Planlegging og risikostyring

Kurs 3 av 8

Hva er risikohåndtering?

Prisene kan som kjent svinge opp og ned. En av nøklene til en suksessfull trading-plan er å sikre at du håndterer risikoen din på en god måte. Alle som har drevet med trading en stund, har fått erfare at det ikke går an å treffe blink hver eneste gang.

I finanssammenheng er risiko definert som potensialet for at den faktiske avkastningen på en investering blir lavere enn den forventede avkastningen.

Dette inkluderer potensialet for tap og – hvis du trader med lånefinansiering – potensialet for å tape mer enn innskuddet ditt.

Risikohåndtering er et sett med regler og tiltak du kan bruke for å sikre at konsekvensene av en dårlig beslutning alltid vil være håndterbare.

Tradere med spesielt effektive strategier for risikohåndtering kan faktisk tjene penger selv om de taper på et flertall av handlene sine. Det skyldes at de vellykkede handlene i gjennomsnitt gir gevinster som er større enn tapene de får på de mindre vellykkede handlene.

Vi skal se nærmere på hvordan dette fungerer litt senere, men aller først skal vi ta for oss de tre hovedtypene av risiko du kan støte på når du trader.

Markedsrisiko

Markedsrisiko er helt klart den risikotypen som er mest kjent. Den består i muligheten for at du blir påført tap som følge av bevegelser i markedsprisene.

De fire faktorene som har størst innvirkning på markedsprisene, er:

  • Rentesatser
  • Aksjekurser
  • Vekslingskurser
  • Råvarepriser

Det er verdt å merke seg at disse faktorene kan ha en effekt selv når de ikke påvirker prisen på markedet du trader på, direkte.

Hvis du bor i Storbritannia, men trader med en amerikansk aksje, for eksempel, kan gevinsten eller tapet ditt bli kraftig påvirket av vekslingskursen mellom GBP og USD – selv om selve aksjekursen holder seg uendret.

På samme måte kan markedsprisene bli påvirket av en rekke forskjellige elementer som arbeider sammen eller mot hverandre.

Hvis du trader på aksjen til et større gruveselskap som Antofagasta, for eksempel, vil råvareprisene – og da særlig prisene på kopper, som er den viktigste råvaren dette selskapet produserer – ha stor innvirkning på aksjekursen.

Ettersom de fleste råvarer er notert i amerikanske dollar, har dollarens styrke mye å si for råvareprisen og dermed også for aksjekursen. Endringer i valutapolitikken i Kina kan på sin side få innvirkning på byggevirksomheten i landet og dermed bidra til å øke eller redusere den globale etterspørselen etter råvarer som brukes i byggematerialer. Dette er også noe som kan påvirke gruveselskapets aksjekurs.

Det er derfor viktig å være klar over at markedsrisiko kan komme fra en rekke forskjellige kilder, inkludert kilder som i begynnelsen kanskje ikke er helt innlysende når du vurderer en potensiell trading-mulighet.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er en mindre kjent, men like fullt svært viktig risikotype. Den består i muligheten for at du ikke klarer å kjøpe eller selge et aktivum raskt nok til å forhindre et tap. Det finnes to hovedtyper:

  • Realisasjonsrisiko viser til aktivumets likviditet – det vil si i hvilken grad det er lett å omsette det i markedet. Hvis du sitter på en lite kjent aksje og ingen ønsker å kjøpe den, kan du bli tvunget til å selge den til en mindre gunstig kurs. Denne typen risiko utgjør først og fremst et problem i fremvoksende markeder eller markeder med lavt volum.
  • Finansieringsrisiko er potensialet for at tap kan oppstå fordi en av partene som er involvert i en handel, ikke evner å oppfylle sine finansielle forpliktelser når dette er nødvendig. Den resulterende forsinkelsen kan få konsekvenser for markedsprisene eller til og med gjøre at handelen går i vasken.

Systemrisiko

Til slutt har vi systemrisiko, som er risikoen for at hele det finansielle systemet kan bli berørt av en bestemt hendelse eller serie av hendelser.

Det var dette som skjedde under den globale finanskrisen i 2008, da problemer knyttet til subprime-lån og den påfølgende kollapsen hos flere større finansinstitusjoner, heriblant Lehman Brothers, fikk aksjemarkedene til å stupe verden over.

Ettersom virkningene er globale, er det ofte svært vanskelig å beskytte seg mot denne typen risiko, men ofte er det likevel slik at investorer med mer diversifiserte porteføljer rammes mindre hardt enn dem som bare har investert i én sektor eller aktivatype.

Andre eksempler på systemrisiko kan være naturkatastrofer, krig og større politiske eller lovgivningsmessige omveltninger.

Sammendrag av leksjon

  • Risikohåndtering er et sett med regler du kan bruke for å sikre at konsekvensene av en dårlig beslutning er håndterbare
  • Markedsrisiko er potensialet for å bli påført tap som følge av bevegelser i markedsprisene
  • Likviditetsrisiko er potensialet for å bli påført tap fordi du ikke klarer å kjøpe eller selge et aktivum raskt nok
  • Systemrisiko er potensialet for at hele det finansielle systemet kan bli berørt av en hendelse eller serie av hendelser
Leksjon fullført