Fundamental analys

Kurs 4 av 8

Utvärdera företagsledningen

Tekniskt sett är ett företag en juridisk enhet som existerar frånskilt från sin personal – dock spelar personerna som driver företaget, deras färdigheter och personligheter, en avgörande roll i företagets framgång eller undergång.

Många analytiker anser att den faktor som mest påverkar ett företags framtid är företagsledningen.

Därför är nästa steg att ta reda på vem som leder företaget och utvärdera om det är i goda händer.

Granska ledningsgruppen

Lyckligtvis brukar internet ha mängder av information om personerna vid företagets roder. Följande frågor borde kunna besvaras på internet:

  • Vilken utbildning har personerna i ledningsgruppen?
  • Var har de arbetat tidigare?
  • Vilken relevant erfarenhet tillför de sina roller?
  • Har de tidigare haft anmärkningsvärda framgångar (eller misslyckanden)?

Med detta bör du kunna få fram en bild av ledningsgruppens styrkor, svagheter och övergripande förmågor.

Fråga ut företagsledningen

Du kan också få mer information om företaget direkt från högsta ledningen. Ett av de bästa sätten att göra detta är genom de telefonkonferenser som vanligtvis utförs när kvartals- eller helårsresultaten publiceras.

Investerare och analytiker kan ringa in och vanligtvis lyssna på när den verkställande direktören och/eller ekonomichefen går igenom de senaste siffrorna och förklarar företagets resultat. Efter detta följer en frågestund då man kan ringa in och ställa frågor eller begära mer information om hur det går för företaget.

Vanligtvis finns det ett arkiv med avskrifter eller inspelningar av dessa samtal, samt företagets senaste finansiella resultat på företagets sida för investor relations på företagskoncernens webbplats.

Mät företagsledningens förtroende

Om det finns någon som vet hur det går för företaget, så är det företagsledningen. Därför kan den nivå av förtroende som dessa personer visar för företaget vara mycket avslöjande. Naturligtvis kommer deras offentliga redogörelser ofta att vara utsmyckade med positiva ord. Men avspeglas det i ledningens beteende bakom kulisserna? För att förtydliga: Ökar eller minskar de sin andel i företaget?

Högsta ledningen får vanligtvis (åtminstone delvis) sin ersättning i aktier och optioner. Detta motiverar dem till att fatta beslut som främjar verksamheten eftersom deras egna, personliga förmögenhet är beroende av företagets tillväxt och framgång. Men om ledningen säljer sina aktier eller optioner kan det vara ett tecken på att de saknar förtroende för företaget eller att de har en negativ syn på företagets framtid.

Undersök företagsledningens historia

En stark verksamhet som styrs av en grupp skickliga personer kan ändå misslyckas om dessa personer är oförmögna att samarbeta som ett lag, eller om organisationen inte tillhandahåller en miljö som främjar samarbete.

Om exempelvis flera personer i högsta ledningen har hoppat av kan det peka på svagheter i företagets kultur eller problemfyllda förhållanden mellan företagsledningens medlemmar. På liknande sätt kan du kanske se en ledningsbefattning fyllas flera gånger inom en kort tidsperiod.

Oavsett hur bra ett företags bakomliggande affärsmodell än verkar vara, gör investerare ofta klokt i att ta avstånd från företaget när problem verkar finnas i dess ledning.

Granska företagsstyrningen

Varje företag har en företagsstyrningspolicy som definierar förhållningssättet mellan ledning, direktörer och andelsägare. Den finns som garanti för att se till att lämpliga regler och rutiner följs samt för att förebygga oriktigheter, så det är värt att analysera den kritiskt.

Troligtvis innehåller den information om:

Styrelsen

En bra styrelse har både medlemmar som är anställda i företaget och andra som är helt externa och därmed oberoende. Denna struktur är tänkt att skydda aktieägarnas intressen, bland annat eftersom de externa ledamöterna kanske inte drar sig för att kritisera andra medlemmar i företagsledningen.

Andelsägarnas rättigheter

Personer med intressen i företaget – särskilt aktieägare – bör ha tillgång till styrelsen och tydliga medel för att kunna framställa frågor eller klagomål och få dem besvarade.

Försvar mot uppköp

Företagen har ofta vidtagit lämpliga åtgärder som försvårar snabba (och kanske omotiverade) förändringar av företagets ledning, ledamöter eller ägande. För investerare kan detta ge en viss grad av trygghet inför verksamhetens stabilitet.

Summering av lektion

  • Kom ihåg att egenskaperna som finns i företagsledningen är en viktig faktor som påverkar företagets framtid.
  • Överväg de styrkor, svagheter och erfarenheter som varje medlem i företagsledningen har.
  • Ta tillfället i akt och fråga ut ledningen, exempelvis på telefonkonferenser.
  • Kontrollera om medlemmar i företagsledningen ökar eller minskar sin aktieandel i företaget eller om det har förekommit plötsliga ändringar bland medlemmarna.
  • Granska företagsstyrningspolicyn.
Lektion avklarad