Bästa exekvering

Bästa exekvering syftar på vårt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att konsekvent uppnå bästa möjliga resultat när vi exekverar ordrar åt våra kunder.

Vad är bästa exekvering?

Bästa exekvering syftar på vårt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att konsekvent uppnå bästa möjliga resultat när vi exekverar ordrar åt våra kunder.

Inom ramen för vår policy att uppnå bästa exekvering beaktar vi olika faktorer:

 • Rättvisa priser
 • Snabbhet och sannolikhet för exekvering
 • Typ av order och storlek

Vår intelligenta exekveringsteknologi, som baseras på vår orderexekveringspolicy, tar hänsyn till dessa och andra relevanta faktorer – såsom typ av underliggande marknad och eventuella specifika instruktioner från dig. Detta görs för att se till att vi på ett konsekvent sätt kan leverera vad vi anser vara bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att alla som vill handla med oss förstår hur vi hanterar och exekverar våra kunders ordrar. Information om detta finns i vårt kundavtal, i sammanfattningen av vår orderexekveringspolicy samt i beskrivningen av vår exekveringskvalitet på den här sidan.

Hur skiljer sig förfarandet för professionella kunder?

För våra icke-professionella kunder strävar vi alltid i första hand efter att uppnå bästa pris samt att minimera det sammanlagda priset innan vi tittar på andra faktorer. När det gäller våra professionella kunder kan vi under vissa omständigheter prioritera andra faktorer, såsom snabbhet och sannolikhet för exekvering, om vi anser att dessa faktorer är lika viktiga eller viktigare än det sammanlagda priset.

Pris

Priset är den viktigaste faktorn att beakta för att uppnå bästa exekvering åt våra icke-professionella kunder. Vi hämtar våra priser från flera handelsplatser. Dessa handelsplatser utvärderas regelbundet och vi strävar alltid efter att använda likvida handelsplatser som ökar tillförlitligheten för våra priser och som sänker kundernas transaktionskostnader.

Marknadsrörelser kan ske på bara några millisekunder, vilket betyder att priset som du klickade på för att handla kan ha ändrats innan din order når oss. Vårt system för orderhantering kommer aldrig att fylla din order på en sämre nivå än den du begärde, men din order kan däremot nekas.

En symmetrisk toleransnivå har ställts in på ett visst avstånd på bägge sidor om ditt begärda pris. Om marknaden ligger inom det här intervallet när vi får din order kommer ordern att exekveras på den begärda nivån.

Om priset har rört sig utanför intervallet gör vi något av följande:

 • Om marknaden har rört sig till en bättre nivå för dig säkerställer vår prisförbättringsteknologi att du får den nivån.
 • Om priset rör sig under vår toleransnivå i motsatt riktning nekar vi din order och ber dig att skicka in en ny på den aktuella nivån.

Vi utför dessa kontroller för att försäkra oss om att priset som din order fylls på ligger så nära som möjligt det pris som för närvarande finns tillgängligt för våra kunder.

Om du skickar in en marknadsorder fylls den i den storlek och det pris som finns tillgängligt då vi får din instruktion.

Spreadar

När det gäller bästa exekvering strävar vi alltså först och främst efter att uppnå bästa möjliga pris åt våra kunder. Det är därför viktigt för oss att sänka de spreadar och transaktionskostnader som kunderna får betala.

Vi är tydliga och öppna gällande våra spreadar och courtage för alla tillgångsslag som vi erbjuder, och du kan när som helst ta del av samtliga produktdetaljer, inklusive information om minimispreadar, tidsviktade medelvärden och spreadar för handel utanför normala handelstider (där tillämpligt). Klicka på länkarna nedan för mer information:

Under de senaste åren har vi successivt sänkt avgifterna för att handla med oss. Till exempel har vi sänkt vår minimispread på EUR/USD till 0,6 och vår spread på olja till endast 2,8. Vi har också gjort det mer kostnadseffektivt att lägga till garanterade stopp på positioner, så att du bara behöver betala en premie ifall din stopp triggas.

