Välkommen till testet

 • Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
 • Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Gör om testet Mer kurser
Fråga 1 av 10

Målet med fundamental analys är att identifiera:

 • A Okända tillgångar som sällan handlas med
 • B Tillgångar som handlas till ett pris som skiljer sig från dess verkliga, teoretiska värde
 • C Mycket volatila tillgångar som lämpar sig för kortsiktig handel
 • D Stabila, säkra tillgångar som troligtvis inte kommer att röra sig nämnvärt

Förklaring

Fundamentala analytiker menar att varje tillgång har ett verkligt, teoretiskt värde som priset naturligt kommer att sträva mot. De söker tillgångar som uppenbarligen handlas till ett högre eller lägre värde än de borde och tjänar på att handla innan priset korrigeras.

Nästa
Fråga 2 av 10

Vilken metod tycks de flesta fundamentala analytiker använda?

 • A En helhetsanalys som inleds med en helhetsbild
 • B En sektoranalys som inleds med en fingranskning
 • C En matematisk metod som analyserar diagramdata och trender
 • D En retrospektiv metod som söker tidigare rörelsemönster

Förklaring

Till skillnad från teknisk analys, som fokuserar på prisdata och mönster, ger fundamental analys en övergripande syn av alla omständigheter som omger en marknad. Analytiker inleder vanligtvis med att titta på den ekonomiska helhetsbilden innan de borrar ned till branscher. Slutligen fingranskar de enskilda företag inom dessa branscher.

Föregående
Nästa
Fråga 3 av 10

Vilka av dessa faktorer kan vara röda flaggor som varnar om svårigheter som kan påverka företagets framtida aktiepris?

 • A En konkurrent har nyligen lanserat en innovativ produkt
 • B Ett land där företaget är verksamt har rapporterat dåliga ekonomiska data
 • C Nyligen har det förekommit plötsliga ändringar i ledningsgruppen
 • D Medlemmar ur högsta ledningen har minskat sitt aktieägande
 • E Alla ovan

Förklaring

Flertalet faktorer måste övervägas när du utvärderar ett företags hälsa – både dess externa miljö och dess interna verksamhets- och ledningsstruktur. Ingen av ovan nämnda situationer skulle nödvändigtvis innebära problem för företaget – konkurrenternas innovation kan till exempel sporra företaget till att utveckla egna, överlägsna produkter. Det är dock viktigt att överväga sådant för att skapa dig en slutlig uppfattning.

Föregående
Nästa
Fråga 4 av 10

Vilken bransch är mest trolig att erbjuda stabilitet för börshandlare när ekonomin krymper?

 • A Teknologi
 • B Nyttoverksamhet
 • C Tjänster
 • D Inget av alternativen ovan

Förklaring

Energisektorn och den allmännyttiga sektorn brukar påverkas minst av förändringar i konsumenternas köpkraft. Även under en konjunkturnedgång kommer folk alltid att behöva lysa upp och värma sina hem, ringa samtal m.m. De kommer dock troligtvis att skära ner på underhållning, resor samt på inköp av tillbehör och lyxvaror. Aktierna från företag i dessa sektorer skulle kunna påverkas.

Föregående
Nästa
Fråga 5 av 10

Vad visar ett företags balansräkning?

 • A Dess inkomster och vinst
 • B Dess aktuella storlek jämfört med viktiga konkurrenter
 • C Dess tillgångar, skulder och kapital
 • D Dess femårsplan för tillväxt

Förklaring

En balansräkning ger dig en ögonblicksbild av ett företags tillgångar, skulder och kapital vid slutet av en bestämd redovisningsperiod.

Föregående
Nästa
Fråga 6 av 10

Varför ska du beräkna ett företags skuldsättningsgrad?

 • A För att mäta dess finansiella hävstång
 • B För att utvärdera dess lönsamhet
 • C För att erhålla aktuellt aktievärde
 • D För att avgöra den troliga utdelningsnivån

Förklaring

Skuldsättningsgraden beräknas genom att dela företagets skulder med dess aktiekapital. Det ger dig en bild av företagets skuldnivå. En hög skuldsättningsgrad kan tyda på att företaget finansierar ambitiösa planer på tillväxt, men även att det är föremål för betydande räntekostnader och ökad exponering.

Föregående
Nästa
Fråga 7 av 10

Vad innebär det att ett företag har högkvalitativa intäkter?

 • A Dess inkomster kommer från försäljning av lyxvaror
 • B Under de senaste fem åren har det konsekvent uppvisat vinster
 • C Det operativa kassaflödet är högre än nettovinsten
 • D Dess skuldsättningsgrad är väldigt låg

Förklaring

Om det operativa kassaflödet är högre än nettovinsten tyder detta på att en betydande del av intäkterna konverteras till kontanter. Med andra ord innebär det att företaget drivs effektivt.

Föregående
Nästa
Fråga 8 av 10

Vilket av följande beskriver en resultaträkning?

 • A Ett styrkort för bokföring som visar framtida lönsamhet
 • B En formel för att beräkna ett företags kassainnehav
 • C En beräkning som förutsäger inkomster för kommande fem år
 • D En deklaration av att inkomsterna kommer från legitima källor

Förklaring

Ett företags resultaträkning mäter dess finansiella lönsamhet över en bestämd period. Den jämför värdet av försäljningen (inkomst) med försäljningskostnaden (utgifter). Om inkomsten från försäljning är mindre än dess utgifter är företagets affärsmodell troligtvis bristfällig och den framtida lönsamheten oviss.

Föregående
Nästa
Fråga 9 av 10

10. Vilka av dessa är INTE fördelar med fundamental analys?

Välj alla svar som är rätt:
 • Den hjälper dig att identifiera långsiktiga trender
 • Den utvecklar ditt affärssinne
 • Den ger dig en djupare förståelse av diagramdata
 • Den hjälper dig att upptäcka aktiernas värde
 • Den är ett bra sätt att säkerställa snabba vinster

Förklaring

Fundamental analys kompletterar teknisk analys – som fokuserar på diagramdata – genom att utvärdera alla andra faktorer som påverkar en tillgångs värde. Den kan hjälpa dig att få en djupare förståelse för hur verksamheten fungerar och upptäcka företag med potential. I allmänhet är den mer användbar för handel och investering i långvariga positioner, eftersom du vanligtvis inte kan förutsäga när en prisrörelse ska ske.

Föregående
Nästa
Fråga 10 av 10

Ett företags aktiepris är lika med:

 • A Skuldsättningsgraden
 • B Börsvärdet delat med antal emitterade aktier
 • C Börsvärdet delat med inkomsten
 • D Bruttovinsten delad med antal emitterade aktier

Förklaring

Varje aktie är en andel i företagets totala värde – dess börsvärde – och aktiepriset erhålls genom att dela börsvärdet med antal aktier.

Föregående
Se svar