Råvaror

Så fungerar råvaror

Vad är råvaror?

Vad är råvaror? En råvara är en naturtillgång som kan förädlas och säljas. Den som investerar i råvaror handlar med jordbruksprodukter, metaller, energi och mineraler som prissätts på olika finansiella handelsplatser.

Vad är mjuka och hårda råvaror?

Råvaror kan delas in i grupper med likartade egenskaper. Nedan beskriver vi några vanliga kategorier:

Vad är mjuka råvaror?

Detta syftar vanligen på råvaror som odlas, snarare än att utvinnas. Den kortsiktiga volatiliteten för mjuka råvaror är ofta mycket hög och något man bör vara medveten om ifall man beslutar sig för att investera i mjuka råvaror. De har begränsad hållbarhet och prisutvecklingen kan påverkas dramatiskt av enstaka händelser. Tillverkare som använder mjuka råvaror strävar ofta efter att låsa in priserna på dem. Därför har de många gånger avsevärda engagemang på råvarumarknaden. Dessutom varierar produktionsvolymerna för dessa råvaror med årstiden. Dessa faktorer leder tillsammans till starka säsongsberoende prisfluktuationer.

Några exempel är: Majs, vete, ris, kakao, socker, apelsinjuice, kött.
 

Hårda råvaror

Dessa råvaror utvinns i regel genom gruvdrift och liknande, eller genom att utvinnas ur andra naturtillgångar. En råvara kan också förädlas vidare till en annan. Olja kan exempelvis raffineras till bensin.

Vissa jordbruksprodukter, som bomull, brukar också betraktas som hårda råvaror. De har obegränsad hållbarhet och är industriråvaror snarare än livsmedel. Det är enklare att handla med hårda råvaror än med mjuka. Det är också enklare att integrera hårda råvaror i industriprocesser. Allt detta gör hårda råvaror till eftertraktade investeringstillgångar. Varje år handlas oljeterminer för tusentals miljarder dollar.

Några exempel är: Olja, naturgas, bomull, aluminium, koppar, silver, guld, bly.

commodities_terminology

Framtidens råvaror

Hit hör råvaror som ännu inte går att handla som futures, men där investerarna tror på en exploderande marknad på ett par års sikt. Enda sättet att handla med sådana råvaror är att köpa aktier i företag med verksamhet på dessa områden.

Några exempel är: Vatten, vattenrättigheter, etanol.

Investera i råvaror

De viktigaste råvarorna handlas i regel i så enorma volymer att det vore orealistiskt för de flesta köpare och säljare att hantera dem i praktiken. Sådana råvaror är vanligen volatila och handlas därför ofta i spekulationssyfte.

Handeln äger rum på råvarumarknaden, som består av ett antal internationella råvarubörser. På råvarumarknaden, till skillnad från aktiemarknaden, har alla transaktioner en begränsad giltighetstid. Råvarorna måste ju förr eller senare levereras till slutkunden.

Futures / terminshandel med råvaror

De futureskontrakt, eller terminskontrakt,  som IG erbjuder är fördelaktiga i flera avseenden för såväl köpare som säljare.

 

Hävstång

Futures, eller terminer, handlas med hävstångseffekt, det vill säga att den som investerar i råvaror via terminskontrakt endast behöver satsa en bråkdel av transaktionens underliggande värde.

Likviditet

Terminsmarknaden är i regel ganska likvid, eftersom det nästan alltid finns motparter till en transaktion. Detta varierar emellertid beroende på vilken råvara man investerar i.

Courtage

Avgifterna för att handla ett terminskontrakt är i regel lägre än för motsvarande transaktion i den underliggande råvaran.

Blankningsmöjligheter

Det är lika enkelt att sälja terminskontrakt som att köpa dem. Det gör att du kan tjäna pengar oavsett om priset stiger eller sjunker.

 

Vem investerar i råvaror?

De som investerar i råvaror tillhör i regel någon av följande fyra grupper:

Hedgeaktörer: Dessa personer investerar ofta i råvaror som ett led i sin risksäkring. Råvaror kan säkra en balanserad portfölj mot prisnedgångar på andra instrument, eftersom råvaror ofta rör sig åt motsatt håll som vissa aktier och obligationer, eller utvecklas okorrelerat till dessa.

Spekulanter: Personer som investerar i råvaror för att man har en uppfattning om hur en råvara kommer att utvecklas, och tar en risk i hopp om att tjäna pengar.

Producenter: Odlare kan vilja göra futuresaffärer för att skydda sig mot risken för framtida prisförändringar.

Mäklare: Dessa företag eller personer handlar med råvarukontrakt för sina kunders räkning.

human_brand

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.