Turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. Turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen.

Algemene voorwaarden: PROMOTIEACTIE VOOR TURBOCERTIFICATEN

1. U gaat ermee akkoord dat u door de deelname aan de IG-promotieactie voor turbocertificaten (de “Promotieactie”) gebonden bent aan deze voorwaarden (de “Promotieactievoorwaarden”) en aan de Algemene voorwaarden (Klantovereenkomst m.b.t. turbocertificatenhandel) die voor uw turbocertificatenaccount bij IG Europe GmbH gelden (“Algemene voorwaarden”). Voor zover niet anders in deze promotieactievoorwaarden vermeld, hebben de juridische begrippen en uitdrukkingen die in deze promotieactievoorwaarden worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden. Indien een bepaling van deze promotieactievoorwaarden in strijd is met een bepaling van onze Algemene voorwaarden, prevaleren onze Algemene voorwaarden.

2. De promotieactie wordt door IG Europe GmbH uitgevoerd, een in Duitsland gevestigde onderneming met beperkte aansprakelijkheid met registernummer HRB 115624 en gevestigd te Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt (“IG”), die wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Duitse financiële toezichthouder Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (`BaFin´) met het BaFin-registernummer 148759 en de Deutsche Bundesbank. Het Nederlandse filiaal (IG Europe - Netherlands Branch) is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’). Ons Nederlandse filiaal is gereguleer door de BaFin en in sommige gevallen door de AFM. Ons Nederlandse vestigingsadres is Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012SJ Amsterdam.

3. De promotieactie begint op 22 april 2021 en eindigt op 31 augustus 2021 (“Actieperiode”). IG behoudt zich het recht voor de promotieactie te allen tijde naar eigen goeddunken te beëindigen of verlengen op billijke basis zonder voorafgaande kennisgeving.

GESCHIKTHEID

4. Om aan de actie te mogen deelnemen, moet u:

(a) minstens achttien (18) jaar zijn;

(b) in Nederland wonen; en

(c) tijdens de actieperiode via een online advertentie, gesponserde social media post of e-mail in relatie tot deze promotieactie een IG-turbocertificatenaccount aangevraagd en geopend hebben én binnen 7 (zeven) dagen na opening, betalingen op het turbocertificatenaccount hebben voldaan voor de handel in turbocertificaten.

Bovendien mag u niet reeds een turbocertificatenaccount of andere accounts (zoals CFD- of optieaccounts) bij IG of bij een andere onderneming van de IG Group bezitten. Als u reeds een account heeft bij IG of bij een andere onderneming van de IG Group bent u van deze promotieactie uitgesloten.

Iedere klant die voldoet aan de bovengenoemde criteria, geldt als “geschikte kandidaat”.

DETAILS M.B.T. DE ACTIVERING VAN DE PREMIE-ACTIE

5. Als u een geschikte kandidaat bent, zullen we binnen 10 (tien) werkdagen na het vervullen van de volgende criteria 200 euro voor het uitvoeren van trades op uw IG-turbocertificatenaccount (“Premie”) bijschrijven:

(a) binnen de actieperiode moet u uw nieuwe IG-turbocertificatenaccount activeren door het aanmeldingsproces af te sluiten of door ontbrekende documenten conform de richtlijnen van IG beschikbaar te stellen;

(b) u moet akkoord zijn gegaan met deze promotieactievoorwaarden, en

(c) u moet volledig geautoriseerd zijn voor het gebruik van uw IG-turbocertificatenaccount.

6. Een persoon mag slechts één keer gebruik maken van deze promotieactie. Zodra u gebruik hebt gemaakt van de premie, kunt u geen andere aanspraken m.b.t. deze promotieactie geldend maken.

7. Het maximale premiebedrag dat wij in het kader van deze promotieactie op uw IG-turbocertificatenaccount voor het uitvoeren van trades zullen bijschrijven, bedraagt 200 euro. Een uitbetaling van de premie of een transfer naar een ander account is uitgesloten. Dit geldt niet voor winsten die het bedrag van 200 euro overschrijden.

8. Om uzelf voor deze promotieactie te kwalificeren, moet uw IG-turbocertificatenaccount reeds zijn geopend en mag dit niet onderdeel uitmaken van onenigheid of rechtsgeschillen met ons. Bovendien mag u niet achterstallig zijn met betalingen op het moment van het binnenkomen van de betaling.

9. U bevestigt dat uw turbocertificatenaccount onderhevig is aan de bepalingen van de klantovereenkomst m.b.t. de turbocertificatenhandel.

