Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Vilkår og betingelser for webstedet

Dette websted ejes og drives af IG Europe GmbH. Din adgang til og brug af dette websted er underlagt disse vilkår og betingelser, vores kundeaftale (herefter "Kundeaftale"), og eventuelle meddelelser, ansvarsfraskrivelser eller andre vilkår og betingelser eller andre meddelelser på dette websted (i det følgende under ét benævnt "Vilkår og Betingelser"). Ved at benytte dette websted accepterer du at være omfattet af Vilkårene og Betingelserne.

Besøgendes ansvar

Oplysningerne på dette websted er ikke rettet mod personer med bopæl i USA, Belgien eller Australien, og er ikke bestemt til distribution til, eller brug af personer i noget land eller jurisdiktion, hvor en sådan distribution eller brug ville stride mod lokal lovgivning eller bestemmelser. Besøgende på dette websted har ansvar for at sætte sig ind i betingelserne og overholde alle lokale love og bestemmelser, som gælder for dem.

Produkter og tjenesteydelser

Det er ikke alle på dette websted omtalte produkter og tjenesteydelser, der nødvendigvis leveres af os. Identifikation eller brug af tredjepartsprodukter, tjenesteydelser, websteder eller netværk betyder ikke, at vi godkender sådanne produkter, tjenesteydelser, websteder eller netværk. Dette websted kan give dig adgang til websteder og netværk, der stilles til rådighed af andre end os via en hypertekst eller andet link. Vi påtager os intet ansvar af nogen art for materiale på websteder eller netværk, som ikke er under vores direkte kontrol. Du accepterer, at din adgang til sådanne andre websteder eller netværk via et sådant link kan betyde, at vi må indhente visse oplysninger om dig til ejeren af dette websted eller netværk. Der er intet i dette websted, der har til formål at udgøre eller skal opfattes af dig som værende investeringsrådgivning fra eller ved hjælp af os.

Tredjepartstilbud

Dette websted kan indeholde henvisninger til andre særtilbud eller kampagner af personer, der ikke er en del af vores gruppe af selskaber. Med forbehold for gældende lovgivning, der ikke kan tilsidesættes, stiller vi ikke nogen garantier eller indestår for kvaliteten, nøjagtigheden, handelsmæssigheden eller egnetheden af de varer eller tjenesteydelser, som disse personer stiller til rådighed. Modtagelse af varer og tjenesteydelser fra disse personer sker på egen risiko. Du skadesløsholder ethvert medlem af vores gruppe af selskaber for ethvert ansvar, tab, skade, omkostning og udgift, som opstår som følge af eller i forbindelse med din modtagelse af varer og tjenesteydelser fra en tredjepart, omtalt på dette websted.

Handel

Dette websted indeholder offentlige områder og kundeområder. Kundeområdet kan tilgås af kunder, som har åbnet en konto og indeholder vores internetplatform. Via internetplatformen kan du åbne og lukke positioner hos os, lige som den giver dig adgang til kontooplysninger, herunder dine åbne positioner, samt andre funktioner. Du kan åbne eller lukke en position på indgangsskærmen ved at trykke på den relevante knap. Der vil blive vist en bekræftelse på skærmen, og den nye position vil blive vist i dine kontooplysninger.

Markedsdata

For så vidt angår alle markedsdata eller andre oplysninger, som vi eller nogen udbyder af tredjepartsydelser viser på webstedet, er (a) sådanne data kun vejledende, og vi og enhver sådan udbyder er ikke på nogen måde ansvarlige for sådanne oplysningers nøjagtighed eller fuldstændighed; er (b) vi og enhver sådan udbyder ikke ansvarlige for handlinger, som du foretager eller ikke foretager dig på grundlag af sådanne data eller oplysninger; tilhører (c) sådanne data eller oplysninger os, og/eller enhver sådan udbyder, og du ikke har tilladelse til helt eller delvist at transmittere, videresende, offentliggøre eller videregive sådanne data eller oplysninger til tredjeparter, medmindre andet følger af love og bestemmelser.

Privatlivspolitik

Vi overholder de forpligtelser, der er pålagt os i medfør af gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Tysk forbundslov om databeskyttelse og Generel databeskyttelsesforordning (679/2016). Vi bruger de af dig tilvejebragte personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i kundeaftalen.

