Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Privacy

Informatie over gegevensverwerking

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende juridische gronden:

Voor het controleren van uw identiteit en het openen en beheren van uw rekening

In het kader van het verlenen van diensten of het geven van informatie over onze diensten aan u, dienen wij uw identiteit te controleren om u als klant aan te melden en dienen wij deze gegevens te gebruiken om uw rekening bij ons effectief te kunnen beheren, zodat wij u de best mogelijke diensten kunnen leveren. Het controleren van uw identiteit omvat onder meer het namens ons door externe partijen uitvoeren van krediet- of identiteitsonderzoek. Wij hebben niet alleen een legitiem belang hierin (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG), maar het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke informatie is voor ons ook noodzakelijk om te weten te komen wie u bent, in het bijzonder aangezien wij een wettelijke verplichting hebben om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen (‘Know Your Customer’, zie Art. 6 Par. 1 lit. c AVG).

Voor het verschaffen van producten en diensten aan u, of informatie over onze producten en diensten, en om uw behoeften voortdurend te beoordelen

Zodra u een rekening bij ons opent of zich aanmeldt voor een update of webinar, moeten wij uw persoonlijke informatie gebruiken om onze diensten uit te voeren en te voldoen aan onze verplichtingen jegens u. Het is ook in ons legitiem belang om te zorgen dat wij de beste producten en diensten aan u leveren (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG). Wij kunnen daarom regelmatig beoordelen wat uw behoeften zijn, zodat u ervan verzekerd bent dat u het voordeel heeft van de best mogelijke producten en diensten van ons.

Voor hulp bij het verbeteren van onze producten en diensten, waaronder klantenservicediensten, en het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten en diensten

Wij kunnen van tijd tot tijd persoonlijke informatie gebruiken die door u is verstrekt via het gebruik van de diensten en/of via klantenenquêtes, om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. Het is in ons legitiem belang dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken om ervoor te zorgen dat wij naar ons beste vermogen producten en diensten leveren en om marktleider te blijven in onze branche (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

Voor het samenstellen van een profiel van u

Wij kunnen van tijd tot tijd persoonlijke informatie over u gebruiken om profielen over u samen te stellen, zodat wij u kunnen begrijpen en naar ons beste vermogen de allerbeste producten en diensten kunnen leveren. Wij kunnen ook beslissingen over u nemen via geautomatiseerde profiling of geautomatiseerde kredietonderzoeken, die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om gebruik te maken van onze diensten.

Wij moeten dit mogelijk doen in het kader van het uitoefenen van onze wettelijke verplichtingen (Art. 6 Par. 1 lit. c AVG) of omdat het in ons legitiem belang is om uw persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

Voor het onderzoeken of beslechten van kwesties of geschillen

Wij moeten mogelijk van u verkregen persoonlijke informatie gebruiken om problemen met u te onderzoeken en/of geschillen te beslechten, aangezien het in ons legitiem belang is om te zorgen dat problemen en/of geschillen zo snel en efficiënt mogelijk worden onderzocht en opgelost (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

Voor het voldoen aan toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, overige gerechtelijke procedures of de vereisten van toepasselijke toezichthouders

Wij moeten mogelijk uw persoonlijke informatie gebruiken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of overige gerechtelijke procedures, of de vereisten van toepasselijke toezichthouders. Wij doen dit niet alleen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (Art. 6 Par. 1 lit. c AVG), maar ook omdat het mogelijk in ons legitiem belang is (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

Voor het verschaffen van referenties over u

Van tijd tot tijd kunnen externe partijen zoals kredietbureaus ons benaderen voor een kredietreferentie over u in verband met krediet- en identiteitscontroles. Het is mogelijk in ons legitiem belang (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wij zijn mogelijk verplicht om een dergelijke referentie te verschaffen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Art. 6 Par. 1 lit. c AVG). Als wij echter twijfels hieromtrent hebben, nemen wij eerst contact met u op voordat wij een referentie verstrekken.

