Fundamental analys

Kurs 5 av 8

Vad är balansräkning?

Hittills har din analys av enskilda företag gett dig en bild av verksamheten, hur den drivs och dess allmänna tillstånd. Det slutliga steget är att utföra en detaljerad granskning av företagets finanser.

Detta kan ta tid och vara ansträngande, men är mödan värt. Finansiella redovisningar kan ge alla möjliga intressanta kvalitativa data som hjälper dig att avgöra företagets styrka, den använda strategins effektivitet och framtida utsikter.

Vad ska du då leta efter i finansiella redovisningar och hur ska du tolka siffrorna? I denna och de två följande lektionerna ska vi gå igenom vissa viktiga områden som du bör inkludera i din analys och förklara vad de innebär.

Var är en balansräkning?

En balansräkning är en redogörelse av företagets tillgångar, skulder och kapital vid slutet av en given redovisningsperiod. Den innehåller vanligtvis:

Tillgångar

 • Kontanter: de mest likvida medlen som även inkluderar eventuella statsskulder.
 • Säljbara säkerheter: aktie- och skuldrelaterade värdepapper som kan handlas på en likvid marknad.
 • Långfristiga värdepapper: värdepapper som inte omedelbart kan göras likvida.
 • Lager: varor tillgängliga för försäljning, vanligtvis värderade till vad som är lägst mellan självkostnads- och marknadspris.
 • Kundfordringar: pengar som kunder är skyldiga företaget, inklusive en bedömning om det är osannolikt att de betalas ut.
 • Anläggningstillgångar: inkluderar egendom, utrustning och maskinpark.
 • Immateriella tillgångar: icke fysiska tillgångar såsom immateriella rättigheter.

Skulder

 • Långfristig skuld: ränta och kapital på emitterade företagsobligationer.
 • Förfallen skatt: skatt som måste betalas, dock inte omedelbart.
 • Pensionsfonder: pengar som reserveras för betalning av anställdas pensioner.

Aktiekapital

 • Aktier: de lika delar som ett företags kapital delas in i och som ger ägarna rätt till en del av de vinster som erhålls av verksamheten.
 • Outdelade vinster: inkomster som återinvesteras i verksamheten eller används för att betala av företagets skulder.
 • Egna aktier: aktier som reserveras för företagets framtida behov av utökat kapital. Kan också avse aktier som företaget har köpt tillbaka.

Bästa sättet att tolka en balansräkning är att jämföra den med tidigare rapporter för att se hur siffrorna har ändrats över tid. Du kan även använda balansräkningar från andra, liknande företag inom samma bransch som en riktpunkt att jämföra med.

Du kan erhålla flera användbara relationstal av en balansräkning, exempelvis den populära skuldsättningsgraden. Denna mäter företagets finansiella hävstång. Du erhåller den genom att dela företagets skulder med aktiekapitalet.

Fråga

Tänk dig att du analyserar finansiella redovisningar för Oljebolag B. Du ser följande siffror i deras senaste balansräkning (förenklad för tydlighetens skull):

Hur beräknar du företagets finansiella hävstång?
 • a 2483,6 mn kr ÷ 1561,5 mn kr = 1,5905 (159,05 %)
 • b 2483,6 mn kr ÷ 922,1 mn kr = 2,6934 (269,34 %)
 • c 1561,5 mn kr ÷ 922,1 mn kr = 1,6934 (169,34 %)

Rätt

Fel

Dela företagets totala skuld med totalt aktiekapital för att erhålla skuldsättningsgraden. En skuldsättningsgrad på cirka 20 % skulle anses som låg, och en siffra över 100 % som hög. Därmed har Oljebolag B en betydande skuld.
Svar

Fråga

Låt oss nu anta att du upptäcker att Oljebolag B har en högre skuldsättningsgrad än sina konkurrenter.

Vad tyder detta på avseende företagets strategi?
 • a Ett aggressivare förhållningssätt med högre risk
 • b Ett försiktigare förhållningssätt med lägre risk

Rätt

Fel

En hög skuldsättningsgrad kan tyda på att företaget finansierar ambitiösa tillväxtplaner. Om dessa förverkligas kan aktieägarna vinna på det. Dock kommer företaget under tiden att vara föremål för högre räntekostnader och vara exponerat för högre risker som kan innebära att det misslyckas och går i konkurs.
Svar

Summering av lektion

 • En balansräkning är en redogörelse av ett företags tillgångar, skulder och kapital vid slutet av en given redovisningsperiod.
 • Du kan erhålla användbara relationstal av en balansräkning, exempelvis skuldsättningsgrad, som mäter finansiell hävstång.
 • Du beräknar skuldsättningsgraden genom att dela företagets skulder med dess aktiekapital.
 • En hög skuldsättningsgrad innebär en aggressiv strategi med potentiellt höga risker.
Lektion avklarad