Turbotrading

Kurs 6 av 6

Turbotradingmiljøet

Til forskjell fra produkter som CFDer og barriers, som ofte drives av en utvalgt leverandør, blir en turbo vanligvis levert til deg av en gruppe tilknyttede enheter. Dette vil si at hvis du vil se på noen bestemte produktdetaljer eller vilkår og betingelser for dine turboer, må du kanskje se etter dette et annet sted.

I denne leksjonen vil vi se nærmere på enhetene som er involvert i livssyklusen til en turbo og hvordan de former produktet du trader, i tillegg til hvor du kan finne informasjon om spesifikke turboer.

Hvem er involvert i turbotrading?

Turboutstederen

Turboutstederen oppretter turboen, som er et overførbart verdipapir – en pakke rettigheter som kan trades på markedet. Utstederen finansierer deler av kostnaden for verdipapiret, og er juridisk forpliktet til å betale verdien av dets ytelse til kjøperen (deg, traderen).

Hver turbo utstedes under et dokument kalt basisprospektet, som er godkjent av en passende regulator i territoriet utstederen opererer i. Godkjennelsen av turbo24 kommer fra den tyske regulatoren Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Basisprospektet beskriver nøkkelegenskapene til hver turbo, samt rettighetene og risikoene som gjelder for traders som kjøper dem. Du kan få tilgang til basisprospektet, sammen med andre produktdetaljer og uttrykk forbundet med hver turbo, på utstederens nettside. Utstederen av turbo24 er Raydius.

Hver turbo har et unikt International Securities Identification Number (ISIN), og ved å søke på nettsiden etter dette nummeret kan du se alle dokumentene forbundet med det.

Market maker

En market makers rolle er å levere likviditet, og å kvotere prisen som hver turbo kan kjøpes og selges for på markedsplassen. Individuelle markedsdeltakere kan derimot også plassere ordre på markedsplassen og trade mot andre markedsdeltakere til andre priser enn de som kvoteres av en market maker.

I noen tilfeller kan market maker og utsteder være samme enhet.

Tradingsted

Dette er hvor turboen noteres og trades. Se på det på omtrent samme måte som aksjer noteres og trades på en aksjebørs. Turbo24 er notert på Spectrum MTF, som eneste aktør som tilbyr trading hele døgnet, og nedenfor vil vi gå i mer detalj om hva en MTF gjør.

Megler

Som en ikke-profesjonell trader kan du ikke få direkte tilgang til en markedsplass for turboer. Du vil måtte ha en konto hos en megler, som for eksempel IG. Ved å bli medlem av MTFer vil meglere kunne tilby instrumenter, som turboer, til kunder via deres egne tradingplattformer.

Hva er en multilateral handelsfasilitet (MTF)?

En multilateral handelsfasilitet er en type markedsplass hvor finansielle instrumenter veksles. De ligner litt på tradisjonelle aksjebørser, men kan tilby et stort utvalg av verdipapirer – inkludert turbowarranter, og mange andre finansielle instrumenter.

Meglere, market makers, banker, hedgefond og kapitalforvaltere kan koble seg direkte til MTFer – bli «medlemmer» – mens ikke-profesjonelle traders kun kan få tilgang til tilbudte markeder via en valgfri leverandør. MTFer beskrives som «multilateral» fordi de har flere medlemmer som samhandler med hverandre for å sette priser.

MTFer vs. børser

Selv om trading via en MTF ikke er helt det samme som å trade på en børs, deler de noen likheter. MTFer er for eksempel underlagt overvåkning og reguleringer, på samme måte som tradisjonelle børser.

En MTF vil matche ordre og kvoteringer kun basert på tids- og prisprioriteringer – ikke ulikt en konvensjonell børs. Dette vil si at det ikke er rom for skjønnsmessig prisdannelse.

En annen likhet til trading på børs er at ikke-profesjonelle investorer kun kan få tilgang til en MTF via en leverandør. Megleren vil håndtere ordre fra ikke-profesjonelle kunder, mens MTFen vil sørge for å matche de med andre ikke-profesjonelle ordre basert på kvoteringer fra market makers.

Fordeler ved å trade på en MTF

  • MTFer må være transparente allerede før traden, noe som vil si at prisen på eksisterende ordre burde gjøres tilgjengelig for alle. På samme måte er transparens etter trading et krav og publiseres i realtid, noe som vil si at traders kan ta en mer informert avgjørelse.
  • Prisene skal holdes konsistente på tvers av alle medlemmene av MTFen, noe som betyr at alle deltakerne vil bli rettferdig belastet.
  • Et tydelig og regulert system er på plass for å bestemme hvordan andre enheter kan søke om medlemskap i en MTF.
  • Traders velger ofte MTFer på grunn av relativt rask utførelse av trades, lave kostnader og høy markedslikviditet.

Sammendrag av leksjon

  • Turboer utstedes (med likviditet levert av en market maker), og blir så notert av markedsplassen eller børsen
  • MTFer lar tredjepartsdeltakere kjøpe og selge finansielle instrumenter
  • På noen måter er en MTF som en børs – de er underlagt lignende reguleringer og overvåkning
  • Ikke-profesjonelle investorer kan kun få tilgang til en MTF via en megler. Megleren håndterer ordren mens MTFen sørger for at ordre matches basert på tid- og prisprioritet
  • MTFer er kjent for transparent ordrebok, konsistent prising, regulerte systemer, rask utførelse og høy markedslikviditet
Leksjon fullført