CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 71% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

8 manieren om ondergewaardeerde aandelen te vinden

Als een belegger een aandeel weet te vinden waarvan de koers afwijkt van de reële waarde, kan hij daar mogelijk winst mee maken. In dit artikel leest u hoe u ondergewaardeerde aandelen kunt herkennen en hoe u deze kunt traden.

Wat zijn ondergewaardeerde aandelen?

Een ondergewaardeerd aandeel is een aandeel waarvan de koers lager is dan de daadwerkelijke (reële) waarde. Onderwaardering van aandelen kan verscheidene oorzaken hebben, zoals een geringe herkenbaarheid van het bedrijf, negatieve berichtgeving en beurscrashes. Een van de belangrijkste aannames binnen de fundamentele analyse is dat koersen na verloop van tijd een correctie laten zien en gelijk gaan lopen met de ‘reële waarde’ van het activum. Dit biedt kansen om winst te maken.

Bij de zoektocht naar ondergewaardeerde aandelen gaat het niet simpelweg om het vinden van goedkope aandelen. De truc is om degelijke bedrijven proberen te vinden waarvan de aandelenkoers onder de reële waarde ligt, en geen waardeloze aandelen met een zeer lage koers. Aandelen van sterke bedrijven worden op de lange termijn namelijk meer waard. Veel traders en beleggers kopiëren de strategie van Warren Buffett, die gericht is op het vinden van ondergewaardeerde aandelen en aandelen met groeipotentieel voor de lange termijn.

Onthoud dat u beter geen beslissingen kunt nemen op basis van alleen persoonlijke meningen, maar altijd de nodige financiële informatie moet verzamelen over het aandeel waarin u wilt handelen of beleggen.

Hoe komt het dat aandelen ondergewaardeerd raken?

Aandelen raken ondergewaardeerd door verschillende factoren, waaronder:

 • Veranderingen op de markt: een beurskrach of correctie kan tot gevolg hebben dat een aandelenkoers daalt.
 • Onverwacht slecht nieuws: aandelen kunnen ondergewaardeerd raken door negatieve berichten in de media of door economische, politieke en maatschappelijke veranderingen.
 • Periodiek terugkerende koersschommelingen: aandelen binnen sommige branches presteren slecht in bepaalde kwartalen, wat zijn uitwerking heeft op de koersen.
 • Verkeerd beoordeelde bedrijfsresultaten: wanneer een bedrijf het minder goed doet dan voorspeld, kan het aandeel flink dalen.

Hoe kan ik in ondergewaardeerde aandelen handelen?

Om ondergewaardeerde aandelen te vinden en te traden, volgt u deze drie stappen:

 1. Om in ondergewaardeerde aandelen te handelen, neemt u eerst de acht hieronder beschreven ratio's door.
 2. Zodra u een aandeel gevonden heeft waarin u wilt handelen, kunt u hiermee oefenen op een demo-rekening van IG.
 3. Open een live rekening en ga aan de slag met traden.

Ook kunt u verder lezen over handelen en de financiële markten met de diverse online cursussen van IG Academy.

Hoe vinden beleggers ondergewaardeerde aandelen?

Beleggers maken gebruik van fundamentele en technische analyse om ondergewaardeerde aandelen te vinden. Fundamentele analyse is een methode waarbij de waarde van een activum wordt onderzocht. Daartoe wordt gekeken naar gebeurtenissen en invloeden van buitenaf, maar ook naar jaarrekeningen en trends binnen de branche. Technische analyse is een manier om koersbewegingen te bestuderen en te voorspellen met behulp van historische grafieken en statistieken.

Beleggers doen er in het algemeen goed aan om beide methoden te combineren in hun zoektocht naar ondergewaardeerde aandelen, om zo een compleet beeld van een aandeel te krijgen. Er zijn enkele essentiële kengetallen binnen de fundamentele analyse die nuttig zijn voor traders om in combinatie met technische analyse te gebruiken.

8 manieren om ondergewaardeerde aandelen te vinden

Er zijn acht kengetallen die deel uitmaken van de fundamentele analyse en populair zijn onder traders en investeerders. De volgende ratio’s kunnen worden gebruikt om ondergewaardeerde aandelen te vinden en te bepalen hoeveel ze daadwerkelijk waard zijn:

 1. Koers-winstverhouding (K/W)
 2. Debt to equity-ratio (D/E)
 3. Return on equity (ROE)
 4. Winstrendement
 5. Dividendrendement
 6. Current ratio
 7. Price-earnings to growth ratio (PEG)
 8. Koers-boekwaardeverhouding (K/B)

Hieronder zullen we deze kengetallen een voor een in detail doornemen. Houd wel in het achterhoofd dat het van de branche of sector afhangt of een ratio ‘goed’ is of niet, aangezien de concurrentiedruk overal verschillend is.

Koers-winstverhouding (K/W)

De K/W-verhouding van een bedrijf is de populairste manier om de waarde ervan te bepalen. Het getal laat zien hoeveel u moet uitgeven om $1 winst te maken. Een lage K/W-verhouding kan betekenen dat het aandeel ondergewaardeerd is. De K/W-verhouding wordt berekend door de aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. De winst per aandeel is te berekenen door de totale winst van het bedrijf te delen door het aantal aandelen dat het heeft uitgegeven.

