CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

En nybegynners guide til hedgingstrategier

Hedging vil si å strategisk åpne nye posisjoner for å beskytte eksisterende posisjoner mot uforutsigbare markedsbevegelser. Oppdag hvorfor hedging er en så populær strategi og de forskjellige måtene du kan hedge på.

Hva er hedging?

Hedging vil si å holde to eller flere posisjoner samtidig med den hensikt å utligne tap fra den første posisjonen med gevinster fra den andre. Hedging kan i det minste forhindre at tap blir større enn et kjent beløp.

Du kan faktisk ha hedget uten å vite om det, da folk hedger i hverdagslivet så vel som på finansielle markeder. Folk ser for eksempel på forsikring som hedging mot fremtidige scenarier – hedging kan ikke forhindre noe fra å skje, men det kan beskytte deg skulle uhellet være ute.

Hedging er vanligvis en strategi for risikohåndtering som brukes av de som trader på kort og mellomlang sikt, og investorer for å beskytte mot ugunstige markedsbevegelser. Mange langsiktige investorer bruker aldri hedging da de har en tendens til å se bort i fra alle kortsiktige svingninger. Det er derimot fortsatt viktig å lære om prosessen fordi det kan brukes på en rekke forskjellige måter.

Hvordan komme i gang med hedging hos IG?

Hvis du ønsker å komme i gang med hedning i Norge så burde du:

 1. Undersøke i hvilke markeder i Norge du kan hedge
 2. Velge en hedgingstrategi
 3. Prøve ut strategiene dine ved å åpne en demokonto hos IG
 4. Åpne en tradingkonto for å trade på markedene

Alternativt kan du fortsette å lese om trading og finansielle markeder via IG Acadamys utvalg av onlinekurs.

Hvorfor hedger traders?

Traders kan hedge posisjonene sine av en rekke forskjellige grunner; enten det er for å beskytte egne trades, investeringsportfolioen eller ønsker å motvirke valutarisiko. Det er viktig å forstå at når traders hedger er det ikke for å generere gevinst, men for å minimere tap. All trading involverer risiko fordi det er ingen måte å forhindre at markedet beveger seg mot posisjonen din på, men en vellykket hedgingstrategi kan minimere beløpet du vil tape.

Her er fire vanlige grunner til at traders velger å hedge. Disse er, i tilfeldig rekkefølge:

 1. For å unngå volatilitetsrisiko på valutaposisjoner
 2. For å unngå å likvidere egne aksjer
 3. For å unngå valutarisiko på utenlandske aktiva
 4. For å unngå risikoer forbundet med kryptovaluta

For å unngå volatilitetsrisiko på valutaposisjoner

For noen frister det å trade valuta fordi det er utrolig volatilt og beveger seg raskt, mens andre har et ønske om å redusere overdreven risiko der det er mulig. Selv om mange traders minimerer risikoen ved å legge til stop-loss, er det noen som velger å bruke valuta i hedgingstrategier. Disse inkluderer:

 • Enkel valutahedging, som innebærer å ta en long posisjon og en short posisjon på det samme valutakrysset.
 • Flervalutahedging, som vil si å velge to valutakryss som har en positiv sammenheng og åpne posisjoner på begge kryssene, men i motsatt retning.
 • Valutaopsjonshedging, som gir innehaveren rett til, men ikke plikt, å veksle et valutakryss til en bestemt pris på en bestemt fremtidig dato.

For å unngå å likvidere egne aksjer

Selv om investorer har en tendens til å fokusere på de langsiktige markedsbevegelsene, vil noen hedge mot perioder med økonomisk nedgang og volatilitet, i motsetning til å likvidere egne aksjer.

Som en investor er det også viktig å forstå prosessen med hedging, da det er en mye brukt strategi for bedrifter. Dersom du for eksempel investerer i et oljeselskap, kan de velge å hedge mot nedgang i prisen på olje ved å bruke futureskontrakter. Å forstå hedging vil gjøre det enklere for deg å forstå et selskaps finansielle foretak.

For å unngå valutarisiko på utenlandske aktiva

Valutarisiko, eller vekslingskursrisiko, beskriver den potensielt skadelige effekten svingninger i verdien på et valutakryss kan ha. Det finnes en rekke måter uttrykket valutarisiko kan brukes på, men stort sett brukes det til å beskrive de negative effektene valutakurser har på verdien av et aktivum som overføres på tvers av landegrenser. Risikoen kan også gjelde eiendom solgt utenlands, utenlandske lønninger og til og med valutaveksling til ferier.

La oss si at du skal på ferie til USA om cirka seks måneder. Du kan da velge å veksle valutaen din til dollar til den nåværende kursen, eller vente seks måneder. Du kan sikre seg en bedre kurs ved å vente, men du kan også måtte veksle til en dårligere kurs, og det er dette som er valutarisiko.

