Opties zijn complexe financiële instrumenten. Het traden van deze complexe financiële instrumenten kent een hoog risico van snel oplopende verliezen. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Het traden van deze complexe financiële instrumenten kent een hoog risico van snel oplopende verliezen.

Algemene voorwaarden: Actie voor barrieropties

1. Door deel te nemen aan de actie voor barrieropties van IG (de "Actie"), gaat u akkoord met deze voorwaarden (de "Actievoorwaarden") en de Algemene voorwaarden (Klantenovereenkomst Derivaten) die van toepassing zijn op uw optierekening bij IG Europe GmbH ("Algemene voorwaarden"). De juridische voorwaarden die worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, tenzij dit anders in de Actievoorwaarden wordt aangegeven. Als een bepaling van deze Actievoorwaarden in conflict komt met een bepaling van onze Algemene voorwaarden, dan gaan die van onze Algemene Voorwaarden voor.

2. De Actie is geautoriseerd door IG Europe GmbH, een Duits bedrijf met een beperkte aansprakelijkheid, registratienummer HRB 115624 en een geregistreerd kantoor op Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt ("IG") dat wordt gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") met het BaFin-registratienummer 148759 en door de Deutsche Bundesbank. De Nederlandse afdeling is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") en is gereguleerd door BaFin, en voor bepaalde aangelegenheden, door de AFM. Het adres van de Nederlandse afdeling is Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012 SJ Amsterdam.

3. De Actie begint op 01 mei 2022 en eindigt op 30 september 2022 (hierna "Actieperiode"). IG behoudt zich het recht voor om de Actie op elk moment en naar eigen goeddunken te verlengen of te beëindigen.

Deelnamevoorwaarden

4. Om in aanmerking te komen voor de Actie moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • In Nederland wonen;
  • De houder zijn van een volledig geactiveerde optierekening bij IG, waarop u uw eerste handelstransactie in barrieropties heeft geopend gedurende de Actieperiode.

Indien u al een handelsrekening (zoals een CFD-, optie- of Turbo24-rekening) bij IG heeft geopend, en al vóór de Actieperiode heeft gehandeld in barrieropties, bent u uitgesloten van deze Actie. Elke cliënt die aan alle bovenstaande criteria voldoet, is een "geschikte kandidaat".

Activering van de kortingsactie (restitutie)

5. Als u een geschikte kandidaat bent, zullen we binnen tien werkdagen aan het eind van elke maand en binnen de Actieperiode het bedrag (hierna "restitutie") storten op uw IG-optierekening, indien er aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • U bent akkoord gegaan met deze Actievoorwaarden
  • U moet volledig bevoegd zijn om uw IG-optierekening te beheren
  • U heeft binnen de desbetreffende maand een of meerdere in aanmerking komende handelstransacties verricht met uw IG-optierekening en deze voldoen aan de betreffende vereisten
  • Een barrieroptie kopen of verkopen op uw IG-optierekening is een in aanmerking komende handelstransactie. Voor de duidelijkheid: vanilla opties vallen niet onder deze Actie.

6. De restitutie voor een bepaalde maand is de som van alle commissies betaald voor in aanmerking komende handelstransacties in die maand.

7. De restitutie zal alleen worden betaald voor transacties die tijdens de Restitutieperiode zijn verricht.

8. De Restitutieperiode begint vanaf het moment dat de cliënt voor het eerst gedurende de Actieperiode handelt in barrieropties en eindigt, afhankelijk van wat het eerst voorkomt, op (i) het einde van de Actieperiode of (ii) drie maanden nadat de cliënt zijn eerste handelstransactie in barrieropties gedurende de Actieperiode heeft verricht.

9. Restituties kunnen niet worden overgemaakt naar een andere rekening, maar u kunt wel eventuele winst van de betreffende transacties overboeken.

10. Deze Actie kan slechts eenmaal per persoon worden gebruikt. Nadat u de restitutie heeft geclaimd, kunt u geen verdere claims maken met betrekking tot deze Actie.

11. Om in aanmerking te komen voor deze Actie mag uw IG-optierekening niet onderworpen zijn aan juridische geschillen bij IG, ook mag u geen openstaande betalingen hebben op het moment van ontvangst van betaling.

