Hoppa över till innehåll

Så väljer du rätt produkt

Kurs 7 av 7

Använda en strategi med flera produkter

En av fördelarna med aktiemarknaden är att du själv väljer hur du vill få exponering mot den. Som vi nämnde tidigare kan du använda flera olika produkter samtidigt för att uppnå dina finansiella mål.

I den här lektionen går vi igenom några vanliga strategier med flera produkter som traders och investerare använder sig av. Du kan plocka från en eller flera av metoderna som vi tar upp eller skapa en egen metod utifrån dina behov.

Men innan vi går in på några exempel ska vi titta på varför det kan vara bra att använda en strategi med flera produkter.

Fördelar med en strategi med flera produkter

Att samla alla investeringar i en aktie eller på ett konto kan vara riskabelt. Det samma gäller trading på en enda marknad. Värdet kan stiga, och då gör du en vinst. Men om din position inte utvecklas bra kan du göra en förlust.

Först och främst kan en strategi med flera produkter göra det lättare för dig att nå dina mål. Kom ihåg att du antagligen har flera olika mål, som att spara till pensionen eller få ihop pengar till kontantinsatsen till ditt nya hus.

En diversifierad strategi med flera produkter kan hjälpa dig att nå dessa mål och ge dig pengarna som du behöver, när du behöver dem.

Men den här mångsidiga metoden kan du även använda hedging för att skydda din portfölj från stora förluster.

Visste du?

Hedging är en strategi som används av både traders och investerare, men på lite olika sätt. Den syftar till att begränsa risken i din portfölj och minimera de negativa effekterna av dina förluster.

Tänk dig att du har investerat i teknikaktier och hoppas på långsiktig tillväxt och vinst. En dag får du höra en nyhet som kan påverka marknadspriserna negativt.

Du kan använda derivat för att öppna en kort position som ger vinst vid ett prisfall. Om marknadspriset verkligen sjunker kommer derivatet att stiga i värde.

Vanliga strukturer för strategier med flera produkter

När du bygger din portfölj kan du utgå från formen på en pyramid. Längst ner kan du ha olika investeringsprodukter som normalt har lägre risk.

Där pyramiden smalnar av mot mitten kan du köpa enskilda aktier och gradvis öka din risk.

Längst upp i pyramiden kan du ha hävstångsprodukter. De anses i allmänhet vara de mest riskfyllda.

Om värdet på dina hävstångspositioner sjunker förlorar du bara den minsta delen av din portfölj, medan resterande investeringar tryggt kan fortsätta att växa med tiden.

Nyckeln till en framgångsrik pyramid är att bygga den på en stabil finansiell grund och begränsa exponeringen mot mer riskfyllda investeringar till toppen.

Med den här metoden bestämmer du själv exakt hur stor risk du tar och hur mycket tid du vill lägga på din portfölj.

I avsnitten nedan går vi igenom olika varianter av pyramiden som du kan använda. Vi börjar nedifrån.

Pyramid 1: kombinera olika investeringsprodukter

Den här portföljstrukturen med låg risk skulle klassas som en långsiktig strategi. Du placerar ditt kapital i exempelvis obligationer eller på ett sparkonto, eller väljer ETF:er och förvaltade portföljer bestående av aktier samt eventuellt några obligationer som ger stabilitet.

En bild av en pyramid som symboliserar en portfölj med enbart investeringsprodukter.

Här liknar formen mer en rektangel än en pyramid, men det är fortfarande en strategi med flera olika aktier och flera olika tillgångar.

Att ha en mix av olika aktier och några obligationer minskar investeringsrisken och ger en strategi som är relativt enkel att hantera.

Även om det kan ta längre tid så kan den här metoden potentiellt ge avkastning före inflationen och skapa stadigt kapital.

Pyramid 2: lägga till enskilda aktier i din strategi

Den här pyramiden har kollektiva investeringar som bas medan toppen består av enskilda aktier.

Du kan använda flera olika investeringsprodukter med olika risknivå och samtidigt undvika den ökade volatiliteten som hävstångstrading medför.

En bild på en pyramid som symboliserar en portfölj med en kombination av investeringsprodukter och aktier.

Visste du?

