Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is een recessie? Alles wat u moet weten

Bron: Bloomberg

Wat is een recessie?

Wanneer een economie gedurende een periode van zes maanden krimpt, is er sprake van een recessie. Over het algemeen wordt aangenomen dat een land in een recessie verkeert als de economie gedurende twee opeenvolgende kwartalen krimpt. Dit wordt voornamelijk afgemeten aan het bruto binnenlands product (BBP).

Een recessie is de periode waarin de economie van een land, regio of de wereld krimpt in plaats van groeit. Hoewel recessies drastische gevolgen kunnen hebben voor de economie, zijn ze onmisbaar voor de conjunctuur. Economieën groeien totdat ze een piek hebben bereikt, daarna krimpen ze tot een dieptepunt, waarna ze weer beginnen te groeien, enzovoort. Tijdens de daling van de piek naar het dieptepunt verkeert een land in recessie.

Een recessie duurt minimaal zes maanden, maar er is geen maximale tijdsduur. Volgens het National Bureau of Economic Research, de autoriteit op het gebied van recessies in de VS, duren recessies sinds 1945 gemiddeld iets langer dan 11 maanden, terwijl periodes van economische groei gemiddeld 58 maanden aanhouden.

Is een recessie bijzonder ingrijpend en langdurig, dan wordt dit een depressie genoemd. De beroemdste was de Grote Depressie van de jaren 30, waarin het BBP van de VS tussen 1929 en 1933 met een derde afnam.

Waardoor ontstaat een economische recessie?

Een recessie kan ontstaan doordat een bepaalde sector van de economie instort, wat een domino-effect veroorzaakt dat zich naar andere gebieden uitbreidt. Het barsten van een vastgoedzeepbel zou de banken kunnen lamleggen. Bedrijven en klanten kunnen vervolgens minder goed bij hun bank terecht, waardoor veel mensen hun huis kwijtraken, wat weer leidt tot een grotere ineenstorting.

Een langdurige oliecrisis zou de prijzen kunnen opdrijven, waardoor grote industrieën tot stilstand komen. Dit leidt weer tot verlies van banen, waardoor grote groepen mensen de hand op de knip moeten houden.

Kredietverstrekkers zouden te vrijgevig kunnen lenen als het economisch voor de wind gaat, waarna ze in zware tijden zonder geld komen te zitten. Dit zadelt mensen op met flinke schulden, juist nu ze misschien net hun baan kwijtraken of salaris moeten inleveren.

Economieën zijn samengesteld uit diverse elementen: werkgelegenheid, wat voor banen beschikbaar zijn, de staat van de bouw en de vastgoedmarkt, hoe het met de productie gaat, enzovoort. Al deze elementen zijn sterk met elkaar verbonden. Als er eentje instort, komt de hele economie in gevaar.

Sommige economen geloven dat als een recessie eenmaal is begonnen, deze vanzelf verder aanzwelt. Mensen en bedrijven reageren namelijk eerder emotioneel dan rationeel op berichten dat de economie er slecht voor staat. Hierdoor nemen ze minder risico's, wat de recessie alleen maar verder aanwakkert.

Is het coronavirus de zwarte zwaan van 2020?

Een recessie kan ook worden veroorzaakt door een zogenaamde 'zwarte zwaan'. Dit zijn onverwachte gebeurtenissen die een grote impact op de samenleving hebben, moeilijk te voorspellen zijn en op basis van het verleden als hoogst onwaarschijnlijk worden beschouwd.

Hoewel er zeker een punt valt te maken dat overheden en instituten al decennia rekening hielden met een wereldwijde pandemie als Covid-19, toont het gebrek aan voorbereiding van de meeste regeringen en bedrijven ook aan hoe ongekend de huidige situatie is. Zo was er voorafgaand aan de uitbraak van het coronavirus geen enkel bedrijf dat dit scenario als een van de belangrijkste risico's en onzekerheden noemde.

