Fundamental analys

Kurs 2 av 8

Så fungerar fundamental analys

I stället för att ha en enda förordnad, universell metod, kan fundamental analys utövas på flera olika sätt. Dock använder sig många analytiker av helhetsanalys. Här börjar du med att beakta helhetsbilden för att successivt borra nedåt till detaljerna som omger varje marknad.

Vi visar hur du kan åstadkomma detta. Anta att du funderar på att handla med brittiska aktier – nedan följer några steg som du kan följa för att analysera potentiella möjligheter som finns på marknaden:

Tänk på den övergripande ekonomin

Hur går det för brittisk ekonomi, sammantaget?
 
När en ekonomi expanderas är det rimligt att anta att de olika branscherna och företagen i landet i sin tur kommer att gynnas och uppleva tillväxt. Omvänt kan även framgångsrika företag lida om ekonomin är på nedgång
 
För att avgöra detta kan du titta på makroekonomiska data såsom BNP, tillverkningsvolym, konsumentprisindex (KPI), försäljning i detaljhandeln, bostadsprisindex eller sysselsättningsstatistik. Och givetvis bör du även beakta nyhetsflödet och politisk retorik – även om den ibland måste tas med en nypa salt.

Utvärdera vilka sektorer som kommer att påverkas

Hur kommer de makroekonomiska faktorerna att påverka olika typer av företag?
 
När ekonomin i sin helhet expanderas gynnas vissa branscher mer än andra. Om till exempel konsumenterna har mer pengar på fickan brukar tjänstebranschen kunna njuta av effekterna av ökad konsumtion. Allmännyttiga företag, å sin sida, påverkas vanligtvis inte i stor utsträckning.
 
Det kan också vara så att den ekonomiska expansionen har en universellt förmånlig effekt som känns av i de flesta sektorer och företag. I denna situation är den övergripande aktierisken relativt låg och det kan vara fördelaktigt att överväga en tillväxtstrategi. Du kan exempelvis fokusera på sektorer som teknologi eller bioteknologi, då dessa brukar ha en hög potential till snabb tillväxt när förhållandena är gynnsamma.
 
Däremot kan du, i en ekonomi som förväntas krympa, välja ett mer konservativt förhållningssätt och investera i stabila, vinstdrivande företag. Exempel på detta kan vara att köpa aktier i energi eller nyttoverksamhet. stocks.
 
Du kan även sikta in dig på att kapitalisera på ett förväntat marknadsfall genom att gå kort, ett koncept vi går igenom i kursen ”Så fungerar handel”. I korthet handlar det vanligtvis om att låna aktier med avsikten att sälja och sedan återköpa dem till ett lägre pris. Ett mer lättillgängligt sätt att ta en kort position är genom CFD-handel.

Fokusera på en sektor

Vilken sektor har störst potential?
 
När du har identifierat de sektorer som intresserar dig är nästa steg att överväga hur utbud och efterfrågan ser ut för produkterna eller tjänsterna i dessa sektorer samt andra omständigheter som kan påverka framtida utsikter. Du kan titta på marknadens storlek, dess övergripande tillväxttakt och sektorernas betydelse för ekonomin som helhet.
 
Vi kan exempelvis titta på delsektorn electricitet i den allmännyttiga sektorn. I Storbritannien står dess marknadsstorlek i förhållande till folkmängden och kommer att växa i och med att antalet personer som förbrukar energi ökar. Sektorn räknar med att viss efterfrågan på elektricitet alltid kommer att finnas för strömförsörjning av alldagliga aktiviteter, men efterfrågan kan även öka eller minska när ny teknik introduceras. Därför är det värt att tänka på vilka innovationer som snart kommer att nå massmarknaden.
 
Ovan kan jämföras med gruvsektorn som brukar ha en mycket mer föränderlig tillväxttakt bunden till kostnaden för utvinning av råmaterial från jorden. Nya fyndigheter kan ge ett stort uppsving, men sektorn kan också drabbas av fluktuationer i den globala efterfrågan. Till exempel kan en minskning av Kinas ekonomi sänka konsumtionen av råvaror i byggsektorn, vilket påverkar gruvföretagen.
På aktiemarknaden är det vanligt att se vissa grupper av aktier röra sig tillsammans i samma riktning på detta sätt. Av den anledningen kan det vara viktigare att välja rätt bransch att handla i. Det kanske inte räcker med att välja aktier i rätt företag.

Begränsa sökningen

Vilka företag är värda att titta närmare på?
 
När du har beslutat att inrikta dig på en viss bransch är nästa steg att ta en närmare titt på de viktigaste företagen och avgöra vilka som ska fingranskas.
Här är det viktigt att utvärdera den befintliga konkurrensen i sektorn och förväntade framtida affärstrender. Här är några frågor som kan vara till hjälp:
  • Vilka företag har störst marknadsandel?
  • Vilket anses vara marknadsledande?
  • Finns det nya, omstörtande aktörer på marknaden?
  • Finns det förestående förändringar eller utvecklingar som kan påverka rangordningen i branschen?
  • Kommer en nuvarande konkurrensfördel snart att bli hotad?
Genom en noggrann analys av affärsmiljön borde du kunna se vilka företag som ligger något före sina rivaler. Troligtvis är det dessa som är värda att investera i, och i nästa lektion förklarar vi hur du kan utforska deras framtidsutsikter.

Det är värt att nämna att när du genomför en fundamental analys som denna, bör du alltid ”jämföra äpplen med äpplen” i varje steg. Med andra ord måste du, när du analyserar ett lands ekonomi, jämföra den med andra länders ekonomi. När du utvärderar sektorer ska du jämföra dem med andra sektorer. Och när du tittar på enskilda företag ska du jämföra dem med andra företag inom samma sektor. Om du exempelvis tittar på Barclays ska du jämföra dem med en annan bank som HSBC, och inte med en detaljhandlare som Tesco.

Summering av lektion

  • Fundamentala analytiker använder oftast helhetsanalys.
  • Först överväger de den övergripande ekonomin.
  • Sedan utvärderar de resultaten i olika sektorer och väljer att rikta in sig på en.
  • Slutligen tittar de på företagen inom den valda sektorn för att identifiera de som har potential.
Lektion avklarad