Innføring i CFD-handel

Prising og finansiering

Spreader

Differansen mellom de to kursene vi og andre leverandører tilbyr for handel i CFDer, representerer et gebyr for tjenesten. Differansen mellom kjøps- og salgskurs kalles «spread». Vi belaster et gebyr på hver side av den faktiske kursen på det underliggende instrumentet.


Kurtasje

På samme måte som andre CFD-tilbydere belaster IG en kurtasje på aksjeprodukter. Alle andre markeder er kurtasjefrie.

CFDer på aksjer belastes vanligvis for kurtasje ved to anledninger: først ved åpning og deretter ved stenging av posisjonen. Våre kurser starter på 0,05% av kontraktsverdien på populære aksjer.

 

Marginkrav

Når du handler på margin, trenger du ikke å skyte inn den fullstendige kontraktsverdien. I stedet ber vi deg om å stille et beløp som tilfredsstiller marginkravet.

Marginkravet kan deles inn i to deler:


 

Initielt marginkrav

Dette er det første beløpet du investerer når du åpner en posisjon. Det kalles ofte innskudd eller innskuddsmargin og kan variere fra 0,5 % og oppover til 30 % av kontraktens verdi. Startmarginen trekkes fra kontoen når du åpner en posisjon, og betales tilbake når posisjonen lukkes.

La oss si at du ønsker å handle 8 000 BT-aksjer til 150,0 p. I det underliggende markedet ville dette ha kostet deg 8 000 x GBP 1,50 = GBP 12 000. Med CFD-handel trenger du imidlertid bare å skyte inn en prosentandel av verdien. I dette tilfellet krever BT en margin på 5 %: Startmarginen blir da bare 8 000 x 150,0 p x 5 % = GBP 600.

Startmarginen kan reduseres hvis du legger til en garantert eller ikke-garantert stopp i posisjonen. Du finner mer informasjon på Stop-ordre siden. 

 

Variasjonsmargin

Variasjonsmargin, også kalt vedlikeholdsmargin, er det beløpet vi krever at du har tilgjengelig på kontoen til enhver tid. Dette beløpet skal dekke eventuelle ekstraordinære ugunstige markedsendringer.

Hvis markedet beveger seg i din disfavør, trekker vi en variasjonsmargin fra kontoen. Hvis kontoen faller under den påkrevde variasjonsmarginen, kommer du til å bli bedt om å fylle opp kontantbalansen. Dette kalles en «margin call».

Ved marginhandel øker posisjonens potensielle tap og gevinst. Du bør derfor være sikker på at du forstår kravene til start- og variasjonsmargin før du utfører handelen.

Les mer om margin og innskudd i Giring-delen.

 

CFDer er girede instrumenter og kan føre til tap som overskrider det opprinnelige innskuddet.

 

Finansiering og renter

Når du handler med CFDer, belastes det bestemte kostnader for den tidsperioden posisjonen er åpen. Disse kostnadene er knyttet til finansieringen og gjenspeiler kostnadene ved å kjøpe eller selge instrumentene som posisjonen din er basert på.

Når du åpner en posisjon, er kostnaden for å holde posisjonen til utløpsdatoen tatt med i kursen. Kursen på en futures som «June FTSE» inkluderer allerede finansieringskostnaden (eller «cost of carry»). Dette er grunnen til at futureskursen vanligvis er høyere enn spotkursen.

En dagskontrakt prises imidlertid i henhold til nåværende spotkurs på det underliggende instrumentet. Du kan velge å forlenge posisjonen til neste dag, men det vil da påløpe finansieringskostnader. Hvis du har en longposisjon, betaler du kostnadene, og hvis du har en shortposisjon, mottar du dem.


Eksempel

 

For en aksjeposisjon vil du for eksempel pådra deg følgende daglige rentejustering: antall aksjer x nåværende aksjekurs x (årsrente/365).

Årsrenten avhenger av hvilken valuta posisjonen er denominert i. For britiske aksjer er den basert på den britiske renten, for USA-aksjer er den basert på utlånsrenten i USA, og så videre. Hvis vi for eksempel krevde 2,5% i tillegg til en underliggende kurs på 5%, ville summen blitt 7,5%.

La oss si at du har 8000 aksjer i BT, og BT har en lukkingskurs på 151,0 p. Hvis du bestemmer deg for å forlenge posisjonen, må du betale følgende rente: 8000 x 151 p x (0,075/365) = GBP 2,48.

Merk at du også kan innta en shortposisjon. I så fall mottar du finansieringskostnadene på 5% minus 2,5%. I skrivende stund har imidlertid Storbritannia en styringsrente på 0,5 %. Dette betyr at du må betale en rente på 0,5% – 2,5% = –2%, selv på en shortposisjon.

Valutakonvertering

Vi gir deg muligheten til å velge en basisvaluta for kontoen. Dette betyr at all gevinst og tap på valutahandler, inkludert for eksempel rente- eller utbyttegebyr, konverteres tilbake til basisvalutaen før de vises på kontoen.


Andre gebyrer

Noen ganger krever andre selskaper gebyrer som vi må videreføre til deg. Dette kan for eksempel være administrasjonskostnader for kredittkortbetaling eller bankoverføringer.