Voorbeeld van een K/W-verhouding: U koopt aandelen ABC voor $50 per aandeel. Het bedrijf heeft 10 miljoen aandelen in de omloop en boekt een winst van $100 miljoen. Dat betekent dat de winst per aandeel $10 is ($100 miljoen / 10 miljoen) en de K/W-verhouding uitkomt op 5 ($50 / $10). Voor iedere dollar winst moet u dus $5 investeren.

Debt to equity-ratio (D/E)

Met de D/E-ratio wordt gemeten hoe groot de schuld van een bedrijf is in vergelijking met de activa. Een hogere ratio kan erop wijzen dat het bedrijf vooral wordt gefinancierd door leningen en minder door geld van aandeelhouders. Dat betekent echter niet per se dat het aandeel ondergewaardeerd is. Om tot die conclusie te komen, moet de D/E-ratio van een bedrijf altijd worden afgezet tegen het gemiddelde van de concurrentie. Het hangt immers van de branche af of een verhouding ‘goed’ of ‘slecht’ is. De D/E-ratio wordt berekend door de schulden door het eigen vermogen te delen.

Voorbeeld van een D/E-ratio: ABC heeft een schuld van $1 miljard en een eigen vermogen van $500 miljoen. De D/E-ratio is dan 2 ($1 miljard / $500 miljoen). Dat wil zeggen dat er $2 schuld is voor iedere dollar aan eigen vermogen.

Return on equity (ROE)

ROE is een percentage waarmee de winstgevendheid van een bedrijf wordt afgezet tegen het vermogen. De ROE wordt berekend door de netto inkomsten te delen door het eigen vermogen. Een hoge ROE kan erop duiden dat de aandelen ondergewaardeerd zijn, omdat het bedrijf veel inkomsten genereert in verhouding tot het totaal aan investeringen door aandeelhouders.

Voorbeeld van een ROE: De netto inkomsten van ABC (inkomsten min schulden) bedragen $90 miljoen en het eigen vermogen is $500 miljoen. De ROE is daarom 18% ($90 miljoen / $500 miljoen).

Winstrendement

Het winstrendement is in feite het omgekeerde van de K/W-verhouding. In plaats van de aandelenkoers te delen door de winst, deelt u de winst per aandeel door de aandelenkoers. Sommige beleggers beschouwen een aandeel als ondergewaardeerd als het winstrendement hoger is dan het gemiddelde rentetarief dat de Amerikaanse overheid betaalt wanneer ze geld leent (‘treasury yield’ in het Engels).

Voorbeeld van een winstrendement: De winst per aandeel voor ABC is $10 en de koers van het aandeel is $50. Het winstrendement is dus 20% ($10 / $50).

Dividendrendement

Onder dividendrendement wordt het jaarlijkse dividend van een bedrijf verstaan in verhouding tot de aandelenkoers. Dividend is het gedeelte van de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Om dit rendement te berekenen, deelt u het jaarlijkse dividend door de huidige koers van het aandeel. Traders en beleggers houden van bedrijven met een degelijk dividendrendement, omdat dit kan leiden tot stabiliteit en een aanzienlijke winst.

Voorbeeld van een dividendrendement: ABC keert ieder jaar $5 per aandeel aan dividend uit. De huidige aandelenkoers is $50, dus het dividendrendement is 10% ($5 / $50).

Current ratio

De current ratio is een maatstaf die aangeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn schulden af te betalen. Deze ratio berekent u eenvoudigweg door de activa door de passiva te delen. Een current ratio lager dan één betekent normaal gesproken dat de passiva niet geheel kunnen worden gedekt door de beschikbare activa. Hoe lager de current ratio is, des te groter is de kans dat de koers van het aandeel blijft dalen - mogelijk zelfs zoveel dat het aandeel ondergewaardeerd raakt.

Voorbeeld van een current ratio: ABC heeft $1,2 miljard aan activa en $1 miljard aan passiva (schulden). De current ratio is daarom gelijk aan 1,2 ($1,2 miljard / $1 miljard).

Price-earnings to growth ratio (PEG)

De PEG-ratio zet de K/W-verhouding af tegen de procentuele toename van de jaarlijkse winst per aandeel. Als een bedrijf een behoorlijke winst laat zien en een lage PEG-ratio heeft, kan dat erop wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is. De PEG-ratio is te berekenen door de K/W-verhouding te delen door de procentuele toename van de jaarlijkse winst per aandeel.

Voorbeeld van een PEG-ratio: De K/W-verhouding van ABC is 5 (aandelenkoers gedeeld door winst per aandeel) en de jaarlijkse winstgroei is 20%. Daarmee komt de PEG-ratio uit op 0,25 (5 / 20%).

Koers-boekwaardeverhouding (K/B)

Met de K/B-verhouding wordt de huidige marktprijs van een bedrijf afgezet tegen de boekwaarde (activa min passiva, gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen). Dit kengetal berekent u door de marktprijs per aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel. Een aandeel is mogelijk ondergewaardeerd als de K/B-verhouding lager is dan één.

Voorbeeld van een K/B-verhouding: De aandelenkoers van ABC is momenteel $50 en de boekwaarde per aandeel is $70. De K/B-verhouding is daarom 0,71 ($50 / $70).


Om ondergewaardeerde aandelen te traden, neemt u eerst de acht kengetallen door die hierboven zijn beschreven. Het doel is om aandelen te vinden waarvan de ratio’s verschillen van de norm binnen de branche. Onthoud echter dat deze kengetallen, hoe nuttig ook, slechts een onderdeel zouden moeten zijn van uw fundamentele analyse. Als u deze analyse vervolgens combineert met een grondige technische analyse, krijgt u een volledig beeld van het aandeel.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.