Indekser

Prising og vekting

Hvordan prises indekser?

Indekser kan klassifiseres i henhold til hvilken metode som brukes til å fastslå kursen. Vi forklarer de forskjellige metodene nedenfor:

 

Indekser vektet i henhold til kurs

Kursen til hver aksjekomponent er den eneste faktoren som bestemmer indeksens verdi. Indeksens totale verdi beregnes ved å legge sammen kursen til alle aksjene i indeksen, og deretter dele summen på det totale antallet aksjer. Aksjer med høyere kurs får dermed større vekting og mer innflytelse på utviklingen av indeksen.

Dow Jones Industrial Average er et eksempel på en kursvektet indeks.

Indekser vektet i henhold til markedskapitalisering

Kursen for hver aksjekomponent vektes på grunnlag av markedskapitaliseringen. Derfor får større selskaper en større prosentmessig vekting. Indeksens totale verdi beregnes ved å legge sammen markedskapitaliseringen til alle aksjene i indeksen og deretter dele summen på det totale antallet aksjer. Dette betyr at sektorer med svært store selskaper, for eksempel bergverkssektoren og banksektoren, har kraftig innvirkning på de nasjonale aksjeindeksene.

FTSE 100-indeksen er et eksempel på en kapitaliseringsvektet indeks.

Sammensatte indekser

En rekke aksjer, indekser eller andre variabler er gruppert sammen og standardisert for å gi et statistisk mål på et markeds eller en bransjes generelle utvikling over tid. De utgjør en nyttig referanse som investorens portefølje kan måles mot. Sammensatte indekser kan vektes i henhold til enten kurs eller kapitalisering. Begrepet «sammensatt» definerer hvor innholdet er hentet fra.

NASDAQ Composite er et eksempel på en sammensatt indeks.

 

Hvordan påvirkes indekskursen av utbytte?

Utbetalinger av utbytte fra aksjene som en indeks består av, fører normalt til at indeksen faller. Dette fordi verdien på enkeltaksjen har en tendens til å falle på eks. utbytte-datoen med det erklærte utbyttebeløpet.

Hvis du holder en futuresposisjon på en indeks, vil forventede utbytte- og renteutbetalinger prises inn i kursen på kontrakten, slik at du ikke rammes av et fall i indekskursen.

Hvis du har en CFD-longposisjon i en indeks som omfatter et selskap som tilbyr utbytte, kommer du til å motta utbytte på samme måte som selskapets aksjonærer. Forutsatt at du holder longposisjonen ved børsslutt dagen før eks. utbytte-datoen, kommer du ikke til å bli påvirket negativt. Utbyttebetalingen du mottar, bør veie opp for eventuelt tap forårsaket av fall i indekskursen. Hvis du har en åpen shortposisjon på det aktuelle tidspunktet, må du i stedet betale utbytte.