Andelen nekade kundordrar

På IG övervakar vi också hela tiden andelen nekade kundordrar för att säkerställa högsta möjliga sannolikhet för exekvering. Nedan kan du se andelen nekade kundordrar per kvartal under de senaste två åren för alla tillgångsslag som vi erbjuder kontrakt på.

Varför nekas kundordrar?

Det främsta skälet till att vi nekar en kundorder är prisförändringar och likviditetsproblem. Vi erbjuder två typer av ordrar som gör det lättare för dig att kontrollera hur många av dina ordrar som nekas samt att öka sannolikheten för att dina ordrar accepteras:

Ta reda på hur du använder dessa funktioner och hur de kan hjälpa dig att minska andelen nekade ordrar och öka sannolikheten för att dina ordrar accepteras inom dina prisparametrar.

Slippage

Slippage inträffar när prisnivån på vilken din order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades.

 • Slippage på stoppordrar har ett negativt värde för kunden
 • Slippage på limitordrar har ett positivt värde för kunden

Andelen stopp- och limitordrar med slippage kan därför vara en intressant faktor att titta på när man jämför exekvering hos olika mäklare. Kunder bör hålla utkik efter lägre slippage för stoppordrar och högre slippage för limitordrar. För att uppnå detta har IG en asymmetrisk exekveringslogik.

Nedan kan du se slippage- utvecklingen hos IG under det senaste kvartalet:

Sammanfattning

Marknader Stoppordrar - noll slippage1 Negativt slippage Limitordrar - Positivt slippage
Valuta 89 % 11 % 38 %
Index 68 % 32 % 71 %

Populära valutor

Marknader Stoppordrar - noll slippage1 Stoppordrar - Negativt slippage Limitordrar - Positivt slippage Genomsnittligt negativt slippage (i pips) Genomsnittligt positivt slippage (i pips)
AUD/USD 96 % 4 % 22 % 0,061 0,078
EUR/USD 91 % 9 % 25 % 0,136 0,119
GBP/USD 83 % 17 % 44 % 0,490 0,474
USD/CAD 88 % 12 % 19 % 0,315 0,301
USD/JPY 95 % 5 % 14 % 0,081 0,072

Populära index

Marknad Stoppordrar - Noll slippage1 Stoppordrar - Negative slippage Limitordrar - Positivt slippage Genomsnittligt negativt slippage (i pips) Genomsnittligt positivt slippage (i pips)
Australien200 78 % 22 % 47 % 0,167 0,181
FTSE 100 93 % 7 % 55 % 0,088 0,195
Tyskland30 78 % 22 % 58 % 0,240 0,351
USA500 74 % 26 % 92 % 0,108 0,166
Wall Street 55 % 45 % 92 % 0,674 0,871

1 Baserat på globala data från hela IG Group (gäller endast icke-garanterade stopp).

Maximal automatisk storlek

Ett annat viktigt mått att beakta är den maximala automatiska storleken. Den här funktionen ser till att en kundorder exekveras automatiskt utan att nekas p.g.a. storlek. Om ordern nekas leder det till försenad exekvering, vilket i sig är en typ av slippage.

Nedan visas IGs maximala automatiska storlekar.

Populära valutor

Marknad Maximal automatisk storlek (GBP, nominellt värde)1
AUD/USD 5 744 000
EUR/USD 5 750 000
GBP/USD 6 390 000
USD/CAD 5 288 000
USD/JPY 5 420 000

Populära index

Marknad Maximal automatisk storlek (GBP, nominellt värde)1
Australien200 2 784 000
FTSE 100 3 460 000
Tyskland30 5 460 000
USA500 13 000 000
Wall Street 7 194 000

1 Det här är den lägsta likviditeten som en kund normalt ska kunna få per trade under normala handelstider. Kunden kan eventuellt få högre likviditet beroende på mäklarens exponering.