Bland de olika kategorierna som aktier från börsnoterade företag kan ordnas in i, finns det två som många investerare brukar överväga när de utformar sina investeringsportföljer: tillväxtaktier och värdeaktier. Din investeringsstil och dina mål avgör vilken kategori som passar dig bäst.

Värdeaktier kommer från företag som investerare tror kommer att ge en avkastning över genomsnittet. De tenderar att vara volatila, så sannolikheten är större att du tjänar pengar på snabba prisförändringar än på utdelningar.

Det här betyder dock att det kan vara mer riskabelt att investera i tillväxtaktier. Om dina förväntningar på snabb tillväxt inte infrias kan du göra en förlust.

Värdeaktier syftar istället på aktier från företag som andra investerare i nuläget anser är ”undervärderade”. I det här fallet hoppas du köpa aktier som historiskt har gett goda vinster.

Dessa aktier brukar normalt vara mer stabila, med ett marknadsvärde som långsamt ökar och större sannolikhet för utdelning. Som med alla investeringar finns det ingen garanti för framtida vinster.

Om marknaden har prissatt värdeaktierna korrekt blir köpet kanske inte en så bra affär som du hade tänkt dig.

Inom den del av din strategi där du placerar i enskilda aktier kan du allokera kapital till några värdeaktier som ger utdelning i mittendelen och till tillväxtaktier i toppen. Även om dessa kan öka din avkastning, så kan de också öka din totala risk.

Du kan dela upp dina investeringar på flera olika sätt för att forma pyramiden. Tänk dock på att bottendelen helst bör utgöra en större procentandel. Den passiva, diversifierade basen skulle kunna utgöra 60 % och resten delas upp mellan enskilda aktier.

Pyramid 3: kombinera investerings- och tradingprodukter

Här utgår vi från föregående alternativ och inkluderar en tradingportfölj längst upp i pyramiden. Även om det ökar risken, så är sannolikheten mindre att strukturen destabiliseras tack vare den stabila basen. Dessutom kan det ge bättre total avkastning.

En bild av en pyramid som symboliserar en portfölj med en kombination av investerings- och tradingprodukter.

Tradingprodukterna kan också öka portföljens diversifiering och fungera som ett extra skydd om du väljer att använda en hedgingstrategi.

Ett annat sätt att skydda din portfölj mot volatila marknader är att ta korta positioner med derivatprodukter som CFD:er, börshandlade produkter eller optioner. Låt oss titta på hur det fungerar med en säljoption.

Om marknaden faller kommer dessa positioner att stiga i värde i takt med att de underliggande tillgångarna deprecierar, vilket ger dig en potentiell vinst som kompensation för din förlust.

Om lösenpriset för dina positioner ligger under det aktuella marknadspriset för de underliggande tillgångarna anses positionerna vara ”out of the money”. Lösenpriset motsvarar den prisnivå på vilken du kan lösa in din option. För en säljoption är det den nivå som du säljer på.

En säljoption som är ”out of the money” brukar i regel vara billigare eftersom den inte har något realvärde ännu.

Du kan också välja säljoptioner med lång löptid, vilket innebär att du kan behålla dem längre.

Vi tar en titt på hur det fungerar.

Fråga

Anta att FTSE 100 står i 9500. För att en säljoption ska vara ”out of the money” måste lösenpriset vara lägre än indexets aktuella nivå. Du använder den här optionen som ett sätt att skydda dig om marknaden skulle röra sig till din nackdel. Du bör därför stänga din position när priset ligger 10–15 % under den aktuella nivån. Vilka av följande säljoptioner skulle du köpa?

 • a 8467
 • b 9467
 • c 8597
 • d 9097

Rätt

Fel

Anta att FTSE 100 står i 9500. För att en säljoption ska vara ”out of the money” måste lösenpriset vara lägre än indexets aktuella nivå. Du använder den här optionen som ett sätt att skydda dig om marknaden skulle röra sig till din nackdel. Du bör därför stänga din position när priset ligger 10–15 % under den aktuella nivån. Vilka av följande säljoptioner skulle du köpa?
Svar

Att använda optioner är en komplex strategi som ändå är värd att överväga eftersom optioner kan hjälpa till att minska din risk. De kan ge ett kortsiktigt skydd om du är en riskavert person och oroar dig för en säljrusch på marknaden.