Belangrijke indicatoren en tekenen van een recessie

Doordat een recessie op allerlei manieren kan ontstaan, zijn er verschillende indicatoren dat er een op komst is. Sommige indicatoren zijn eerder zichtbaar dan andere. Zo wordt ontslag van personeel meestal voorafgegaan door dalende verkoop. Met andere woorden, dalende verkoopcijfers in de detailhandel of groothandel hebben vaak stijgende werkloosheid tot gevolg. Dit worden 'achterlopende indicatoren' genoemd.

Een aantal van de belangrijkste indicatoren van een recessie zijn:

 1. BBP
 2. Productie
 3. Detail-/groothandelsverkopen
 4. Yieldcurve voor obligaties
 5. Loon en inkomen
 6. Werkgelegenheid
 7. Inflatie en rentetarieven
 8. Overig

BBP

Als de economische groei afneemt, meestal tot minder dan 2%, wordt dit als mogelijk voorteken van een recessie gezien. Als het BBP in het ene kwartaal daalt, maar in het volgende kwartaal weer opleeft, heeft een land technisch gezien een recessie vermeden. Het doet wel vermoeden dat er twee opeenvolgende perioden van krimpend BBP (oftewel een recessie) op komst zijn.

Productie

Het BBP vertegenwoordigt de waarde van alles dat in een land wordt gemaakt. Als producent van goederen draagt de productiesector hier dus in grote mate aan bij. In de meeste grote economieën wordt dit gemeten met een soort van inkoopmanagersindex (Purchasing Managers Index, PMI) of met andere soortgelijke gegevens.

Het is goed om te weten dat dit soort PMI's doorgaans vaker worden berekend dan de kwartaalcijfers van het BBP; meestal maandelijks. Dit betekent dat de productie eerder daling vertoont dan het BBP. Zodoende kunnen productie-PMI's erop wijzen dat er een daling van het BBP op komst is.

Detail-/groothandelsverkopen

Een afname van de hoeveelheid goederen die bedrijven en mensen kopen, kan er eveneens op duiden dat de economie afremt en op een recessie afstevent. Groothandelsverkopen vertegenwoordigen de hoeveelheid goederen die door bedrijven worden gekocht, meestal met het doel deze via de detailhandel aan klanten door te verkopen.

Als bedrijven minder inkopen op groothandelsniveau, zou dit moeten leiden tot een daling van de detailhandelsverkopen. Ook deze verkopen worden doorgaans vaker (maandelijks) berekend dan het BBP, waardoor ze een goede indicator zijn.

Yieldcurve voor obligaties

De yieldcurve voor obligaties heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen. Wanneer mensen staatsobligaties kopen, lenen ze in feite geld aan de overheid. Deze betaalt de eigenaar van de obligatie terug met rente (of een coupon). Obligaties kunnen verschillende looptijden hebben. Sommige vervallen na enkele maanden, terwijl andere wel tien of 20 jaar kunnen doorlopen.

In een 'normaal' economisch klimaat leveren obligaties met een langere looptijd een hogere interestvergoeding op dan obligaties die sneller vervallen. Op die manier wordt de yieldcurve gevormd. Twijfelen kopers van obligaties over de economie of hebben ze het idee dat er een recessie op komst is, dan gebeurt het tegenovergestelde. Ze vragen hogere rentetarieven voor obligaties met een korte looptijd dan voor obligaties die later vervallen. Hierdoor wordt de yieldcurve omgekeerd.

Dit betekent dat kopers van obligaties meer risico's verbinden aan het lenen aan overheden in de nabije toekomst dan aan leningen over meerdere decennia. Hiermee wekken ze het vermoeden dat er een recessie op komst is.

Meer over de vraag of de Amerikaanse yieldcurve een goede indicator is van toekomstige beleggersrendementen

Loon en inkomen

Als de zaken goed gaan, dan zijn bedrijven eerder geneigd om het salaris van hun werknemers te verhogen. Neemt de groei af, dan komen salarisverhogingen vaak ook tot stilstand. Afnemende groei of dalende loonstijgingen kunnen een voorbode zijn van breder economisch verval. Lonen kunnen echter ook sterk beïnvloed worden door andere factoren, zonder dat er per se een recessie op komst is.