For å bekjempe valutarisiko, velger traders å hedge. Noen av de mest vanlige måtene å hedge valutarisiko på inkluderer bruk av opsjonskontrakter, spesialiserte børshandlede fond ( ETFer) og girede produkter som CFDer.

For å unngå bitcoinrisiko

Kryptovalutaer – som for eksempel bitcoin – er kjent for å være volatile på grunn av deres deregulerte natur, noe som tilbyr veldig lite med tanke på beskyttelse for traders. Selv om denne volatiliteten kan gi en rekke tradingmuligheter, kan den også være grunn til bekymring for mindre risikovillige traders. Derfor velger noen traders å hedge bitcoinposisjonene sine, ved å bruke strategier som shortsalg, eller hedging med derivativer og futures.

De beste hedgingstrategiene

Det finnes flere metoder som kan brukes til å hedge, men noen kan være ekstremt kompliserte. Vi har derfor tatt en titt på noen av de mest brukte måtene å hedge mot risiko på – enten det er en bestemt strategi, en plattformfunksjon, eller en aktivaklasse som regnes som en hedge. Disse strategiene er:

 1. Direkte hedging
 2. Partrading
 3. Trading i «safe havens»

Direkte hedging

Direkte hedging er strategien der man åpner to posisjoner i motsatt retning, på samme aktivum, samtidig. Dersom du allerede har en long posisjon kan du åpne en short posisjon på samme aktivum.

Fordelen med å bruke direkte hedging, i stedet for å lukke posisjonen din og åpne på ny til en bedre pris, er at traden din forblir på markedet. Så snart den negative prisbevegelsen er over, kan du lukke den direkte hedgen din.

La oss si at du har en short posisjon på FTSE 100, men du tror at indeksen kommer til å få en kortsiktig stigning i pris som et resultat av at en rekke bestanddeler slipper positive resultatrapporter. I slike tilfeller kan du velge å åpne en kjøpsposisjon på FTSE for å minimere tapene dine.

Vanligvis ville disse to posisjonene «net off», noe som vil si at den første ville bli lukket. Noen tradingplattformer har derimot en funksjon som lar traders drive med direkte hedging.

Partrading

Partrading er en tradingstrategi som innebærer å ta to posisjoner. En posisjon på et aktivum som stiger i pris, og en på et aktivum som synker i pris. Partrading skaper umiddelbart en hedge fordi en trade automatisk reduserer risikoen til den andre traden.

Metoden innebærer å finne to muligheter som er nesten identiske, men som trades til forskjellige priser – en er undervurdert mens den andre er overvurdert – og så dra nytte av bevegelsene mot aktivumets virkelige verdi. Denne strategien brukes vanligvis for aksjetrading, men den kan også brukes til å trade indekser, valuta og råvarer, så lenge det er en sammenheng mellom de gjeldende aktivaene.

Dersom du ønsker å velge to aksjer å partrade, ser du mest sannsynlig etter to selskaper innen samme industri, som har lignende økonomi og historiske tradingområder. Denne strategien er ikke nødvendigvis avhengig av retningen hver trade vil bevege seg i, men av forholdet mellom de to aktivaene. Den ses på som en «markedsnøytral» strategi, da den tar både en long og en short posisjon.

Trading i «safe havens»

Trygge aktiva («safe havens») er finansielle instrumenter som har en tendens til å beholde verdien sin, eller til og med stige i pris, i perioder med økonomisk nedgang. Det finnes en rekke aktiva som havner i både kategoriene trygge aktiva og hedger, som for eksempel gull.

Gull ses på som en «safe haven», og har historisk sett vært investorers trygge aktivum i tider med finansiell krise. Det anses også som en hedge mot fall i den amerikanske dollaren. Etter hvert som valutaen synker, får dette kostnadene av varer importert fra USA til å øke i pris – dette resulterer ofte i at mange traders og investorer bruker dette trygge aktivumet til å hedge mot inflasjonen.

Forskning gjort av Baur og Lucey har faktisk funnet at gull regnes som det beste til hedging mot et potensielt krasj i aksjemarkedet, da gullpriser har en tendens til å stige dramatisk 15 dager etter et krasj, på grunn av statusen som en «safe haven».1

Ikke alle «safe havens» er gode aktivum for en hedgingstrategi, så det er viktig å undersøke dette nøye. Dersom du kan bruke disse velkjente sammenhengene til din fordel, kan de være en god måte å utligne risikoen din på.

Hvordan hedge

Som vi har sett, oppnås hedging med å strategisk plassere trades slik at gevinst eller tap på en posisjon utlignes av endringer i verdien på den andre. Dette kan oppnås gjennom forskjellige strategier, slik som å åpne en posisjon som direkte utligner en eksisterende posisjon, eller ved å velge å trade aktiva som har en tendens til å bevege seg i motsatt retning enn de andre aktivaene du trader.

