Planlegging og risikostyring

Kurs 4 av 8

Måter å håndtere risiko på: Del 1

Nå som vi har sett på de risikotypene det er viktigst å holde et øye med, skal vi konsentrere oss om hvordan disse risikoene kan håndteres.

Vær bevisst på nedsidepotensialet

Før du legger inn en handel, må du alltid regne deg frem til nøyaktig hvor mye du risikerer å tape i det verst tenkelige scenariet. Husk at markedet iblant kan bevege seg svært raskt, og at det derfor ikke er sikkert at du vil klare å komme deg ut av handelen på det nivået du hadde ønsket.

Du bør alltid ha det verst tenkelige scenariet i bakhodet, og påse at du ikke er eksponert i for stor grad hvis en større hendelse skulle inntreffe i markedet. Dette er særlig viktig å huske på når du legger inn handler med lånefinansiering der tapene kan bli større enn innskuddet ditt.

Unngå følelsesbasert trading

Når du treffer trading-beslutninger, bør du skille mellom rasjonelle og følelsesbaserte beslutninger. Det å stole på «magefølelsen» er nesten alltid en oppskrift på katastrofe, så det er helt avgjørende at beslutningene du treffer, er basert på nøkterne analyser. Som vi allerede har vært inne på, kan det å utarbeide en strukturert trading-plan hjelpe deg med å håndtere følelsesrelatert risiko ved å gi deg klare retningslinjer og gjøre det lettere å opprettholde disiplinen.

Diversifiser

Hvis du ofte har mer enn én posisjon åpen på samme tid, kan du redusere risikoen din ved å investere pengene dine bredt, eller med andre ord unngå å legge alle eggene i én kurv.

Hvis du for eksempel har investert all kapitalen din i aksjer i ett enkelt selskap, risikerer du å tape alt dersom dette selskapet går konkurs. Hvis du derimot kjøper aksjer i mange forskjellige selskaper, vil ikke tapet forbundet med en konkurs i ett av disse få like katastrofal innvirkning på den samlede investeringskapitalen din.

Men selv det å spre kapitalen på en rekke forskjellige aksjer kan ikke beskytte deg mot systemrisikofaktorer som kan påvirke aksjemarkedet som helhet.

Den beste måten å diversifisere på, er derfor å spre investeringene dine på forskjellige aktivaklasser. Da kan du for eksempel ende opp med en portefølje som består av aksjer, råvarer, eiendom, obligasjoner og andre investeringer. Disse markedene beveger seg ofte uavhengig av hverandre, noe som kan beskytte deg dersom én bestemt aktivaklasse skulle gjøre det spesielt dårlig.

Velg risikofylte investeringer med omhu

Hvis du ender opp med en portefølje bestående av forskjellige investeringer, er det fornuftig å balansere særlig risikofylte handler opp mot mer stabile aktiva. Investeringspyramiden er en nyttig modell som kan hjelpe deg med å bestemme hvordan du skal spre risikoen din på ulike finansielle instrumenter.

De fleste tradere ønsker gjerne å holde brorparten av investeringene sine i sikre aktiva som gir en stabil, om enn beskjeden, avkastning. Disse utgjør bunnen av pyramiden.

I midten finner vi aktiva med middels høy risiko, som bør gi en stabil avkastning, og som også har potensial til å stige i verdi.

På toppen av pyramiden har vi de mest risikofylte investeringene, som både har potensial for høy avkastning og store tap. Pengene du bruker til å investere i disse risikofylte aktivaene, bør bare være penger du har råd til å tape uten at dette får alvorlige økonomiske konsekvenser.

Pyramiden er naturligvis bare en veiledning, og ikke et sett med regler, så du må tenke nøye gjennom hvor mye tid og penger du har mulighet til å investere, og hvor høy avkastning du ønsker, når du velger hvilke aktiva du skal handle med.

Sammendrag av leksjon

  • Du kan ikke kontrollere om et marked går opp eller ned, men du kan kontrollere risikoen din. Derfor er det helt avgjørende at du har på plass en effektiv strategi for risikohåndtering
  • For å håndtere risiko på en effektiv måte må du
    • alltid være bevisst på det maksimale nedsidepotensialet
    • unngå følelsesbasert trading
    • diversifisere investeringene dine
    • velge risikofylte investeringer med omhu
Leksjon fullført