I den här strategin kan basen fortfarande bestå av passiva produkter och andelen med förvaltade portföljer fortfarande utgöra mer än 50 %. Du kan allokera 30–40 % till aktier (med en större andel i värdeaktier), medan din tradingaktivitet i toppen kan utgöra 15 % eller mindre.

Pyramid 4: en strategi med enbart tradingprodukter

Att gå in i marknaden med enbart tradingprodukter kan vara ett riskabelt alternativ eftersom basen på din pyramid kanske inte får den stabilitet som långsiktiga investeringar ger. Du kan dock fortfarande strukturera din pyramid på ett sätt som hjälper dig att hantera din totala risk.

En bild på en pyramid som symboliserar en portfölj med en kombination av enbart olika tradingprodukter.

Basen kan bestå av börshandlade produkter som diversifierar din portfölj, men med en lägre hävstångsnivå.

Optioner, som har begränsad nedsida, kan också passa att ha med i den nedre delen av riskpyramiden. Även om de handlas med hävstång så är den ofta lägre och förlusterna överstiger aldrig din ursprungliga insats. Tänk bara på att förlusterna potentiellt är obegränsade när du säljer en säljoption.

Med en barrier-option kan du begränsa din potentiella förlust ytterligare. Du anger själv på vilken nivå optionen ska löpa ut och minskar därmed risken.

Med den här strategin skulle din bas med hävstångsförstärkta börshandlade produkter kunna utgöra mellan 50 % och 70 %. I toppen kan du allokera 10 % av ditt kapital till enskilda tillgångar som handlas med full hävstång. Resten kan bestå av optioner, vilket begränsar din risk för förlust.

Pyramid 5: använda en strategi för optionshandel

Ett annat sätt att strukturera tradingdelen av din portfölj är att använda vanilla- och barrier-optioner.

Kom ihåg att köpoptioner ökar i värde när den underliggande tillgångens pris stiger, medan säljoptioner ökar i värde när priset på den underliggande tillgången sjunker.

En mix av köp- och säljoptioner på olika tillgångar kan minska den totala risken i din pyramid eftersom du tjänar på både stigande och fallande marknader.

En bild på en pyramid som symboliserar en portfölj bestående av optioner och andra derivat.

I det här fallet hoppas du att vinsten på den ena optionstypen ska kompensera för förlusten på den andra. Du kan optimera den här strategin genom att välja tillgångar som inte är korrelerade.

Som vi förklarade tidigare i den här lektionen kan optioner som används som tradinginstrument i en diversifierad pyramidportfölj erbjuda extra skydd.

Fråga

Tänk dig att du har många oljeaktier i din portfölj. Genom att köpa en säljoption på exempelvis Brent-olja skulle du kunna balansera din risk. Vad kallas denna strategi?
 • a Diversifiering
 • b Hedging
 • c Skalpning

Rätt

Fel

Denna strategi kallas för hedging. Om oljepriset faller kommer även dina oljeaktier att tappa i värde, men säljoptionen kommer att stiga i värde. Skalpning syftar på när du försöker tjäna pengar på små prisförändringar i marknaden. Diversifieringen, å andra sidan, går ut på att lägga till diverse andra aktier och marknader i en portfölj.
Svar

Metoderna som vi har beskrivit i den här lektionen är inte de enda alternativen som står till buds. Grundtanken är att du ska strukturera din pyramid utifrån dina egna behov och din riskprofil.

Du kan välja valfria lösningar med låg, medelhög eller hög risk som överensstämmer med dina finansiella mål.

Summering av lektion

 • Det finns flera olika sätt att använda en strategi med flera produkter för att nå dina finansiella mål
 • Vilka produkter du väljer att använda beror på din riskprofil, dina tidshorisonter samt din förståelse för hur produkterna fungerar
 • Du kan välja att enbart fokusera på investering eller trading, eller att kombinera båda metoderna
 • Genom att strukturera din portfölj som en pyramid blir det lättare att bygga en stabil bas som gör att din övergripande strategi inte påverkas lika mycket av större fluktuationer på marknaden
 • Med hjälp av optioner och börshandlade produkter kan du hedga andra delar av din portfölj och kompensera för eventuella förluster
Lektion avklarad