ALGEMEEN

10. Wij fungeren als exclusieve bemiddelingsinstantie van deze promotieactie, de promotieactievoorwaarden en alle andere aangelegenheden die verbonden zijn met deze promotieactie. Uitzonderingen van deze promotieactievoorwaarden liggen binnen het billijk oordeel van het IG-management en onze beslissingen worden met definitieve werking gegeven. We behouden ons het recht voor de promotieactie als geheel of een deel ervan te allen tijde billijkerwijs door een schriftelijke mededeling (bijv. via e-mail) aan alle geschikte kandidaten te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen.

11. Niettegenstaande de andere bepalingen van de promotieactievoorwaarden kunnen wij billijkerwijs over uw deelnamerecht in het kader van deze promotieactievoorwaarden beslissen, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, of u een geschikte kandidaat bent of niet. We hebben het recht om billijkerwijs een geschikte kandidaat om een willekeurige reden of zonder reden niet in de promotieactie op te nemen.

12. We zijn niet aansprakelijk voor verliezen die een deelnemer aan deze promotieactie door de handel op zijn account kan ondervinden, behalve als deze verliezen het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk onjuist gedrag van IG. Deze promotieactie is niet erop gericht, de risicovoorkeuren of investeringsstrategieën van een klant te veranderen en we zijn hiervoor ook niet verantwoordelijk.

13. Alle geschillen of feiten die niet onder bepalingen van deze promotieactie vallen, worden door ons management in een procedure opgelost, die voor alle deelnemers volgens billijk oordeel van het management het geschiktste is, zodat deze beslissing voor alle partijen definitief en bindend zal zijn. We behouden ons het recht voor, de premie-uitbetaling in het kader van de promotieactie af te wijzen als wij een redelijk vermoeden hebben dat er sprake was van samenwerking, afspraak en/of organisatie van transacties van gezamenlijke oorsprong, of wanneer wij een redelijk vermoeden hebben dat er op welke wijze dan ook misbruik wordt gemaakt van de promotieactie.

14. Voor het geval dat een persoon die niet aan de in deze promotieactievoorwaarden vastgelegde geschiktheidscriteria voldoet, aan deze promotieactie deelneemt, behouden wij ons het recht voor, onverminderd alle andere rechten uit deze promotieactievoorwaarden of onze Algemene voorwaarden, de premie van de promotieactie onmiddellijk van het betreffende account te verwijderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwijdering van tegoed dat op het account aanwezig is. Bovendien behouden wij ons het recht voor, billijkerwijs iedere persoon te diskwalificeren die het registratieproces of het verloop van de promotieactie manipuleert of probeert te manipuleren, of die de promotieactievoorwaarden of onze Algemene voorwaarden overtreedt.

15. Deze promotieactie en alle daaruit voortvloeiende plichten van IG worden herroepen of ingetrokken t.a.v. geschikte kandidaten die misbruik maken van de bedoeling of het doel van de promotieactie. Wij behouden ons recht voor, een aanbieding en/of premie in het geval van misbruik van de promotieactie te allen tijde te annuleren of te herroepen. Ter voorkoming van twijfels omvat het misbruik o.a. het openen van meerdere IG-accounts (voor zover van toepassing), om meerdere aanbiedingen en/of premies te ontvangen. Bovendien behouden wij ons het recht voor de uitbetaling van de premie of een getrachte uitbetaling van de premie te stoppen of terug te trekken wanneer een van deze promotieactievoorwaarden wordt overtreden of het vermoeden bestaat dat een geschikte kandidaat voor of deelnemer aan deze promotieactie frauduleus heeft gehandeld of een ongerechtvaardigd of onbedoeld voordeel in het kader van deze promotieactie heeft genoten.

16. De geschikte kandidaat is verantwoordelijk voor het betalen van alle openstaande belastingen in samenhang met de bijgeschreven premie en voor het beschikbaar stellen van alle informatie over zijn zaken met IG Europe aan de bevoegde belastinginstantie

17. Als op een enig moment de volledige of een deel van een bepaling van deze promotieactievoorwaarden ongeldig zijn of worden of in strijd zijn met een wettelijke bepaling van een bepaald rechtsstelsel of niet uitvoerbaar zijn, tast dit niet de rechtmatigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid aan van de overige bepalingen van dit deel van de promotieactievoorwaarden of van alle andere bepalingen van deze promotieactievoorwaarden of de rechtmatigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid volgens het recht van een ander rechtsstelsel van deze bepaling of van alle andere bepalingen van deze promotieactievoorwaarden in dit rechtstelsel.

18. Deze promotieactie en deze promotieactievoorwaarden evenals niet-contractuele plichten die voortvloeien uit of in samenhang met deze promotieactie en deze promotieactiebepalingen ontstaan, zijn onderhevig aan het Duitse recht, waarbij de gerechten van Frankfurt am Main de exclusieve bevoegdheid hebben voor alle aangelegenheden of geschillen in samenhang met deze promotieactie.