Voor het verzenden van enquêtes aan u

Van tijd tot tijd kunnen wij enquêtes aan u verzenden in het kader van onze procedure omtrent klantenfeedback en het is in ons legitiem belang om feedback te vragen, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat wij de beste diensten aan u verlenen (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG). Wij kunnen u echter van tijd tot tijd ook vragen om deel te nemen aan andere enquêtes. Indien u ermee instemt om deel te nemen aan dergelijke enquêtes, rekenen wij op uw toestemming om de persoonlijke informatie te gebruiken die wij verzamelen in het kader van een dergelijke enquête (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG). Alle antwoorden in een dergelijke enquête die wij uitsturen, voor klantenfeedback of anderszins, worden verzameld en geanonimiseerd voordat de enquêteresultaten worden gedeeld met externe partijen.

Gegevensanalyse

Onze webpagina’s en e-mails kunnen webbakens of pixeltags bevatten of andere vergelijkbare middelen voor gegevensanalyse, waarmee wij de ontvangst van de correspondentie kunnen volgen en het aantal volgers kunnen tellen dat onze webpagina heeft bezocht of onze correspondentie heeft geopend. In gevallen waarin uw persoonlijke informatie volledig is geanonimiseerd, hebben wij geen rechtsgrond nodig omdat de informatie geen persoonlijke informatie meer vormt. Indien echter uw persoonlijke informatie niet is geanonimiseerd, is het in ons legitiem belang om dergelijke persoonlijke informatie voortdurend te evalueren om te zorgen dat de door ons geleverde producten en diensten relevant zijn voor de markt (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

Marketing door ons

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om via e-mail, telefoon of andere overeengekomen vormen (waaronder social-mediacampagnes) marketingcommunicatie aan u te verzenden om te zorgen dat u altijd actuele informatie heeft over onze nieuwste producten en diensten. Wanneer wij marketingcommunicatie aan u verzenden, doen wij dit als het in ons legitiem belang is (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG) of met uw toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG).

Interne zakelijke doeleinden en gegevensregistratie

Wij dienen uw persoonlijke informatie te verwerken voor interne zaken en ten behoeve van onderzoek en gegevensregistratie. Dit verwerken van uw persoonlijke informatie is in ons eigen legitiem belang (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG) en is vereist om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (Art. 6 Par. 1 lit. c AVG). Dit kan alle communicatie omvatten die wij met u hebben in verband met de diensten die wij u leveren en onze relatie met u. Wij houden ook gegevens bij om te zorgen dat u voldoet aan uw verplichtingen op grond van een overeenkomst die u bent aangegaan met ons (Art. 6 Par. 1 lit. b AVG).

Bedrijfsherstructurering

Als wij een bedrijfsherstructurering ondergaan of als een deel van of het gehele bedrijf is verworven door een externe partij, dienen wij mogelijk uw persoonlijke gegevens te gebruiken in verband met die herstructurering of verwerving. Dergelijk gebruik kan inhouden dat uw gegevens worden bekendgemaakt als onderdeel van een due-diligenceprocedure. Het is in ons legitiem belang om uw informatie op deze manier te gebruiken (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

Beveiliging

Indien u een vestiging van ons bezoekt, kunnen wij om veiligheidsredenen een opname van u maken met een bewakingscamera. Wij kunnen ook gegevens van u opslaan om bij te houden wie op een bepaalde dag onze vestiging heeft bezocht. Het is belangrijk voor ons om een veilige werkomgeving te garanderen.

Uw rechten als bezoeker

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij (mogelijk) van u bewaren, klikt u hier.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:

  • telefonisch via +31 20 794 6610

  • e-mail naar klantenservice.nl@ig.com

Informatie

Indien u ons hierom vraagt, bevestigen wij of wij uw persoonlijke informatie verwerken. Als dit het geval is, verstrekken wij u een kopie van die persoonlijke informatie (samen met bepaalde overige gegevens). Indien u extra kopieën wilt hebben, zijn wij mogelijk genoodzaakt om naar redelijkheid administratiekosten in rekening te brengen.