Aktiva ordrar som hanteras manuellt

Om det inte finns några manuella ordrar ökar exekveringshastigheten för din order samt sannolikheten för att vi ska kunna exekvera den till det begärda priset.

Ju längre tid som går mellan att ordern läggs och fram till att den fylls, desto större är risken att priset avviker från det du ursprungligen begärde.

Säkerhetskrav

Om du inte har tillräckligt med medel på ditt konto för att hålla dina positioner öppna hamnar du på margin call.

Detta sker när det totala saldot på ditt konto, plus eller minus eventuella vinster och förluster, blir lägre än säkerhetskravet.

När det händer riskerar dina positioner att stängas automatiskt.

Orderexekveringspolicy

Vi exekverar ordrar åt dig på ett rättvist och konsekvent sätt i enlighet med vår orderexekveringspolicy.

I denna policy anges de faktorer vi tar hänsyn till och de åtgärder vi vidtar när vi hanterar och exekverar dina ordrar. Här nedan hittar du en sammanfattning av policyn samt en lista över exekveringsplatser, börser, likviditetsgaranter och mäklare som vi kan utnyttja för att exekvera eller prissätta dina ordrar.

För att öppna PDF-filer krävs Adobe Reader som du kan hämta kostnadsfritt från Adobe.

Marknader med utökade handelstider

Vi kvoterar köp- och säljpriser på flera olika marknader utanför normala handelstider. Därmed kan vi erbjuda kontinuerliga och rättvisa tradingmöjligheter även när den underliggande marknaden håller stängt. I dessa fall kan vi dock inte utgå från det rådande marknadspriset, så istället skapar vi våra egna priser som speglar vår syn på marknaden.

När vi kvoterar ett aktieindex utanför ordinarie handelstider kan vi exempelvis titta på utvecklingen för andra aktieindex runt om i världen som just då är öppna för handel. Vi kan också titta på våra kunders övergripande tradingaktivitet på marknaden i fråga, eller väga in nyheter som släpps utanför handelssessionen. Eftersom vi kvoterar priser utanför ordinarie handelstider i egenskap av market maker – och dessa priser automatiskt justeras vid rörelser på relaterade marknader – tenderar spreadarna att vara bredare än under normala handelstider. Detta är i våra kunders bästa intresse.

Glöm inte att priserna som erbjuds utanför de ordinarie handelstiderna kan skilja sig markant från priserna som blir tillgängliga när marknaden öppnar igen. Att handla på dessa priser kan därför leda till vinster eller förluster som du annars inte skulle ha haft.

Digital 100s

För att få handla digital100-kontrakt behöver du öppna ett konto för professionella kunder hos IG.

Digital100s ger dig möjlighet att spekulera i om en viss framtida marknadshändelse kommer att inträffa eller inte. Exempel: ”EUR/USD kommer att ligga över 11446,1 kl. 16” eller ”silver kommer ligga under 14 $ per ounce vid stängning”.

Priset på en digital100 varierar från 0 till 100. Ju närmare 100 priset ligger, desto troligare är det att den förutspådda händelsen kommer att inträffa. Ju närmare 0 priset ligger, desto mindre troligt är det att den förutspådda händelsen kommer att inträffa.

Våra priser på digital100s baseras på utvecklingen på en underliggande marknad, men fastställs av vårt mäklarbord utifrån fyra faktorer:

 • tid till förfall
 • den underliggande marknadens nuvarande värde
 • vår förväntning på den framtida volatiliteten
 • kundernas handelsaktivitet

Om händelsen som du förutspår inträffar stängs din digital100-position med ett värde på 100. Om händelsen å andra sidan inte inträffar skulle digital100-positionen stängas med värdet 0. Om marknaden stängs till exakt samma värde vid förfall, kommer värdet av digital100-positionen att fastställas till 100. Din vinst eller förlust beror på det belopp per punkt du har satsat, och skillnaden mellan öppningskursen och stängningskursen för digital100-positionen.