Als de werkloosheid bijvoorbeeld stabiel maar bovengemiddeld is, hebben bedrijven minder reden om werknemers (met name met weinig of geen vaardigheden) meer loon te geven. Er staan immers genoeg werkzoekenden klaar om hun plek in te nemen.

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid is in elke economie van belang en wordt altijd beïnvloed door de fase waarin de conjunctuur zich bevindt. Het stijgt wanneer de economie groeit en daalt in tijden van recessie.

Doordat bedrijven doorgaans pas werknemers ontslaan als een recessie al is begonnen, is de werkgelegenheid meestal een achterlopende indicator van economische terugval. Ook met hoge werkloosheid kunnen landen een recessie vermijden, maar meestal zorgt het ervoor dat ze sneller richting een recessie worden geduwd.

Inflatie en rentetarieven

Een van de belangrijkste indicatoren van een recessie is de inflatie en de manier waarop centrale banken hier met rentetarieven op reageren. Inflatie geeft weer met welk percentage de algehele prijs van goederen en diensten stijgt, en daarmee de kosten voor levensonderhoud. Een zekere mate van inflatie wordt als teken van economische gezondheid gezien, maar te snel stijgende inflatie kan de verschillende aspecten van de economie snel platleggen.

Alles wordt duurder: consumenten zien hun wekelijkse winkeluitgaven stijgen en bedrijven krijgen te maken met hogere productie- en energiekosten. De schuldenlast wordt moeilijker af te lossen en de economie moet als gevolg hiervan de broekriem aanhalen. In aanloop naar een recessie neemt de inflatie toe, maar tijdens de recessie zelf daalt deze weer (deflatie).

Een van de belangrijkste middelen om de inflatie te beperken, zijn de rentetarieven die centrale banken instellen en die bepalen hoe duur het is om krediet te krijgen. Als de economie moet worden gestimuleerd, worden er lagere rentetarieven ingevoerd. Hierdoor zijn mensen minder geneigd om geld op een spaarrekening te houden en gaan ze eerder schulden aan om meer te kunnen uitgeven; de kosten om te lenen zijn immers verlaagd.

Een angst die momenteel leeft, is dat in de meeste economieën de rentetarieven al historisch laag zijn. Dat zou tot meer uitgaven moeten leiden, maar vooralsnog is dit niet het geval. Sommige centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank (ECB), hebben bovendien al de bodem bereikt met een rentetarief van 0%. Velen vragen zich dus af hoeveel bewegingsruimte deze banken nog hebben als er daadwerkelijk een recessie komt.

Als een economie in verval raakt, zouden ze deze dus alleen met rentetarieven kunnen stimuleren door de rentetarieven negatief te maken (waarbij de lenende partij in feite de ander betaalt om geld aan ze te lenen).

Andere mogelijke indicatoren van een recessie

Er zijn tal van andere indicatoren dat er mogelijk een recessie op komst is. Denk bijvoorbeeld aan een terugname van bouwwerkzaamheden. Dit sijpelt weer door naar de vastgoedmarkt, het aantal nieuwe bedrijven dat wordt opgericht (en de banen die daaruit voortkomen) en de efficiëntie die wordt bereikt door investeringen in de infrastructuur. Dit alles kan leiden tot lagere prijzen voor belangrijke materialen als koper of ijzer.

Vrachtvervoer neemt doorgaans af als consumenten en bedrijven minderen goederen aanschaffen, net zoals bedrijven doorgaans minder geld investeren als ze weinig perspectief zien in de economie. De valuta van een land kan zwakker komen te staan ten opzichte van andere landen als de angst voor een recessie slechts tot één land of regio beperkt blijft. Toenemende angst voor een recessie kan ervoor zorgen dat investeerders hun geld veiliger gaan beleggen, bijvoorbeeld in goud.

