Gå direkte til innhold

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 74% av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Hva er opsjoner og hvordan trade dem?

Oppdag det grunnleggende innen opsjonstrading, inkludert: hva er opsjoner, hvilke markeder kan du trade, hva beveger opsjonspriser, og hvordan komme i gang. Velg fra en rekke utløpstider og trade på et bredt utvalg av markeder når du trader opsjoner hos oss.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Start å trade i dag. Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Hva er opsjoner?

Opsjoner er kontrakter som lar deg trade på den fremtidige verdien til et marked, noe som gir deg retten, men ikke plikten, til å trade på markedet til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Du kan handle opsjoner på en rekke markeder, inkludert valuta, aksjer, indekser og råvarer. Den vanligste typen opsjon kalles ofte for «vanilla-opsjoner» fordi de ikke har noen ekstra funksjoner.

Video poster image

For eksempel, du forventer at prisen på amerikansk råolje vil stige fra 50 $ til 60 $ per fat de neste ukene. Du kjøper en call-opsjon som gir deg retten til å kjøpe markedet til 55 $ per fat når som helst innen den neste måneden. Prisen du betaler for å kjøpe opsjonen er kjent som premien.

Hvis US Crude stiger over 55 $ (strike-prisen) før opsjon utløper vil du kunne kjøpe markedet til en lavere pris. Men hvis prisen holder seg under 55 $ trenger du ikke å løse inn retten din, og kan enkelt la opsjon utløpe. I dette scenariet er alt du har tapt premien du betalte for å åpne posisjonen din.

Selge call-opsjoner i Norge

Vi tilbyr to typer opsjoner - vanilla-opsjoner og barriers:

 • Våre vanilla-opsjoner er like i struktur som tradisjonelle opsjoner, og er tilgjengelige i en rekke valutapar, indekser og råvarer
 • Våre barriers lar deg handle på både stigende og fallende markeder, og bruker et knock-out-nivå satt av deg som begrenser din maksimale risiko

Det grunnleggende innen opsjonstrading

Se nærmere på noen av de viktigste typene og funksjonene som opsjoner har, samt hvordan du kan bruke dem:

 1. Call-opsjoner
 2. Put-opsjoner
 3. Giring
 4. Hedging

Hva er call-opsjoner?

En call-opsjon gir innehaveren av opsjonskontrakten retten, men ikke plikten, til å kjøpe et underliggende aktivum til en forhåndsbestemt pris — kalt strike-prisen — på en bestemt dato. Avhengig av typen kontrakt kan det hende at opsjonen kan løses inn før den utløper. Hvis vilkårene spesifiserer det kan call-opsjoner gjøres opp kontant, som betyr at fysiske aktiva ikke trenger å bytte hender. Du kan kjøpe og selge call-opsjoner.

Kjøp av en call-opsjon gir deg retten til å kjøpe et underliggende marked til strike-prisen. Jo mer verdien på markedet øker, jo større avkastning kan du få.1

Selge call-opsjoner i Norge

Å selge en call-opsjon vil gi deg plikten til å selge markedet til strike-prisen dersom opsjonen løses inn av kjøperen før eller på utløpsdatoen.

Selge call-opsjoner i Norge

Hva er put-opsjoner?

En put-opsjon gir innehaveren av opsjonskontrakten retten, men ikke plikten, til å selge et underliggende aktivum til en forhåndsbestemt pris — kalt strike-prisen — på en bestemt dato. Avhengig av typen kontrakt kan det hende at opsjonen kan løses inn før den utløper. Hvis vilkårene spesifiserer det kan put-opsjoner gjøres opp kontant, som betyr at fysiske aktiva ikke trenger å bytte hender. Du kan kjøpe og selge put-opsjoner.

Å kjøpe en put-opsjon gir deg retten til å selge et marked til strike-prisen på eller før en bestemt dato. Jo mer verdien på markedet synker, jo større avkastning kan du få.1

Kjøp put-opsjoner i Norge

Å selge en put-opsjon vil gi deg plikten til å kjøpe markedet til strike-prisen dersom opsjonen løses inn av kjøperen før eller på utløpsdatoen.