Fortrolighed

Ved åbning af en konto hos os giver vi dig et kontonummer og en adgangskode. Det er dit ansvar at holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive disse til nogen anden. Du anerkender og accepterer, at enhver instruktion eller meddelelse fremsendt af dig eller på dine vegne via vores websted sker på egen risiko. Du bemyndiger os til støtte os og reagere på, samt behandle som fuldt ud godkendt af og bindende for dig, enhver instruktion, som du giver os, og som vi mener at have fået af dig eller på dine vegne af en agent eller mellemmand, som vi i god tro mener at have været behørigt bemyndiget af dig. Du anerkender og accepterer, at vi er berettiget til at benytte os af dit kontonummer og/eller adgangskode til at identificere dig, og du accepterer ikke at videregive disse oplysninger til nogen, der ikke er behørigt bemyndiget af dig.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, er vi ikke på nogen måde ansvarlige for tab eller skade, du lider som følge af brugen af eller adgangen til dette websted, eller vores undladelse af at stille dette websted til rådighed. Vores erstatningsansvar for uagtsomhed, kontraktbrud eller omgåelse af nogen lov som følge af vores undladelse af helt eller delvist at stille dette websted til rådighed, eller ansvar for problemer med dette websted, der ikke kan afhjælpes lovligt, er begrænset, efter vores skøn og i det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, til at stille dette websted eller en del af det til rådighed igen for dig, eller til at betale for at stille webstedet eller en del af det til rådighed igen for dig.

Jurisdiktion

Disse Vilkår og Betingelser reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning.
Parterne overdrager uigenkaldeligt til de tyske domstole i Frankfurt am Main ikke-eksklusive kompetence at afgøre enhver tvist vedrørende Vilkårene og Betingelserne.

Ændringer

Selv om vi har gjort vort yderste for at sikre, at oplysningerne på dette websted er præcise, kan oplysningerne på webstedet blive ændret, ofte uden varsel.

Disse Vilkår og Betingelser kan til enhver tid ændres af os, og du accepterer fortsat at være bundet af disse ændrede Vilkår og Betingelser. Vi underretter dig om disse ændringer ved offentliggørelse af reviderede Vilkår og Betingelser på dette websted - vi vil ikke underrette dig separat om disse ændringer.

Adskillelighed

Såfremt hele eller en del af en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er ugyldig, ikke kan håndhæves eller er ulovlig i en jurisdiktion, vil denne bestemmelse, i det omfang det er tilladt, blive udsondret, for så vidt angår denne jurisdiktion. De resterende Vilkår og Betingelser vil have fuld retskraft og retsvirkning, og gyldigheden eller gennemførligheden af denne bestemmelse i enhver anden jurisdiktion berøres ikke. Denne klausul vil ikke have virkning, såfremt adskilleligheden ændrer Vilkårenes og Betingelsernes grundlæggende karakter, eller er i modstrid med almene interesser.

Intellektuel ejendomsret

Alle ophavsrettigheder, databaserettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder inden for rammerne af dette websted tilhører os eller en tredjepart, herunder vores licensgivere. Dette indhold kan omfatte navne, betingelser og/eller data, som kan eller ikke kan identificeres med et symbol, der identificerer det som et navn, begreb eller genstand, til hvilket der gøres ophavsret gældende, eller et registreret varemærke holdes. Fraværet af et sådant symbol bør ikke under nogen omstændigheder forstås som betydende, at navnet, betingelsen eller dataene ikke er intellektuelle rettigheder tilhørende enten os selv eller en tredjepart.

En tredjeparts intellektuelle ejendomsret, der udøves af os i forbindelse med dette websted, skal ikke fortolkes i den betydning, at tredjepartsejeren støtter, godkender eller på nogen måde er tilknyttet os eller vores virksomhed, eller udtaler sig om hensigtsmæssigheden ved at handle med vores produkter.

Undtagen hvor det er nødvendigt for at se oplysningerne på dette websted i din browser, eller som tilladt i henhold til tyske ret eller disse Vilkår og Betingelser, må ingen oplysninger eller indhold på dette websted reproduceres, tilpasses, uploades til en tredjepart, knyttes til, forbindes med, formuleres, offentliggøres, distribueres eller transmitteres under nogen form ved nogen proces uden vort udtrykkelige skriftlige samtykke.

Apple, Apple-logoet, iPod, iPad, iPod touch, og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc, indregistreret i USA og andre lande. iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

Varemærket BlackBerry® tilhører Research In Motion Limited og er indregistreret og/eller bruges i USA og lande rundt om i verden.

Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Meddelelser

Vi kan sende meddelelser til den e-mailadresse, du har givet os. Det er dit ansvar at sikre, at du underretter os om enhver ændring af din e-mailadresse. Meddelelser sendt af os til din e-mailadresse skal anses for at være blevet leveret på tidspunktet for afsendelsen.

Ophør

Vi har ret til at bringe din brug af dette websted til ophør, såfremt vi inden for vores egen skønsbeføjelse bestemmer, at du har overtrådt Vilkårene og Betingelserne.

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 75 % af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge. Professionelle kunder kan miste mere end deres oprindelige indskud. Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtidige resultater. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing.