CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Slik trader du obligasjoner

Ta en posisjon på et av de mest populære finansielle aktivaene - obligasjoner. Les mer om hvordan du kan trade obligasjoner med oss, en verdensledende CFD leverandør.1

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Dersom du er klar for å ta en posisjon på obligasjoner kan du følge disse tre stegene:

1. Bestem deg for å trade

Hos oss kan du trade ved å spekulere med derivater.

2. Velg alternativet som passer deg best

Du kan velge blant utvalget vårt av statsobligasjoner.

3. Ta en posisjon

Åpne en tradingkonto hos oss for å trade.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan trade obligsjoner i denne guiden.

Hva er obligasjoner?

Obligasjoner er finansielle instrumenter som lar individer låne kapital til institusjoner, som for eksempel regjeringer eller bedrifter. Institusjonen betaler en forhåndsbestemt rente for investeringen i løpet av obligasjonen, før restbeløpet eller den orginale summen i sin helhet til slutt blir tilbakebetalt ved lånets utløp.

Obligasjoner er «omsettelige verdipapirer», som vil si at de kan kjøpes og selges på sekundærmarkedet. Det betyr at investorer kan opptjene gevinster dersom aktivumet øker i verdi, eller gå på tap dersom en obligasjon de selger har tapt seg i verdi. Ettersom obligasjoner er gjeldsinstrumenter vil prisen være svært avhengig av renter.

Typer obligasjoner

Obligasjoner er stort sett utstedt av regjeringer eller bedrifter. Hos oss kan du trade på statsobligasjoner.

Statsobligasjoner

All trading involverer risiko, men statsobligasjoner utstedt av stabile økonomier blir ofte sett på som et av alternativene med lavest risiko. I Storbritannia kalles statsobligasjoner for «gilts», mens de i USA er kjent som «Treasuries».

Bedriftsobligasjoner

Selv om obligasjoner av høy kvalitet fra godt etablerte bedrifter ofte sees på som konservative investeringer, er det likevel viktig å merke seg at risikoen, og dermed renten, er høyere enn for statsobligasjoner. Kredittrisikoen ved bedriftsobligasjoner evalueres av ratingbyråer, hvor Standard & Poor's, Moody's og Fitch Ratings er store på verdensbasis.

Les mer om obligasjonstrading

Obligasjonstrading lar deg tjene på svingningene i veriden av bedrifts- eller statsobligasjoner. Mange ser på det som en essensiell del av en diversifisert trading portefølje ved siden av aksjer og kapital.

Hos oss kan du trade på endringene i obligasjonsprisene med CFDer - et derivat produkt med giring. Det vil si at du aldri tar direkte eierskap over fysiske obligasjoner når du trader. Du tar derimot en spekulerende posisjon på om det fremtidige obligasjonsmarkedet vil stige eller falle i verdi.

Gevinst eller tap avgjøres basert på om markedsforutsigelsen din var korrekt, hvor mye markedet beveget seg og størrelsen på posisjonen din.

Du bør alltid huske på at all trading innebærer høy ririsko. Risikoen forstørres ytterligere når man trader med giring. Les mer om hvordan du kan håndtere risiko

Det nåværende tilbudet vårt inkluderer verdensledende futures på statsobligasjoner. Med CFDer kan du trade off-exchange til en brøkdel av prisen for traden.

Velg din strategi for trading av obliasjoner

Velg din strategi for trading av obliasjoner

Hedging

Ved korrekt bruk kan hedging være en måte å redusere eventuelle tap dersom markedet snur seg mot deg. Hedging vil si en strategisk plassering av trades slik at gevinst eller tap på en posisjon utlignes av endringer i verdien på den andre.

Enhver strategi ved hedging vil først og fremst være defensiv, altså utviklet for å redusere tap istedenfor å øke gevinster. Du bør likevel være forsiktig dersom du vurderer hedging. For å hedge en eksisterende posisjon på obligasjonsmarkedet kan du bruke CFDer for å gå short på obligasjoner på futures-markedet.

Det er viktig å merke seg at derivater som CFDer er girede produkter, som vil si at du kan tape mer enn det opprinnelige utlegget ditt, altså marginkravet du betalte da du åpnet posisjonen din. Shortsalg er en svært risikal tradingmetode, da tapene dine teoretisk sett kan være uendelige.

Spekulasjon på renteendringer

Grunnet det omvendte forholdet mellom obligasjonspriser og renter - dersom renter stiger, faller obligasjonspriser og omvendt - lar obligasjoner deg spekulere på bevegelse i renter. Du kan ta posisjoner på statsobligasjoner i futuresmarkedet ved bruk av CFDer hos oss.

Dersom du for eksempel tror at rentene er i ferd med å stige, kan du ta en short posisjon ved å selge markedet. På den andre siden, dersom du tror at rentene vil synke, kan du gå long og kjøpe markedet.

Som sagt, legg merke til at CFDer er girede produkter, som vil si at du kan tape mer enn det opprinnelige innskudet ditt.

«Five Against Bonds Spread» (FAB) er en populær strategi ved trading av statsobligasjoner. Strategien innebærer at du tar to motsatte posisjoner på obligasjoner med forskjellige utløp for å utnytte relative feilprisinger i spreaden (du shortselger utløpet du mener er overpriset, og kjøpet utløpet du mener er underpriset).

Gå til plattformen vår for obligasjoner og åpne en konto

Når du har bestemt deg for å trade statsobligasjoner begynner du med å åpne en tradingkonto for CFD'er.

