null

Hävstångseffekter och säkerhetskrav

Handla med hävstång

Möjligheten att utnyttja hävstångseffekter hör till de främsta fördelarna med CFD-handel. Men när du handlar med hävstångseffekter behöver du förstå hur dessa fungerar, så att du kan undvika de fallgropar som finns. I följande exempel går vi igenom en transaktion avseende en aktie-CFD med hävstångseffekt.

Säg att SHB står i 213,00 och att du vill köpa 100 aktier. Om du köper dem genom en mäklare får du betala 100 x 213 SEK = 21 300 SEK (exklusive courtage).

Om du köper dessa 100 SHB-aktier som CFDs blir din initiala kapitalinsats bara en bråkdel av transaktionens fulla värde – tack vare hävstångseffekten. Säkerhetskravet för storbolagsaktier som SHB kan vara så lågt som 5%. Att köpa 100 aktie-CFDs skulle kosta 100 x 213,00 SEK x 0,05 = 1 065 SEK.

Du ser genast hur hävstångseffekten minskar din initialinvestering avsevärt, till 1 065 SEK i stället för 21 300 SEK.

Ändå får du samma exponering med bägge affärerna. Kursrörelser i SHB resulterar i exakt samma vinst eller förlust för dig, oavsett om du köper aktierna på vanligt sätt eller som CFDs.

Säg att SHB sjunker till 199 SEK. Du bestämmer dig för att du vill begränsa din förlust, och stänger din position. Om du hade köpt dina 100 aktier "på riktigt", skulle du avyttra dem för 199 SEK per styck, och således erhålla 100 x 199 SEK = 19 900 SEK. Förlusten skulle då bli 21 300 SEK – 19 900 SEK = 1 400 SEK.

Om du i stället hade köpt de 100 aktierna som CFDs beräknas din förlust som differensen mellan aktiens öppnings- och stängningskurs gånger antalet kontrakt som du köpt. SHB har rasat från 213,00 SEK till 199,00 SEK, en minskning med 14 SEK. 100 x 14 SEK = 1 400 SEK.

Din totala förlust blir lika stor i båda fallen, men när du handlade med CFDs översteg den din initiala kapitalinsats. Det visar kanske hur viktigt det är att tänka på din positions fulla värde, och inte bara på säkerheten som du har deponerat.

Säkerhetskrav och slippagefaktor kan variera, beroende på de regler och lagar som finns i det land du har ditt CFD-konto.

Säkerhetskrav

Din initiala kapitalinsats när du ska öppna en position hos IG uppgår bara till en bråkdel av kontraktets egentliga värde. Denna insats kallas initialt säkerhetskrav eller marginalkrav.

  • Aktier: Du kan välja mellan mer än 7 000 aktier med säkerhetskrav på endast 5%, däribland storbolag som Volvo och Vodafone.
  • Valuta: Säkerhetskravet är minst 0,5% av kontraktets hela värde.
  • Index: Säkerhetskravet varierar. För Sverige30 är det exempelvis 600 SEK.

CFDs är produkter med hävstångseffekt som kan resultera i förluster som överstiger din initiala investering.

Säkerhetskrav för garanterade stopp

När du placerar en garanterad stopp på en position motsvaras ditt säkerhetskrav av det belopp som är högst: antingen positionens maximala risk eller det normala säkerhetskravet för samma position utan en garanterad stopp. Din totala risk beräknas som din exponering per punktförändring multiplicerat med avståndet mellan positionens stoppnivå och öppningsnivå, plus den begränsande riskpremien ifall din stopp skulle triggas. Det normala säkerhetskravet beräknas som din kontraktstorlek per punkt x marknadspriset x säkerhetskravet i procent.

Som exempel, låt oss säga att du öppnar en lång position med ett standardkontrakt av Sverige30 Cash på 1 600, där du lägger en garanterad stopp på 20 punkter på 1 580:

Din maximala risk för denna position blir 100 SEK x 1 kontrakt x 20 punkter (stoppdistansen) plus 100 SEK x 0,8 punkter (riskpremien för en garanterad stopp för Sverige30 Cash) = 2 080 SEK.

Säkerhetskravet i procent för Sverige30 cash är 1 %, så det normala säkerhetskravet för denna position utan någon garanterad stopp, är:

100 SEK x 1 kontrakt x 1 600 x 1 % = 1 600 SEK.

I exemplet ovan är den maximala risken större än det normala säkerhetskravet. Säkerheten som krävs för att lägga denna order är alltså 2 080 SEK – den maximala risken för positionen.

Låt oss utgå från samma exempel och anta att du flyttar din garanterade stopp från 1 580 till 1 590 så att din stopp nu är 10 punkter från öppningsnivån:

Din maximala risk för positionen blir då 100 SEK x 1 kontrakt x 10 punkter (stoppdistansen från öppningsnivån) plus 100 SEK x 0,8 punkter (riskpremien för en garanterad stopp för Sverige30 Cash) = 1 080 SEK

Det normala säkerhetskravet för positionen är fortfarande 1 600 SEK.

I detta exempel är det normala säkerhetskravet större än din maximala risk för positionen, så säkerhetskravet blir 1 600 SEK.

Säkerhetskrav och slippage-faktorer kan variera beroende på gällande lagar och regler i det land där du öppnat ditt konto.

Säkerhetskrav för icke-garanterade stopp

Eftersom det kan förekomma slippage vid icke-garanterade stopp är säkerhetskravet i dessa fall större än då motsvarande positioner med garanterade stopp öppnas. Det ingår två komponenter i säkerhetskravet för en position med icke-garanterat stopp:

Risksäkerhet: Exponering per rörelseenhet x stoppdistansen

Slippagesäkerhet: Slippagefaktorn x ordinarie initialt säkerhetskrav

Det ordinarie initiala säkerhetskravet är det krav som skulle ställas för motsvarande kontrakt om det helt saknade stopp. Slippagefaktorn är en procentsats som varierar beroende på vilken marknad det gäller. Normalt ligger den på 30–60%.

Säkerhetskrav och slippagefaktorer kan variera, beroende på hur regelverket ser ut i det land där du har ditt konto.

Exempel: Icke-garanterat stopp

Säg att du vill gå lång i 1 000 Citigroup-aktier som står i 28 USD. Säkerhetskravet för Citigroup är 10%, och normalt skulle det initiala säkerhetskravet således uppgå till 10% x 1 000 aktier x 28 USD = 2 800 USD.

Men eftersom du vill bifoga ett icke-garanterat stopp vid 27 USD blir säkerhetskravet lägre än så. För att beräkna det nya säkerhetskravet räknar vi först ut risksäkerheten:

För 1 000 aktier är exponeringen per punkt 10 USD (1 000 x 28 USD – 1 000 x 27,99 USD = 28 000 USD – 27 990 USD = 10 USD).

Du har valt stoppdistansen 100 punkter (28 USD – 27 USD). Ditt säkerhetskrav blir därmed 10 USD x 100 = 1 000 USD.

Men slippagesäkerheten tillkommer och beräknas på följande sätt:

Citigroups slippagefaktor är 30%, och som framgår ovan är det normala initiala säkerhetskravet för 1 000 Citigroup-aktier 2 800 USD.

Slippagesäkerheten uppgår således till 30% x 2 800 = 840 USD.

Ditt sammanlagda säkerhetskrav är därmed 1 000 USD + 840 USD = 1 840 USD, jämfört med 2 800 USD om du inte hade bifogat en garanterat stopp.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.