Planering och riskhantering

Kurs 3 av 8

Vad är riskhantering?

Priser kan gå upp och de kan gå ner. Bland det viktigaste du kan göra när du skapar en lyckad tradingplan är att se till att du hanterar dina risker rätt. Alla som handlat ett tag vet med säkerhet att det inte kan bli rätt varje gång …

Inom finanshandeln brukar en risk ses som möjligheten att den faktiska avkastningen på en investering blir mindre än den förväntade avkastningen.

Detta gäller också möjligheten att gå med förlust – eller till och med förlora mer än vad du satsat om du handlar med hävstång.

Riskhantering utgörs av ett antal regler och åtgärder som du kan använda dig av för att se till att du kan hantera följderna av att fatta fel beslut.

Traders med särskilt effektiv riskhantering kan till och med tjäna pengar även om de har fler förlustpositioner än vinstpositioner. Detta lyckas de med genom att de i genomsnitt tjänar mer på vinstpositionerna än vad de förlorar på förlustpositionerna.

Vi förklarar senare hur detta fungerar, men först ska vi gå igenom tre typer av risker som du kan stöta på när du handlar.

Marknadsrisker

Den helt klart vanligaste risktypen är marknadsrisken. Det är risken att förlora pengar på grund av förändringar i marknadskurserna.

De fyra faktorer som har störst påverkan på marknadskurserna är:

  • Räntenivåer
  • Aktiekurser
  • Växelkurser
  • Råvarupriser

Det är värt att komma ihåg att de här faktorerna kan påverka marknaden du handlar även om de inte direkt ändrar priserna.

Om du till exempel bor i Storbritannien men handlar amerikanska aktier kan dina vinster och förluster påverkas stort av växelkursen för GBP/USD, även om själva aktiepriserna inte ändras.

Marknadskurserna kan alltså påverkas av många olika faktorer som samverkar med eller motverkar varandra.

Om du exempelvis handlar en stor gruvaktie som Antofagasta kommer råvarupriserna ha en stor påverkan på aktiepriset, särskilt kopparpriset eftersom det är företagets främsta metall.

Eftersom de flesta råvarupriser anges i amerikanska dollar kommer dollarpriset att ha stor inverkan på råvarupriserna, och därmed också på själva aktien. Dessutom kan ändringar i Kinas finanspolitik öka eller dämpa utbyggnaden i landet, vilket i sin tur ökar eller minskar den globala efterfrågan på råvaror i form av byggmaterial. Detta kan också påverka priset på gruvföretagets aktier.

Med andra ord är det viktigt att känna till att det finns många källor till marknadsrisker, och att vissa av dem kanske inte är självklara när du letar efter handelsmöjligheter.

Likviditetsrisker

En mindre känd, men inte desto mindre viktig risktyp, är likviditetsrisken. Detta är risken att du inte kan köpa eller sälja en tillgång tillräckligt snabbt för att undvika en förlust. Det finns i huvudsak två typer av denna risk:

  • Risk för tillgångslikviditet syftar på möjligheten att kunna handla tillgången på marknaden. Har du till exempel en tämligen okänd aktie som ingen vill köpa kan du tvingas sälja till ett sämre pris. Den här typen av risk brukar endast vara ett problem på nya marknader eller marknader med låga handelsvolymer.
  • Finansieringsrisk är risken för förlust om en av parterna i en transaktion inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter på avtalad tid. Detta kan leda till fördröjningar som kan påverka marknadskurserna eller som kan få hela transaktionen att misslyckas.

Systemiska risker

Till sist finns det systemiska risker som utgörs av risken att hela det finansiella systemet påverkas av en viss händelse eller flera händelser.

Detta skedde under den globala finanskrisen 2008 då skulderna från högrisklån ledde till kollaps för flera finansiella institutioner, som Lehman Brothers, vilket i sin tur fick aktiemarknaderna att krascha runtom i världen.

Eftersom systemiska risker har global påverkan kan de vara svåra att skydda sig mot, men över lag brukar investerare med varierade portföljer inte påverkas lika illa som de som investerar i bara en sektor eller en typ av tillgång.

Andra exempel på systemiska risker kan vara naturkatastrofer, krig och omvälvande politiska händelser eller lagändringar.

Summering av lektion

  • Riskhantering utgörs av ett antal regler som du kan använda dig av för att se till att du kan hantera följderna av att fatta fel beslut.
  • En marknadsrisk är risken att du går med förlust på grund av förändringar i marknadskurserna.
  • En likviditetsrisk är risken att du går med förlust eftersom du inte kan köpa eller sälja en tillgång tillräckligt snabbt.
  • En systemisk risk är en möjlighet att hela det finansiella systemet påverkas av en viss händelse eller flera händelser.
Lektion avklarad