WTI). Det är en högkvalitativ söt, lätt olja, vilket innebär att den har låg svavelhalt och densitet, och därför är relativt lätt att förfina till användbara slutprodukter. Den utvinns från oljefälten Oseberg, Forties och Ekofisk i Nordsjön utanför Storbritanniens och Norges kuster. Närheten till kusten gör det relativt lönsamt att transportera oljan internationellt.

Liksom alla råvaror är priset på Brent crude beroende av tillgång och efterfrågan. Genom historien har efterfrågan på olja länkats samman med den globala ekonomiska utvecklingen. Priserna stiger i allmänhet under högkonjunktur – eftersom mer olja behövs för tillverkning och transport av produkter – och faller under lågkonjunktur. När det gäller utbudet har den globala tillgången på olja – snarare än just den specifika tillgången på Brent crude – störst inflytande över oljepriset. Oljekartellen Opec, som fastställer produktionskvoter för dess medlemsländer, har historiskt sett haft ett stort inflytande gällande utbudet. Under senare år har detta dock minskat eftersom USA, som inte är Opec-medlem, har ökat sin skifferproduktion.

Stål

Stål är en legering av järn och kol som ofta innehåller andra element som mangan, krom, nickel och volfram. Det är en viktig handelsvara eftersom den är extremt stark och är relativt billig, vilket gör den lämplig att användas industriellt inom bygg, infrastruktur och tillverkning.

Stålpriser har som ett resultat av detta alltid varit relativt väl sammanlänkade med den globala ekonomiska utvecklingen och ofta stigit och fallit i linje med den ekonomiska tillväxten. Eftersom stål är en legering är priset beroende av dess beståndesdelar och fraktkostnaden för dessa. Under de senaste månaderna har priserna också påverkats kraftigt av USA:s handelskrig med Kina, där president Trump har infört tullar på stål som importeras till USA.

Stålets sammansättning kan variera avsevärt beroende på hur det ska användas, det finns således ingen fastställd standard för legeringen. Som ett resultat av detta finns det ett fleral olika terminskontrakt för stål, vilket kan göra det svårt att handla. Med IG kan du handla på stål genom att ta position på en av dess beståndsdelar exempelvis järnmalm.

Råolja: West Texas Intermediate (WTI)

West Texas Intermediate (WTI) crude – som i IGs plattform heter US crude – är den andra typen av råolja på vår lista. Det är ytterligare en högkvalitativ söt, lätt olja som har en ännu lägre svavelhalt och densitet än Brent crude. WTI-olja utvinns i flera amerikanska stater, bland annat Texas, Louisiana och North Dakota – och skickas vidare till Cushing i Oklahoma för prisreglering.

Priserna på WTI-olja har tidigare varit starkt beroende av den amerikanska oljekonsumtionen. Detta beror på att Cushing är beläget i inlandet utan åtkomst till hamnar, vilket gör det svårt att transportera oljan vidare internationellt och leder till prisskillnader mellan oljefat med WTI och Brent crude. Nyligen byggdes dock Seaway-pipelinen om och transporterar nu olja från Crushing till Freeport i Texas (i Mexikanska golfen), det vill säga i motsatt riktning, vilket har gjort det lättare att exportera oljan och lett till priser som oftare närmar sig Brent crude.

Sojabönor

Sojabönor – som i USA kallas ”soybeans” – är en viktig råvara, främst för att de är rika på protein och relativt billiga att producera. De används för att tillverka en mängd olika livsmedel och jordbruksprodukter, inklusive sojamjöl (djurfoder), sojaolja och substitut för kött- och mejeriprodukter som tofu- och sojamjölk. Sojabönor kan dessutom användas för att producera biodiesel. Merparten av sojabönor odlas i USA, följt av Brasilien, Argentina, Kina och Indien.

Priserna på sojabönor kan påverkas av efterfrågan på djurfoder, biodiesel och substitut för kött- och mejeriprodukter, tillsammans med faktorer som kan påverka produktionen, t.ex. ovanliga väderförhållanden. Eftersom USA är en stor producent kan priserna också påverkas av den amerikanska dollarn – i allmänhet stiger sojabönans pris (nominellt) när den amerikanska dollarn försvagas och vice versa. Under 2018 spekulerades det kring kinesiska skatter på amerikanska sojabönor och att sådana eventuellt skulle införas vilket också påverkade priserna dramatiskt.

Järnmalm

Järnmalm består av stenar och mineraler från vilka järn kan utvinnas. Merparten av järnmalm används för framställning av tackjärn, som i sin tur matas in i stålproduktion. Utvunnet järn kan emellertid också användas för att framställa gjutjärn, magneter och katalysatorer för industriella och kemiska ändamål.