12. U dient ermee akkoord te gaan dat uw IG-optierekening onderworpen is aan de bepalingen van de Klantenovereenkomst Derivaten.

Algemeen

13. Wij zijn de enige bemiddelaar van de Actie, deze Actievoorwaarden en eventuele andere kwesties die ontstaan als gevolg van of met betrekking tot deze Actie. Uitzonderingen op deze Actievoorwaarden worden naar het redelijke oordeel van het management van IG bepaald; ons besluit hierover is bindend. We behouden ons het recht voor om de Actie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen of te beëindigen, op elk moment naar ons redelijk oordeel door een schriftelijke kennisgeving (bijv. per e-mail) naar een geschikte kandidaat.

14. Niettegenstaande een andere bepaling van deze Actievoorwaarden, kunnen we naar ons redelijke goeddunken bepalen dat u in aanmerking komt voor deze Actievoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, of u nu wel of niet een geschikte kandidaat bent en of het nu wel of niet om een in aanmerking komende handelstransactie gaat. We behouden ons het recht voor om, naar ons redelijke goeddunken, te beslissen om geen geschikte kandidaat te betrekken, om welke reden dan ook of zonder reden.

15. We zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies die een deelnemer oploopt tijdens deze Actie, met betrekking tot het handelen op hun rekening, behalve wanneer dit verlies het gevolg is van onze nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Opties zijn complexe financiële instrumenten en uw vermogen loopt risico. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

16. Ons management zal eventuele geschillen of kwesties die niet in deze Actievoorwaarden zijn opgenomen via een procedure oplossen die gelijk is voor alle betrokken partijen, en naar eigen goeddunken, zodat dit besluit definitief en bindend is voor alle partijen. We behouden ons het recht voor om de restituties te weigeren indien we redelijke gronden hebben dat er vermoedelijk sprake is van samenwerking, overeenkomst en/of de organisatie, of transacties van gemeenschappelijke oorsprong, of als we het redelijke vermoeden hebben dat de Actie op een manier wordt misbruikt.

17. Als een persoon niet voldoet aan de in deze Actievoorwaarden opgenomen criteria, behouden we ons het recht voor, zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten op grond van deze Actievoorwaarden of onze Algemene voorwaarden, om onmiddellijk de Actierestitutie van de relevante rekening te onttrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, en met inbegrip van het sluiten van het saldo op uw rekening. Bovendien behouden we ons het recht voor om elk persoon te diskwalificeren die het registratieproces of het Actieproces heeft gemanipuleerd of heeft proberen te manipuleren, of die de Actievoorwaarden en onze Algemene voorwaarden schendt.

18. Deze Actie en alle verplichtingen die voortvloeien vanuit IG, worden herroepen of ingetrokken tegen geschikte kandidaten die de geest of het doel van de Actie hebben misbruikt. We behouden ons het recht voor om op elk moment een aanbod en/of restitutie te annuleren in het geval van misbruik van de Actie. Voor de duidelijkheid: manipulatie omvat het openen van meerdere IG-optierekeningen (waar van toepassing) om meerdere aanbiedingen te ontvangen. Bovendien behouden we ons het recht voor om de restitutie stop te zetten of enige poging tot het claimen van de restitutie te stoppen als er één of meerdere Actievoorwaarde(n) worden geschonden, of als er enig vermoeden bestaat dat dit het geval is.

19. De geschikte kandidaat is verantwoordelijk voor alle belastingen die verschuldigd zijn in verband met de restitutie en voor het verstrekken van alle informatie met betrekking tot hun transacties met IG aan de relevante belastingautoriteit.

20. Als op enig moment alle of een deel van een bepaling van deze Actievoorwaarden, in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, met betrekking tot de wet van een rechtsgebied, zullen dergelijke bepaling(en) geen invloed hebben op, of schade toebrengen aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van de rest van die bepaling of alle andere bepalingen van deze Actievoorwaarden, of de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid onder de wet van een ander rechtsgebied van die bepaling of alle andere bepalingen van deze Actievoorwaarden.

21. Deze Actie en deze Actievoorwaarden, evenals alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Actie en deze Actievoorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Frankfurt am Main, Duitsland.