Vi har mottat flere priser for den innovative plattformen vår.2 Vi har utformet nett- og mobilplattformene våre rundt dine behov. Resultatet er en raskere, enklere og smartere måte å trade på.3

Alternativt kan du utvikle ferdighetene dine med demokontoen vår og dermed mestre vår prisvinnende plattform helt gratis.2 Demokontoen fungerer som en simulator for live trading, slik at du er godt kjent med plattformen vår når du åpner tradingkontoen din.

Ta en posisjon på obligasjoner

Slik trader du statsobligasjoner.

 • Åpne en tradingkonto eller Logg inn
 • Velg en futureskontrakt for statsobligasjoner fra tradingplattformen
 • Velg «kjøp» for å gå long, eller «selg» for å gå short. Angi posisjonsstørrelse og ta steg for å håndtere egen risiko
 • Åpne og overvåk posisjonen din
Ta en posisjon på obligasjoner

How to trade government bonds futures

 1. Create an account or log in
 2. Decide whether you want to trade spread bets or CFDs
 3. Pick a government bond futures contract from within our trading platform
 4. Select ‘buy’ to go long, or ‘sell’ to go short. Set your position size and take steps to manage your risk
 5. Open and monitor your position

How to invest in a bond ETF

The process is slightly different based on whether you want to buy ETF shares yourself or invest by means of a managed Smart Portfolio. For a Smart Portfolio, you’ll undertake an assessment to gauge your risk appetite and suitability. Based on the results, we’ll then recommend a portfolio. Once you’ve made your selection and deposited the necessary funds, our managers will invest on your behalf.

To invest in bond ETFs yourself, follow these steps:

 1. Create an account or log in and go to your share dealing account
 2. Familiarise yourself with our offering of bond ETFs
 3. Select your opportunity
 4. Determine the size of your investment and order type
 5. Open and monitor your position

Teknikker for trading av obligasjonsfutures

 • Gå long med lavere renter
 • Gå short på høye renter
 • Hedging mot inflasjon
 • Hedging mot renterisiko

Obligasjoner opplever økt interesse og priser når renter synker. Dersom du tror at dette er i ferd med å skje, vil du ta en long posisjon på ditt valgte futuresmarked for statsobligasjoner. Når du går long vil det si at du «kjøper» derivater for å åpne traden.

For å lukke traden vil du «selge» derivatet. Du vil få en gevinst dersom prisen for futureskontrakten for statsobligasjonen øker. Du går på et tap om prisen derimot synker.

Du bør alltid huske på at girede derivater som CFDer er komplekse finansielle instrumenter og at tap kan forekomme ekstremt raskt før du bestemmer deg for å trade.

Obligasjoner opplever lavere interesse og priser når rentene stiger. Dersom du tror at dette er i ferd med å skje kan du ta en short posisjon på en av våre futures for statsobligasjoner.

Når du går short vil det si at du «selger» derivater for å åpne traden. For å lukke traden vil du «kjøpe» tilbake derivatet. Du får en gevinst dersom salgsprisen er høyere enn kjøpsprisen din, og går på tap dersom det motsatte stemmer.

Det er derimot viktig å huske på at short-selging er en tradingmetode med høy risiko, fordi obligasjonspriser kan fortsette å stige – kanskje til og med helt uten grenser. Dette vil si at når du tar en short posisjon, kan tapene dine være ubegrenset. Du kan spesifisere stopp for posisjonene dine for å begrense eventuelle tap.

Du kan hedge mot potensielle nedsvingninger i inntekten din fra aksjer og obligasjoner du allerede eier ved å ta en short posisjon på statsobligasjoner.

Inflasjon er en økning i det aggregerte prisnivået som målt ved endringer i en prisindeks, som KPI. Når inflasjonen er høy vil utbytte fra aksjer og faste kuponger fra obligasjoner miste verdi i reelle termer - de har med andre ord lavere kjøpekraft.

Dette vil igjen ha en negativ innvirkning på etterspørsel og pris for aktiva. Du kan redusere eventuelle tap i reell inntekt ved å shortselge obligasjoner og få gevinster på potensielle nedganger i prisene på obligasjoner.

Husk likevel at hedging innebærer risiko, og at denne risikoen øker ved trading av girede derivater som CFDer. Du kan tape mer enn det opprinnelige innskuddet ditt. Tapene dine kan i tillegg være ubegrensede dersom markedesbevegelsene går mot deg og obligasjonsprisene fortsetter å stige.

Muligheten for økte renter som forårsaker fall av investeringer kalles for renterisiko. Aktivum som er basert på fast inntekt, som obligasjoner, er utsatt for denne typen risiko. Dersom du holder obligasjoner eller aksjer i en obligasjons-ETF og forventer tap grunnet økte renter, kan du hedge ved å ta en short posisjon på futuresmarkedet for statsobligasjoner.

For eksempel: dersom du tror at Den norske Bank (DnB) er i ferd med øke rentene sine, kan du ta en posisjon på futuresmarkedet for norske statsobligasjoner ved å selge derivater som CFDer. Om forutaningen din stemmer og obligasjonsprisene faller, vil gevinsten fra traden redusere eller utligne tap fra andre investeringer.

1 Største CFD-leverandør målt etter omsetning. Kilde: Publisert regnskap fra juni 2022.
2 Pris for beste tradingplattform tildelt ved ADVFN International Financial Awards 2020 og Professional Trader Awards 2019.
3 Pris for beste finansapp tildelt ved ADVFN International Financial Awards 2020 og Professional Trader Awards 2019.