Hoppa över till innehåll

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 73% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Vad är CAPE-ratio och hur beräknar du det?

CAPE-ratio är ett populärt sätt att bedöma hur långsiktiga företagscykler påverkar ett företags värdering. Upptäck skillnaden mellan CAPE-förhållande och P/E-kvot och hur man beräknar CAPE-ratio för aktier och index.

handelsskärm Källa: Bloomberg

Vad är CAPE-ratio?

CAPE-ratio är en jämförelse av en aktie- eller indexpris med dess totala avkastning som används för att avgöra om det är över- eller undervärderat. Det är en förlängning av den traditionella pris-till-vinstkvoten (P/E, price-to-earnings ratio) som omfattar en tioårsperiod för att balansera variationer i lönsamheten på grund av ekonomiska cykler.

CAPE-ratio – som står för cykliskt justerad pris-till-vinst – kallas också Shiller P/E eller konjunkturrensat pris-till-vinstförhållande. Den har fått sitt namn efter professor Robert Shiller som först utvecklade metoden, tillsammans med kollegan John Young Campbell. De två föreslog att tioårsresultaten var starkt korrelerade med avkastningen under de kommande 20 åren.

Förhållandet används för att mäta ett företags lönsamhet under olika ekonomiska influenser. Vinsttoppar- och dalar är mycket vanliga eftersom konsumenters köpvanor förändras avsevärt i perioder av ekonomisk hög- och lågkonjunktur. Om hänsyn tas till dessa svängningar kan det hjälpa till att visa om ett företag kommer att prestera på lång sikt och är värt att investera i.

Läs mer om handla hos oss

CAPE-ratio gentemot P/E-kvot: vilka är skillnaderna?

P/E-kvoten är priset på en aktie dividerat med dess resultat ett enskilt år. Medan marknadspriset för en aktie berättar hur mycket investerare är villiga att betala för att äga aktien, visar P/E-kvoten om aktiekursen är en korrekt representation av bolagets potentiella resultat.

Om P/E-kvoten är hög när den jämförs med andra företag i branschen eller ett index – vanligtvis över 11 – så är aktien övervärderad. Och om P/E-kvoten är låg – under tio – är den undervärderad.

Dock hävdade kritiker av P/E-kvot att endast ett år av vinster inte kan ge en korrekt representation av vinster. Därför skapades CAPE-ratio, den använder ett tioårigt genomsnitt av inflationsjusterade resultat. Detta innebär att man kan ta hänsyn till långsiktiga verksamhetscykler och jämna ut kortsiktiga marknadsrörelser och volatilitet.

Hur CAPE-ratio beräknas

CAPE-ratio beräknas genom att dela ett företags aktiepris med genomsnittet av bolagets resultat under en tioårsperiod och justera det för inflation.

Cape ratio grafisk

På samma sätt som P/E-kvot anses en aktie med ett högt CAPE-ratio vara övervärderad och en aktie med lågt CAPE-ratio vara undervärderad.

CAPE-ratio och prognostisering

CAPE-ratioanvänds för att förutse de sannolika vinsterna för ett företag eller index under de kommande 20 åren. Teorin är att ju lägre förhållandets värde är, desto högre är avkastningen från aktier under de kommande två decennierna då aktierpriserna kommer justeras i linje med deras verkliga värde. Ju högre förhållandets värde är desto mindre sannolikt är det att aktien kommer att uppnå överdimensionerade avkastningar, eftersom deras aktiekurser redan är uppblåsta.

Kritiker av CAPE-ratio pekar på att måttet inte är särskilt användbart för att prognostisera marknadsvärden, eftersom det i sig är en fördröjd indikator – vilket innebär att det ser ut som ett historiskt mönster snarare än aktuella eller framåtblickande trender.

Det är också värt att notera att redovisningspraxis har förändrats sedan CAPE-ratio skapades – vilket gör historiska jämförelser svåra eftersom resultatet inte längre beräknas på samma sätt. Detta innebär att det mätvärdena inte alltid kommer att vara 100 % korrekta.

Så kan du använda CAPE-ratio i din trading

För att använda CAPE-ratio i din handel skulle du dela ditt utvalda företags senaste aktiepris med dess genomsnittliga resultat under de föregående tio åren. Om du får ett lågt CAPE-ratio kan du överväga att köpa aktien med förväntan att den kommer att stiga i värde på längre sikt. Och om du får ett högt CAPE-ratio bör du göra en fundamental analys innan du öppnar en position, eftersom det finns en risk att aktiepriset kan falla om marknadsdeltagarna inte är villiga att stödja det uppblåsta priset.

CAPE-ratio är bättre lämpat för långsiktiga värderingar på aktiemarknaden än P/E-kvoten vilket gör det mer användbart för investerare som tittar på en tidsram på flera år – snarare än för handlare som kanske bara har en position i en aktie eller ett index i minuter eller dagar.

CAPE-ratiot kan fortfarande vara användbart för handlare som en del av en grundläggande analys eftersom det ger en indikation om huruvida marknadsentimentet kommer att vara positivt eller negativt. När du använder CAPE-ratio är det viktigt att komma ihåg att det är baserat på historiska data, vilket inte är någon garanti för framtida resultat.

Vill du börja handla eller investera? Öppna ett konto hos oss och var redo att handla på marknader i realtid inom några minuter.


Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.

Upptäck möjligheter på marknaderna

Utforska vilka marknader du han handla på – och ta reda på hur de fungerar – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.

Detta kanske intresserar dig…

Vi har en transparent avgiftsstruktur. Läs mer om vilka avgifter du eventuellt får betala för din trading.

Ta reda på varför så många kunder väljer oss och vad som gör oss till världens största CFD-leverantör.

Håll dig uppdaterad om viktiga marknadshändelser med hjälp av vår ekonomiska kalender.