Råvaror

Faktorer som driver råvarumarknaderna

Vad driver råvarumarknaderna?

Råvarumarknaderna bidrar till att stabilisera råvarupriserna, i synnerhet tack vare futureskontrakt. Med hjälp av dessa kan leverantörer låsa in de priser de får för sin framtida produktion. Priset är givetvis också låst för köparen.

När råvarupriser anges på marknaden används ofta futurespriset för respektive råvara, det vill säga det låsta pris som gäller för en råvara vid en viss tidpunkt i framtiden. Dessa priser påverkas bland annat av följande faktorer:

 

Tillgång och efterfrågan

Låt oss använda olja som exempel. Om oljetillgången ökar medan efterfrågan förblir konstant, så kommer oljepriset per fat att minska. Om vi förbrukar mer olja utan att producenterna har kapacitet att tillgodose vår efterfrågan, kommer oljepriset per fat att öka.

Ekonomiska och politiska faktorer

Normalt handlas råvaror i form av futures, men aktuella ekonomiska händelser kan påverka dessa priser. Politisk oro i Mellanöstern utlöser exempelvis ofta fluktuerande oljepriser, eftersom tillgången då blir osäker.

Vädret

Priset på jordbruksprodukter som vete eller kaffe är starkt väderberoende. Vädret avgör ju hur stor skörden blir. En dålig skörd leder till bristfällig tillgång och därmed till prisökningar.

USA-dollarn

Råvaror prissätts vanligen i dollar och deras prisrörelser tar i regel ut rörelser i dollarkursen. När dollarkursen stiger dämpas prisökningstendenser och råvarupriserna pressas. Och vice versa: När dollarn sjunker i värde medför detta i regel att råvaror blir dyrare.

 

Inflation och råvarupriser

Råvaror har en naturlig inflationssäkrande effekt. Om kraftig inflation anses stå för dörren kan råvarupriser stiga mycket snabbt. Detta kan till och med vara det första tecknet på inflation. Orsaken är att investerare flyttar sina pengar från instrument som inte är inflationssäkrade till råvarumarknaderna. På så vis skyddar de sina tillgångar.

Att handla med råvaror

Det finns ett antal olika sätt att investera i råvaror.

 

Spotmarknaden

När du köper råvaror på spotmarknaden betalar du råvaruproducenten för en fysisk produkt med omedelbar leverans. Spotpriset är det aktuella marknadspriset. Eftersom handelsvolymerna är så gigantiska och handeln är global har det införts normer vars efterlevnad kontrolleras av oberoende parter, så att investerare kan handla med varandra utan att själva kontrollera vad som levereras.

Futureskontrakt

Ett futureskontrakt är en överenskommelse om att utbyta en viss mängd råvaror vid en fastställd tidpunkt i framtiden, till ett pris som avtalats i dag. Priset blir ett terminspris och inkluderar lagerkostnader (s.k. cost of carry) och andra fluktuationer som går att förutse.

Futureskontrakt handlas på futuresbörser. Varje kontrakt utgör en överenskommelse mellan två parter om att utbyta en viss mängd råvaror vid en fastställd tidpunkt i framtiden, till ett pris som avtalats i dag. Man kan säga att principen för transaktionen är: "Beställ i dag, betala och hämta senare".

Genom att handla med futureskontrakt kan utbudssidans producenter låsa in priserna på sina råvaror innan de levereras till konsumenten. På så sätt låses även det pris som konsumenten får betala, vilket stabiliserar prisutvecklingen på marknaden.

 

Leveransdatum

Råvaror är alltid varor som finns i verkligheten. Förr eller senare måste de levereras till en slutkund som använder dem (åtminstone i teorin). I futureskontrakt anges därför i regel ett eller två årliga leveransdatum. I stort sett alla transaktioner har emellertid stängts före dessa leveransdatum.

För majs gäller exempelvis leveransdatum i mars, maj, juli, september och december.

Råvaruindex

Ett råvaruindex är ett viktat genomsnitt av råvarupriser som sammanställts för att representera en bred grupp tillgångar, eller en smalare undergrupp. Indexet kan omfatta spotpriser eller futurespriser, beroende på vilket råvaruindex det handlar om. Några exempel på råvaruindex är:

Continuous Commodity Index (CCI) omfattar 17 råvarufutures och viktas om kontinuerligt, så att varje råvara utgör 5,88%. På så vis erhålls ett jämförelseindex som visar hur bra råvaror är som investering.

Merrill Lynch Commodity Index (MLCX) innehåller råvaror med hög likviditet som viktats utifrån respektive råvaras betydelse för världsekonomin.

Mer information om hur index används och handlas med hjälp av derivatprodukter hittar du under Index.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.