Turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. Turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.

Regler och villkor: Kampanj för Turbo24

1. Du samtycker till att du genom att delta i IG:s Kampanj för turbowarranter (”Kampanjen”) godkänner dessa villkor (”Kampanjvillkoren”) samt de Allmänna villkoren (Kundavtal för handel med turbowarranter) som gäller för ditt turbowarrant-konto hos IG Europe GmbH (”Allmänna regler och villkor”). De juridiska begrepp som används i dessa Kampanjvillkor har samma betydelse som i våra Allmänna villkor, om inget annat anges i Kampanjvillkoren. Om eventuella bestämmelser i dessa Kampanjvillkor strider mot eventuella bestämmelser i våra allmänna villkor, kommer våra allmänna regler och villkor att ha företräde för dessa Kampanjvillkor.

2. Kampanjen är auktoriserad av IG Europe GmbH, ett företag med begränsat ansvar baserat i Tyskland, med registreringsnummer HRB 114624 och registrerat kontor på Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt (”IG”), som regleras av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") med BaFin registreringsnummer 149759 samt av Deutsche Bundesbank.

3. Kampanjen börjar den 19 januari 2022 och slutar den 30 juni 2022 (”Kampanjperiod”). IG förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Kampanjen efter eget tycke.

Berättigad

4. För att kunna delta i kampanjen måste du vara:

  • En enskild person som är 18 år eller äldre
  • Bosatt i Sverige
  • Innehavaren av ett fullt aktiverat IG Turbo24-konto, som öppnades före eller under Kampanjperioden

Alla kunder som uppfyller samtliga ovanstående kriterier är "Giltiga sökande".

Aktivera rabattkampanjen

5. Om du är en Giltig sökande kommer vi att kreditera ditt IG Turbo24-konto med ett kontantbelopp (”rabatt”) inom tio arbetsdagar efter varje månadsslut under Kampanjperioden, om följande kriterier uppfylls:

  • Du måste ha godkänt dessa Kampanjvillkor
  • Du måste ha full behörighet att hantera ditt IG Turbo24-konto
  • Du har utfört Kvalificerade Transaktioner på ditt IG Turbo24-konto under respektive månad
  • En köp- eller säljtransaktion av turbowarranter på ditt IG Turbo24-konto är att betrakta som en Kvalificerad Transaktion om dess nominella värde överstiger 500 EUR och transaktionen har gjorts med marknadsgaranten (market maker) och inte mot en annan marknadsaktör. För att undvika eventuella missförstånd kan värdet av flera transaktioner inte kombineras för att överstiga ovanstående tröskelnivå på 500 EUR

6. Rabatten för en månad är antalet Kvalificerade transaktioner multiplicerat med 0,003 EUR.

7. Det maximala belopp som kommer att krediteras ditt IG Turbo24-konto för Kvalificerade Transaktioner som en del av den här Kampanjen är 1 000 EUR per månad. Alla återbäring som överstiger detta belopp kommer att förfalla och kan inte överföras till nästkommande månad. Återbäring kan inte överföras till ett annat konto, även om du kan överföra eventuella vinster som du gör på de berörda transaktionerna.

8. Den här Kampanjen kan bara utnyttjas en gång per person. När du har gjort anspråk på återbäringen kan du inte göra några ytterligare anspråk rörande den här Kampanjen.

9. För att kunna delta i den här kampanjen får ditt IG Turbo24-konto inte vara föremål för eventuella rättsliga tvister hos oss, och inte heller ha någon utebliven betalning vid betalningsmottagandet.

10. Du måste godkänna att ditt IG Turbo24-konto omfattas av bestämmelserna i Kundavtalet för transaktioner av turbowarranter.

ALLMÄNT

11. Vi står som ensam skiljedomare för Kampanjen, dessa Kampanjvillkor och andra eventuella frågor som uppstår under eller i förhållande till den här Kampanjen. Undantag från dessa Kampanjvillkor görs efter en skälig bedömning av IG:s ledning och vårt beslut är slutgiltigt. Vi förbehåller oss rätten att ändra, korrigera eller avsluta Kampanjen, helt eller delvis, när som helst efter vår skäliga bedömning genom ett skriftligt meddelande (t.ex. via e-post) till eventuella Giltiga sökande.

