Ordrer, utførelse og giring

Kurs 6 av 6

Anmodninger om økt depositum

Som tidligere forklart trenger du bare å betale inn en brøkdel av handelens fulle verdi når du åpner en posisjon med giring, til tross for at tapene dine kan overstige dette beløpet. Hvis en posisjon beveger seg i din disfavør, kan megleren din derfor be deg om å betale inn ytterligere midler for å holde handelen åpen.

Slike innbetalinger kalles egentlig «variasjonsmargin», men omtales også ofte bare som «margin». En anmodning om variasjonsmargin kalles også en anmodning om økt depositum.

Eksempel

La oss si at du kjøper 8 000 aksjer til 22 NOK ved bruk av lånefinansiering. Verdien av posisjonen din er da 176 000 NOK. Megleren ber deg betale en startmargin på 5 %, som tilsvarer 8 800 NOK.

Aksjekursen faller deretter med 1 NOK til 21 NOK, slik at verdien av posisjonen din blir redusert til 168 000 NOK. Som et resultat av dette reduseres marginkravet til 5 % x 168 000 NOK = 8 400 NOK.

Men selv om startmarginkravet er blitt lavere, har du nå et løpende tap på 1 NOK x 8 000 = 8 000 NOK som må legges til. Det totale beløpet som kreves for at posisjonen din skal holdes åpen, blir dermed 16 400 NOK. Med mindre du allerede har tilstrekkelig med midler på kontoen din til å dekke dette, vil megleren din be deg om å foreta en marginbetaling. Hvis du ikke gjør dette i løpet av kort tid, kan megleren nedskalere posisjonen din eller til og med stenge den helt.

Utbyttebetalinger på short-posisjoner og finansieringskostnader er andre faktorer som kan føre til at kontoen din går i minus, slik at du må betale inn ytterligere midler. Det er derfor viktig å huske på at startmarginen du betaler når du åpner en posisjon, ikke nødvendigvis er den fulle betalingen siden du kan bli nødt til å fylle på kontoen etter hvert.

Bør du bruke giring eller ikke?

Som vi har sett, gir trading med giring relativt sett større gevinster – men også større tap. Betyr det at det er mer risikabelt enn konvensjonell trading?

Ut fra ett perspektiv er svaret på dette spørsmålet ja. Hvis du forplikter deg til en trade med giring basert på at startmarginen er overkommelig, og ikke på kapasiteten du har til å tåle de potensielle tapene, er dette utvilsomt å leke med ilden.

Men så lenge du er bevisst på hver enkelt posisjons fulle verdi og nedsidepotensial, er ikke risikoen større enn den ville vært om du handlet uten giring. Gevinsten eller tapet vil være identisk i de to tilfellene – den eneste forskjellen ligger i utlegget som trengs for å generere gevinsten eller tapet.

Det finnes også en rekke tiltak du kan treffe for å håndtere trading-risikoen din. Vi skal komme nærmere inn på disse i kurset «Planlegging og risikohåndtering».

Under forutsetning av at du forstår hvordan trading med giring fungerer, kan det være et svært nyttig verktøy: Du slipper å binde opp en stor del av trading-kapitalen din i én handel, og kan handle med dyre aktiva til bare en brøkdel av kostnaden. Brukt på en fornuftig måte kan lånefinansiering altså gjøre det enklere og mer praktisk å trade.

Ulike former for trading med giring

Det finnes et bredt spekter av trading-produkter med giring tilgjengelig, som dekker nær sagt alle tenkbare markeder, og mange meglere og trading-tjenester tilbyr i det minste en viss grad av giring.

Det meste av trading med giring skjer ved bruk av derivater – finansielle produkter der verdien er avledet fra et underliggende aktivum. Med en derivatkontrakt eier du du aldri det underliggende aktivumet direkte, men du har en finansiell interesse i aktivumets verdiutvikling.

Her er noen av de vanligste måtene du kan trade med giring på:

 • Differansekontrakter (CFDer)
  En CFD er en avtale om å utveksle penger basert på verdiendringen for et bestemt aktivum som finner sted fra tidspunktet posisjonen åpnes til den stenges.
 • Valutahandel
  Du kan spekulere i en valutas fremtidige verdi sammenlignet med en annen valuta via en valutamegler.
 • Futures
  En futures-kontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en eiendel på et gitt tidspunkt i fremtiden til en bestemt pris.
 • Binærer
  Binærer er handler der du spekulerer i utviklingen til et bestemt finansielt marked over et gitt tidsrom, og der utfallet bare kan være ett av to (det vil si ja eller nei).
 • Opsjoner
  Opsjoner er kontrakter som gir deg rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en fastsatt pris på eller før en bestemt dato.

Sammendrag av leksjon

 • Hvis en posisjon med giring beveger seg i din disfavør, kan megleren din be deg om å innbetale ytterligere midler til kontoen din
 • Trading med giring anses gjerne for å være mer risikabelt enn tradisjonell trading, selv om gevinstene og tapene er de samme i begge tilfeller og det bare er det opprinnelige utlegget som er forskjellig
 • Trading med giring skjer som regel ved bruk av derivater
Leksjon fullført