Järn är en råvara det finns gott om och som är förhållandevis enkel att bryta. Historiskt sett har detta inneburit att det funnits tillräcklig tillgång för att möta efterfrågan och att priserna har varit relativt stabila. Sedan 2000 har det priserna dock fluktuerat till följd av att den kinesiska konsumtionen förändrats. Kinas städer har växt i snabb takt vilket kräver enorma mängder stål och landet har upplevt en otrolig ekonomisk tillväxt. Trumps införda importtullar har därför haft en indirekt inverkan på järnmalmen vars pris fallit efter en minskad efterfrågan.

Majs

Majs är en viktig mjuk vara. Det är ett livsmedel som främst används för att producera djurfoder, etanol, majssirap och stärkelse. Det finns flera olika sorters majs – de vanligaste är: tandmajs, flintmajs, "pod corn", puffmajs, mjölmajs och sötmajs. Merparten av majsen odlas i USA, följt av Kina, Brasilien och Argentina.

I likhet med sojabönor är priset på majs starkt beroende av efterfrågan på djurfoder och biobränslen, liksom av dollarn och väderförhållanden. Jordbrukssubventioner – särskilt amerikanska – kan också påverka priserna. Majsproduktionen är för närvarande kraftigt subventionerad i USA, vilket är ett starkt incitament för produktionen och bidrar till att upprätthålla den globala tillgången.

Guld

Guld är en ädelmetall som i tusentals år varit högt eftertraktad på grund av sin metalliska gula färg och glans. Idag används den främst för smyckesproduktion och som en tillgång för investeringar. En liten mängd används dock också inom tillverkningsindustrin eftersom den är mycket motståndskraftig mot de flesta kemiska reaktioner och leder elektricitet. Merparten av guldet bryts i Kina, följt av Australien, Ryssland och USA.

Guld anses allmänt vara en säker tillgång eftersom det tenderar att hålla eller öka sitt värde när det råder ekonomisk och politisk osäkerhet. Därför väljer många traders att investera i guld när dollarkursen faller. Guldpriset har således ofta ett omvänt förhållande till dollarns värde.

Koppar

Koppar är en viktig basmetall eftersom den är en ovanligt bra ledare för både värme och elektricitet, och den är också resistent mot korrosion och vädertålig. Den används främst för tillverkning av elledningar, rör, takpannor och industrimaskiner. Den används också för att framställa legeringar, inklusive mässing och brons. Koppar bryts främst i Chile, följt av Kina, Peru och USA.

På grund av dess många användningsområden inom tillverknings- och elektronikbranschen kan priset på koppar variera avsevärt beroende på hur ekonomin ser ut. Utbudet kan däremot påverkas av handelstvister och problem relaterad till säsong och infrastruktur, särskilt när det gäller viktiga sydamerikanska leverantörer i länder som Chile och Peru.

Aluminium

Aluminium är en annan viktig basmetall som är exceptionellt lätt och korrosionsbeständig. Den kombineras ofta med andra ämnen – som koppar, zink och magnesium – för att bilda legeringar som är både starka och lätta. Av dessa skäl är aluminium och legeringar som innehåller det användbara för bland annat tillverkning av fordon och flygplan, förpackningar (t.ex. burkar) och byggnadsindustrin. Merparten av aluminium tillverkas i Kina, följt av Ryssland, Kanada och Indien.

Priset på olja och el kan påverka priset på aluminium eftersom det är mycket energikrävande att skilja ämnena från malmen. Efterfrågan på aluminium styrs av hur läget ser ut för tillverknings- och byggindustrin. Den ekonomiska utvecklingen i länder som Kina kan ha en stor inverkan på priset. Och återigen är det värt att upprepa att detta är en råvara som Trumpadministrationen valt att införa tullar på så den amerikanska politiken kommer sannolikt att spela en roll i prissättningen av aluminium.

Silver

Silver är den andra ädelmetallen på vår lista som också varit högt eftertraktad i tusentals år. Till skillnad från guld kan ungefär 50 % av efterfrågan på silver tillskrivas dess industriella användning, som omfattar solpaneler, fotofilmer och elektriska kontakter. Liksom guld drivs emellertid en stor del av efterfrågan på silver också av juvelerare och investerare.

Silver anses också vara en ”säker” tillgång, och silverpriset stiger ofta då det råder ekonomisk osäkerhet. Guld betraktas dock ofta som en mer tillförlitlig investering eftersom priset är mindre beroende av efterfrågan från tillverkningsindustrin, vilket ofta får sig en törn vid ekonomiska kriser. På utbudssidan utvinns silver oftast från malmer av andra metaller – särskilt koppar – så fluktuationer i efterfrågan på dessa andra element kan påverka silverpriset.

Så handlar du på råvaror

En viktig slutsats från denna genomgång är att alla råvaror är olika. De faktorer som påverkar oljepriserna skiljer sig mycket från de som påverkar guldpriset. Därför är det mycket viktigt att göra en grundlig analys av den marknad du valt att handla innan du börjar placerar en trade och beaktar alla faktorer som kan påverka den underliggande råvarans pris.

Läs mer om att handla på råvaror med IG.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.