Selge put-opsjoner i Norge


Når du trader våre vanilla-opsjoner og barriers så handler du på prisbevegelsene til et underliggende opsjonsmarked. Du tar aldri leveranse av fysiske aktiva. Våre opsjoner gjøres alltid opp i kontanter. Som med alle opsjoner opprettholder du fortsatt retten, men ikke plikten, til å løse inn opsjonen.

Hva er giring innen opsjonstrading?

Vanilla-opsjoner og barriers er girede produkter. De lar deg spekulere på bevegelser til et marked uten å måtte eie det underliggende aktivumet. Det vil si at gevinsten din kan forstørres – det samme kan tapene dine.

For traders som ønsker økt giring, kan opsjonstrading være et passende valg. Ved å velge strike-prisen og størrelsen på traden får du større kontroll over giringen enn når du trader på spot-markeder.

Når du kjøper call- eller put-opsjoner er risikoen din alltid begrenset til premien du betaler når du åpner posisjonen. Det er imidlertid viktig å huske på at ved salg av call- eller put-opsjoner kan risikoen din være ubegrenset.

Hvordan kan du hedge med opsjoner?

Hedging med opsjoner lar traders begrense potensielle tap på andre åpne posisjoner.

La oss si at du eier en andel i et selskap, men du er urolig for at prisen snart kommer til å falle. Du kan kjøpe en put-opsjon på aksjen din, med en strike-pris som er nær dens nåværende nivå. Dersom aksjeprisen er lavere enn strike-prisen på opsjonens utløpsdato begrenses tapene dine av opsjonens gevinster. Skulle aksjeprisen gå opp i stedet, har du kun tapt kostnaden for selve opsjonen.

Video poster image

Forstå uttrykk innen opsjonstrading

Traders bruker spesifikke uttrykk når de snakker om opsjoner. Her er noen av de viktigste uttrykkene:

 • Innehavere og utstedere: kjøperen av en opsjon kalles for innehaveren og selgeren kalles for utstederen. For call-opsjoner har innehaveren rett til å kjøpe det underliggende markedet fra utstederen. For put-opsjoner har innehaveren rett til å selge det underliggende markedet til utstederen.
 • Premien: avgiften innehaveren betaler utstederen for opsjonen
 • Strike-pris: prisen innehaveren kan kjøpe (call-opsjon) eller selge (put-opsjon) det underliggende markedet for på opsjonens utløpsdato.
 • Utløpsdato: den datoen opsjonskontrakten løper ut
 • In the money: når prisen på det underliggende markedet ligger over strike-prisen (for en call-opsjon) eller under strike-prisen (for en put-opsjon) — noe som innebærer at hvis innehaveren løser inn opsjonen vil de trade til en bedre pris enn den nåværende markedsprisen
 • Out of the money: når prisen på det underliggende markedet er lavere enn strike-prisen (for en call-opsjon) eller over strike-prisen (for en put-opsjon), sies det at opsjonen er «out of the money». Dersom en opsjon er out of the money ved utløpsdatoen, vil det å løse inn opsjonen føre til et tap.
 • At the money: når prisen på det underliggende markedet tilsvarer strike-prisen eller er veldig nære strike-prisen, sies det at opsjonen er «at the money».

Identifiser hva som bestemmer prisen på en opsjon

Det er tre faktorer som påvirker opsjonsprisen, premien og marginkravet. Disse faktorene fungerer etter samme prinsipp: jo større sannsynlighet for at prisen på det underliggende markedet er over (call) eller under (put) en opsjons strike-pris ved utløpsdatoen, jo høyere vil verdien være.

Nivået på det underliggende markedet

Hvis en call-opsjons strike-pris er under den underliggende prisen, eller strike-prisen til en put-opsjon er over den underliggende prisen er de «in the money». Jo lengre over eller under prisen er, jo høyere vil premien være og derfor er det større sannsynlighet for at de utløper med verdi.

Tid til utløp

Jo lenger en opsjon har til utløpsdatoen, jo mer tid har det underliggende markedet på seg til å passere strike-prisen. En opsjon som er out of the money har en tendens til å tape verdi etter hvert som den nærmer seg utløpsdatoen og sjansen minsker for at den løper ut med gevinst.