Rectificatie

Indien de persoonlijke informatie die wij over u hebben onnauwkeurig of onvolledig is, heeft u er recht op dat deze wordt gerectificeerd. Indien wij uw persoonlijke informatie met anderen hebben gedeeld, stellen wij hen, indien mogelijk, op de hoogte van deze rectificatie. Indien u ons hierom vraagt, indien mogelijk en rechtmatig om dit te doen, laten wij u ook weten met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Verwijdering

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonlijke informatie te verwijderen. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer de situatie waarin wij uw persoonlijke informatie niet meer nodig hebben of wanneer u uw toestemming intrekt (indien van toepassing), mits wij geen wettelijke verplichting hebben om die gegevens te bewaren. Dergelijke verzoeken zijn onderhevig aan periodes voor het bewaren van gegevens waaraan wij moeten voldoen overeenkomstig geldende wetten en voorschriften en conform het gedeelte ‘Hoe slaan wij persoonlijke informatie op en hoe lang?’, zoals bovenaan deze pagina is te vinden is. Indien wij uw persoonlijke informatie met anderen hebben gedeeld, stellen wij hen, indien mogelijk, op de hoogte van deze verwijdering. Indien u ons hierom vraagt, indien mogelijk en rechtmatig om dit te doen, laten wij u ook weten met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Beperkingen voor informatieverwerking

U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om het verwerken van uw persoonlijke informatie te beperken. Dergelijke omstandigheden kunnen situaties zijn waarin u de nauwkeurigheid van die persoonlijke informatie betwist of bezwaren heeft tegen het verwerken ervan door ons. Dit weerhoudt ons er echter niet van om uw persoonlijke informatie op te slaan. Wij stellen u ervan op de hoogte wanneer wij een beperking opheffen. Indien wij uw persoonlijke informatie met anderen hebben gedeeld, stellen wij hen, indien mogelijk, op de hoogte in verband met deze beperking. Indien u ons hierom vraagt, indien mogelijk en rechtmatig om dit te doen, laten wij u ook weten met wie wij uw persoonlijke informatie hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Overdraagbaarheid van gegevens

Krachtens artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 (EU) heeft u in bepaalde omstandigheden het recht om persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, te verkrijgen en anderszins te gebruiken (in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door een computer leesbare indeling). U kunt ons ook vragen deze informatie te verstrekken aan een derde partij naar uw keuze.

Bezwaar

U kunt ons vragen om het verwerken van uw persoonlijke informatie te staken. Wij zullen dit doen indien wij:

  • vertrouwen op ons eigen legitiem belang, of dat van iemand anders, om uw persoonlijke informatie te verwerken, behalve indien wij dwingende wettelijke redenen kunnen aantonen voor het verwerken van de informatie;
  • uw persoonlijke informatie verwerken voor directe marketing; of
  • uw persoonlijke informatie verwerken voor onderzoek, tenzij dit verwerken noodzakelijk is voor de prestaties van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Indien wij uitsluitend op basis van een geautomatiseerd proces (bijvoorbeeld via automatische profilering) een beslissing over u hebben genomen en deze van invloed is op uw vermogen om diensten te gebruiken of een ander aanzienlijk gevolg voor u heeft, kunt u vragen om niet afhankelijk te zijn van een dergelijke beslissing, tenzij wij u kunnen aantonen dat een dergelijke beslissing nodig is voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons. Zelfs wanneer een beslissing nodig is voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst, kunt u de beslissing betwisten en vragen om tussenkomst van een persoon.

Recht op opzegging

Indien wij uw persoonlijke informatie verwerken met uw toestemming, heeft u ook het recht uw toestemming weer in te trekken zonder de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming aan te tasten.

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

Klantenservice Openingstijden voor Nederlands: maandag t/m vrijdag 08:00-17:00