Så fungerar CFDs

Prissättning och finansiering

Spreadar

Mellanskillnaden mellan de köp- och säljkurser som vi och andra CFD-leverantörer erbjuder utgör avgiften för handeln. Skillnaden mellan köp- och säljkurs kallas spread. Det faktiska priset på den underliggande marknaden ligger någonstans i detta intervall.

Courtage

Precis som andra CFD-aktörer tar IG ut ett courtage för aktie-CFDs, medan övriga marknader är courtagefria.

För en affär med aktie-CFDs utgår courtage två gånger, dels vid öppningen och dels vid stängningen. För populära aktier kan courtaget vara så lågt som 0,05% av det underliggande värdet.

Säkerhetskrav

När du handlar med hävstång motsvarar din initiala kapitalinsats inte kontraktets hela värde. I stället vill vi att du deponerar ett belopp som motsvarar det säkerhetskrav (marginalkrav) som gäller för respektive marknad.

Säkerhetskravet har två komponenter:

 

Initialt säkerhetskrav

Detta är det initiala belopp som du måste deponera för att kunna öppna en position. Detta kallas också säkerhetskrav. Det är som lägst 0,5%, och kan utgöra upp till cirka 30% av det underliggande värdet. Den initiala säkerheten dras från ditt konto när du öppnar en position och återbetalas när positionen stängs.

Säg exempelvis att du vill handla 800 Ericsson-aktier vid 64,00 SEK. På den underliggande marknaden skulle detta kosta 800 x 64,00 SEK = 51 200 SEK. När du handlar med CFDs behöver du emellertid bara deponera en bråkdel av detta belopp. Säkerhetskravet för Ericsson skulle kunna vara 5%. Ditt initiala säkerhetskrav blir då endast 800 x 64,00 SEK x 5% = 2 560 SEK.

Om du har begränsat din risk, till exempel genom att använda en garanterad stopp, kan säkerhetskravet komma att beräknas annorlunda, beroende på storleken på din transaktion.

 

 

 

Löpande säkerhetskrav

Vi kräver att denna säkerhet finns på ditt konto under alla förhållanden. Syftet är att täcka eventuella stora marknadsrörelser som kan påverka dina affärer negativt. 

Om marknadsutvecklingen missgynnar dig kommer vi att reservera det löpande säkerhetskravet på ditt konto. Om kontosaldot understiger kravet på löpande säkerhetskrav kommer vi begära att du gör en inbetalning. Du får alltså ett krav på att ställa ytterligare säkerheter.

När du handlar med hävstång ökar den potentiella vinst eller förlust du kan göra på dina positioner. Innan du handlar bör du därför förvissa dig om att du verkligen förstår vad initialt säkerhetskrav och löpande säkerhetskrav är.

Mer information om säkerhetskrav hittar du under Hävstångseffekter.

 

CFDs är produkter med hävstångseffekt som kan resultera i förluster som överstiger din initiala investering.

Finansiering och ränta

Vid CFD-handel uppkommer kostnader under den tid som din position är öppen. Detta är finansieringskostnader och motsvarar kostnaden för att låna eller låna ut den underliggande tillgången.

I priset för ett terminsinstrument som exempelvis FTSE Juni är finansieringskostnaden (s.k. cost of carry) inräknad i priset. Därför blir också i regel det terminspriset högre än motsvarande avistapris.

Exempel

Om du gör en aktieaffär kan den dagliga finansieringsavgiften som uppstår beräknas så här: Antal aktier x aktiekurs x (årsränta / 365).

Vad som är årsräntan beror på vilken valuta affären är denominerad i. Om affären avser svenska aktier beräknas årsräntan utifrån en svensk ränta, är aktierna amerikanska så används en amerikansk låneränta etc. Om vi exempelvis debiterar underliggande ränta + 2,5%, och underliggande ränta är 1,5%, så blir totala finansieringsavgiften 4%.

Säg att du har 800 Ericsson-aktier och att Ericsson stänger vid 63,50 SEK. Om du vill rulla över din position kan den finasieringsavgiften du debiteras beräknas på följande sätt: 800 x 63,50 SEK x (0,04 / 365) = 5,57 SEK.

Du kan även gå kort. I så fall krediteras du en finansieringsavgift på 2,5% minus underliggande räntan 1,5. Om underliggande ränta är lägre än finansieringsräntan innebär det att du betalar en ränta även om du går kort. Vid en underliggande ränta på 2% blir finansieringsavgiften i detta fall 2% – 2,5% = –0,5%.

Valutakonvertering

Hos IG kan du ange vilken basvaluta som ska gälla för ditt konto. Det innebär att vinster och förluster som uppstår vid transaktioner denominerade i utländska valutor räknas om till basvalutan innan de visas i ditt konto. Detta gäller även ränta, utdelning och andra kostnader.

Övriga avgifter

Ibland uppstår det kostnader hos utomstående parter som vi kan behöva debitera dig. Det kan exempelvis röra sig om administrationsavgifter för kreditkorts- eller utlandsbetalningar.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.