Volatiliteten på det underliggende markedet

Jo mer volatilt en opsjons underliggende marked er, jo mer sannsynlig er det at det vil passere strike-prisen. Volatilitet har en tendens til å øke opsjonspremien.

Les mer om «the Greeks» innen opsjonstrading

The Greeks måles av de individuelle risikoene som assosieres med opsjonstrading, hvor hver er oppkalt etter et gresk symbol. Å forstå hvordan de fungerer hjelper deg å beregne risikoen for alle variablene som påvirker opsjonsprisene.

Delta

Delta er en måleenhet for hvor sensitiv en opsjonspris er i forhold til bevegelsen i det underliggende markedet. Går man ut ifra at alle andre variabler forblir de samme kan du bruke delta til å regne ut hvor stor innvirkning markedsbevegelsene vil ha på verdien til opsjonen din.

Gamma

Gamme måler hvor mye en opsjons delta beveger seg for hver punkts bevegelse i det underliggende markedet.

Theta

Theta måler hvor mye prisen på en opsjon forfaller over tid. En høy theta indikerer at opsjonen nærmer seg utløpsdatoen; jo nærmere opsjonen er til utløpsdatoen, jo raskere vil tidsverdien forfalle.

Vega

Vega måler en opsjons følsomhet i forhold til volatiliteten i det underliggende markedet, eller hvor mye en opsjon vil bevege seg for hvert 1 % endring i volatiliteten.

Rho

Rho indikerer hvor mye endringer i rentesatsen vil bevege opsjonsprisen. Hvis opsjonsprisen går opp som et resultat av renteendringer vil rho være positiv. Rho vil være negativ dersom opsjonsprisen går ned.

Velg en strategi for opsjonstrading

Det finnes mange strategier å velge mellom for opsjonshandel, som:

 • Kjøp en call-opsjon
 • Kjøp en put-opsjon
 • Hedge investeringen din
 • Short-call (selge call-opsjoner)
 • Spread
 • Straddles
 • Strangles

Den enkleste tradingstrategien for opsjoner involverer å kjøpe en call-opsjon når du forventer at det underliggende markedet vil øke i verdi. Hvis markedet går slik du forventer og opsjonspremien stiger som et resultat av dette, vil du være i stand til å gå i gevinst ved å selge opsjonen din før utløp. Eller, hvis du holder opsjonen frem til utløp og det underliggende markedet er over opsjonens strike-pris kan du bruke retten til å kjøpe til strike-prisen og få gevinst på den måten.

Det er en populær strategi å kjøpe call-opsjoner fordi du ikke kan tape mer enn premien du betalte for å åpne.

Kjøp call-opsjoner i Norge

En annen enkel strategi er å kjøpe en put-opsjon når du forventer at det underliggende markedet synker i verdi. Hvis markedet går slik du forventer og opsjonspremien stiger, vil du være i stand til å gå i gevinst ved å selge opsjonen din før utløp. Du kan også holde opsjonen din frem til utløp og få gevinst dersom det underliggende markedet er under strike-prisen.

Å kjøpe put-opsjoner er populære fordi du ikke kan tape mer enn premien du betalte for å åpne posisjonen.

Kjøpe put-opsjoner i Norge

Dersom du eier et aktivum og ønsker å beskytte det mot potensielle nedadgående markedsbevegelser, kan du kjøpe en put-opsjon på aktivumet. Dette kalles en married put — dersom prisen på aktivumet synker, vil du gå i profitt på put-opsjonen som kan bidra til å begrense tapet ditt.

Hedga din investering

En covered call er den enkleste short-call-posisjonen — du selger en call-opsjon på et aktivum du eier akkurat nå. Dersom prisen på aktivumet ikke beveger seg over strike-prisen på opsjonen du solgte, kan du beholde marginen som gevinst. Denne strategien brukes ofte for å generere inntekt når du tror at et aktivum du holder kommer til å forbli nøytralt.

Å utstede kjøpsopsjoner selv om du ikke eier det underliggende aktivumet kalles for uncovered eller naked call. Dette er en risikabel strategi, da du kan ende opp med å måtte betale den fulle kostnaden for aktivumet.

Short-call

En spread er når du kjøper og selger opsjoner samtidig. Når du handler med en call-spread kjøper du en opsjon mens du selger en annen med en høyere strike-pris. Din maksimale gevinst er forskjellen mellom de to strike-prisene, minus premien.

Bull call spread

Når du plasserer en straddle, kjøper eller selger du en call- og en put-posisjon samtidig på det samme markedet, til samme strike-pris. Dette gir deg muligheten til å gå med gevinst uansett om markedet beveger seg opp eller ned, noe som gjør det til en god strategi dersom du forventer markedsvolatilitet, men er usikker på hvilken vei markedet vil bevege seg.

Nivået for hvor du går i null vil være strike-prisen, pluss eller minus summen for de to premiene på hver side av strike-prisen. Den maksimale risikoen er fortsatt prisen du betalte for å åpne posisjonene.

Nivået for hvor du går i null gjelder kun dersom du lar opsjonene utløpe.

En strangle er veldig lik straddle, som nevnes ovenfor, men du kan imidlertid kjøpe call- og put-opsjoner til forskjellige strike-priser. Dette vil si at du vanligvis betaler mindre for å åpne traden, men vil trenge en større prisbevegelse for å gå i gevinst. Selv om traden fremdeles er begrenset risiko kan du tape premiene du betalte for å åpne call- og put-opsjonene dersom den underliggende prisen gjøre opp mellom strikene.

Hvis vi ser på eksemplene ovenfor, dersom du lukket posisjonen din før utløpsdatoen påvirkes lukkingsprisen av en rekke faktorer, inkludert tiden frem til utløp, markedsvolatilitet og prisen på det underliggende markedet.

Velg et marked å trade opsjoner på

Hos IG kan du trade opsjoner på et stort utvalg markeder.

 • Valuta – inkludert større valutakryss som EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF og EUR/GBP
 • Aksjer – våre barriers inkluderer populære amerikanske og europeiske aksjer
 • Indekser – slik som Germany 40, Wall Street, CAC 40, IBEX 35 og FTSE 100
 • Råvarer – inkludert gull, sølv og olje

Velg tidsrammer for sannsynlige markedsbevegelser

Avhengig av typen trade og egne mål kan du velge mellom daglige, ukentlige, månedlige eller kvartalsvise opsjoner.

Bruk daglige og ukentlige opsjoner dersom du ønsker å ta posisjoner på markedet raskt. Du får større kontroll over giringen din enn om du handlet andre produkter — som for eksempel CFDer — på spotmarkeder.

Dersom du ser på mer langsiktige markedsbevegelser vil månedlige og kvartalsvise opsjoner bety at du kan ta posisjoner med opptil tre kvartal frem til utløpsdatoen. I tillegg får du vite risikoen med en gang og du sparer vanligvis på finansieringskostnadene.

Bestem deg for om du ønsker å kjøpe eller selge, og plasser traden din

Så snart du har valgt marked og tidsramme må du bestemme deg for om du ønsker å trade en barrier eller vanilla-opsjon.

Bestemmer du deg for vanilla-opsjoner må du velge enten å kjøpe eller selge call- eller put-opsjoner på det valgte markedet. Den typen opsjon du trader, og om du kjøper eller selger, avhenger av om du ønsker å spekulere på om markedet vil stige eller falle. Husk at å kjøpe opsjoner har begrenset risiko, mens å selge ikke har det.

Hvis du bestemmer deg for barriers kan du velge knock-out-nivået som passer dine foretrukne risiko- og giringsnivåer og åpne enten en call- eller put-opsjon avhengig av retningen du tror markedet vil ta.

Overvåk posisjonen din

Når du har åpnet en posisjon vil du måtte holde et øye med markedsbevegelsene og det potensielle tapet eller gevinsten for posisjonen din.

Hvis en vanilla-opsjon er in the money, kan du ønske å lukke den før utløpsdatoen og låse den nåværende gevinsten. Din risikoappetitt og tolkning av markedsforholdene er med og bestemmer når du lukker posisjonene dine.

For barriers vil posisjonen din automatisk lukkes dersom markedet beveger seg forbi knock-out-nivået ditt, og du vil tape premien som du betalte for å åpne posisjonen din. Så lenge markedsprisen ikke treffer knock-out-nivået ditt kan du stenge posisjonen når du ønsker for å realisere nåværende gevinst eller tap.

Måter å trade opsjoner på

Vi tilbyr to typer av opsjoner som du kan trade:

Trade vanilla-opsjoner

Våre vanilla-opsjoner er kontrakter som er veldig like de vi har beskrevet på denne siden. Når du handler dem hos oss, vil du derimot trade utelukkende på prisbevegelsene til et underliggende opsjonsmarked. Du vil aldri måtte ta levering av, eller levere, aktivumet.

Trade barriers

Barriers, som vanilla-opsjoner, er basert på et underliggende opsjonsmarked. De følger det underliggende marked punkt-for-punkt og prisen deres hentes direkte fra forskjellen mellom den nåværende markedskursen og knock-out-nivået pluss avgifter. Selv om både calls og puts for barriers er begrenset risiko, kan alle markeder være volatile, og tap kan påløpe raskt.

Til forskjell fra vanilla-opsjoner kan du ikke «skrive» en barrier – i stedet åpner du en put-posisjon dersom du tror markedet vil falle og en call om du tror det vil stige.

Ofte stilte spørsmål

Hva er definisjonen til opsjonstrading innen finans?

Opsjonstrading innen finans er kjøp og salg av opsjoner — finansielle kontrakter som gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum når prisen beveger seg forbi en viss pris innen en gitt tidsperiode.

Kan jeg tjene penger på opsjonstrading og hva er risikoene?

Dersom du kjøper en opsjon, kan du gå i gevinst hvis aktivumets pris beveger seg forbi strike-prisen (over for en call-opsjon, under for en put-opsjon) med mer enn premien du opprinnelig betalte før utløpsdatoen.

Når du kjøper en opsjon innebærer det en risiko for å tape hele premien om posisjonen din utløper out of the money (det underliggende markedet er over strike-prisen hvis du har en put-opsjon og under strike-prisen hvis du har en call-opsjon).

Dersom du selger en opsjon, kan du gå i gevinst hvis det underliggende markedet ikke treffer strike-prisen før opsjonen utløper — gevinsten er fra premien betalt til deg av innehaveren da du åpnet traden.

Å selge opsjoner kan være ekstremt risikofylt. I tilfelle av call-opsjoner kan din maksimale risiko være potensielt ubegrenset dersom markedet beveger seg i favør av opsjonsholderen. Det underliggende markedet kan bevege seg til null og i det tilfellet, om du har en put-opsjon, kan du tape hele beløpet under strike-prisen ganget med antall kontrakter du har solgt.

Merk at opsjoner er komplekse instrumenter og du bør alltid tenke nøye gjennom om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Deres kompleksitet vil også si at opsjoner er bedre egnet for erfarne traders.

Kan jeg trade aksjer med opsjoner?

Ja, du kan trade på en rekke populære amerikanske og europeiske aksjer

Kan jeg kjøpe en call- og en put-opsjon på samme marked?

Ja, og det finnes flere strategier for opsjonstrading som innebærer å kjøpe en put- og en call-opsjon på det samme markedet samtidig. Disse inkluderer straddles, strangles og spreader. Les mer om disse strategiene her.

Utvikl kunnskapen din om de finansielle markedene

Lær mer om en rekke markeder og test deg selv med kursene i IG Academy.

Develop your spread betting knowledge

Utvikl kunnskapen din om de finansielle markedene

Lær mer om en rekke markeder og test deg selv med kursene i IG Academy.

Gå videre til …

Få tilgang til over 70 amerikanske aksjer utenfor ordinære åpningstider

Les mer om trading på børsnoteringer og gråmarkeder hos IG

Les mer om hvordan du kan trade på aksjer hos IG