Slik handler du

Giring og margin

Handel med giring

Muligheten til giring er en stor fordel ved CFD-handel, men må forstås fullt ut, slik at du unngår potensielle fallgruver. La oss illustrere dette med et detaljert eksempel på CFD-aksjehandel ved hjelp av giring.

 

La oss si at HSBC-aksjen for øyeblikket omsettes til 616,1 p, og du ønsker å kjøpe 1000 aksjer. Hvis du kjøper fra en megler, må du betale 1000 x 616,1 p = GBP 6161 (kurtasje ikke medregnet).

Hvis du kjøper 1000 HSBC-aksjer som en CFD, kan du bruke giring og bare skyte inn en brøkdel av fullstendig verdi som opprinnelig innskudd. For en stor aksje som HSBC kan margininnskuddet være så lavt som 5 %. For å kjøpe 1000 aksjer som en CFD må du betale 1000 x 616,1 p x 0,05 = GBP 308,05.

Som du ser fører giringen til at kapitalutlegget reduseres vesentlig (GBP 308,05 istedenfor GBP 6161).

 

Til tross for dette oppnår du identisk eksponering med begge transaksjoner. Hvis HSBCs aksjekurs stiger eller faller, kommer du til å oppnå nøyaktig samme fortjeneste eller tap uavhengig av om du har kjøpt aksjene direkte eller via en CFD.


La oss si at HSBC synker til 582,5. Du bestemmer deg for å kutte tapet og selge deg ut av posisjonen. Hvis du hadde kjøpt 1000 fysiske aksjer, kunne du ha solgt dem til 582,5 p og fått tilbake 1000 x 582,5 p = GBP 5825. Dette ville betydd et tap på GBP 6161 – GBP 5825 = GBP 336.

Hvis du hadde kjøpt 1000 aksjer som en CFD, ville tapet ditt svart til differansen mellom posisjonens åpnings- og lukkingsverdi multiplisert med antall kjøpte kontrakter. I dette tilfellet falt HSBC fra 616,1 til 582,5, det vil si med et tap på 33,6. 1000 x 33,6 = GBP 336.

 

Det samlede tapet er det samme i begge tilfeller, selv om tapet på CFD-kontraktene overskrider det opprinnelige innskuddet. Du bør altså ta i betraktning posisjonens fullstendige verdi, ikke bare marginen du skyter inn.


Marginkrav og slippage faktorer varierer fra land til land.

Marginkrav

For å åpne en posisjon hos IG trenger du bare å skyte inn en brøkdel av den fullstendige kontraktsverdien. Denne kalles start- eller innskuddsmargin.

  • Aksjer: mer enn 7000 aksjer for en margin fra 5 % (inkludert større aksjer som for eksempel Vodafone og BP)
  • Valuta: helt ned til 0,5 % av fullstendig kontraktsverdi
  • Indekser: variabel; for eksempel GBP 300 per kontrakt på FTSE 100

 

CFDer er girede produkter og kan føre til tap som overskrider det opprinnelige innskuddet.

 

Marginkrav for garantert stop

Når du plasserer et garantert stop på en posisjon, tilsvarer marginkravet det som er størst: posisjonens totale risiko eller det normale marginkravet for posisjonen forutsatt intet stopp. Din totale risiko beregnes som din eksponering per enhetsbevegelse ganget med avstanden mellom stoppnivået og åpningsnivået til tradingen, pluss den begrensede risiko-premien som utbetales hvis stoppet ditt utløses. Det normale marginkravet ditt beregnes som ordrestørrelsen din per poeng x markedspris x marginprosent.

La oss for eksempel si at vi noterer Germany 30 på 12 500 / 12 501, og du ønsker å kjøpe en kontrakt med et tilknyttet garantert stop.

Én kontrakt på Germany 30 har en verdi på 25 € per punktbevegelse. Du åpner traden på 12 501 og plasserer et garantert stopploss 20 punkter unna på 12 481 (12 501 – 20).

Maksimumstapet ditt er derfor 25 x 20 = 500 €, fordi du har plassert et garantert stopploss. Premien for stoppet (hvis utløst) er 1,5 punkt (1,5 x 25 = 37,50 €), noe som gjør det potensielle tapet ditt til 537,50 €. Det normale marginkravet for posisjonen er lik 25 € (ordrestørrelsen) x 12 501 (prisen) x 0,5 % (marginprosenten) = 1 562,62 €.

Marginkravet ditt er derfor 1 562,62 €, den største av de to summene.

Marginsatser og slippage-faktorer kan variere, avhengig av reguleringsreglene som gjelder i landet der kontoen din er basert.

Margin på ikke-garanterte stopordre

En ikke-garantert stopp er utsatt for slippage, og derfor har en slik posisjon et større marginkrav enn en posisjon som er åpnet med en garantert stopp. Marginkravet til en posisjon med en ikke-garantert stopp består av to deler:


Risikoinnskudd: eksponering per poengøkning/-reduksjon x avstand til stopp

Slippage-innskudd: slippage-faktor x normal startmargin


Den normale startmarginen er marginen som ville vært påkrevd på kontrakten hvis det ikke hadde blitt lagt inn noen stopp. Slippage-faktoren er prosentandelen som belastes individuelt for ulike markeder. Denne andelen varierer vanligvis fra 30 % til 60 %.

Marginandeler og slippage kan variere, avhengig av lovene i landet du har kontoen din i.

 

eksempel på ikke-garantert stop-loss

La oss si at du ønsker å innta en longposisjon i 1000 Citigroup-aksjer til USD 28. Citigroup har et marginkrav på 10 %, derfor ville normalt startmarginen vært på 10 % x 1000 aksjer x USD 28 = USD 2800.

Du ønsker imidlertid å legge inn en ikke-garantert stopp på USD 27, slik at marginkravet reduseres. For å beregne det nye marginkravet må vi først beregne risikoinnskuddet:

For 1000 aksjer beløper eksponeringen per poengøkning/-reduksjon seg til USD 10 (det vil si 1000 x 28 USD – 1000 x USD 27,99 = USD 28 000 – USD 27 990 = USD 10).

Du har valgt en avstand til stoppen på 100 (USD 28,00 – USD 27,00). Derfor er risikoinnskuddet ditt USD 10 x 100 = USD 1000.

I tillegg må du legge til et slippage-innskudd:

Citigroup har en slippage-faktor på 30 %, og som vist beløper den normale startmarginen for 1000 Citigroup-aksjer seg til USD 2800.

Dermed beregnes slippage-marginen slik: 30 % x 2800 = USD 840.

Det totale marginkravet er derfor USD 1000 + USD 840 = USD 1840, sammenlignet med USD 2800 hvis du ikke hadde lagt inn en ikke-garantert stop.