Het herkennen van een recessie is als het leggen van een enorme economische puzzel. Door de globalisering, hoezeer deze tegenwoordig ook onder druk staat, verspreiden financiële crises en recessies zich sneller van het ene naar het andere land.

Hoewel het BBP nog steeds de meest gangbare maatstaf is om te beoordelen of er sprake is van een recessie, dient u alle aspecten van de economie te volgen om deze op voorhand te herkennen en u tijdig voor te bereiden.

Wat zijn de gevolgen van een recessie?

Recessies duren soms vrij kort, maar de gevolgen kunnen verstrekkend en langdurig zijn. Sommige bedrijven gaan failliet omdat ze de storm niet kunnen doorstaan, banen verdwijnen en mensen hebben moeite om hun hypotheken en schulden te betalen, waardoor ze soms zelfs hun huis kunnen verliezen.

Effecten van de recessie op bedrijven

Zowel grote als kleine bedrijven worden geraakt door een recessie, maar de grotere hebben wel meer kans om te overleven. Overal in het bedrijf moet worden bezuinigd, van marketing tot research and development (R&D) en het bedrag dat aan apparatuur wordt besteed. Zelfs als ze geen banen hoeven te saneren of contracten moeten beëindigen, wordt er vaak nog geen nieuw personeel aangenomen.

Bedrijven zijn minder geneigd op de lange termijn te investeren, wat later tegen ze kan gaan werken en de lancering van nieuwe producten of ideeën in de weg kan zitten. Uiteraard groeien bedrijven als de economie het goed doet, maar velen krimpen weer naar hun eerdere niveau als ze tijdens een periode van laagconjunctuur beseffen hoe log en inefficiënt ze zijn.

Effecten van een recessie op de beurs

Het zal niet verbazen dat de beurs te lijden heeft onder een recessie. Als de economie het moeilijk heeft, komen bedrijven ook in de problemen en dat is nadelig voor waardebepalingen. Onder druk van investeerders wenden beursgenoteerde bedrijven zich tot bezuinigingen en verbetering van de efficiëntie om de teruglopende verkoopcijfers met hogere rentabiliteit te kunnen compenseren.

De verwachte inkomsten worden bijgesteld en van financiële richtlijnen is vaak geen sprake meer. Bedrijven kunnen onder druk komen te staan om de niet-kernactiviteiten te verkopen om de balans op orde te brengen. Lukt dat niet, dan volgen er soms pijnlijke beslissingen, zoals het bevriezen, terugbrengen of stopzetten van dividendbetalingen.

Cruciale bedrijfstakken waarvan werd gesteld dat ze 'te groot zijn om te vallen' (zoals de bankensector of de autobranche) ontvingen honderden miljarden aan financiële injecties tijdens de financiële crisis van 2008.

Naarmate aandelen minder aantrekkelijk worden, vloeit geld tijdens een recessie doorgaans naar meer aansprekende, of op zijn minst stabielere, gebieden. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld doordat investeerders liever in veiligere zaken beleggen, zoals goud in plaats van aandelen. Ook kunnen ze hun investeringen naar het buitenland overbrengen of hun geld helemaal uit de markt halen.

Effecten van de recessie op obligaties

De obligatiemarkt wordt beschouwd als een van de duidelijkste indicatoren van economische gezondheid. Net als bij aandelen, worden sommige obligaties risicovoller bevonden dan andere. Kapitaal gaat dan ook eerder naar relatief veilige staatsobligaties dan naar bedrijfsobligaties.

Dit betekent meestal dat de prijs van staatsobligaties stijgt maar de rente die ze bieden daalt, terwijl de prijs van risicovollere obligaties daalt maar de rentevergoeding stijgt.