Da det er en kostnad forbundet med å åpne en ny posisjon, vil du som regel kun hedge når dette blir rettferdiggjort av den reduserte risikoen. Dersom den originale posisjonen skulle synke i verdi, vil hedgen din kunne gjenopprette noe av, eller hele tapet. Skulle den originale posisjonen forbli lønnsom, kan du dekke kostnadene for hedgen og likevel sitte igjen med en gevinst for innsatsen.

Et viktig hensyn å ta er hvor mye kapital du har tilgjengelig til å hedge, da det å plassere ytterligere trades krever mer kapital. Å opprette et budsjett er viktig for å forsikre deg om at du ikke går tom for midler. Et ofte stilt spørsmål er «hvor mye burde jeg hedge?», men svaret vil variere fra trader til trader, alt etter hvor mye kapital de har tilgjengelig og holdning til risiko.

Beløpet du burde hedge avhenger om du ønsker å fjerne eksponeringen din totalt, eller bare delvis hedge en posisjon. Hedging burde alltid skreddersys til hvert individ, deres tradingobjektiver og ønsket risikonivå.

Beregne nøytral eksponering

Nøytral eksponering er det konseptet at en trader kan utligne risikoen totalt ved å være long og short samtidig i ett eller flere markeder. Dermed kan en økning på en posisjon utligne nedgang på en annen posisjon. Traders kan dermed i bunn og grunn nøytralisere risikoen ved å beregne deres totale eksponering og dermed hedge med en strategi som skaper samme eksponering i motsatt retning.

Måter å hedge på

Hedging kan tas i bruk ved hjelp av forskjellige finansielle instrumenter, men derivative produkter som tar verdien sin fra et underliggende marked, som for eksempel CFDer, er populære blant både traders og investorer.

Hedging med CFDer

Det finnes en rekke fordeler med CFDer som gjør dem passende for hedging. Kanskje den største fordelen er at de ikke krever at en trader eier det underliggende aktivumet for å åpne en posisjon. Dette vil si at traders kan spekulere på markeder som synker så vel som stiger. Dette er ekstremt nyttig når man hedger, fordi for å nøytralisere markedseksponeringen må traders være i stand til å ta posisjoner i begge retninger.

Oppdag hvordan du kan hedge med CFDer

Det finnes to måter å komme i gang med hedging på, alt avhengig av kompetansen og selvtilliten din. Du kan enten:

 • Åpne en konto. Du kan raskt og enkelt åpne en konto hos IG
 • Øv på å trade med en demokonto. Test hedgingstrategiene dine i et risikofritt tradingmiljø med en demokonto hos IG

Du kan også prøve IG Academy for å lære mer om finansielle markeder.

Alternativer til hedging

Selv om hedgingstrategier kan være nyttige dersom du har en langsiktig tro på at markedet vil stige eller synke som du forventer, er de ikke alltid fordelaktige. Dersom du er usikker på et markeds fremtid eller du ikke klarer å bestemme deg for om du skal hedge eller ikke, burde du forberede deg på markedsrisiko ved å helt enkelt redusere størrelsen på posisjonen din, eller ved å ikke åpne en posisjon i det hele tatt.

Du kan også tenke på å diversifisere portfolioen din – åpne posisjoner på tvers av en rekke forskjellige aktivaklasser. På denne måten vil du kunne begrense risikoen for at dersom en posisjon synker vil det slette majoriteten av kapitalen din. Ved å forberede tradingportfolioen din på det verst tenkelige scenariet, vil du være i stand til å redusere behovet for å hedge i det hele tatt.

Fotnoter:

1 Baur and Lucey, 2007

Denne informasjonen har blitt forberedt av IG Europe GmbH. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Grip mulighetene dine

Handle på verdens aksjeindekser i dag.

 • Trade på stigende og synkende markeder
 • Få spreader fra 1,5 punkter på Germany 30
 • Døgnåpen priskvotering uten like

Ser du muligheter på indekser?

Prøv en risikofri trade i demokontoen din, og se om du har rett.

 • Logg inn på demokontoen din
 • Prøv en risikofri trade
 • Se om du har rett

Ser du muligheter på indekser?

Ikke gå glipp av sjansen din – åpne en live-konto og ta muligheten.

 • Få spreader fra 1,5 punkter på Germany 30
 • Trade på flere indekser 24-timer i døgnet enn noen annen leverandør
 • Analyser og handle uten opphold på smarte og raske diagrammer

Ser du muligheter på indekser?

Ikke gå glipp av sjansen din. Logg inn og åpne posisjonen din.

Kanskje du også er interessert i...

Beregne dine potensielle tradingkostnader med vår transparente avgiftsstruktur.

Finn ut hvorfor så mange kunder velger oss og hva som gjør oss til en verdensledende leverandør innen CFDer.

Være forberedt på kommende markedsbegivenheter med vår økonomiske kalender.