Aktier

Utdelning

Vad är utdelning?

Utdelningen är den del av företagets vinst som tillfaller aktieägarna.

När ett företag går med vinst kan ledningen välja om pengarna ska återinvesteras i verksamheten eller betalas ut till aktieägarna i form av utdelning. Stabila företag försöker i regel hitta en rimlig balans: De återinvesterar en del av vinsten, medan det återstående tillfaller aktieägarna, antingen som kontanta utbetalningar eller i form av aktier.

Genom att ge ägarna en inkomst kan utdelning kompensera en stagnerande aktiekurs. Så kallade tillväxtföretag brukar avstå från utdelning, eftersom de vill återinvestera sin vinst så att verksamheten kan fortsätta att växa. I gengäld kan aktieägarna förvänta sig en starkare kursutveckling.

När utbetalas utdelning?

Det är alltid företagets styrelse som beslutar och tillkännager en aktieutdelning. Kontantutdelning utbetalas i regel halvårsvis, även om företag någon gång också kan välja att göra en extraordinär utdelning.

Följande datum kan vara bra att lägga på minnet:

Dag för utdelningsbesked
Det datum då styrelsen meddelar att utdelning kommer att utgå.

Avstämningsdag
Det datum då företaget fastställer vilka som är utdelningsberättigade aktieägare.

Sista dag för utdelningsbehörighet
Det kan ta lite tid att avveckla aktietransaktioner. För att förebygga oklara ägarförhållanden i samband med utdelningen föregås avstämningsdagen av en annan deadline, som oftast infaller två eller tre dagar tidigare. Denna dag ska du senast vara registrerad i aktieboken för att anses som utdelningsberättigad aktieägare.

Det är denna deadline som kallas sista dag för utdelningsbehörighet. När du väl har införts i aktieboken erhåller du utdelningen även om du skulle sälja din aktiepost efter sista dagen för utdelningsbehörighet.

Utbetalningsdag
Den dag då utdelningen utbetalas till aktieägarna. Dröjsmålet från sista dag för utdelningsbehörighet och fram till själva utbetalningsdagen kan bli ganska långt.

Bolagshändelser

Bolagshändelser inträffar när börsnoterade företag förändras på ett sätt som påverkar aktieägarna, exempelvis genom fusion, förvärv eller aktiesplit. I regel måste styrelsen och aktieägarna godkänna sådana bolagshändelser.

En bolagshändelse kan påverka företagets ekonomiska situation avsevärt, liksom aktiekursen och kursutvecklingen.

Derivat

Aktiederivat är kontrakt vars underliggande instrument är börsnoterade aktier som handlas på marknadsplatser i vanlig ordning.

De produkter som IG erbjuder är derivatkontrakt. Enkelt uttryckt är en CFD (Contract for Difference) en överenskommelse om att utbyta den skillnad i en akties (eller annan tillgångs) värde som uppstår mellan tidpunkten då positionen öppnas och tidpunkten då den stängs.

När du köper ett aktiederivat betalar du för ett kontrakt som avser den underliggande aktien, snarare än för aktien i sig. Det finns många olika slags derivatkontrakt. De vanligaste är CFDs, futures och optioner.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.