Effecten van de recessie op huizenprijzen

Huizenprijzen dalen tijdens een recessie, maar de redenen hiervoor kunnen verschillen. Een te groot aanbod van nieuwe woningen in combinatie met te eenvoudig verstrekte leningen heeft al vaker tot financiële crashes geleid, waardoor zeepbellen aan het licht kwamen.

Voor mensen die al langer een huis bezitten, betekent een recessie soms niet meer dan een tijdelijk waardeverlies. Wie echter heeft gekocht in een periode van hoogconjunctuur, loopt het risico op de zeer nadelige gevolgen van een restschuld.

Traden tijdens een recessie

Tijdens een recessie nemen de bears het over van de bulls en gaat de aandacht uit naar bescherming van de portefeuille. Wie niet in zijn schulp kruipt, kan tijdens een recessie juist van allerlei mogelijkheden profiteren. Proactieve traders kunnen stappen zetten om hun portefeuille veilig te stellen, terwijl uitverkopen leiden tot goede deals voor de kopers die nog zijn overgebleven.

Investeren in aandelen tijdens een recessie

Over het algemeen dalen aandelen in waarde tijdens een recessie als gevolg van het instabielere ondernemingsklimaat. Traders die risico's willen beperken, kunnen voor defensieve aandelen gaan die stabiel blijven tijdens een terugval. Denk aan primaire consumptiegoederen of aandelen van nutsbedrijven.

De twee slechtste eigenschappen die een bedrijf kan hebben als de economie in een recessie belandt, zijn gebrekkige kasstroom en een hoge schuldenlast. Bedrijven met een sterke kasstroom en weinig schulden verkeren in een veel betere positie. Bij het kijken naar specifieke sectoren, moeten investeerders goed in de gaten houden waar bepaalde aandelen exposure aan hebben en hun beleggingen daarop baseren.

In de Britse bankensector is Lloyds bijvoorbeeld veel meer op de binnenlandse markt gericht dan internationale banken. Dit betekent dat Lloyds meer exposure heeft aan een recessie of economische terugval in het Verenigd Koninkrijk. Dit is ook de reden dat de recente verstoring in Hongkong harder uitviel voor HSBC dan voor andere banken. Nogmaals, het gaat erom de juiste puzzelstukken bij elkaar te leggen.

Wie van een recessie wil profiteren, moet op zoek naar de koopjes die ontstaan als de markt in paniek raakt. Tijdens de chaos kunnen veel aandelen tot onder hun boekwaarde dalen of kunnen investeerders niet geheel terecht nieuwe kortingen op aandelen gaan toepassen. Zij die de prijs van hun aandelen zien dalen, zien deze ook weer stijgen, zolang ze de terugval maar overleven.

Het loont ook de moeite om naar daadkrachtige bedrijven te zoeken. Denk aan bedrijven die hun marketinguitgaven opschroeven of nieuwe producten lanceren tijdens een recessie. Dit kan niet alleen een teken zijn dat het aandeel tegen de huidige recessie bestand is, maar ook dat het bedrijf marktaandeel en klanten weet te veroveren tijdens een periode waarin veel concurrenten het moeilijk hebben.

Dit soort bedrijven plukken hier vaak de vruchten van als de recessie voorbij is en consumenten weer geld beginnen uit te geven.

Investeren in grondstoffen tijdens een recessie

Verschillende soorten grondstoffen hebben verschillende drijfveren. De meeste metalen worden gebruikt om dingen te bouwen, zoals huizen of elektronica. Energiegrondstoffen als olie en gas worden gebruikt voor de stroomvoorziening van gebouwen, machines en transportmiddelen.

Landbouwgoederen worden meestal als voedsel geconsumeerd. Terwijl zaken als bouwwerkzaamheden en het aantal nieuwe technologische producten kunnen terugvallen tijdens een recessie, blijft er altijd vraag naar voedsel en energie.

Eerdere recessies werden aangedreven door hoge olieprijzen, wat leidde tot hogere energierekeningen voor bedrijven en minder koopkracht voor consumenten, die op hun beurt weer met hogere energie- en benzinekosten te maken kregen.

Bij een dreigende recessie vindt er als voorschot op de afnemende vraag doorgaans een uitverkoop van de meeste grondstoffen plaats. Doordat natuurlijke grondstoffen zo onmisbaar zijn, kunnen ze echter tot de meest veerkrachtige delen van de markt behoren tijdens een economische terugval. Als een recessie tot één land of regio beperkt is, blijven grondstoffen overeind omdat de vraag ernaar wereldwijd is.

Een grondstof die een speciale vermelding verdient, is goud. Dit wordt gezien als een veilige keuze die zijn waarde behoudt in onzekere tijden. Investeerders nemen hun toevlucht tot dit metaal wanneer ze twijfelen over de toekomst van de economie. Het dient dan als bescherming voor hun investeringen.

Meer over de handel in grondstoffen en hoe deze werkt

Investeren in obligaties tijdens een recessie

Een ander toevluchtsoord voor investeerders die vrezen voor een recessie zijn staatsobligaties. Obligaties leveren kopers weinig winst op vergeleken met andere investeringskansen, maar ze zijn stabieler dan snelgroeiende aandelen met een lage beurswaarde of de volatiele wereld van cryptovaluta.

Obligaties zijn minder in trek als het economisch goed gaat omdat investeerders dan bereid zijn hogere rendementen te zoeken, zelfs als dit meer risico oplevert. De stabiele rendementen die staatsobligaties opleveren, worden echter aantrekkelijker naarmate de winst van aandelen begint te dalen en het economisch verval inzet. Op die momenten kunnen ze net als goud een veilige toevlucht voor investeerders bieden.

Investeren in forex tijdens een recessie

Het effect van een recessie op de forexmarkt is vele malen complexer, maar het is een gebied waar veel valt te halen. Het hangt er echt van af waar de recessie plaatsvindt. Is dit in een één groot land of in een blok landen die qua handel en financiën sterk met elkaar verweven zijn, zoals de eurozone?

Valutakoersen worden altijd in duo's verhandeld, wat betekent dat als de ene stijgt, de andere daalt. Dit levert kansen op voor beleggers. Ook hier gaat het erom de juiste omstandigheden aan het juiste land te koppelen. Australië exporteert bijvoorbeeld het grootste deel van zijn natuurlijke grondstoffen (een belangrijke drijfveer van de economie) naar China. Economische terugval in China betekent dus slecht nieuws voor de Australische dollar.

Zorgen over een recessie in een grote economie binnen de eurozone, zoals Duitsland, voeden angsten waardoor de waarde van de euro daalt en de economieën van omliggende landen verstoort raken. Een van de redenen dat er meer angst is voor een recessie in de VS dan in andere landen, is de buitenproportionele rol van de dollar in de wereldeconomie.

Wereldwijd worden de meeste schulden en internationale reserves in dollars uitgedrukt. Door deze aanwezigheid in de wisselkoersen, heeft een Amerikaanse recessie meer invloed dan recessies in de meeste andere landen.

Meer over de forex-handel en hoe deze werkt

Tijdens een recessie verschuiven centrale banken hoogstwaarschijnlijk de rentetarieven om de economie nieuw leven in te blazen, wat van invloed is op de valutakoersen. Als een land de rentetarieven verlaagt, daalt de waarde van de betreffende valuta meestal ook. Hogere rentetarieven zorgen juist voor een stijgende valutawaarde.

Investeren in onroerend goed tijdens een recessie

We hebben al gezien dat huizenprijzen vrijwel altijd dalen tijdens een recessie. Tegelijk behoren ze tot de snelst herstellende onderdelen van de economie zodra een recessie afzwakt. Wie al lang voor de recessie onroerend goed in bezit had, ondervindt meestal niet meer dan een tijdelijke dip in de markt, waarna de prijzen binnen vijf jaar weer herstellen.

Wie echter heeft gekocht toen de economie op haar hoogtepunt was, kan moeite hebben om nog rendement te behalen. Hiervoor moet de volgende piek namelijk hoger zijn dan de vorige, wat de kans op een restschuld vergroot.

Er liggen wel kansen voor wie bereid is te kopen tijdens economische terugval. Veel mensen zien zich gedwongen hun huis tegen een lagere prijs te verkopen als ze financieel in de problemen komen, wat anderen weer mogelijkheden biedt. Door middel van bijvoorbeeld een Real Estate Investment Trust (REIT) kunnen investeerders hun exposure hieraan vergroten zonder rechtstreeks in onroerend goed te beleggen.

Gaan we richting een recessie?

Het coronavirus zet de wereldeconomie op zijn kop en de gevolgen beginnen zich af te tekenen. Zo is recent gebleken dat de economie van China, het epicentrum van de uitbraak en dé drijvende kracht van wereldwijde economische groei, door de crisis voor het eerst in decennia is gekrompen.

Het lijdt geen twijfel dat de grote wereldeconomieën zullen krimpen zolang er lockdownmaatregelen van kracht zijn. Of dit lang genoeg blijft aanhouden voor een officiële recessie hangt af van hoelang het duurt voordat landen hun lockdown weer versoepelen.

Het belangrijkste om te onthouden, is dat de huidige economische terugval niet wordt veroorzaakt door fundamentele marktproblemen. Het probleem ligt niet bij de banken, de woningmarkt of de grondstofprijzen, hoewel deze wel allemaal door de uitbraak zijn en worden geraakt.

Dit betekent dat, zelfs als economieën lang genoeg krimpen om technisch gezien in een recessie terecht te komen, de zaken waarschijnlijk ook weer snel bijdraaien en groei terugkeert zodra landen uit de lockdown komen en bedrijven weer open mogen gaan.

Velen beschrijven de uitbraak dan ook als een 'pauze' voor de economie. Toch zal de economie na deze pandemie ongetwijfeld minder stabiel zijn dan ervoor. Sommige bedrijven wankelen al en veel mensen hebben ontslag gekregen in plaats van tijdelijk verlof.

Met andere woorden, niemand weet in welke staat de economie zich straks bevindt en hoe zwaar de kater van deze pandemie wordt. Velen hielden bovendien al voor de komst van het virus rekening met een recessie, aangezien de markten een van de langste groeiperioden in de geschiedenis doormaakten.

Een van de grote vragen voor de volgende recessie, wanneer deze ook komt, is hoe centrale banken gaan reageren en of ze al hun middelen nu hebben uitgeput in de strijd tegen het coronavirus. De pandemie vormt ook een grote bedreiging voor de globalisering. Als landen zich in deze tijden gaan afvragen of ze wel zelfredzaam genoeg zijn, bestaat er een kans dat de wereld radicaal terugkomt op de eerdere voorliefde voor globalisering. Dit kan economieën nog meer onder druk zetten.

Voor de markten draait alles om voorbereiding. U moet niet alleen zorgen dat uw bestaande portefeuille beschermd is, maar ook vast nadenken over de mogelijkheden die een recessie kan bieden.

Heeft u een strategie ontwikkeld die u risicoloos wilt uitproberen? Meld u dan aan voor een demo-rekening. Zodra u klaar bent om voor het eerst echt te gaan traden of beleggen, kunt u binnen enkele minuten een live-rekening bij IG aanmaken.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Reageer op de wereldwijde volatiliteit

De marktvolatiliteit houdt aan terwijl het coronavirus de wereldwijde agenda domineert. Trade bij IG om te profiteren van:

 • Smalle spreads – vanaf slechts 1 punt op de belangrijkste indices en 2,8 punten op olie (Brent en VS crude)
 • Gegarandeerde stops – het instellen is gratis, en u betaalt alleen een kleine vergoeding als ze worden geactiveerd
 • 24 uur per dag ondersteuning – ons deskundige team staat klaar om u te ondersteunen

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.