Vanliga frågor

Vad är bästa exekvering?

I grund och botten handlar bästa exekvering om vår skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att konsekvent uppnå bästa möjliga resultat när vi exekverar ordrar åt våra kunder.

Bästa exekvering är ett krav under EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFiD) och Financial Conduct Authority (FCA) och omfattar alla bolag i Europa som exekverar ordrar åt icke-professionella och professionella kunder.

Vad tar ni hänsyn till när ni exekverar mina ordrar?

När vi exekverar dina ordrar tar vår intelligenta exekveringsteknologi automatiskt hänsyn till din enskilda begäran och den underliggande marknadens egenskaper, däribland rättvisa priser och sannolikhet för exekvering.

Vi erbjuder handel på över 16 000 marknader för våra 195 000 kunder (maj 2017) runt om i världen. Med över 45 års erfarenhet av marknaderna har vi lagt ned stor omsorg på att hitta den bästa strategin för att exekvera ordrar för varje produkt som vi erbjuder.

Vad är en OEP?

En OEP, eller orderexekveringspolicy, är ett dokument som utarbetas av varje reglerat företag inom EU som erbjuder finansiella tjänster. Dokumentet redogör för alla faktorer som företaget anser är viktiga för att uppnå bästa möjliga resultat åt sina kunder.

Bland dessa finns de åtgärder som vidtas för att uppnå bästa exekvering utifrån ordertyp, kundens prioritet vid orderfyllning samt marknaden i fråga.

Hur påverkar principen om bästa exekvering mig?

Alla finansiella företag inom EU som exekverar ordrar åt icke-professionella kunder är skyldiga att erbjuda bästa exekvering. Dock är det upp till varje enskilt företag att införa system och processer som tillhandahåller, granskar och övervakar detta förfarande. Bästa exekvering skiljer sig därmed mellan olika företag, och en och samma order kan ge olika resultat baserat på vem som exekverar den.

Vi tror på öppen kommunikation kring våra metoder och strävar efter att ge dig all nödvändig information så att du själv kan utvärdera både våra exekveringsmetoder och resultat. Du hittar denna information i vårt kundavtal samt i sammanfattningen av vår orderexekveringspolicy. Där finns också detaljer om vår exekveringskvalitet över tid som hjälper dig att bättre förstå vilka fördelar våra metoder kan innebära för dig.

För fullständig information om alla våra produkter kan du besöka produktinformationssidorna på vår webbplats.

Har bästa exekvering alltid varit viktigt?

Att erbjuda bästa exekvering har alltid varit viktigt för oss. Därför granskar vi varje månad vår exekveringsstatistik för att försäkra oss om att vi gör allt vi kan för att uppnå bästa möjliga resultat åt våra kunder. Genom att publicera denna statistik har vi valt att öppet dela våra resultat.

Hur övervakar ni bästa exekvering?

Vi övervakar en rad olika värden som mäter hur väl vi utför vår exekvering och vi presenterar dessa i en månadsrapport. I rapporten fokuserar vi på att granska de exekveringsfaktorer som enligt oss är viktigast för att uppnå bästa möjliga resultat åt våra kunder. Du hittar dessa exekveringsfaktorer i sammanfattningen av vår orderexekveringspolicy. En gång om året publicerar vi också en rapport med information om kvaliteten på vår exekvering (RTS 28).

Mer information om bästa exekvering finns i våra lagstadgade rapporter som uppdateras regelbundet i enlighet med rapporteringskraven i MIFID II.

1 En ”aktiv” order som skickas in via våra plattformar innebär att du ger oss en instruktion om att exekvera ordern omedelbart. Detta till skillnad från ”passiva” ordrar där du ger oss en instruktion om att exekvera en order senare, om kursen rört sig till en viss angiven nivå.

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 68 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.