12. Utan hinder av eventuella andra bestämmelser i dessa Kampanjvillkor kan vi, efter egen skälig bedömning, fastställa din behörighet i enlighet med dessa Kampanjvillkor, inklusive men inte begränsat till, om du är en Behörig sökande eller huruvida transaktioner är Kvalificerade Transaktioner eller ej. Vi har rätt, efter egen skälig bedömning, att inte inkludera en lämplig sökande i Kampanjen oavsett skäl eller utan skäl.

13. Vi ansvarar inte för eventuella förluster som en deltagare i den här Kampanjen kan drabbas av efter transaktioner på sitt konto, förutom om sådan förlust är ett resultat av vår försumlighet eller avsiktliga fel. Turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.

14. Eventuella tvister eller angelägenheter som inte omfattas av Kampanjvillkoren kommer att lösas av vår ledning genom ett förfarande som är rättvist för alla parter, efter ledningens skäliga bedömning, så att beslutet är slutligt och bindande för alla parter. Vi förbehåller oss rätten att vägra betala ut återbäring som en del av Kampanjen om vi har rimliga skäl att misstänka att det har förekommit samarbete, uppgörelse och/eller organisation eller transaktioner av gemensamt ursprung, eller om vi har rimlig misstanke om att Kampanjen på något sätt har missbrukats.

15.Om en person som inte uppfyller behörighetskraven som anges i de här Kampanjvillkoren deltar i Kampanjen, förbehåller vi oss rätten, utan att det påverkar eventuella andra rättigheter enligt dessa Kampanjvillkor eller våra Allmänna villkor, att omedelbart återkalla Kampanjrabatten från det relevanta kontot – inklusive men inte begränsat till, borttagning av eventuella medel på kontot. Dessutom förbehåller vi oss rätten, enligt vår skäliga bedömning, att diskvalificera alla personer som har manipulerat eller försökt manipulera registreringsprocessen eller Kampanjprocessen, eller som bryter mot Kampanjvillkoren eller våra Allmänna villkor.

16. Den här Kampanjen och alla förpliktelser som följer därav för IGs del kommer att upphävas eller återkallas för lämpliga sökande som missbrukar Kampanjens syfte och mening. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller återkalla alla erbjudanden och/eller rabatter vid eventuellt missbruk av Kampanjen. För att undvika eventuella missförstånd inkluderar missbruk att öppna flera IG Turbo24-konton (i tillämpliga fall) för att få flera erbjudanden. Vi förbehåller oss även rätten att avbryta eller återkalla rabatten eller eventuella försök att göra anspråk på rabatten om några av dessa Kampanjvillkor har missbrukats eller om misstanke om sådant missbruk finns.

17. Behörig sökande ansvarar för att betala alla skatter som ska betalas i samband med den utbetalade rabatten samt för att tillhandahålla all information angående transaktionen hos IG Europe till relevant skattemyndighet.

18. Om dessa Kampanjvillkor, helt eller delvis, på något vis, under någon tidpunkt är eller blir olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara, enligt någon jurisdiktions gällande lagstiftning, kommer sådana bestämmelser inte att påverka eller skada rättmätigheten, giltigheten eller verkställbarheten i den jurisdiktionen för den resterande delen av den bestämmelsen eller alla övriga bestämmelser i dessa Kampanjvillkor, eller rättmätigheten, giltigheten eller verkställbarheten enligt någon annan jurisdiktions lagstiftning för den bestämmelsen eller alla övriga bestämmelser i dessa Kampanjvillkor.

19. Denna Kampanj och dessa Kampanjvillkor, samt alla icke-utomobligatoriska skyldigheter som härrör från eller i anslutning till den här Kampanjen och dessa Kampanjvillkor, regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland och kommer att omfattas av domstolarnas jurisdiktion i Frankfurt am Main i Tyskland.